8. Ulusal Ölçümbilim Kongresi ve Sergisi

VIII. ULUSAL ÖLÇÜMBİLİM KONGRESİ

26-28 Eylül 2013

TÜBİTAK UME Gebze /KOCAELİ

Ölçüm bilimi, günümüz dünyasının önemli vazgeçilmezlerindendir. Farklı yollarla, doğrudan veya dolaylı günlük yaşantımızın ayrılmaz bir parçası olarak yerini alırken, ulusal ve uluslararası ticaretteki teknik engelleri kaldıran önemli bir araçtır. Diğer yandan normlara( yazılı standartlara) olan bağımlılığımız gün geçtikçe daha önemli hale gelmesi, test/deney ve ölçümlerin karşılıklı tanınırlığı ölçüm biliminin önemini daha da ön plana çıkarmaktadır. Birçok sanayi kuruluşunun ticari başarıları; kalite kontrol uygulamalarına, kalite kontrol uygulamalarında kullanılan ölçüm teçhizatlarının ölçüsel performansına ve bu özelliğin belirlenmesinde önemli rol oynayan ölçüm belirsizliğine ve doğruluğuna bağlıdır.

İnsanlığın varoluşundan bu yana ölçmenin hayatımızın her alanında varlığını hissettirdiği ve anlam kazandığı artık şüphe duymadığımız bir gerçektir. Ölçüm bilimi, insanlık tarihinin gelişimini, başka değişle Medeniyetin ve Kaliteli Yaşamının gelişimini gösteren farklı bir araç olarak olmazsa olmaz en önemli unsurlardan biri olarak yer almaktadır.

Ölçüm bilimi, bilimler arası bir disiplin olup, bilimin diğer alanlarından da beslenerek gelişmiş ve gelişmektedir. Diğer bilim dallarındaki gelişmeler, ölçme bilimini doğrudan etkilemekte, dolayısıyla daha hassas ve yüksek doğrulukla yapılan ölçümler, bilimin ve dolayısıyla ölçme teknolojilerinde yeni ufuklar açmaktadır. Büyük bilim insanımız Prof. Dr. Cahit ARF‘ın ifade ettiği gibi “Bilim ve onun ürünü olan teknolojiyi üretmeyen toplumlar bağımsızlıklarını, dolayısıyla mutluluklarını yitirirler”. Dolayısıyla, küresel pazarda var olabilmek için ölçüm bilim temelli ve insana verilen değer ve saygı temelli bir kalkınma modeli geliştirilmelidir. Gelişmiş bir ölçüm bilim altyapısı; bilim, teknoloji, eğitim, güvenlik, çevre, sağlık, gıda güvenliği ve tüketicinin korunması gibi alanlarda topluma daha yüksek standartlarda bir yaşam kalitesi sağlayacaktır.

Bu kongrede de, ölçüm biliminin temeli olan SI birimleri yeniden tanımlanması, gerçekleştirilmesi, kullanımının yaygınlaştırılması, izlenebilirliğin sağlanması, yeni ölçüm bilim yaklaşımlarının ve akreditasyon konuları yanı sıra, ölçüm bilim ile ilgili normlarının, Üniversite, Sanayi ve Ar-Ge kuruluşlarının ölçüm bilimine ilgisinin artırılması bu faaliyetin diğer amaçlarındandır. Kurumsallaşan bir faaliyet haline gelen Ölçüm bilim Kongreleri, geleneksel özelliğiyle bir kez daha kamuoyu önüne çıkmaktadır.

Ülkemizin en önemli meslek örgütlerinden biri olan TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Ölçüm bilim konusunda toplumun bilincini artırmak, bilim ve teknoloji alanında daha etkin ve rekabetçi olmak amacıyla Ölçüm bilim Kongrelerini 1995-2008 yılları arasında yedi kez düzenlemiş ve bu alandaki öncülüğünü pekiştirmiştir. Bu kongrelerde; ölçüm bilim ile ilgili, eğitim, sağlık, ticaret, gıda, kimya, makine, elektrik-elektronik ve çevre konularındaki izlenebilirlik, akreditasyon, ulusal ve uluslararası ilişkiler, teknik/yasal düzenlemeler ve sektörel sorunların yansıra, toplumun tüm katmalarını ilgilendiren ölçüm bilim konularını derinlemesine tartışma olanağını sağlamıştır.

13 yıldır yapılan Ulusal Ölçüm bilim Kongreleriyle ülkemizde yasal metroloji alanındaki uygulamalar üzerine bilgi ve birikimin bilim insanları ile buluşturulması sağlanmıştır.
Yapılan kongreler göstermiştir ki;
“Ölçümbilim kapsamındaki ölçü aletlerinin doğru, ayarlı ve uluslararası birimler sistemine uygun olarak kullanılması yasal bir zorunluluk olmasına karşın kamu yararı, kullanıcı ve tüketici çıkarlarına uygun olarak kullanılması ülkemizde henüz sağlanamamıştır.
Bu konuda piyasa gözetim ve denetiminin mutlaka sağlanması gerekmektedir. Otomatik olmayan tartı aletleri, taksimetreler, akaryakıt, gaz ve su sayaçları, elektrik sayaçları; kuyumculardan sanayi tesislerine, hastanelerdeki bebekler için kullanılandan tıbbi cihazlara kadar ölçüm aletlerinin birçok kullanım alanı vardır ve bunların denetim ve periyodik kontrolleri hala yapılamamaktadır ”
“Ölçüm bilim alanında gelinen noktada alınan yol yetersizdir. Ülkemizde kalibrasyon, izlenebilirlik, test, muayene, belgelendirme ve akreditasyon konusunda hala ciddi eksiklikler bulunmaktadır.
Tüketicinin korunması ve haksız rekabetin önlenmesi için ticaret ve sosyal yaşama ilişkin ölçümlerin güvenilirliğinin sağlanması yasal metroloji kapsamında yerine getirilmesi gereken toplumsal bir görevdir.
“KAMUSAL HİZMETLERDE VE ENDÜSTRİDE ÖLÇÜM BİLİM” ana temasıyla gerçekleştirilecek olan VIII. ULUSAL ÖLÇÜMBİLİM KONGRESİ VE SERGİSİ 26-27-28 Eylül 2013 tarihlerinde TÜBİTAK UME Gebze/KOCAELİ Tesislerinde yapılacaktır.
Kongrede sunulacak bildiri başlıkları;
1. Bilimsel Ölçümbilim uygulamaları: Son gelişmeler, araştırmalar ve talepler

2. Endüstriyel Ölçümbilim: Kalibrasyon uygulamaları, üretimde ölçüm teknikleri ve talepler

3. Yasal Ölçümbilim uygulamaları: Mevzuatlar, son gelişmeler, ülke ihtiyaçları

4. Akreditasyon uygulamaları: Karşılıklı tanınma kapsamları, ülkemizin durumu

5. Kamu Güvenliği için Ölçümbilim uygulamaları

6. Eğitimde Ölçümbilim uygulamaları

7. Gelecekte Ölçümbilim

8. Ülkelerin Bilimsel Gelişiminde Ölçümbilim

9. Adli Tıpta Ölçümbilim, izlenebilirlik metod validasyonu, talepler

10. Gıda ve Kimya alanlarında ölçümler, referans malzemeler, izlenebilirlik sorunları

11. Tüketiciyi Korumaya Yönelik Ölçümbilim uygulamaları

12. Nükleer ve Ionize Radyasyon uygulamalarında ölçümbilim

13. Sağlık ve Biyoloji Alanlarında Ölçümbilim uygulamaları, talep ve sorunlar

14. Enerji ve Çevre alanlarında ölçümbilim uygulamaları

15. İzlenebilirlik sorunları, yeni alanlar için izlenebilirlik ihtiyaçları

16. Bilgi teknolojileri alanlarında ölçüm bilim uygulamaları, istatistiksel yöntemler ve belirsizlik hesapları

17. Laboratuvarlar Arası Karşılaştırmalar (LAK) ve Yeterlilik Deneyleri

18. Ölçümbilim Terminolojisi

19. Ürün Güvenliği ve Avrupa Direktifleri uygulamaları, ülkemizin mevcut durumu ve son gelişmeler

20. Yeni üretim teknikleri ve ölçüm ihtiyaçları

21. Savunma Sanayiinde Ölçümbilim uygulamaları ve talepler

22. Nanoteknolojide Ölçümbilim Uygulamaları ve talepler

23. Malzeme Analizinde Ölçümbilim uygulamaları: İzlenebilirlik sorunları, belirsizlik hesaplamaları ve talepler

24. Ölçümbilimin Ekonomi, Toplum, Yaşam, Çevre, Enerji, Sağlık vb konularda Yaygın Etkisi

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, yukarıda özet olarak belirtilen amaç için Ölçüm bilim alanda bilgi ve deneyim sahibi üyelerimizi, uzmanları ve bilim insanlarımızı ve SERGİ boyutuyla da sektörde hizmet üreten kurum ve kuruluşları bu sürecin bir parçasını yapmak, katkı ve katılımlarını sağlamayı ve ölçüm bilim ile ilgili toplumsal farkındalığı artırmayı hedeflemektedir.
Kongremize delege ve izleyici sergi firması olarak katılım desteklerinizi bekleriz.

Tülin TOSUNOĞLU
VIII.Ulusal Ölçümbilim Kongre Sekreteri
Tlf: 0262 324 69 33/116 Dahili
web : www.olcumbilim2013.mmo.org.tr
e-posta: [email protected][email protected]

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin