6. Yeşil Kampüs Etkinlikleri Kamu Spotu Yarışması Başlıyor

Kamu Spotu Yarışması
Yeşil Kampüs Etkinlikleri Kamu Spotu Yarışması Başlıyor

Yeryüzünün nadir ve gün geçtikçe hızla tükenen kaynakları nedeniyle çevrenin korunması giderek daha
fazla önem kazanmaktadır. Yöresel, bölgesel ve küresel olarak toplumların sosyal ve ekonomik refahı için
yaşamsal bilgiyi üreten, yayan ve uygulayan üniversitelerin en önemli görevlerinden birisi de, Başkent
Üniversitesi’nin misyonun da yer aldığı gibi; insan ve çevre haklarına duyarlı, geliştirilmesi ve korunmasına
katkıda bulunan, duyarlı ve bilinçli bireyler yetiştirmektir. Yeşil Kampüs Kamu Spotu Yarışması bu
düşünceden hareketle gerçekleştirilmiş bir sosyal sorumluluk projesidir. Yarışmanın amacı, üniversite
öğrencilerinin çevre duyarlılığını geliştirerek, çevre sorunlarıyla ilgili farkındalık oluşturmak ve çevre
sorunlarının çözümü için yeni ve yaratıcı fikirler geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Sürdürülebilir bir gelecek
için toplumda farkındalığı artırmak, çevreye duyarlılığı sağlamak ve çevresel olumsuz etkileri azaltmak
amaçlanmaktadır.

Yarışmanın Hedefleri:
• Çevre ve sürdürebilirlik konusunda toplumsal bilinç ve farkındalığı sağlamak,
• İnsan ve çevre haklarına duyarlı,
• İnsan ve çevresel haklarının geliştirilmesi ve korunmasına katkıda bulunan,
• Doğal kaynakların farkında olup, verimli kullanımına özen gösteren,
• Çevreye saygılı olan bireylerin yetişmesine katkıda bulunmak.

Yarışmanın Konusu ve Teması:
Ekosistemler tüm canlı varlıkların yaşamı için oldukça önemli bir yapılanmadır. Bir ekosistemin çökmesi
halinde birçok canlının hayatının son bulması kaçınılmaz olmaktadır. Orman, belirli yükseklikteki ve
büyüklükteki çeşitli ağaçlar, çalılar, otsu formdaki bitkiler, mantarlar, mikroorganizmalar, omurgalı ve
omurgasız birçok hayvan türünü barındıran genellikle doğal yollardan oluşmuş bir kara ekosistemidir. Yani
orman sadece yan yana gelmiş ağaçlar topluluğu değil; florasıyla, faunasıyla bir ekosistemdir. Ormanlar
dünyamızın %31’lik bir alanını kaplıyor. Orman ekosistemleri, çevresindeki havanın oksijenini artırması,
karbondioksitini azaltması, iklimi etkilemesi, erozyonu önlemesi, yağışı artırması, odun ve içindeki özel bitki
türlerinin ilaç hammadde sağlaması, içinde bulundurduğu tüm canlılar arasında mikroorganizmalardan
omurgalı hayvanlara kadar besin ve enerji döngüsünü destekleyerek biyolojik çeşitliliği devam ettirmesi ve
dinlenme mekânı sağlamasıyla insanların hizmetindedir. Hayatımızı devam ettirebilmemiz için gereken
oksijeni üretiyor ve hem insanlar hem de yaban hayatı için barınacak yer sunuyor. Fakat dünyanın dört bir
yanına yayılmış olan ormanlar, bu faydalarını tehlikeye sokan ormansızlaşma tehdidi ile karşı karşıya.
Özellikle ormansızlaşma aynı zamanda iklim değişikliğini de artırıyor ve küresel ısınmayı hızlandırıyor. Ülke
yüzölçümünün yaklaşık yüzde 28’ini oluşturan ormanların son yıllarda büyük orman yangınlarına maruz
kalmasının yanında madencilik ve enerji projeleriyle de tahrip edilmesi geleceği tehdit ediyor. Aynı
zamanda, ekosistemin yaşam kalitesinin düşmesine, okyanusların asidik hale gelmesine ve biyoçeşitliliğin
giderek yok olmasına ve küresel ısınmasının daha da hızlanmasına yol açıyor.
Bu çerçevede, ormanların korunması ve arttırılması, ormansızlaşmaya karşı mücadele, iklim değişikliğinin
önüne geçilmesi konularında toplumsal bilincin ve farkındalığın arttırılması amacıyla, 2023 yılında altıncısı
yapılacak olan Yeşil Kampüs Etkinlikleri Kamu Spotu Yarışması’nın konusu “ORMAN VE EKOSİSTEM”
olarak belirlenmiştir.

Yarışmanın Konu Başlıkları:
• Ormansızlaşma ve ormansızlaşmanın etkileri
• İklim değişikliği ve küresel ısınma ile mücadelede ormanlar
• Sürdürülebilir ormancılık ve sürdürülebilir orman yönetimi
• Ağaçlandırma
• Doğal kaynakların korunması ve verimli kullanılması
• Orman yangınları ve nedenleri
• Sıra dışı orman yangınlarının çıkması
• Biyoçeşitlilik kaybı
• Orman yaban hayatı ve bitki örtüsü kaybı
• Orman kaybı ve gelecekte gıda güvensizliği
• T oprak erozyonu
• Atıkların ve tehlikeli atıkların atılması
• Endüstriyel odun üretimi
• Hava kirliliğinden dolayı orman niteliğinin bozulması
• Küreselleşme ile kereste endüstrisi şirketlerinin ormancılık faaliyetleri
• Rekreasyonel etkinlikler ve turizm

Yarışmanın Katılım Koşulları:
1. Yarışmaya Türkiye Üniversitelerinden ön lisans ve lisans öğrencileri katılabilir.

2. Öğrenciler yarışmaya, sadece “Orman ve Ekosistem” konulu kamu spotları ile katılabilir.

3. BÜÇEM yönetim kurulu üyeleri, yarışma seçici kurul üyeleri, düzenleme kurulu üyelerinin birinci
dereceden akrabaları yarışmaya katılamazlar.

5. Yarışmaya başvuru ücretsizdir.

6. Yarışmaya 1 Ocak 2023 tarihinden sonra çekilen kamu spotları ile başvuru yapılabilir.

7. Yarışmaya bir kişi en fazla iki kamu spotu ile başvurabilir.

8. Yarışmaya katılacak kamu spotlarının süresi film veya ses şeklinde hiçbir şekilde 45 saniyeyi
geçemez. Süreyi geçen kamu spotları değerlendirmeye alınmaz.

9. Seçici kurul tarafından oy çokluğuyla yarışma konusu dışında olduğuna karar verilen kamu
spotları değerlendirmeye alınmaz.

10. Kamu spotunun yasal sahibi, eser sahibi olan yönetmendir. Yarışma şartnamesini ve başvuru
belgesini yönetmenin doldurması ve imzalaması esastır. Kamu spotunun birden fazla yönetmeni
olsa dahi ödül sadece yarışma şartnamesinde ve başvuru belgesinde imzası bulunan yönetmene
verilecektir. Ayrıca, söz konusu belgelerde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu, imza sahibinin
sorumluluğundadır. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk, imza sahibine aittir.

11. Öğrenciler, yarışmaya kişi ve grup olarak katılabilir. Başvuru esnasında tüm grup elemanlarının
bilgilerinin forma yazılması gereklidir. Grup başvurularında dereceye girenlerin ödülleri, grup adına
bir kişiye takdim edilir. Yarışmada kazanılan ödüller için hak sahibi, kamu spotunun eser sahibi olan
yönetmendir.

12. Yarışmaya gönderilecek eserler içerisindeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb.
kullanımları sebebiyle üçüncü kişilerden doğacak her türlü telif hakkı ihlali iddiası yarışmacının
sorumluluğundadır. Suç teşkil edecek unsurların daha sonra ortaya çıkması halinde, Başkent Üniversitesi ve kurumlarının herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır. Telif hakkı veya sair fikri mülkiyet haklarının ihlali ya da her türlü kanun ihlalinin tespiti halinde ilgili eser yarışmadan men edilir. Tespit, yarışmadan sonra yapılır ise eser sahibi ödüllendirilmiş olsa dahi ödülü geri alınır.

13. Kamu spotlarının gösterimi sırasında 3. şahıslardan doğacak telifle ilgili sorunlar eser sahibinin sorumluluğundadır.

14. Türkçe dışındaki dillerde hazırlanan kamu spotları, Türkçe altyazılı olmak zorundadır.

15. Kopyaların gösterime uygun görüntü ve ses niteliği taşıması zorunludur. Şartnamede belirtilen koşullara uymayan, bozuk kayıt yapılmış kamu spotları, katılımcı yönetmenin uyarılmasına gerek kalmadan yarışma dışı bırakılır.

16. Katılan kamu spotları seçici kurul tarafından 05 Mayıs 2023 tarihinde değerlendirilir. İlk 10’a giren kamu spotları seçici kurul tarafından belirlenir http://bucem.baskent.edu.tr veya https://bucemcevremerkezi.wixsite.com/baskent web sitelerinden duyurulur. Ayrıca ilk 10’a giren eser sahipleri e-posta yoluyla doğrudan bilgilendirilir. Yarışmanın birincisi, ikincisi, üçüncüsü 10 Mayıs 2023 tarihinde ödül töreninde açıklanır.

17. Yarışmaya gönderilen kamu spotlarının yönetmenine haber vermek koşulu ile ticari amaç gözetmeksizin düzenlenen gösterimlerde yer alması, Başkent Üniversitesi ve kurumlarının tanıtım faaliyetlerinde kullanılması yarışmacı tarafından kabul edilmiş sayılır.

18. Katılımcılar yarışma şartnamesi ve başvuru formunun her sayfasını imzalamalıdırlar. Katılımcılar, imzaladıkları katılım şartnamesini, eksiksiz ve okunaklı biçimde doldurdukları başvuru formunu, bir adet fotoğraflarını, kamu spotu eserinin/eserlerinin uygun formatta kaydedilmiş şekilde ve üzerinde eser sahibinin ve eserin adının yazılı olduğu 2 adet kopyasını 1 adet zarfa koyarak kapalı halde yarışma sekretaryasına elden veya gönderici ödemeli posta/kargo yolu ile en geç
28 Nisan 2023 saat 17.00’ye kadar ulaştırmalıdırlar.

19. Yarışma ödülleri, başvuru formunda imzası bulunan katılımcının, başvuru formunda belirttiği banka hesap numarası / IBAN numarasına ödül töreninden sonra yatırılır. Bu nedenle katılımcıların banka bilgilerini eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurması gerekmektedir. Başvuru formundaki eksik veya yanlış bilgilerden kaynaklanan sorunlardan katılımcılar sorumludur.

20. Yarışma için gönderilen eserler ve kopyaları, sonuç ne olursa olsun iade edilmez.

21. Ödül alan yönetmenlere ve varsa grup elemanlarına birer katılım belgesi verilir. Seçici kurulun belirleyeceği kamu spotlarında birincilik ödülü alan kamu spotuna 8.000 TL, ikincilik ödülü alan kamu spotuna 6.000 TL, üçüncülük ödülü alan kamu spotuna 4.000 TL para ödülü verilir. Seçici kurulun yargısı kesindir.

22. Dereceye giren kamu spotlarının gösterimi ve ödül töreni Başkent Üniversitesi Prof. Dr. İhsan Doğramacı Konferans Salonu’nda 10 Mayıs 2023 tarihinde saat: 14.00 te gerçekleştirilecektir.

23. Yarışmada birincilikle dereceye giren kamu spotu, Çevre Eğitim Vakfı’nın (TÜRÇEV) bağlı olduğu ve Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı’nın (FEE) yürüttüğü “Young Reporters for The Environment (YRE)” kapsamında “Uluslararası Çevrenin Genç Sözcüleri Yarışması” na katılmak üzere gönderilecektir.

Yarışmanın Takvimi:
– Son başvuru: 28 Nisan 2023
– Jüri değerlendirmesi: 05 Mayıs 2023
– Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanı: 08 Mayıs 2023
– Ödül töreni: 10 Mayıs 2023

Yarışma İletişim Bilgileri
Tel : +90 312 2461088
E-Posta: bucem@baskent.edu.tr; nerdogan@baskent.edu.tr
Başvuru Adresi: Başkent Üniversitesi Sürdürülebilir Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Bağlıca Kampüsü Fatih Sultan Mahallesi Eskişehir Yolu 18. Km 06790 Etimesgut Ankara.
Yarışma ile ilgili sorularınız için +90 312 2461088 numaralı telefon ve bucem@baskent.edu.tr e-posta adresine veya capeksen@baskent.edu.tr e-posta adresinden Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem AKIN PEKŞEN’e ulaşabilirsiniz.
Adaylar “Yarışma Şartnamesi” ve “Yarışma Başvuru Formu”na http://bucem.baskent.edu.tr ve https://bucemcevremerkezi.wixsite.com/baskent web sitesinden ulaşabilirler.