7. Uluslararası Ekonomi Politik Konferansı

“DEVLET, EKONOMİ POLİTİKASI, VERGİLENDİRME VE KALKINMA”

ICOPEC 2016 Batman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi tarafından İngiltere’den Westminster Üniversitesi, İtalya’dan Piedmont Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü, Çek Cumhuriyeti’nden Ostrava Teknik Üniversitesi Ekonomi Fakültesi, Sırbistan’dan Belgrad Üniversitesi, Hindistan’dan GITAM Uluslararası İşletme Fakültesi, Algirah Üniversitesi (Hindistan) ve Peru’dan Lima Ponitifika Katolik Üniversitesi’nin işbirliği ile gerçekleştirilmektedir.

7. Konferansın ana teması “Devlet, Ekonomi Politikası, Vergilendirme ve Kalkınma” olarak belirlenmiştir. Bununla beraber, ICOPEC 2016 aşağıda belirtilen politik iktisadın kapsamındaki tüm alt başlık ve alanlara açıktır.

7. ICOPEC 2016 İstanbul’da 28-30 Haziran 2016 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

Uluslararası Ekonomi Politik Konferansları serisi 2009 yılında “Günümüzde Adam Smith” temasıyla başlamış, 2010 yılında “Kriz ve Kalkınma”, 2011 yılında “Emek Piyasaları ve İstihdam”, 2012 yılında “Esneklik”, 2013 yılında “Çağın Aklı: Piyasa Kıskacında Birey ve Toplum” ve 2014 yılında “Yeni Sosyoekonomik Yaklaşımlar, Toplumsal Hareketler, Aktörler” temalarıyla devam etmiştir.

Bu bağlamda, ICOPEC 2016 aşağıda ifade edilen başlıklar dışında, konferansı zenginleştirecek ve gelecek tartışma zeminini genişletecek politik iktisat kapsamındaki diğer başlıklara ve oturum önerilerine de açıktır. Konferans dili İNGİLİZCE ve TÜRKÇE’dir. En fazla 300 kelime uzunluğundaki bildiri özetleri ve oturum önerileri 12 punto ve Word formatında olmalı ve tam başlık(lar), yazar isim(ler)i ve yazar(lar)ın iletişim bilgi(ler)i (eposta adres(ler)i, kurum bilgisi, telefon), çalışmanın amacı ve yöntemi, beklenen sonuçlar ve öneriler yer almalıdır. Tebliğ önerilerinin 25 Mayıs 2016 tarihine kadar bilgi@icopec.org eposta adresine gönderilmesi ya da sayfasından girilmesi gerekmektedir. Konferans ile ilgili daha fazla bilgiye konferans web sitesi www.icopec.org adresinden erişilebilir.

Tüm bildiri önerileri ve tam metinler hakem sürecinden geçirildikten sonra kabul edilecektir. Kabul edilen bütün tebliğler IJOPEC tarafından konferanstan önce ISBN’li konferans e-kitabında yayınlanacaktır. Ayrıca, konferansta sunulan tebliğlerden geliştirilip hakem sürecini başarıyla tamamlayanlar uluslararası editörlü bir kitapta bölüm, ya da konferansı destekleyen International Journal of Productivity Management and Assessment Technologies (IJPMAT), Journal of Life Economics (JLE), World Journal of Applied Economics (WJAE), Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi ya da Çalışma ve Toplum tarafından makale olarak yayınlanacaktır.

Tam metinler için yazım klavuzuna www.icopec.org/author-guidelines.html
adresinden erişilebilir

Sunum önerileri ana temayla bağlantılı olması beklenmekle birlikte , aşağıdaki başlıklar ile sınırlı olmak zorunda değildir:

