55. Uluslararsı Troia Festivali Afiş Tasarımı ve Uygulama Yarışması

55. Uluslararsı Troia Festivali Afiş Tasarımı ve Uygulama Yarışması

ÇANAKKALE BELEDİYESİ
55. ULUSLARARASI TROİA FESTİVALİ
AFİŞ TASARIM ve UYGULAMA YARIŞMASI
ŞARTNAMESİ

1. KONU
Her kent, tarihi, doğası ve kültürel zenginlikleri ile dünya üzerinde önemli bir nokta
oluşturmaktadır.
Kentimiz ise tarihi, arkeolojisi, mitolojisi, seramiği gibi geçmişten günümüze gelen tüm
zenginliklerinin yanında; tüm yaşayanlarının sahip olduğu ve sahip çıktığı hoşgörü ve
paylaşımcılık misyonu ile donanmıştır. Ulusal ve uluslararası arenada “Barışın Kenti” olarak
bilinen kentimiz yaşam kültürü olarak “Barış”ı ele almaktadır.
Uluslararsı Troia Festivali’nin 55. yılının gerçekleşeceği 2018 yılı “TROİA YILI” ilan
edilmiştir. Dünyadaki en ünlü antik kentlerden biri olan Troia, 1998 yılından beri bütün
insanlığın ortak mirası kabul edilen, evrensel değerlere sahip, takdire ve korunmaya değer
bulunan kültürel ve doğal varlıkların yer aldığı Unesco Dünya Miras Listesi’nde yer
almaktadır. Binlerce yıllık zamana tanıklık etmiş ve farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış,
insanlık tarihi ve dünya kültürünün en önemli değerlerinden olan Troia Kenti, kültürü ve
destanı ile festivalimize de ismini vermektedir.
Dolayısıyla yarışmacılardan tasarımlarında, kentin ve kentlinin yaşam süreci ve geleceğe
aktarım olgusu içinde, kentin öğeleri ve yukarıda bahsedilen değerleri dikkate alınarak
“TROİA” ve “BARIŞ”ı yorumlamaları beklenmektedir.

2. AMAÇ
Her yıl Çanakkale’de düzenlenmekte olan ve bu yıl 55.’si yapılacak olan, “Uluslararası Troia
Festivali” etkinliğini duyurma amacıyla afiş seçilmesi, yarışmaya katılan tasarımlar arasından
sergilenmeye değer bulunan afişlerin festival kapsamında sergilenmesidir.

3. YARIŞMA ORTAKLARI
– Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü
– Troia-Tubingen Vakfı

4. YARIŞMA KOŞULLARI
a) Yarışma, Türkiye genelinde ve Uluslararası alanda 18 yaş üzeri tüm tasarımcılara
açıktır.
b) Yarışma bireysel ve ekip olarak katılıma açıktır. Bir yarışmacı / yarışmacı ekip, farklı
rumuzla en fazla üç afişle katılabilir. Ekip olarak gönderilen afişin ödül alması
halinde, ödül, tüm katılımcılar tarafından belirlenen ve ıslak imzalı tutanak ile beyan
edilen temsilci hesabına yatırılır. Grup olarak kazanılan ödüllerin bedeli değişiklik
göstermez. Bedel 6. Madde’de belirtilen tutarda, grubun her üyesi adına değil, grup
temsilcisi adına ödenir.
c) Yarışmaya katılanlar Çanakkale Belediyesi’ne vermekle yükümlü oldukları ıslak
imzalı katılım formu ile afişlerinin özgün ve kendilerine ait olduğunu, bu eser ya da
eserlerle daha önce hiçbir yarışmaya katılmadıklarını ve hiç bir yerde sergilenmediğini
ve bu şartname hükümlerini aynen kabul ederler. Katılım formu bulunmayan afişler
değerlendirmeye alınmayacaktır. (Bu şartları taşımayan afişler, ödüle veya
sergilemeye değer görülmüş olsalar bile yarışma dışı bırakılır.)
d) Yarışmaya katılan, ödül ve sergilemeye değer bulunan tüm afişler bedelsiz ve süresiz
olarak Çanakkale Belediyesi’ne ait olacak, iade edilmeyecektir. Çanakkale Belediyesi
yarışma yolu ile elde ettiği bu afişleri, televizyon, internet, sosyal medya ve diğer her
türlü dijital ortamda yayınlama; katalog, broşür, afiş, kitap, CD, video ve diğer
ortamlara alarak yayınını ve dağıtımını yapma, ayrıca yurt içi ve yurt dışındaki eğitim
ve kültür kurumlarına gönderme, ulusal ve uluslararası haber yapma hakkına sahip
olacaktır.
e) Seçici kurul, gerek gördüğünde afiş sahibinden afiş üzerinde değişiklik yapmasını ve
festival programı tasarımı üzerinde çalışma yapmasını isteyebilir. Bunun için
Çanakkale Belediyesi tarafından ödül tutarı dışında bir ödeme yapılmaz.
f) Bir yarışmacı yarışmaya en fazla üç afişle katılabildiği gibi, birden fazla ödüle de
layık görülebilir.
g) Yarışmacılar, yarışma şartlarını ve Seçici Kurul (Jüri) kararlarını kabul etmiş
sayılacaklardır.
h) Afiş çalışmalarında renk ve teknik kullanımda herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak
dört renkli (CMYK) ofset baskı teknolojisi ile elde edilebilen renklerin dışına
çıkılmamalıdır. Çalışmalar 300 dpi çözünürlükte olacaktır.
i) Afişler, 50×70 cm. boyutunda dikey olarak çalışılacaktır. Afişlerde görsel tasarımı
destekleyen sözel mesaj olarak “55. Uluslararası Troia Festivali” ibaresi yer
alacaktır. Belirtilen ibarenin yer almadığı afişler değerlendirmeye alınmayacaktır.
j) Afişlerin dijital orijinali, Adobe Illustrator (.ai) veya Photoshop (.eps) veya Photoshop
(.psd ) veya Photoshop (.tiff) versiyonlarından biri ile program uzantısı belli olacak,
layerları açık olacak şekilde çalışılmalıdır. Çalışmalar 50×70 dikey olarak en düşük 3
mm fotoblok baskı olarak basılacak ve gönderilecektir. (50×70 cm. afiş için net baskı
alanı; 48×68 cm. olmalıdır.) Sadece fotoblok baskı olan afişler değerlendirmeye
alınacaktır. Rulo, A3-A4 baskı olarak getirilen/gönderilen afişler elden ve kargopostadan
teslim alınmayacaktır. Orijinaller CMYK modunda en az 300 dpi
çözünürlükte olmalıdır.
k) Ödül alan afişlerin dijital orijinali, yarışma sonuçları ilan edildikten sonra, Jüri
tarafından istenecektir. Çalışma orijinali herhangi bir sıkıştırma yapılmadan, 4.
Madde’nin j) bendinde belirtilen özelliklerde, fontlar convertlenerek CD veya DVD
kaydı yapılıp teslim edilmesi gerekmektedir.
l) Afiş üzerinde uygun bir yerde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale
Belediyesi, Çanakkale-Tübingen Troia Vakfı logoları\amblemleri yer alacaktır. İlgili
logolar\amblemler www.canakkale.bel.tr adresinden temin edilebilir.
m) Yurtiçinden gönderilecek afişler elden, kargo veya posta yolu ile teslim edilebilir.
Çanakkale Belediyesi Kültür Birimi’ne elden teslim edilecek afişler hafta içi hergün
mesai saatleri içerisinde imza karşılığı teslim alınacaktır. Kargo veya posta ile
gönderilecek afişler için adres: Çanakkale Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğü İsmetpaşa Mahallesi 2. Demircioğlu Caddesi 132/5 17100 Merkez
ÇANAKKALE olup telefon numarası 444 17 17/1149 – 1169’dur. Deforme olmuş
afişler değerlendirmeye alınmayacaktır. Belirtilen tarih ve saatten sonra gelen/getirilen
afişler yarışmaya dahil edilmeyecektir.
n) Yurtdışından gönderilecek afişler, katılım formları ile birlikte
kardeskent@canakkale.bel.tr adresine dijital ortamda gönderilecektir.
o) Yurtiçinden gönderilecek afişler üzerinde sadece rumuz bulunacaktır. Afişler üzerinde
yarışmacının kimliğini belirten ad, imza vb. işaretler bulunamaz.
p) Yurtiçinden gönderilecek her afişe yarışmacı tarafından altı rakamdan oluşan bir
rumuz verilecektir. Rumuz; paket üzerine ve afişin arkasına yazılacaktır. Yarışmaya
birden çok afişle katılan yarışmacılar, her afiş için ayrı ve kapalı bir kimlik zarfı
düzenleyecektir. Kapalı kimlik zarfının üzerinde, katılımcının afişi için kullandığı
“RUMUZ” ile “55. Uluslararası Troia Festivali Afiş Tasarım ve Uygulama Yarışması”
ibaresi bulunacaktır. Bu zarf üzerinde katılımcının kimliğini belirtecek herhangi bir
işaret ya da yazı bulunmayacaktır. Kimlik zarfının içinde ıslak imzalı yarışma katılım
formu, kimlik fotokopisi ve katılımcı öğrenci ise öğrenci kimlik fotokopisi
konulacaktır. Katılım formu ve şartname www.canakkale.bel.tr adresinden temin
edilebilir.
q) Kapalı kimlik zarfının içinde yarışmacı gerek görürse katıldığı afiş teması hakkında
bir paragraf açıklama yazabilir.
r) Çanakkale Belediyesi çalışanları ve 1. derece yakınları, Seçici Kurul Jüri Üyeleri ve 1.
derece yakınları yarışmaya katılamaz.
s) Jüri, gerçekleştirdiği değerlendirme sonunda ödüle değer görmemesi durumunda
Birinci veya Mansiyon afiş seçmeme hakkına sahiptir.
t) Çanakkale Belediyesi, Jürinin birinci olarak seçtiği afişi kullanıp kullanmama hakkını
saklı tutar.
u) Seçici Kurul değerlendirme sonunda Birinci afiş ve Mansiyon afişleri yedekleri ile
birlikte seçecektir. Yedek tasarımlar asile geçmediği takdirde herhangi bir ödeme
yapılmayacaktır.
v) Katılımcılar yarışma katılım formunu imzalayarak gönderdikleri afişin özgün
olduğunu, daha önce bu afiş ile herhangi bir yarışmaya katılmadıklarını, ödül
almadıklarını, afişin hiçbir yerde sergilenmediğini kabul ederler.
w) Katılımcılar yarışma katılım formunu imzalayarak yarışma şartnamesinin tüm
koşullarını kabul etmiş sayılırlar.

5. YARIŞMA TAKVİMİ
Son Teslim Tarihi: 31 Mayıs 2018 Perşembe
Değerlendirme Tarihi: 5 Haziran 2018 Salı
Sonuçların Açıklanması: 11 Haziran 2018 Pazartesi
Ödül Töreni: 10 Ağustos 2018 Cuma
Sergileme: 09 – 13 Ağustos 2018 tarihleri arasında “55. Uluslararası Troia
Festivali” etkinlik programı çerçevesinde gerçekleştirilecektir.
Sonuçlar, belirtilen tarihten itibaren kamuoyuna Çanakkale Belediyesi internet sitesi
www.canakkale.bel.tr aracılığı ile duyurulacaktır.

6.ÖDÜL
Birincilik: 10.000 TL.
Mansiyon: 2.500 TL.
Mansiyon: 2.500 TL.

“Yukarıdaki şartnamede katılma koşulları ve ödülleri belirtilen yarışmada, seçici kurul
değerlendirme sonuçlarını eksiksiz uygulamayı taahhüt ederiz”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.