7. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyum

Değerli Katılımcılar,
Sizleri Antalya’da gerçekleştirilecek olan 7. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu’nda (ITTES) görmekten onur ve mutluluk duyacağız. Genel teması “Dijital Çağda Pedagoji” olarak belirlenen sempozyum kapsamında; çalıştaylar, paneller, sözlü bildiri ve poster sunumlarla edinilen bilimsel kazanımların ulusal ve uluslararası paydaşlarla paylaşımı hedeflenmektedir.

Hakem değerlendirme süreci sonunda kabul edilen bildiri özet metinleri kongre öncesinde “ITTES-2019 Bildiri Özetleri E-Kitabı” olarak yayımlanacaktır. Bunun yanı sıra ITTES – 2019’da önceki sempozyumlardan farklı olarak, belirlenecek alt temalar kapsamında, alan editörlerinin rehberliğinde, özgün kitapların ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Bu amaçla dileyen katılımcılar, bildiri özeti yükleme sırasında tercihte bulunarak çalışmalarının kitap bölümü olarak değerlendirilmesini talep edebileceklerdir. Kongre sonrasında yalnızca tam metin olarak yayımlanması istenilen veya belirlenen kitap temaları kapsamına girmeyen bildiriler, “ITTES-2019 Bildiriler Tam Metin E-Kitabı”nda basılacaktır. Ayrıca sempozyum danışma kurulu tarafından seçilen üç bildiriye “ITTES-2019 En İyi Sunum Ödülü” verilecektir.

Değerli bilim insanları, 7. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu’nun ülkemizde toplumun geleceğine dair politikaların üretilmesine, eğitime ve bilime katkılar sağlamasını dileyerek sizleri Antalya Kemer’de görmekten onur ve mutluluk duyacağımızı belirtmek isteriz.

Saygılarımızla,
ITTES-2019 Düzenleme Kurulu

Kongre Kapsamı

7. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu’nda “Dijital Çağda Pedagoji” odağında akademisyenlerin, öğretmenlerin, genel olarak ilgili tüm bilim insanlarının katılımı ile öğretim teknolojileri ve öğretmen eğitimi konuları çerçevesinde alana katkı getirecek bilgi ve deneyim paylaşımının sağlanması amaçlanmaktadır. Bunun yanı sıra ITTES-2019’da daha önceki sempozyumlardan farklı olarak, belirlenecek alt temalarda alan editörlerinin rehberliğinde yürütülecek çalışmalarla bilim kurulu tarafından seçilen bildirilerin genişletilmesiyle özgün kitapların çıkarılması amaçlanmaktadır. Sempozyumda ele alınacak konuların, bilişim teknolojileri ve öğretmen eğitimi bağlamında Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Fen ve Matematik Eğitimi, Okul Öncesi Eğitim, Özel Eğitim, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Temel Eğitim ve Yabancı Diller Eğitimi alanlarında olması beklenmektedir. Bu temelde sempozyum kapsamında ele alınabilecek bazı konular, aşağıdaki başlıklarla sınırlı olmamak kaydıyla, şöyle sıralanabilir:
21. Yüzyıl Becerileri
Açık ve Uzaktan Eğitim
Bilişim Teknolojileri ve Eğitimi
Kodlama Öğretimi
Robotik Kodlama
Çoklu Ortam Tasarım ve Uygulamaları
Dijital Çağda Öğretmen Eğitimi Uygulamaları
Dijital Çağda Profesyonel Gelişim, Inovasyon ve Değişim
Gelişen Teknolojiler
FeTeMM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) Eğitimi
Öğretim Teknolojileri ve Uygulamaları
21. Yüzyıl Okul Dışı Öğrenme Ortamları ve Uygulamaları
Oyun Temelli Öğrenme, Oyunlaştırma
Dijital Çağda Öğretim Tasarım Uygulamaları
Öğretim Teknolojisi Araştırma Eğilimleri ve Sorunlar
Sanal Öğrenme Ortamları ve Uygulamaları
Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları
İnsan Bilgisayar Etkileşimi
Alternatif Değerlendirme Yöntem, Araç ve Uygulamaları
Eğitimde Teknoloji Entegrasyonu, Modeller ve Uygulamalar
Dijital Öğrenme
Dijital Okuryazarlıklar Uygulamaları ve İyi Örnekler
Dijital Çağda Bilişim Etiği
Mobil Öğrenme
Özel Eğitim ve Teknoloji
Sosyal Ağlar ve Öğrenme
Yaşam Boyu Öğrenme

Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih 20 Eylül 2019

Çalıştay & Paneller

Öğretmenler İçin Kodlama ve Robotik Eğitimi Çalıştayı
Teknolojinin gelişimi, endüstri 4.0 olarak adlandırılan birçok akıllı sistemin, veri alışverişlerinin ve üretim teknolojilerinin otomatikleşerek daha kaliteli, daha ucuz ve daha hızlı üretim yapmasına olanak sağlamaktadır. Bu otomatik sistemlerin oluşturulması ise yapay zeka, robotik sistemler ve çeşitli yazılımlarla mümkün olmaktadır. Kısaca kodlama, dijital dünyanın iletişim dilidir ve bu dili öğrenmek dijital çağ için temel bir beceri olarak görülmeye başlanmıştır.

Kodlama bilgisayar bilimlerinde öğrenilen ilke ve kavramları kullanarak bir bilgisayar bilimcisi gibi düşünmeyi gerektirir. Bu nedenle kodlamanın amacı üreten yani farklı fikirleri ile değer yaratan bireyler yetiştirmektir. Kodlama sadece bilgisayar ile ilgili uygulamalar geliştirmek ya da program yazmak için değil, aynı zamanda disiplinler arası düşünme becerileri geliştirmek ve günlük hayatta karşılaşılabilecek problemlerle başa çıkabilmek açısından da büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda kodlama bireylerin, dijital okuryazarlık yetkinliği kazandırmakla birlikte problem çözme, eleştirel düşünme, bilgi işlemsel düşünme, algoritmik düşünme, yaratıcılık, iletişim ve işbirliği becerilerinin gelişimini desteklemektedir. Bunun yanı sıra merak, sorgulama, liderlik, cesaret, uyum, girişimcilik, odaklanma gibi karakter özelliklerinin gelişimine de yardımcı olmaktadır.

Amacı: Kodlama ve robotik uygulamalarına dönük farklı platformların tanıtılması, çeşitli etkinlik ve uygulamaların paylaşılması ve katılımcıların da görüşleri doğrultusunda pratik ve işevuruk tespitlere ulaşılması öngörülmektedir.

Hedef kitlesi: Temel düzeyde bilgisayar ve dijital uygulamaları kullanma becerisine sahip her branştan öğretmen ve öğretmen adaylarını kapsamaktadır.
Süresi: 4 saat

İçeriği:

* Bilgisayarsız etkinlikler
Problem çözme becerisine ilişkin örnek uygulamalar
Algoritmik düşünme becerisine ilişkin örnek uygulamalar
Programlama kavramlarına ilişkin örnek uygulamalar

* Bilgisayarlı uygulamalar
– Blok tabanlı programlamaya ilişkin örnekler
Scratch
Code.org
Alice
Kodu Game Lab
Kodris
Blockly Games

– Metin tabanlı programlamaya ilişkin örnekler
Codemonkey
Codecombat
Pencilcode
Logo
Python
Greenfoot