SOSYAL VE POLİTİK ETKİLEŞİMLER BAĞLAMINDA EKONOMİK KALKINMA
Ekonomik kalkınma ve refah, hem göstergeleri hem de belirleyicileri açısından yalnızca ulusal gelir ölçümleriyle ifade edilemeyecek çok-boyutlu olgulardır. Ekonomik kalkınma ve bu hedefe ulaşmak için tasarlanan ekonomi politikalarının başarısı, toplumsal tabakalar ve sınıflar ile toplum ve yöneticiler arasındaki etkileşimlerin bir ürünü olarak görülebilir. Bu konudaki farkındalığın giderek artmasıyla birlikte ortodoks ekonomi teorisi de son zamanlarda ulusların ekonomik başarısını açıklamak için sosyal etkileşimlerin ve sosyal kaynakların önemini kabul etmeye başlamıştır. Bu durum, son yıllarda BM ve OECD gibi uluslararası kuruluşları ekonomik kalkınma ve refahı daha bütüncül bir şekilde ölçmeye yönlendirmiştir.

Bu bağlamda konferansın alt başlıklarından birisi, toplum üyelerinin birbiriyle ve siyasal aktörlerle etkileşimlerine temel oluşturan sosyal norm, sosyal sözleşme, kültür ve politik kurumların ekonomik kalkınma ile ilişkisine ayrılmıştır. Bu çerçevede aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere bazı konu başlıkları şöyle sıralanabilir:
• Kalkınma ve Refahın Çok Boyutlu Ölçümleri
• Sosyal Gelişme ve Kalkınmanın Sosyal Boyutları
• Sağduyu, Din ve Felsefe
• Pazar Hâkimiyeti altında Siyasi Karar Süreci
• Siyasal Güçler ve Ekonomi Politik Tercihi
• Sosyal Refah Siyaseti Çerçevesinde Eski ve Yeni Aktörler
• Rekabet, İşbirliği ve Kalkınma
• Sosyal Normlar, Kültür ve Kalkınma
• Demokrasi, Şeffaflık ve Kalkınma
• Gelir Dağılımı ve Kalkınma
• Yükselen Eşitsizlik ve Gelirin Yeniden Dağılımı Siyaseti
• Kapsayıcı Kalkınma Politikaları
• Sosyal Harcamalar ve Kalkınma
• Mesleki Eğitim, Hizmet İçi Eğitim ve Kalkınma
• Beşeri Kaynak Donanımı ve Kalkınma
• Sosyal Kaynak Donanımı ve Kalkınma
• Doğal Kaynak Donanımı ve Kalkınma
• Rant Kollama, Yolsuzluk ve Kalkınma
• Ar-Ge, Teknolojik Kapasite Oluşturma ve Kalkınma
• Teknoloji Difüzyonu ve Kalkınma
• Endüstriyel Rekabet Gücü ve Kalkınma
• Siyasal Hareketler, Sosyal Çatışmalar ve Kalkınma
• Tasarruf Politikaları, Kriz / İşsizlik ve Kentsel Hareketler
• Pazar, Rekabet ve Sendikal Haklar
• Yeni Sağ’ın Sivil Toplum Söylemi ve Sendikalar
• Piyasa-Toplum Gerginliği ve Muhafazakâr Sosyal Politika
• Sosyal Güvenlikte Dönüşüm: Sosyal Dayanışmadan Bireyselleşmeye
• Pazar Hâkimiyeti altında Kamu Yararı ve Kamu Hizmetleri
• Sosyal Sigortalar ve Sosyal Güvenliğin Piyasalaşması
• İşçi Sağlığı ve Güvenliğinin Piyasalaşması
• Eşitsizlik ve Yol Açtığı Sosyal Çalkantılar
• Yeni Toplumsal Riskler ve Sosyal Dışlama
• Sosyal Yardım Politikaları ve Uygulamaları
• Davranışsal İktisattan Kalkınma İçin Dersler

DEVLET İNŞASI, DEVLET KAPASİTESİ, KURUMLAR VE İKTİSADİ KALKINMA
Kalkınma sürecinde, devlet ve piyasanın rolünün ne olması gerektiği sorusu, piyasada kararların ‘görünmez el’e bırakıldığında faturanın çok yüksek olduğunu açıkça ortaya koyan 1929’da yaşanan Büyük Buhran’dan sonra yoğun bir şekilde tartışılma başlanmıştır. Kalkınma ekonomisi, piyasa mekanizmasının sağlayabileceğinden daha iyi bir sonucu elde edebilmenin genellikle mümkün olmayacağı şeklindeki neo-klasik görüşün bir reddi olarak ortaya çıkmış ve gelişmiş ekonomilere kıyasla gelişmekte olan ekonomilerde piyasa başarısızlığının çok daha yaygın olduğunu ortaya koyarak devlet müdahalesi kapsamını genişletmek için gerekçe sağlamıştır. Ancak, kurumlara hak ettiği ölçüde önem göstermemeleri ve devletlerin ekonomiye etkili bir şekilde müdahale edebilecek sınırsız kapasiteye sahip oldukları örtük kabulü, 1960 dönemi kalkınma iktisatçılarının temel zafiyeti olmuştur. Takip eden dönemlerde bir taraftan kurumlar daha fazla önemsenmeye başlanmış, diğer taraftan da devletlerin ekonomiye etkili müdahale kapasitesi sorgulanmaya başlanmıştır.
• Kurumlar ve Kalkınma
• Kurumsal Kalite ve Kalkınma
• Yüksek Kalite Büyüme için Kurumlar
• Doğru Kurumların Oluşturulması
• İdari Kapasite ve Kalkınma
• Devletler ve Endüstriyel Dönüşüm
• Yırtıcı ve Elegeçirilmiş Devletler
• Otoriterliğin Yeni Formları
• Gelir Elde Etme, Gelir Moblizasyonu ve Devlet İnşası
• Geç Kalkınma ve Devlet İnşası
• Meşruiyet Oluşturmanın Çağdaş Yolları
• Kalkınmacı Devletler
• Özel Sektör ve Devlet Arasında Yönetişim
• 21’inci Yüzyılda Hükümet Politikaları
• Devlet Yapısı ve Sanayi Politikası
• Devlet Bankaları ve Kalkınma
• Devlet, Pazar, Aile ve Üçüncü Sektörü Yeniden Düşünmek
• Yerel Yönetimlere İlişkin Yeni Deneyimler
• Evrimci İktisattan Dersler

POLİTİK İKTİSAT, İKTİSAT POLİTİKASI VE EKONOMİK KALKINMA
Bir ülkenin veya bir ekonominin işleyişinden farklı kişi ve gruplar farklı çıkarlar sağlamaktadır. Siyasal iktisat, ulusal zenginliğin üretilmesi ve bölüşümü ile bunların dayandığı toplumsal ilişkileri konu almakta, kamu politikalarının nasıl oluşturulduğunu ve uygulandığını analiz etmekte ve ekonomik kalkınmanın nasıl gerçekleştirilebileceği sorusuna cevap aramaktadır.
• Marksizm ve Siyasi Ekonomi
• Kalkınma Ekonomisinde Teorik Tartışmalar
• Kalkınmada Yapısalcı Ekol
• Neo-Klasik Paradigma ve Neo-Klasik Paradigmanın Kalkınma Ekonomisindeki Rolü
• Keynes, Friedman, Solow ve diğerlerinden Neo-liberalizme
• Neoliberal İktisat Politikaları
• Kalkınma İktisadının Evrimi
• İktisat Politikalarında Değişimler ve Yeni Aktörler
• Yeni Kalkınma İktisadı
• Bebek Sanayilerin Korunması ve İhracat Desteği
• Sanayi Politikası ve Kalkınma
• Ticaret Politikası ve Kalkınma
• Yeni Ticaret Teorileri ve Gelişmekte olan Ülkeler
• Teknoloji Politikası ve Kalkınma
• İnovasyon Politikası ve Kalkınma
• Eğitim Politikası ve Kalkınma
• Sağlık Politikası ve Kalkınma
• İstihdam Politikası ve Kalkınma
• Çevre Politikası ve Kalkınma
• Enerji Politikası, Yenilenebilir Enerjiler ve Kalkınma
• Sürdürülebilirlik Politikası ve Kalkınma
• ‘Kumarhane Kapitalizmi’ ve Mali Piyasa Düzenlemeleri
• Yeni Efsaneler, Yeni Aktörler ve İktisat Politikasında Yeni Dengeler
• Özelleştirme, Deregülasyon ve Kalkınma
• Sivil Toplum Kuruluşları, Düzenlemeler ve Kalkınma
• Rekabet Politikası ve Kalkınma.

VERGİLEME, DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR, PORTFOLYO AKIMLARI VE KALKINMA
Schumpeter’in ifade ettiği gibi, toplumların mali yapıları politik kurumları üzerinde çok büyük bir etkiye sahiptir. Vergileme toplumda yöneticilerle vatandaşlar arasında güç ilişkileri ve güç dağılımını yansıtır. Böylece, siyasal ve sosyal ilişkileri biçimlendirir. Bu anlamda devletlerin evrimi ile vergileme arasında bir ilişki görülebilir. Özellikle gelişmekte olan ve geri kalmış ülkelerde kaynakları mobilize ederek kalkınmayı finanse etmek, kalkınma amaçlarına yönelik idari devlet kapasitesi oluşturmak ve toplumda demokratik ve politik ilişkileri geliştirmek için vergilemeye ihtiyaç vardır. Öte yandan, vergileme toplumdaki sosyal ve politik kurumlar ile karşılıklı ilişki içindedir. Kamunun gelir yaratma biçimi, toplumda hesap verebilir ve şeffaf yönetimler oluşturma ve devlet ile vatandaş arasındaki politik ilişkiyi biçimlendirme üzerinde etkili olacağı gibi, toplumsal ve politik ilişkilere gömülü fonksiyonlar devletin gelir toplama biçimini de etkiler. Bu bakımdan konferansın alt başlıklarından birisi, vergileme ile devlet inşası, kalkınma, sosyal ve politik kurumlar arasındaki ilişkinin teorik, ampirik ve alan araştırmalarıyla incelenmesine ayrılmıştır. Bu çerçevede aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere bazı konu başlıkları şu şekilde sıralanabilir:
• Mali Kurumlar ve Kalkınma
• Finansal Kurumların Ekonomi Politiği
• Yöneticiler ve Vatandaşlar Arasındaki Mali Etkileşim
• Finansal Yapıların Yeni Kuralları ve Kamu Borçları
• Sermaye Piyasaları ve Yeni Düzen
• Vergi Yapısının Kalkınma Üzerindeki Etkisi
• Borçlanmanın Alternatif Fayda ve Maliyetleri
• Vergilemenin Alternatif Fayda ve Maliyetleri
• Doğrudan Yabancı Yatırımın Alternatifi ve Maliyeti
• Demokrasi ve Vergileme
• Vergilemenin Siyasal İktisadı
• Siyasal Kurumlar ve Vergileme
• Sosyal Yapı ve Vergileme
• Vergileme ve Ekonomik Kalkınma
• Vergileme ve Ekonomik Büyüme
• Vergileme ve Gelir Dağılımı
• Vergileme ve Refah Devleti
• Vergileme ve Sosyal Harcamalar
• Vergi Harcamaları, Vergi Dağılımı ve Kalkınma
• Vergileme, Demokrasi, Şeffaflık ve Yönetişim
• Bir Kolektif Eylem Sorunu Olarak Vergi Kaçırma
• Vergiye Uyum Davranışı ve Vergi Kaçırma Tutumları
• Kayıtdışı Ekonomi ve Vergi Kaçırma
• Vergi Kayıp ve Kaçağının Siyasal İktisadı
• Bedavacı Problemi ve Olası Çözümler
• Ülkeler Arasındaki Vergi Gayreti ve Vergi Kapasitesi Farklarının Ardında Yatan Nedenler
• Ülke Grupları Arasındaki Vergi Yapısı Farklarının Ardında Yatan Nedenler
• Vergi Sistemleri, Ekonomik Kalkınma ve İyi Yönetişim
• Uluslararası Vergi Rekabeti ve Sonuçları
• Vergi Yansıması ve Sonuçları
• Başarılı Vergi Reformlarının Anatomisi
• Maliye Politikası ve İstihdam
• Otomatik Stabilizatörler ve Finansal İstikrar
• Para ve Maliye Politikası Etkileşimleri
• Kamu Yatırımları ve Mali Sürdürülebilirlik
• Mali Yerelleşme ve Yerel Borçlanma
• Mali Kurallar ve Anayasal İktisat

KÜRESELLEŞME, ULUSLARARASI KURULUŞLAR HEGEMONYA VE ÇATIŞMA
‘Küreselleşme’ terimi, ulusal ve yerelin ötesine geçerek sermaye, mal ve iş gücünün bütün dünyada her hangi bir engelle karşılaşmadan hareket edebildiği, birbirine bağlı ve birbirine bağımlı bir dünyayı ima etmektedir. Ancak bu üç temel unsurdan engellenmemiş iş gücü hareketi uygulamada söz konusu değildir. Dolayısıyla cevaplanmayı bekleyen başlıca soru şudur: sadece sermaye, mal ve hizmetler değil, aynı zamanda iş gücünün de serbest dolaşımını ima eden böyle bir terim durum böyle olmadığı hade neden bu kadar yaygın bir şekilde kullanılmaktadır? Kay’in “küreselleşme, gücün icra edildiği ve dağıtıldığı yeni araçların bir tezahürüdür” şeklinde yaptığı saptama büyük olasılıkla gerçeği yansıtmaktadır. Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası (DB) gibi uluslararası kuruluşlar ‘küreselleşme’ye şekil vermektedir. Bu üç küresel kurumun gelişmekte olan ülkeler üzerindeki etkileri güçlü, ancak nadiren olumludur. 1970lerin sonlarından beri biriken kanıtlar, bu kurumların daha çok zengin ülkelere hizmet ettiğini göstermektedir. Bu altbaşlık altında yer alan konular kendi bütünlüğü içinde ele alınamayacak kadar geniştir. Buradaki amaç, IMF, DB ve DTÖ’nün gelişmekte olan ülkeler üzerindeki etkisinin son çalışmalar üzerinden değerlendirilmesidir.
• Küresel Ortak varlıklar ve Küresel Refah
• Doğanın Metalaşması
• Küreselleşme Ekonomisi: Kazananlar ve Kaybedenler
• Kalkınmada Uzaksamanın Açıklanması
• Kalkınma Açısından Stratejik Fırsatlar ve Zorluklar
• Uluslararası Para Fonu ve Kalkınma
• Dünya Bankası ve Kalkınma
• Dünya Ticaret Örgütü ve Kalkınma
• Sermaye Akımlarının Siyasal İktisadı
• Dışa Açıklık ve Kalkınma
• İktisadi Serbestleşme ve Kalkınma
• Finansal Serbestleşme ve Kalkınma
• Finansallaşma
• Dış Şoklar ve Kalkınma
• Küresel Değer Zincirleri ve Kalkınma
• Hegemonya: Uluslararası İlişkiler ve Uluslararası Hukuk
• İnsanlığa Karşı Suçlar
• Anti-Küreselleşme Hareketleri ve Sosyal Forumlar
• Ülkelerarası Aktivizm / Dijital Aktivizm
• Ortadoğu ve Arap Dünyasında Protestoları

DİĞERLERİ
• Toplumsal Hareketler Teorisi: Dünü, Bugünü ve Geleceği
• Sosyal Dönüşüm ve Direniş Hareketleri
• Dayanışma ve Sosyal Hareketlerin Değişen Dinamikleri
• Toplumsal Hareketlerde İşgücünün Rolü
• Cinsiyet ve Kimlik temelli Sosyal Hareketler
• Kentsel Yenileme karşısında Kentsel Toplumsal Hareketler
• Çevre/ Yeşil Hareketi / Ekoloji Ekseninde Toplumsal Hareketler
• LGBT Hareketleri
• Göç, İltica ve Piyasa
• Barışçıl Eylem Hakkı ve Sivil İtaatsizlik Teorisi
• Demokrasi ve Sosyal Eylem Hakkı
• Terörizmin Siyasal İktisadı

“STATE, ECONOMIC POLICY, TAXATION, AND DEVELOPMENT”

ICOPEC 2016 is organized by Batman University Faculty of Economics and Administrative Sciences and Marmara University Faculty of Economics with the cooperation of University of Westminster (UK), Institute for Economic & Social Research of Piedmont (IRES, Italy), Ostrava Technical University (Czech Republic), University of Belgrade (Serbia), GITAM School of International Business (India), Aligarh Muslim University (India) and Pontifica Catholic University of Lima [Peru].

The main theme of 7th conference is defined as “State, Economic Policy, Taxation, & Development”. However, ICOPEC 2016 will attempt to explain and account for all political economy’s subtopics and different aspects associated with political economy that are mentioned below.

7. ICOPEC 2016 will be held in Istanbul on June 28-30, 2016.

International Political Economy Conference series began with the theme “Adam Smith Today” in 2009, which was followed by “Crisis and Development” in 2010, “Labor Markets and Employment” in 2011, “Flexibility” in 2012, ‘Logic’ of Our Age: The Individual and Society in the Market’s Grasp” in 2013, and “New Socioeconomic Perspectives, Social Movements, Actors” in 2014.

The languages of the conference will be both ENGLISH and TURKISH. Abstracts and session proposals should be around 300 words, in Word format and 12 fonts, and include paper title, the name(s) and full address (mail address, affiliated institution, e-mail, phone and fax) of the author(s), the purpose and the method of the work, expected results and suggestions. Papers should be electronically submitted by May 25th, 2016, via e-mail to bilgi@icopec.org or electronically submitted at Detailed information regarding the conference can be reached at www.icopec.org.

Author guideline can be reach at www.icopec.org/author-guidelines.html

All accepted papers will be published by IJOPEC as an e-book with ISBN before the conference. Also, selected papers will be published in an edited international book and peer reviewed journals such as International Journal of Productivity Management and Assessment Technologies (IJPMAT), Journal of Life Economics (JLE), World Journal of Applied Economics (WJAE), Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, and Çalışma ve Toplum after the conference.

The presentations are expected to cover, but not limited to, the following issues:

ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF SOCIAL AND POLITICAL INTERACTIONS
Economic development and well-being of nations are beyond the simple measures represented by the national accounts. It is multidimensional in terms of both indicators and determinants. Economic development and the success of economic policy designed to accomplish developmental aims can be seen as a product of political interactions between citizens and rulers, and social interactions among the member of society in broad terms. As a result of the gradual increase of awareness about the multidimensional character of the subject, the orthodox economic theory recently has recognized the importance of social interactions and social capital to explain economic success of nations. This recognition has led international organizations, such as UN and OECD to develop more complex measurement of well-being and economic development.

With this perspective, one of the subtopics of this conference has been dedicated to examine the relationship between economic development and the interactions of the society’s members in the social and political context, the social norms, the culture, identities, political institutions, and the social contract in addition to the impact of economic development on social structure. Some subjects are as follows, but not limited to:
• Multi-Dimensional Measurements of Development and Welfare
• Social Progress and Social Dimensions of Development
• Reason, Religion, and Philosophy
• Political Decision-Making under the Market Domination
• Political Powers and the Choice of Political Economy
• Old and New Actors within the Politics of Social Welfare
• Competition, Cooperation, and Development
• Social Norms, Culture, and Development
• Democracy, Transparency, and Development
• Income Distribution and Development
• Rising Inequality and Politics of Redistribution
• Policies for Inclusive Development
• Social Expenditures and Development
• Vocational Education, Training, and Development
• Human Resource Endowments and Development
• Social Resource Endowments and Development
• Natural Resource Endowment and Development
• Rent-Seeking, Corruption, and Development
• R&D, Technology Capability Building, and Development
• Diffusion of Technology and Development
• Industrial Competitiveness and Development
• Social Tensions, Social Conflicts, and Development
• Austerity Policies, Crisis/Unemployment and Urban Movements
• Market, Competition, and Union Rights
• Civil Society Discourse of New Right and Trade Unions
• Market-Society Tension and Conservative Social Policy
• Transformation of Social Security: From Social Solidarity to Individualization
• Public Interest and Public Services under the Market Domination
• Marketization of Social Insurance and Social Security
• Marketization of Workers’ Health and Safety at Work
• New Social and Political Movements, and Inequality
• New Social Risks and Social Exclusion
• Social Assistance Policies and Practices
• Lessons from Behavioral Economics for Development

STATE-BUILDING, STATE CAPACITY, INSTITUTIONS, AND ECONOMIC DEVELOPMENT
The question regarding the respective roles of the state and the market in the development process has been debated intensively after the Great Depression of 1929, which showed clearly that the cost was too high when the market was left to the realm of the ‘invisible hand’. Development economics was born out as a rejection of the neoclassical view that it is generally not possible to improve upon the market outcome and highlighted the greater scope of market failure in less developed as compared with developed economies. This subfield of economics provided a rationale for enlarging the scope of state intervention. However, a neglect of institutions and the implicit assumption that the state has unlimited capacity to intervene effectively in the economic system were the major weaknesses of 1960s-era development economists. Therefore, institutions started to be taken more seriously and the assumption of effective intervention capacity of the states to the markets has been questioned more in the later periods.
• Institutions and Development
• Institutional Quality and Development
• Institutions for High-Quality Growth
• Getting Institutions Right
• Administrative Capacity and Development
• States and Industrial Transformation
• Predatory and Captured States
• New Forms of Authoritarianism
• Revenue Extracting, Revenue Mobilization, and State-Building
• Late Development and State-Building
• Contemporary Ways of Constructing Legitimacy
• Developmental States
• Governance between the State and Corporations
• Government Policies of the 21st Century
• State Structure and Industrial Policy
• Rethinking the State, Market, Family and the Third Sector
• State-Owned Banks and Development
• The New Experiences of Local Government
• Lessons from Evolutionary Economics

POLITICAL ECONOMY, ECONOMIC POLICY, AND ECONOMIC DEVELOPMENT
Different individuals and groups have different interests in how a country or economy is to develop. Political economy is a term used for studying production and exchange, and their relations with law, custom, and government, as well as with the distribution of national income and wealth. It is the interplay between economics, law and politics. It analyzes how public policy is created and implemented.
• Marxism and Political Economy
• The Theoretical Debate in Development Economics
• The Structural School of Development
• The Neo-Classical Paradigm and Its Role in Development Economics
• From Keynes, Friedman, Solow etc. to Neoliberal Policy
• Neoliberal Economic Policies
• The Evolution of Development Economics
• New Actors and Changes in Economic Policies
• The New Development Economics
• Infant-Industry Protection and Export Promotion
• Industrial Policy and Development
• Trade Policy and Development
• New Trade Theories and Developing Countries
• Technology Policy and Development
• Innovation Policy and Development
• Education Policy and Development
• Health Policy and Development
• Employment Policy and Development
• Environmental Policy and Development
• Energy Policy, Renewable Energies, and Development
• Sustainability Policy and Development
• ‘Casino Capitalism’ and Financial Market Regulations
• Changes and Transformation in Economic Policies
• New Myths, New Actors and New Balances in Economic Policy
• Privatization, De-Regulation and Development
• NGOs, Regulations, and Development
• Competition Policy and Development

TAXATION, FOREIGN DIRECT INVESTMENT, PORTFOLIO FLOWS, AND ECONOMIC DEVELOPMENT
As stated by Schumpeter, the fiscal structures of societies have an enormous influence on their political institutions. Taxation reflects distribution of power and political interactions between the rulers and citizens. Thus, it shapes political and social interactions among citizens. It could be seen that the evolution of the states and taxation are interlinked. Especially, developing and under-developed countries need taxation to mobilize resources for financing their development, to build administrative state-capacity and to develop democratic political relationships within the society. On the other hand, the relationship between the revenue-extracting and political interactions can be seen to be bi-directional. The form of revenue system could affect the political interaction between rulers and citizens by having a potential to establish accountable and transparent administration, while the embedded functions within social and political interactions among members of society could be expected to have influence on the form of revenue-extracting for financing the state. In this context, one of the subtopics of the conference has been dedicated to examining the relation of taxation to state-building, development, political and social institutions by theoretical, empirical and case-studies. Some subjects are as follows, but not limited to:
• Fiscal Institutions and Development
• Political Economy of Financial Institutions
• Fiscal Interactions Between the Rulers and the Citizens
• New Rules of Financial Architecture and Public Debt
• Capital Markets and the New Order
• Effects of Tax Structure on Development
• Alternative Costs and Benefits of Public Borrowing
• Alternative Costs and Benefits of Taxation
• Alternative Costs and Benefits of Foreign Direct Investment
• Democracy and Taxation
• Political Economy of Taxation
• Political Institutions and Taxation
• Social Structure and Taxation
• Taxation and Economic Development
• Economic Growth and Taxation
• Taxation and Income Distribution
• Taxation and Welfare State
• Taxation and Social Spending
• Tax Expenditures, Distribution and Development
• Taxation, Democracy, Transparency and Governance
• Tax Evasion and Taxation as A Collective Action
• Tax Compliance and Tax Evasion
• Shadow Economy and Tax Evasion
• Political Economy of Tax Evasion and Tax Gap
• The Problem of Free Rider and Possible Solutions
• Tax Effort and Tax Capacity by Country Groups
• Differences in Tax Structure and Tax Mix by Country Groups
• Tax Systems, Economic Development and Good Governance
• International Tax Competition and Its Effects
• Tax Incidence and Its Effects
• Lessons from Successful Tax Reforms
• Fiscal Policy and Employment
• Automatic Stabilizers and Financial Stability
• Interactions between Monetary and Fiscal Policies
• Public Investment and Fiscal Sustainability
• Fiscal Decentralization and Local Government Debts
• Fiscal Rules and Constitutional Economics

GLOBALIZATION, INTERNATIONAL INSTITUTIONS, HEGEMONY, AND CONFLICT
“Globalization” means a process of making something worldwide in scope. The term implies the opening of local and nationalistic perspectives to a broader outlook of an interconnected and interdependent world with free movement of capital, goods, and unhindered of labor across national frontiers. However, we know in practice that unhindered movement of labor is not on the table. Thus, the main question that requires an answer is: “Why is it so wide-spread to use such a term that imply not only free transfer of capital, goods, and services, but also unhindered movement of labor across national frontiers, while that is not the case?” Probably, Kay is right to say that “globalization is a manifestation of new means through which power is exercised and distributed”. The international institutions, such as the WTO, IMF, and World Bank, give a shape to “globalization”. Their impact on the developing countries has been powerful but not always benign. These three global institutions seem to have failed to live up to the expectations of the developing countries. It appears that the powerful rich countries have bargained hard within these institutions to advance their own interests. Evidence has mounted since the late 1970s that these institutions may not be so beneficial for the developing countries. The topics here are vast and cannot possibly be covered in their entirety. The goal here is to provide an overview of recent research on the impact of the IMF, World Bank and WTO on the developing countries.
• Global Commons and Global Welfare
• The Commodification of Nature
• The Economics of Globalization: Winners and Losers
• Explaining Divergences in Development
• Strategic Opportunities and Challenges for Development
• International Monetary Fund and Development
• World Bank and Development
• World Trade Organization and Development
• Political Economy of Capital Flows
• Economic Openness and Development
• Economic Liberalization and Development
• Financial Liberalization and Development
• Financialization
• External Shocks and Development
• Global Value Chains and Development
• Hegemony: International Relations and International Law
• Crimes against Humanity
• Anti-Globalization Movements, Social Forums
• Transnational Activism/Digital Activism
• Middle East and Arabic World Protests

OTHERS
• Social Movement Theory: Past, Present and Prospect
• Social Transformation and Resistance Movements
• Changing Dynamics of Solidarity and Social Movements
• Roles of Work Force in Social Movements
• Social Movements Based on Gender and Identity
• Urban Social Movements in the face of Urban Renewal
• Social Movements on the Axis of Environment/Green Movement/Ecology
• LGBT Movements
• Migration, Asylum, and Market
• Right of Peaceful Action and Theory of Civil Disobedience
• Democracy and Right of Social Action
The Political Economy of Terrorism

http://icopec.org/