7.Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi Fotoğraf Yarışması

Fotoğraf Yarışması
Fotoğraf Yarışması

7.Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi Fotoğraf Yarışması

AMACI: Bu yarışma, 10 -13 Ocak 2018 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilecek olan “7.
Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi” kapsamında düzenlenmektedir.
Yarışmacılardan “kongre konu başlıkları ile uyumlu” ve “Hasta, Çalışan Elele” konularında
çalışmalar beklenmektedir.

Kongrenin resmi web sitesinde ( http://www.kalitekongre2018.org ) Kongre Konu Başlıkları
görülebilmektedir.

Yarışma Katılım Şartları:
a. Yarışma, seçici kurul üyeleri ve TFSF temsilcileri ile birinci dereceden yakınları dışında 18 yaş
üstü tüm amatör/profesyonel fotoğrafçılara açıktır. Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık
kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
b. Katılım ücretsizdir.
c. Yarışma, dijital (sayısal) Renkli veya Siyah -Beyaz olmak üzere tek bölümlüdür.
d. Bir kişi yarışmaya en fazla 4 (dört) fotoğraf gönderebilir.
e. Daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış fotoğraflar
ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri yarışmaya katılamaz. Anılan fotoğrafın, bu
yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış
olduğunun ortaya çıkması durumunda, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
f. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait
görüntülerin tamamen ya da kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.
g. Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve
tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
h. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir
yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında
yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.
i. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi
göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler
kural ihlali sayılır.
j. Kural ihlali yapan kişilere “TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi”
(www.tfsf.org.tr/indir/yarismalar/TFSF_Yarisma_Duzenleme_Standartlari_Yonergesi-YG_002-
10-03_06_2017.pdf) 13. Madde’ deki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödülü iptal edilir; ödül,
unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı
doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
k. TFSF onaylı/ patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi
olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural
ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki
bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen
gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya
problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali
yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya
gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için
bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
l. Düzenleme Kurulu (7.Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi Sekretaryası) ve
TFSF, ödül ve sergileme kazanan ve satın alma uygulanan fotoğrafların üzerinde işlem
yapılmamış asıl/ ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
m. Bu yarışmanın sahibi, yükümlüsü ve yürütücüsü “7.Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite
Kongresi Yürütme Kurulu” olup, bu kurul adına “Kongre Yürütme Kurulu” tam yetkilidir.
n. Yarışma sonuçları http://www.kalitekongre2018.org adresinden ve Türkiye Fotoğraf Sanatı
Federasyonu – TFSF’ nin www.tfsf.org ve www.tfsfonayliyarismalar.org web sitelerinde ilan
edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve e-posta yoluyla
bildirilecektir.

Telif (Kullanım) Hakları:
– Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu, kendileri tarafından
tasarlanıp çekildiğini taahhüt etmiş sayılacaklardır. Aksine davranıştan doğabilecek tüm
hukuki ve cezai sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır. Başka bir ifade ile düzenleyici kurum
yarışmaya gönderilen eserlerin içeriği ile ilgili hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmemektedir.
– Yarışmada ödül, mansiyon ve sergileme alan fotoğrafların kullanım hakları eser sahibine ve
7.Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi Sekretaryası’ na ait olacaktır.
7.Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi Sekretaryası, bu eserleri kendi yayını
olan katalog, broşür, föy, insert, afiş, poster, kitap, dergi gibi basılı işlerle beraber web ve
benzeri sanal ortamlarda tanıtım amaçlı olarak, eser sahibinin ismiyle birlikte
kullanabilecektir. Eser sahipleri kullanılan bu eserlere ilişkin her ne nam altında olursa olsun
hiç bir ücret talebinde bulunmayacaklarını beyan ve kabul etmişlerdir.
– Fotoğraflarda bulunan canlı ya da cansız obje ile ilgili her türlü telif, izin vb. taleplere ilişkin
sorumluluk fotoğrafı çeken ve/ veya fotoğrafı yarışmaya gönderene aittir. Eser gönderenler
bu konuda (eserde yer alan/ alabilecek kişi, araç, mekân, eser, kavram vb. konularda)
gereken izinlerin kendileri tarafından alınmış olduğunu; doğabilecek ihtilaflarda tüm
sorumluluğun kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmektedirler. Bu konuda
oluşabilecek ihtilaflarda 7.Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi Sekretaryası
sorumlu olmayacaktır.
– Ödül ve sergileme alanların fotoğrafları http://www.kalitekongre2018.org adresinde, online
sergi bölümünde sergilenecektir.
– Yarışma sonucu ile ödül (derece, mansiyon) ve sergileme alan fotoğraflar 7.Uluslararası
Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi Sekretaryası’ nın http://www.kalitekongre2018.org
ve TFSF’ nin http://www.tfsf.org.tr ile http://tfsfonayliyarismalar.org adreslerinde
yayınlanarak duyurulacaktır. Ayrıca ödül alan fotoğraflar TFSF yayını Almanak 2017’de
kurumumuza ayrılan sayfalarda yer alacaktır.
– Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar sistemden 90 (doksan) gün sonra
silinecektir.
– Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri ve
TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile TFSF YK’ nin kararları geçerlidir.
– Katılımcılar; TFSF’ nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org adresine üye olmak ve
fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname,
yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu
şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

Fotoğrafların İsimlendirilmesi ve Yüklenmesi
– Fotoğraflar online (çevrimiçi) olarak http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden
yüklenecektir.
– Yarışma, online (çevrimiçi) fotoğraf yükleme sistemi ile yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi
(e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
– İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Daha önce üye
olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanabilirler.
– Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak
dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
– Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının
kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
– Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/JPEG formatında, 300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma
kalitesinde ve kısa kenarı en az 2048 piksel olmalıdır. Yüklenecek fotoğraflar 2 (Siyah-Beyaz
ise 1) Mb’den küçük olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.
– Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmemelidir. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı,
ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
– Ülke kodu (Türkiye > TR) ve bölüm tanımlaması yapan karakter (Dijital > D) dışındaki tüm harfler
küçük olmalıdır.
1. Adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
2. Adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır. (Örneğin
“Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcı için omery veya erily veya oeyil gibi).
3. Adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (D > Dijital).
4. Adım: Fotoğrafın sıra no’ su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi
eklenmelidir ( _ ).
5. Adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde
yazılmalıdır. Örneğin, “TRomeryD1_kirlenmislik” veya “TRomeryD2_suyun_karasi” gibi…
– İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan
kaynaklı hatalar oluşması halinde [email protected] veya [email protected]
adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı
bilgilendirilecektir. Bu adresler fotoğraf yüklemesi için kullanılmaz. Bu adrese fotoğraf
gönderilmesi yarışmaya katılındığı anlamına gelmez.
– Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için 7.Uluslararası Sağlıkta
Performans ve Kalite Kongresi Sekretaryası sorumlu olmayacaktır.

Yarışma Takvimi:
Yarışmanın Başlama Tarihi : 30 Temmuz 2017
Son Katılım Tarihi : 01 Aralık 2017 saat 23.00 (TSI)
Seçici Kurul Toplantısı : 09 Aralık 2017
Sonuç Bildirimi : 11 Aralık 2017

Ödül-Sergilemeler:
Birincilik : Uçak bileti, otel transferi, kongre katılımı, konaklama, belge, hediye
İkincilik : Uçak bileti, otel transferi, kongre katılımı, konaklama, belge, hediye
Üçüncülük : Uçak bileti, otel transferi, kongre katılımı, konaklama, belge, hediye
Mansiyon (3 adet) : Belge
Sergileme (en fazla 30 eser) : —

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

three + 2 =