* Robotik uygulamalar
mBot
VEX robotics
Project Blocks
Lego mindstorm
Ardunio

Kapsayıcı Eğitim Ve Farklılaştırılmış Öğretim Uygulamaları
Kapsayıcı eğitim daha kaliteli bir eğitim hizmetinden amacına uygun olarak herkesin yararlanmasına yönelik oluşturulan stratejileri, uygulamaları ve değerlendirme süreçlerini kapsayan ve tüm dezavantajlı gruplarda yer alan çocukların eğitim haklarından yararlanması için gerekli olan bir yaklaşımdır. Çocuklarda dezavantajlılık cinsiyet, etnik köken, yoksulluk ya da göç gibi durumlar ile ilgilidir. Risk altında çocuklar olarak tabir edilen grupların oluşmasında göç, sosyoekonomik durum, dil, din, ırk ve engellilik gibi pek çok etkenler bulunmaktadır. Örneğin; Dünyada insanlar savaş, kıtlık, kuraklık vb. durumlar nedeniyle bir yerden başka bir yere göç etmektedirler. Bu göçlerden etkilenen bireylerin göç ettikleri toplum daha kolay adapte olabilmeleri eğitim hizmeti ile mümkün olabilmektedir. Göç eden ailelerin çocuklarının okula devam etmesi onları risk olmaktan risk altında olma durumunu azaltmaktadır. Göç ile gelen etnik ve dinsel azınlık guruplarına kapsayıcı eğitim sunmada ve bunun başarılı olmasında sınıf içerisinde alınacak önlemler çok önemlidir. Öğretmenler çocukların eğitimini, kendi sorumluluklarının bir parçası olarak görmelidir. Bunun için gerekli yardım ve desteği sağlamalıdırlar. Olumsuz öğretmen tutumları kapsayıcı eğitimi zorlaştıran önemli bir sorundur (İra ve Gör, 2018:30)
Amacı: Bu etkinliğin amacı sınıfında özellikle yabancı uyruklu ve/veya farklı etnik, kültürel, sosyo-ekonomik özelliklere sahip öğrenci bulunan öğretmenlerin bu çocukların Türk Eğitim Sistemine ve dolayısıyla Türk toplumuna uyum sağlamada kullanılabilecek bir yaklaşım olan Kapsayıcı Eğitim ve Farklılaştırılmış Öğretim hakkında bilgi ve farkındalık düzeylerini artırmaktır.

Hedef Kitlesi: Her branş düzeyinde, sınıfında özellikle yabancı uyruklu ve/veya farklı etnik, dini, kültürel, sosyo-ekonomik özelliklere sahip öğrenci bulunan öğretmenler.
Eğitim süresi: 3 + 3 sat (2 gün)

İçerik:

* Kapsayıcı Eğitim
Temel felsefesi, tanımı
* Kapsayıcı okul ve özellikleri
Kapsayıcı okulun yönetimi ve etkili liderlik
Kapsayıcı okulda sınıf yönetimi
* Öğrencileri farklılaştıran özellikler
* Öğretimi farklılaştırma stratejileri
* İçeriği farklılaştırma
* Öğretim sürecini farklılaştırma
* Ölçme ve değerlendirmeyi farklılaştırma teknikleri
* Farklılaştırılmış öğretimde ders planı hazırlama

Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm
Yeni teknolojilerin kurumsal işleyişi desteklemesinden ziyade işleyişlere yön verdiği hatta yeni modeller doğurduğu uygulamalar, endüstri 4.0 veya toplum 5.0 gibi isimlerle bir devrim-dönüşüm olarak nitelendirilmiştir. Kurumlar müşteri beklentilerini anlamak ve yönlendirmek, daha etkili işleyiş ve iş modelleri geliştirmek ve nihayetinde rekabet avantajı sağlamak amacıyla bu dönüşüme ayak uydurmaktadırlar. Artık bütün kurumların faaliyetlerini yürütme biçimi itibariyle bir BT şirketine dönüşmeleri anlamına gelen bu dönüşüm kapsamında devletler de politika geliştirmektedir. Türkiye bu dönüşüm anlayışını Milli Teknoloji Hamlesi ismiyle ifade etmiş teknolojinin hem üretimi hem de etkili kullanımında yeni bir dönemi başlatmıştır. Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Dijital Dönüşüm Ofisi bu kapsamda faaliyetler yürütmektedir.

