7 İklim 7 Bölge Gelenekten Geleceğe Ulusal Mimari Proje Yarışması

Mimarlar Odası mimari ürünler üzerinden tartışma açarak niteliksel gelişmeyi sağlayan Mimari Proje Yarışmalarını destekleyerek, izleyerek yarışmalar geleneğini korumaya çalışmaktadır. Ancak, yarışmaların sağlıklı ve nitelikli çevre elde edilmesinin bir aracı olarak görürken her seferinde yeniden yanıt arayışı proje üretim süreçlerinde nitelikli çevre üretimini desteklemekte, tek-tipleştirici proje üretim süreçlerine teşvik etmesi açısından sakıncalı bulmaktadır.

Bu yaklaşımla 28 Mayıs 2014 tarihinde TOKİ-EMLAK KONUT GYO. A.Ş. tarafından açılan ‘7 İklim 7 Bölge Gelenekten Geleceğe Ulusal Mimari Proje Yarışması’ ile ilgili olarak 10 Haziran 2014 tarihinde meslektaşlarımıza ilan edilen yarışmaya katılmamaları yönünde tavsiye kararını gerekçeleriyle birlikte iletmiştir.

Bu süreçte, hazırlık aşamasından başlayarak jüri oluşumu, jüri hazırlık çalışmaları, şartnamenin hazırlanması, ilanı, jüri değerlendirme çalışmaları, sonuçların ilanı, yarışma sonrası süreç ve işin kazanana ne şartlarla verileceği konuları katılımcıları tarafından bilinmeyen herhangi bir yönetmeliğe dayanmayan ve hukuki olarak da ciddi boşluklar içeren “yarışma” devam ettirilmiş ve geçtiğimiz günlerde sonuçları ilan edilmiştir.

Jüri Raporundan da anlaşılacağı üzere yarışmada verilmesi planlanan yüksek ödül miktarlarına rağmen meslektaşlarımız mimarlık ilkeleri doğrultusunda yarışmaya katılmama duyarlılığını göstermiştir. Bütün kamu olanaklarının seferber edilmesine karşın nitelik açısından sorunlu olan yarışma katılım bakımından da başarısız olmuştur.

Özellikle kamu sorumluluğuna sahip piyasa düzenleyicisi konumunda bulunan kurum, mimarlık ortamına ve yarışma kurumuna telafi edilmez şekildeki zarar vermekte, ortamın keyfiliğe ve kuralsızlığa doğru evrilmesine neden olmaktadır.

Günümüzde hukuksuz uygulamalarla niteliksizleştirilen mimarlık hizmetlerine araç olarak kullanılan yarışmalar bir an önce özgün amacına uygun olarak nitelikli mimarlık ürünü elde etme süreçleri yaratmalıdır.

Mimarlar Odası olarak, TOKİ tarafından düzenlenen ve başarısız olan yarışmaya bağlı olarak seçilen tip projelerin uygulanması durumunda her türlü hukuki girişimin başlatılacağını ve mimarlığın özünde olan yaratıcılığı, özgünlüğü ve çeşitliliği savunmaya devam edeceğimizi önemle vurgulamaktayız.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TMMOB MİMARLAR ODASI