55 Üniversite Öğrencisine Karşılıksız Burs

Karşılıksız Burs
Üniversite Öğrencisine Karşılıksız Burs

Uluslararası Ticaret Ağı Derneği (UTRADER), başta üniversitede okuyan ve uluslararası ticaret ile ilişkili alanlarda eğitim alanlar olmak üzere, tüm eğitim seviyelerindeki öğrencilere karşılıksız burs imkanı sağlamaktadır.

Başvurular, UTRADER yönetim kurulu tarafından değerlendirilmektedir. Değerlendirme sonucunda, burs almaya hak kazanan öğrenciler ilan edilmektedir.

UTRADER Bursu, uluslararası ticaret alanında eğitim gören ve maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrenciler için önemli bir fırsattır. Bu burs, öğrencilerin eğitimlerine devam edebilmelerine ve uluslararası ticaret alanında kariyer hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmaktadır.

2023-2024 Yılı Güz Yarıyılı aylık burs miktarları:
Lisans ve öncesi eğitim basamakları için 1.000 TL
Yüksek Lisans için 1.500 TL
Doktora için 2.000 TL’dir.

GENEL KURALLAR
1. Burslar yıllık bazdadır ve aylık ödeme şeklinde düzenli olması esastır. Burslar istisnalar
hariç, öğrencilerin okulda eğitim aldığı aylar için ödenir. Ancak ihtiyaca binaen öğrencilerin
acil ihtiyaçlarını karşılamak için süreksiz burslar da verilebilir. Bu kapsama giren öğrenciler
derneğe doğrudan başvuruda bulunurlar.
2. Dernek gelirleri dikkate alınarak burs verilecek öğrenci sayısını, aylık burs miktarlarını,
ödeme zamanını belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir.
3. Yönetim Kurulu uygun görürse burs miktarlarını her dönem için bursiyer bazında yeniden
değerlendirilir.
4. Dernek bursları karşılıksız olup öğrenciye bir mecburi hizmet ya da geri ödeme
yükümlülüğü getirmez. Ancak burs alan öğrenciler çalışmaya başladıktan sonra kendisi gibi
ihtiyacı olan öğrencilere destek vermek amacıyla bağış yapmaya teşvik edilir.
5. Burs başvurularının değerlendirilmesinde aşağıdaki kategoriler derneğin imkanları
ölçüsünde öncelenir:
a. Anne ve/ veya babanın yokluğu,
b. Maddi imkanları yetersiz gazi ve şehit çocukları,
c. Zihinsel veya bedensel engelliler,
d. Eski bursiyerler ve
e. Doğrudan Dernek üyelerinin referansı ile başvuran öğrenciler
6. Bursiyer adaylarında aranan başlıca vasıflar aşağıda belirtilmiştir:
Öğrencinin;
a. devlet eğitim kurumlarının örgün programlarında ya da özel okullarda %100 burslu
olarak okuyor olması,
b. eğitimi için maddi yardıma ihtiyacının olması,
c. öğrenciliğe yakışmayacak tutum ve davranış içinde bulunmaması ve/veya ülkemiz
bütünlüğüne ve milli menfaatlerimize aykırı faaliyette bulunduğuna dair yargı ve
ilgili öğretim kurumu yetkili organlarının kararının olmaması,
d. genel not ortalamasının bulunduğu dönem itibari ile en az 100 üzerinden 50 ya da 4
üzerinden 2 olması (Yeni kayıtlı öğrencilerde bu şart aranmaz. Ayrıca özel durum
nedeniyle bu ortalamadan daha düşük ortalamaların kabul edilmesi yetkisi Dernek
Yönetim Kurulu’ndadır.)
e. Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olarak çalışmaması ve/veya başka yerden nakdi
burs ve kredi almaması (Kredi ve Yurtlar Kurumundan -KYK- alınan öğrenim
kredisi ve bursu hariç)
f. Karakter açısından sağlam ve güvenilir olması

BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME
1. Utrader burs başvuruları, Dernek tarafından belirlenen tarihler arasında yapılır.
2. İlk kez burs almak isteyen öğrenciler UTRADER web sayfasından yer alan Burs İstek Formu ile başvuru yaparlar Mevcut bursiyerler ise Dernek sayfasında Burs Yenileme Formu ile talepte bulunurlar.
3. Dernek gerekirse mevcut bursiyerlerden tekrar başvuru dokümanları isteyebilir.
4. Burs başvurusunda Derneğe teslim edilen dokümanlar Derneğe aittir, adaylara iade edilmez.
5. Dernek Yönetim Kurulu, başvuruları başvuru tarihlerinin bitiminden en geç iki hafta
içerisinde sonuçlandırır ve açıklar.
6. Burs almaya hak kazanan adaylar açıklamadan en geç on gün içerisinde dernek
yönetimince talep edilen belgeleri dernek yönetimine teslim ederler veya posta ile
gönderirler.
7. Başvurunuz sonrasında burs almaya aday olduğunuzun bildirilmesinin ardından göndermiş olduğunuz evraklar üzerinde yapılan araştırma, inceleme ve tutarlılık teyitlerinde yanlışlık olduğu saptandığı takdirde burs iptal edilir.
8. Evrak incelemesi sonrasında, tüm evraklarını eksiksiz olarak tamamlamış olan bursiyerler
online bir görüşme ile nihai kararın verilmesi için belirlenen günde bir araya gelirler. Bu
toplantıya katılmamanız, burs adaylığınızın ve hakkınızın iptali demektir. Online görüşme
sonrasında olumlu sonuçlanan adaylara burs ödemelerine, belirlenen aylarda başlanır.

BURSUN SÜRESİ VE DEVAM KOŞULLARI
1. Burs süresi, bursun başlangıç tarihinden başlayarak bursiyerin öğrenim gördüğü programın normal öğrenim süresi kadardır. Öğrenim gördüğü üniversitenin yönetmeliğine göre bir üst sınıfa devam etmeye hak kazananların bursu ertesi yıl devam eder. Ancak Dernek her yıl, yukarıda belirlediği üzere var olan bursiyerlerden tekrar başvuru alır ve devamı konusunda karar verir. Geçerli mazereti olan bursiyerin durumu, Dernek tarafından ayrıca dikkate alınır.
2. Hazırlık sınıfında burs süresi en fazla 1 akademik yıldır (2 yarıyıl)
3. Aşağıda belirtilen koşullardan bir veya birden fazlasının geçerli olduğu durumlarda, söz
konusu bursiyerlerin bursu kesilir.
Öğrencinin,
a) fiilen öğrenciliğinin devam etmemesi veya sınıf – dönem tekrarı yapması,
b) kayıt sildirme, mezuniyet gibi nedenlerle üniversiteden ilişkisinin kesilmesi veya Dernek
yönetiminin onayını almadan öğretim kurumunu değiştirmesi
c) Genel Kurallar’ın 6. maddesindeki vasıflarının devam etmediğinin tespit edilmesi,
d) mezun olması veya burs süresini tamamlaması.
e) Burs almaktan vazgeçtiğini bildirmesi
f) Üç aydan fazla tedavi görmesi, istirahat veya rapor alması,
g) disiplin cezası alması veya tutuklanması
h) her ne sebeple olursa olsun yanlış beyanda bulunması (Derneğe yanlış beyanda
bulunanların, bursları kesildiği gibi dernekten aldığı burs miktarı kendilerinden talep
edilir.)
i) Dernek yönetimi tarafından istenen bilgi ve belgeleri zamanında iletilmemesi,
j) vefat etmesi
k) Öğretim kurumu tarafından öğrenci değişim programı ile yurtdışına gitmesi (Öğrenci
döndüğünde tekrar bursa başvurabilir.)
l) Okulda fiilen ve fiziken yüz yüze eğitimin olmadığı dönemler için (staj -Tıp, Hemşirelik,
Ebelik hariç-, uzaktan eğitim, öğrenci değişim programları vb.) burs ödemeleri kesilir
Burslarının kesilmesine yönetim kurulunca karar verilir. Yukarıdakiler dışında meydana
gelebilecek ve bursun kesilmesini gerektirecek diğer sebep ve faktörler de yönetim kurulunca değerlendirilerek karara bağlanır. Bursun kesilmesi durumunda öğrenci herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunamaz.

İSTENEN EVRAKLAR
Burs almaya hak kazanan öğrencilerin temin etmesi gereken evraklar, her dönem web
sayfasında ve başvuru formunun sonunda ilan edilecektir. Aşağıdaki liste örnektir:
1. Taahhütname (İmzalı) (Web Sitesinden ulaşmak için TIKLAYINIZ)
2. 1 adet vesikalık fotoğraf
3. Ailenin tamamını içeren Vukuatlı nüfus kayıt örneği (e-devlet)
4. Adli Sicil Kaydı (e-devlet) (18 yaşından küçük olan öğrenciler için gerekmemektedir.)
5. Öğrenci olduğunu gösterir öğrenci belgesi (e—devlet)
6. Sınav sonuç belgesi fotokopisi (1.sınıfta okuyan veya bir sınava girmişse) (SBS, ÖSS, ALES vb.)
(e-belge doğrulama kodlu)
7. Transkript (Not ortalamasını gösteren belge. Üniversite öncesi için karne fotokopisi yeterlidir.
Belgenin Kaşeli ve İmzalı veya e-belge doğrulama kodlu olması Gerekmektedir.)
8. Okuyan kardeşlere ait öğrenci belgesi (e-okul, e-devlet öğrenci belgesi)
9. Ailede çalışanlar varsa bağlı oldukları iş yerinden alacakları gelir durumunu gösterir belge.
10. Anne veya Babasının Emekli Aylığı veya Ölüm Aylığı Bildirgesi
11. Şehit veya gazi çocuğu olduğunu gösteren belge fotokopisi
12. Bedensel veya zihinsel engelli olanlar için sağlık raporu veya diğer hastalıklar için hastalık raporları fotokopisi
13. YKB Bankası IBAN hesap numarası
Dernek, tereddüt oluşması durumunda yukarıdaki belgelerin haricinde belge(ler) talep edebilir.