Yükseköğretim açısından Dijital Dönüşüm, YÖK tarafından pilot üniversitelerde başlatılan dijital okuryazarlık ve dijital eğitmenlik isimli uzaktan eğitim dersleriyle kendini göstermiştir. Bu vesileyle yapılan paylaşımlarda dijital dönüşüm için ayrıca Dijital Öğrenme Ortamları, Dijital Araştırma Ortamları, Karar Destek Sistemleri ve Dijital Veri şeklinde alt boyutlar sunulmuştur. Üniversiteler de Dijital dönüşüm kapsamında bir takım girişimlerde bulunmaktadır. Ancak dünyada olduğu gibi ülkemizdeki mevcut uygulamalarda ve ayrıca alanyazında yükseköğretimde dijital dönüşümle ilgili anlayış farklılıklarının bulunduğu görülmektedir.

Dijital dönüşümün süreç, teknoloji ve birey şeklinde üç sacayağı bulunur. Süreç, etkili eğitim ve araştırma süreçlerinin tasarlanması şeklinde anlaşılabilir. Bu yönüyle Dijital dönüşümün öğretim teknolojilerinin öneminin bir kez daha anlaşılması açısından da önemli bir fırsat olduğu söylenebilir. Teknoloji, dijital dönüşümün kendisi değildir ancak dijital dönüşüm teknolojiyle yapılır. Bu konuda Nesnelerin interneti, Derin öğrenme, büyük veri şeklindeki teknolojilere sıkça referans verilir. Birey açısından bakıldığında ise dijital dönüşümde yeni iş süreçlerinin yanısıra zihinsel dönüşümün vurgulandığı görülür. Bu bağlamda açık bilim, veri yönetimi ve analitik gibi uygulamalarının sistem değişimi yaklaşımıyla ele alınması ve öğretim elemanı, öğrenci ve diğer paydaşların teknoloji kabul sürecinin uygun şekilde yönetilmesi gerektiği söylenebilir.

Üniversitelerimizde henüz başlangıç aşamasında olan bu faaliyetlerin daha etkili olması için rehberlik yapmak amacıyla düzenlenen bu panelde yükseköğretimde dijital dönüşüm ele alınacaktır. Panelde ayrıca öğrenme, araştırma, öğrenci desteği ve hizmetler gibi alanlarda dijital dönüşüm uygulama örnek ve önerileri tartışılacaktır.

Online Beceri Değerlendirme Projesi
Amacı: “The development of an adaptive, web-based assessment tool for evaluating the literacy, numeracy and digital skills levels of low skilled/low qualified adults in Turkey” başlıklı projenin tanıtılması, proje kapsamında oluşturulan soru türlerinin paylaşılması ve katılımcıların görüşleri doğrultusunda okuryazarlık, sayısal ve dijital beceri düzeylerinin belirlenmesine yönelik oluşturulabilecek farklı sorulara ve soru tiplerine yönelik fikirlerinin alınması amaçlanmaktadır.
Hedef Kitlesi: Okuryazarlık, sayısal ve dijital beceriler, yetişkin eğitimi ve ölçme değerlendirme alanlarında çalışan tüm akademisyenler, öğretmenler ve öğretmen adaylarını kapsamaktadır.
Süresi: 3 saat

İçeriği:

* Projenin tanıtılması
DOKA Genel Sekreteri Onur ADIYAMAN’nın konuşması
Proje ekibinin sunumu
* Okuryazarlık becerileri oturumu
Okuryazarlık becerileri ve AYT standartları
Hazırlanmış sorular
Katılımcı görüşlerinin alınması
* Sayısal beceriler oturumu
Sayısal beceriler ve AYT standartları
Hazırlanmış sorular
Katılımcı görüşlerinin alınması
* Dijital beceriler oturumu
Dijital beceriler ve AYT standartları
Hazırlanmış sorular
Katılımcı görüşlerinin alınması

http://ittes.org.tr

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin