5. ULUSLARARASI ASANSÖR TASARIM YARIŞMASI

Katılım Koşulları
1.Yarışmaya Endüstriyel Tasarımcılar, Mimarlar, İç Mimarlar, Mühendisler ve bu konularda yüksek öğrenimine devam eden öğrenciler katılabilirler.
2.Yarışmaya katılım ücretsizdir.
3.Yarışma uluslararası olup, 4/a. Maddesinde bahsi geçen ünvanlardan birine sahip kişiler bu şartnamede belirtilen koşullara uygun olarak hazırlayacakları proje ve dokümantasyonu belirlenmiş süre içinde Yarışma Sekreteryası’na ileterek katılabilir.
4.Yarışmalara grup olarak katılmak mümkündür. Grubu oluşturan kişilerden en az biri 4/a. maddesinde yer alan ünvanlardan birini taşımalı ve grup en fazla 4 kişiden oluşmalıdır.
5.Yarışma ile ilgili her türlü yazışma ve/veya dokümanda kullanılabilecek lisanlar Türkçe ve/veya İngilizce’dir.
6.AYSAD, İFO, ETMK Yönetim Kurulları ve yarışma değerlendirme jürisi üyeleri ile bunların firmalarında çalışanlar ve birinci dereceden akrabaları bu yarışmaya katılamaz. Yarışmacının bu pozisyonda olduğu ortaya çıktığı takdirde, proje yarışmadan diskalifiye edilir, ödül kazandıysa ödülü geri alınır.
7.Yarışmalara katılan her projede özgünlük ve daha önce başka bir yerde üretilmemiş, yayınlanmamış veya başka bir yarışmada ödül almamış olması şartı aranmaktadır. Bunun aksi bir durumun belgelenmesi durumunda proje yarışmadan diskalifiye edilir; ödül kazandıysa ödülü geri alınır. Doğacak hukuki sorunlar katılımcıya aittir.

Ödüller

İlk 3 dereceye giren projeler ödüllendirilecektir. Aynı şekilde, Seçici Kurul ödüle layık proje bulmadığı taktirde ödül kademelerinden herhangi birisini boş bırakabilir. Ödüller brüt olup T.C. yasaları çerçevesinde vergi tevkifatı yapıldıktan sonra hak sahiplerine ödenecektir.

1.’lik ödülü :
5.000 €
2.’lik ödülü :
3.000 €
3.’lük ödülü :
1.000 €

Yarışma Sekretaryası ve İletişim Bilgileri

Yarışma Sekreteryası:
İFO İstanbul Fuar Hizmetleri A.Ş.
Kore Şehitleri Cad. No: 34 Kat.4, Zincirlikuyu
ŞİŞLİ 34394 İSTANBUL TÜRKİYE
Tel: +90 212 275 75 79 Faks: +90 212 288 36 11
e-mail : [email protected]
Web : asansoristanbul.com – asansortasarim.com

İletişim için:
AYSAD Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği
Uzunçayır Cad.Yapı İş Merkezi No: 31 C2 Blok K:3 Büro:29
Hasanpaşa Kadıköy İSTANBUL TÜRKİYE
Tel: +90 216 326 49 51 Faks: +90 216 326 49 99
e-mail: [email protected]
Web: aysad.org.tr

ETMK Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu İstanbul Şubesi
Bağdat Caddesi Kumbaracılar Sokak No: 16/16
Kadıköy – İSTANBUL TÜRKİYE
Tel/Fax: +90 216 349 29 97
E-posta: [email protected]
Web: etmk.org.tr

 

Başvuru Formu

Asansör Đstanbul 2013
Uluslararası 13. Asansör Fuarı
4-7 Nisan 2013
TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi – Đstanbul
“TEKNOLOJĐYARIŞI”
ve
“KASITLI KÖTÜ KULLANMAYA DAYANIKLI (ANTĐ– VANDAL) ASANSÖRLER !”
ĐFO Đstanbul Fuar Hizmetleri, AYSAD – Asansör ve YürüyenMerdiven Sanayicileri Derneği – desteği ile ASANSÖR ĐSTANBUL
13. Asansör Fuarını düzenliyor.
Đki yılda bir gerçekleşen ve her defasında uluslar arası arenada yerini giderek sağlamlaştıran ASANSÖR ĐSTANBUL, 2011
yılında 25.000 civarında ziyaretçisi, 37 ülkeden 363 katılımcı firması ve %22 oranında yabancı misafirleri ile başarısını katlayarak
sürdürdü. 4-7 Nisan 2013 tarihlerinde ASANSÖR ĐSTANBUL, ana tema olarak bu defa da “TEKNOLOJĐYARIŞINI” başlatıyor.
Bu yılın ana teması yanında, giderek güncellik kazanan kasıtlı kötü kullanıma karşı (anti-vandal) çözümler de ASANSÖR
ĐSTANBUL 2013’ün önemli bir unsuru olacaktır. Đşte bu nedenle Fuarın önemli yan etkinliklerinden olan “Uluslararası Asansör Tasarım
Yarışmasının” teması olarak bu konunun işlenmesi düşünülmüştür.
Toplumlarda giderek artan bu tip eğilimlere karşı, asansör kullanıcılarının güvenliğini sağlamak üzere uzun bir süre önce
hazırlanan EN81-71 standardı ülkemizde ancak son birkaç yıldır gerçek yerine oturtulmuşve komponent üreticilerinin portföylerine
girmeye başlamıştır. Öncelikle butonyer ve gösterge sistemleri içinüretilen çözümler artık daha başka alanlarda da gerekliliklerin ortaya
çıkması ile asansör tesisinin tüm elementleri içinde “olmazsa olmaz” konumuna gelmiştir.
Đşte “Uluslararası Asansör Tasarım Yarışmasının” temasının seçiminde, giderek yaygınlaşan bu çözüm ihtiyacının,
Endüstriyel Tasarımcılar, Mimarlar, Đçmimarlar, Mühendisler ve bu meslek ünvanlarını almak üzere yüksek öğrenim gören öğrencilerin
katılımı ile karşılanması fırsatının yaratılması düşüncesi hâkim olmuştur.
Ayrıca yarışma sonunda uygulanabilirliği belirlenen tasarımların üretimlerinin de yapılması düşünülmektedir.
Şartnamede yer alan ekler;
1) EK-1 TS EN81-71 STANDARDI: HIZLI GÖZ ATIM (QUICKREFERENCE)
2) EK-A MÜŞTERĐLER / TASARIMCILAR ĐÇĐN KLAVUZ
3) EK-D BĐNA TASARIMCILARINA TAVSĐYELER

ILDC 2013 – 5. ULUSLARARASI ASANSÖR TASARIM YARIŞMASI
“ASANSÖRLERDE KASITLI KÖTÜ KULLANIMA KARŞI TASARIMLAR”
Konulu Tasarım Yarışması Şartnamesi
1- AMAÇ
Asansör sektöründe katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesi ve tasarım etkinliklerinin yaygınlaştırılması büyük önem
taşımaktadır.
Bu yarışmayla asansör sektörü ve asansör kullanıcıları içinyenilikçi tasarımların desteklenmesi amaçlanmaktadır.
2- KONU
V. Asansör Tasarım Yarışmasının konusu: “ASANSÖRLERDE KASITLI KÖTÜ KULLANIMA KARŞI TASARIMLAR”
Bilindiği gibi asansörler EN81-1 & 2’deki kurallara göre tasarlanır. Ancak kasıtlı tahribata karşı dayanıklı olması istenilen
asansörlerde doğal olarak, asansör kullanıcılarının güvenliğini temin etmek üzere daha farklı hususlar da göz önüne alınmalıdır. Bu
hususlarla ilgili olarak ekte verilen TS EN81-71standardının çok iyi özümsenmesi ve hazırlanacak projelerde uygulanabilirliğin
sağlanması gerekmektedir.
Asansörlerde karşılaşılabilecek tehlikeler arasındaki “Đnsan Davranışı” ile ilgili olan tehlikeler, yukarda sözü edilen standartta
belirtilmişolmasına rağmen ayrıca kısaca bu şartnamenin ekinde de verilmiştir. Ancak bu ekin sadece “hızlı göz atma” (quick reference)
için verildiği unutulmamalıdır: Esas ve geçerli olan yine TS EN81-71 standardıdır.
Standardın 10 ve 11 sayfalarında “Kurallara uygunluğun doğrulanması için kullanılacak metotlar” adıyla verilen Çizelge
2’nin çok iyi incelenerek projelerin hazırlanması önemlidir.
Hazırlanacak projelerin, standartta belirtilen hangi asansör kategorisi (Bknz. Ek A Müşteriler/tasarımcılar için kılavuz Çizelge
A.1) için hazırlandığı da özellikle belirtilmelidir.
Yarışma sonunda uygulanabilirliği jüri tarafından belirlenen tasarımların üretilerek hayata geçirilmesi hedeflendiğinden, projelerin
tasarımcıları ile anlaşılarak telif hakları devir alınacaktır.
3- ORGANĐZASYON
Yarışma, Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği (AYSAD) ve ĐFO Đstanbul Fuar Hizmetleri A..Ş. tarafından,
Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (ETMK) Đstanbul Şubesi desteğiyle, Asansör Đstanbul Fuarı etkinlikleri kapsamında
düzenlenmektedir.
4- KATILIM KOŞULLARI
a. Yarışmaya Endüstriyel Tasarımcılar, Mimarlar, Đçmimarlar, Mühendisler ve bu meslek ünvanlarını almak üzere yüksek
öğrenimine devam eden öğrenciler katılabilirler.
b. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
c. Yarışma uluslararası olup, 4/a. Maddesinde bahsi geçen ünvanlardan birine sahip kişiler bu şartnamede belirtilen koşullara
uygun olarak hazırlayacakları proje ve dokümantasyonu belirlenmişsüre içinde Yarışma Sekreteryası’na ileterek katılabilir.
d. Yarışmalara grup olarak katılmak mümkündür. Grubu oluşturan kişilerden en az biri 4/a. maddesinde yer alan ünvanlardan
birini taşımalı ve grup en fazla 4 kişiden oluşmalıdır.
e. Yarışma ile ilgili her türlü yazışma ve/veya dokümanda kullanılabilecek lisanlar Türkçe ve/veya Đngilizce’dir.
f. AYSAD, ĐFO, ETMK Yönetim Kurulları ve yarışma değerlendirme jürisi üyeleri ile bunların firmalarındaçalışanlar ve birinci
dereceden akrabaları bu yarışmaya katılamaz. Yarışmacının bu pozisyonda olduğu ortaya çıktığı takdirde, proje yarışmadan diskalifiye
edilir, ödül kazandıysa ödülü geri alınır.
g. Yarışmalara katılan her projede özgünlük ve daha önce başka bir yerde üretilmemiş, yayınlanmamışveya başka bir yarışmada
ödül almamışolması şartı aranmaktadır. Bunun aksi bir durumun belgelenmesi durumunda proje yarışmadan diskalifiye edilir; ödül
kazandıysa ödülü geri alınır. Doğacak hukuki sorunlar katılımcıya aittir.
5- KATILIM FORMATI
Yarışmaya katılan her proje;
•Çizimler: En çok 2 adet paftadan oluşan, her biri A1 boyutunda, 300 dpi çözünürlükte PDFveya A1 boyutunda 600 dpi
çözünürlükte JPEG olarak hazırlanmışve CD’ye kaydedilmişolmalıdır. CD olarak teslim edilecek projeler Yarışma Sekreteryası
tarafından bastırılacaktır.
•Rapor: Projeyi 500 kelimeyi aşmayacak şekilde yazılı olarak anlatan, A4 boyutunda Word veya PDF formatında Türkçe
ve/veya Đngilizce 1 sayfalık proje raporu ayrıca bir CD’de kaydedilerek teslim edilmelidir.

•Uyulması gerekli kurallar:
oA1 paftaların sağalt kısımlarında 5×20 cm.’ lik çerçeveli bir alan ayrılmalı ve içine;
oILDC 2013 – 5. INTERNATIONAL LIFT DESIGN CONTEST,
“ASANSÖRLERDE KASITLI KÖTÜ KULLANIMA KARSI TASARIMLAR” Tasarım Yarışması,
oTekrarlanmayan 4 harf ve 4 rakamdan oluşan 8 haneli (örn. ABCD 0123) bir rumuz yazılmalıdır.
oBu rumuz rapor kapak sayfasında ve her CD üzerindede yer almalıdır.
oYukarıda belirtilmişteslim edilecek malzemelerin hiçbirinde rumuz dışında katılımcının kimliğini belirtecek bir ibare
veya işaret bulunmamalıdır.
oKatılan projenin; EK-A Müşteriler / Tasarımcılar için Klavuz bölümünün A1 nolu çizelgesinin hangi kategorisine ait
olduğu mutlaka belirtilmelidir.
6- KATILIM BAŞVURULARI
Yarışma Başvuru Formu, asansortasarim.com, asansoristanbul.com, AYSAD, ĐFO, ETMK Web sitelerinden temin edilebilir.
Katılımcılar Kimlik bilgilerini de içeren Yarışma Başvuru Formunu doldurup imzaladıktan sonra bir zarfıniçine koyarak zarfı
kapatmalıdır. Zarfın sağüst köşesine büyük harflerle sadece proje ve raporlarda kullanılan rumuz (örn. ABCD 0123) yazılmalıdır.
– Kimlik bilgilerini de içeren Yarışma Başvuru Formunun konulduğu ve üzeri rumuzlu kapalı zarf, çizimleri ve raporuiçeren CD’ler,
ayrıca daha büyük bir zarfa konulacaktır.
Üzerinde hiçbir yazı, işaret, rumuz olmayan ve içindekileri postada olası hasarlara karşı koruyabilecek nitelikteki bu zarf
kapatıldıktan sonra ve en geç 18 Mart 2013tarihine kadar aşağıda belirtilen adrese teslim edilmesi sağlanmalıdır. Postadaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
Teslim Adresi:
ĐFO Đstanbul Fuar Hizmetleri A.Ş
Kore Şehitleri Cad. No: 34 Kat.4, Zincirlikuyu ŞĐŞLĐ34394 ĐSTANBUL TÜRKĐYE
7- TAKVĐM
Proje teslim tarihi : 18 Mart 2013 Pazartesi saat17:00’ye kadar
Seçici Kurul toplantısı : 30 Mart 2013
Sonuçların ilanı ve ödül töreni : 1 Nisan 2013
Sergi ( Fuar Alanı ) : 4 – 7 Nisan 2013
Sonuçlar; asansortasarim.com, asansoristanbul.com,aysad.org.tr, etmk.org, ifo.com.tr sitelerinde ilan edilecektir.
8- ÖDÜLLER
Đlk 3 dereceye giren projeler ödüllendirilecektir. Aynı şekilde, Seçici Kurul ödüle layık proje bulmadığı taktirde ödül
kademelerinden herhangi birisini boşbırakabilir. Ödüller brüt olup T.C. yasaları çerçevesinde vergi tevkifatı yapıldıktan sonra hak
sahiplerine ödenecektir.
1.’lik ödülü : 5.000 €
2.’lik ödülü : 3.000 €
3.’lük ödülü : 1.000 €
9- JÜRĐ
9 asil ve 2 yedek üyeden oluşan Seçici Kurul AYSAD, IFO ve ETMK tarafından oluşturulmuştur.
10- DEĞERLENDĐRME ÖLÇÜTLERĐ
Seçici Kurul değerlendirmesi sırasında, önerilen projeleri aşağıda sıralanan nitelikler bakımından değerlendirecektir:
•Sektörünün ihtiyaçlarına doğru çözümler önermişolması;
•Malzeme kullanımı ve üretim yöntemleri açısından öngörülen çözümlerin kalitesi;
•Kullanıcı açısından tasarım çözümünün kalitesi ve anlaşılabilirliği;
•Tasarım konseptinde özgünlük ve yaratıcılık;
•Kendi alanında yenilikçi bir örnek oluşturması;
•Tasarımda işlevsel ve görsel estetik niteliklerin uyumu.
11- YARIŞMA SEKRETARYASI VE ĐLETĐŞĐM BĐLGĐLERĐ
– Yarışma Sekreteryası:
ĐFO Đstanbul Fuar Hizmetleri A.Ş.
Kore Şehitleri Cad. No: 34 Kat.4, Zincirlikuyu
ŞĐŞLĐ34394 ĐSTANBUL TÜRKĐYE
Tel : +90 212 275 75 79 Faks : +90 212 288 36 11
E-mail : [email protected]
Web : asansoristanbul.com / asansortasarim.com
– Đletişim için:
AYSADAsansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği
Uzunçayır Cad.Yapı ĐşMerkezi No: 31 C2 Blok K:3 Büro:29
Hasanpaşa Kadıköy ĐSTANBUL TÜRKĐYE
Tel : +90 216 326 49 51 Faks : +90 216 326 49 99
E-mail : [email protected] : aysad.org.tr
ETMKEndüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Đstanbul Şubesi
Bağdat Caddesi Kumbaracılar Sokak No: 16/16
Kadıköy – ĐSTANBUL TÜRKĐYE
Tel/Fax : +90 216 349 29 97
E-posta : [email protected]
Web : etmk.org.tr
12- DĐĞER HUSUSLAR
•Yarışmaya katılan tüm projeler ile ödül kazanan projelerin fikri mülkiyet hakları proje sahibi tasarımcılara aittir.
•Firmalar uygun buldukları projeleri satın alabilir. AYSAD’ın ödül alan projeler üzerinde yarışma sonuçlarının açıklanmasından
itibaren 6 ay süreli bir ön alım hakkı olacaktır.
•AYSAD ve IFO yarışmalara katılan tüm projeleri yayımlamak, arşivlemek, yurtiçi ve yurtdışında sergilemek haklarına süresiz
sahip olacaktır.
•Yarışmacılar tarafından teslim edilen CD’ler ve diğer dokümanlar geri verilmeyecektir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin