5. Sen Bul Diyabet Kolaylaşsın Proje Yarışması

Diyabetli bireylerin hayatını kolaylaştıracak fikirler üretebilir misin?

Çağımızın en yaygın hastalıklarından olan Diyabet, ömür boyu devam eden kronik bir hastalık ve Diyabetle yaşamı kolaylaştıracak fikirler ise hastaların hayatında büyük önem taşıyor. Diyabet hastalığı hakkında toplum genelinde farkındalığı artırmak ve hastaların yaşam kalitesine katkıda bulunacak fikirleri ya da icatları hayata geçirmek için bu yıl 5.cisi düzenlenen “Sen Bul Diyabet Kolaylaşsın Proje Yarışması” tüm üniversite öğrencilerinin bireysel veya ekiple katılımlarına açık.

Birincilik ödülü 10.000 TL ve Sanofi’de staj imkanı
Her kategorinin birincisine 1.000 TL

Son başvuru tarihi 15 Ekim 2018

Başvuru için; www.senbuldiyabetkolaylassin.com web sitemizden yarışma ile ilgili detaylı bilgiye ulaşabilir, soru ve görüşleriniz olursa bize iletebilirsiniz.

YARIŞMA ŞARTNAMESİ
(“SEN BUL DİYABET KOLAYLAŞSIN”)

 

  1. Yarışmanın Adı: Sen Bul, Diyabet Kolaylaşsın ödüllü Sanofi Diyabet fikir ve buluş yarışması
  2. Düzenleyen Kurum: Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd. Şti. – Diyabet İş Birimi (“Sanofi”)
  3. Yarışmanın Konusu ve Amacı: Yarışmanın amacı, Sanofi Diyabet olarak 360 diyabet yönetimi bütünsel bakış açısıyla, üniversite öğrencilerinin diyabetli hastaların hayatlarını kolaylaştıracak fikir üretmelerini ve buluş yapmalarını sağlayacak açık bir yarışma platformu oluşturmak ve bu vesile ile diyabetli hastaların günlük tedavi süreçlerine destek sağlamaktır. Yarışmaya sunulan fikir ve buluşlar (“Proje”) dijital platformda www.senbuldiyabetkolaylassin.com web sitesi üzerinden sunulacaktır.
   Yarışma, diyabetli hastaların hayatlarını kolaylaştıracak fikir üretme amacına yönelik olan ve yukarıda yer verilen web-sitesinde ilan edilen 6 (altı) kategoriden oluşmaktadır.
  4. Yarışma Kuralları ve Katılım Koşulları:

Yarışma kuralları ve katılım koşulları aşağıdaki şekildedir:

 1. Katılımcıların Proje’nin Yarışma Şartnamesi’nin 8. maddesinin 3. fıkrasında belirtildiği surette www.senbuldiyabetkolaylassin.com vasıtasıyla teslim edildiği tarih itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kurulu bulunan devlet, vakıf ya da özel üniversitelerde lisans veya lisansüstü öğrencisi olması ve başvuru tarihi itibarıyla en az 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir.
 2. Yarışma, Değerlendirme Kurulu üyeleri, üyelerin eşleri ile birinci derece kan ve kayın hısımlar, Sanofi grubu çalışanları haricinde işbu Yarışma Şartnamesi’nde yer verilen koşulları sağlayan tüm katılımcılara açıktır.
 3. Yarışmaya her Katılımcı bizzat kendi eseri olan ve detaylandırılmış şekilde sunulacak yaratıcı bir proje ile katılabilir.
 4. Yarışmaya katılım ücrete tabi değildir.
 5. Birden fazla kişinin ortak bir proje ile yarışmaya katılması durumunda proje sahiplerinden her birsinin işbu Yarışma Şartnamesi’nde belirtilen şartları sağlaması zorunludur.
  Birden fazla kişinin ortak bir proje ile yarışmaya katılması durumunda proje sahiplerinden birinin yasal temsilci olarak belirlemeleri gerekmektedir. Bu şekilde yasal temsilci olarak belirlenen kişinin Proje üzerinde hak sahibi olan tüm kişilerce yetkilendirildiğine dair yetkilendirme yazısı başvuru formu ekinde iletilecek ve söz konusu yazılı izin “Proje’ye dair fikri ve sınai hakların devri dahil olmak üzere Proje üzerinde her türlü tasarruf yetkisinin yasal temsilciye devredildiğine” dair bir ifade içerecektir.
 6. Yarışmaya sunulan Proje ya da Proje’nin (esaslı olup olmadığına ilişkin takdir hakkı Sanofi’ye ait olmak üzere) esaslı bir bölümüne dair Türk Patent Enstitüsü (TPE) ya da ulusal veya uluslararası bazda fikri sınai haklara dair tescil ve koruma sağlayan herhangi bir resmi ya da özel kurum veya kuruluş tarafından daha önce fikri mülkiyet hakkı kapsamında korunmaya alınmamış ve/veya tescil başvurusu yapılmamış olması gerekmektedir.
 7. Yarışmaya sunulan Projelerin daha önce herhangi bir başka yarışma ya da benzeri organizasyona katılmamış ve/veya bu tarz bir organizasyonda ödül almamış olmaları,, tamamen özgün ve ilgili Katılımcı ya da Katılımcılara ait olup daha önce herhangi bir suretle kullanılmamış olmaları gerekmektedir.
  Katılımcılar, Yarışma’ya sunmuş oldukları Projelerin 5846 sayılı Fikri ve Sınai Haklar Kanunu anlamında tamamıyla kendi fikri eserleri olduğunu ve Yarışma’ya sunulmasının ve/veya Sanofi tarafından görüntülenmesinin, incelenmesinin ya da sair suretle herhangi bir işleme tabi tutulmasının üçüncü kişilerin tescil edilmiş olup olmamasına bakılmaksızın herhangi bir hakkını ihlal niteliği taşımadığını kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar.Yarışma’ya sunulan Projelerin herhangi bir ülkenin mevzuatı uyarınca kişisel bilgilerin kullanımı, üçüncü kişilerin haklarının ihlali ve sair surette ihlal niteliğinde olmamasını sağlamak Sanofi’nin sorumluluğunda değildir. Bu sebepler ile Yarışmaya yapılan tüm başvuru ve/veya sunumlar ile ilgili tüm sorumluluk bu tür başvuruları kendi sorumluluk ve riskleri altında yapmış olan Katılımcılara ait olacaktır. Katılımcı(lar) nezdinde herhangi bir menfi durum ve/veya zarar ya da ziyanın meydana gelmesi halinde Sanofi bundan sorumlu tutulmayacaktır. Sanofi nezdinde be sebeple herhangi bir menfi durum ve/veya zarar ya da ziyanın meydana gelmesi durumunda ise Sanofi’nin hukuki yollara başvuru hakkı saklıdır.
 8. Değerlendirme Kurulu tarafından, harici bir kaynaktan kısmen ve/veya tamamen alıntı olduğu anlaşılan ya da üçüncü kişilerin haklarını ihlal eder veya sair surette işbu Yarışma Şartnamesi’ne aykırılık içerir nitelikteki Projeler derhal Yarışma harici tutulacak, bu hususun ödüle hak kazanılması ertesinde herhangi bir surette anlaşılması durumunda hak kazanılmış bir ödül söz konusu ise ilgili Katılımcı kendisine verilmiş ödülü derhal iade edecektir.
 9. Katılımcılar, Projelerini Yarışma’ya sunmak vasıtasıyla, bu Projelerin hayata geçirilmesinde öncelikle Sanofi ile işbirliği yapılmasını kabul ettiklerini ve aksi bu Yarışma Şartnamesi’nde belirtilmediği ve/veya Katılımcı ile Sanofi arasında yazılı olarak kararlaştırılmadıkça Sanofi dışında herhangi bir 3. kişi ve/veya kurum ile Proje’nin tamamına ya da bir kısmına dair herhangi bir bilgi ve/veya görsel paylaşımında bulunmayacaklarını ya da Proje’ye dair hakların devrine dair herhangi bir işlem yapmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Yarışma kapsamında Projelerin geliştirilmesi ve/veya hayata geçirilmesi amacıyla bu Şartname çerçevesinde üçüncü kişilerle işbirliği yapılan haller kapsam dışındadır.Katılımcılar, aşağıda tanımlanan Münhasırlık Dönemi içerisinde, Sanofi tarafından Proje’nin hayata geçirilmesine dair yatırım yapılması ve/veya Proje’nin fikri haklarının Katılımcı ile müzakere edilerek imzalanacak ayrı bir sözleşme yoluyla devralınması kararı alınabileceğini kabul ederler. Bu itibarla, Katılımcılar, Yarışma’ya sunulan Projeler ile ilgili olarak Münhasırlık Dönemi içerisinde ilgili Proje’nin hayata geçirilmesine dair üçüncü kişiler ile işbirliği ve/veya Proje’ye dair fikri hakların üçüncü kişilere devri gibi herhangi bir tasarruf işleminde bulunmamayı kabul ve beyan ederler.

  Bu taahhüt, Değerlendirme Heyeti tarafından işbu Şartname çerçevesinde Nihai Değerlendirme Sunumu için seçilen Katılımcıların Nihai Değerlendirme Sunumu için seçildiklerinin kendilerine e-posta ile bildirilmesinden itibaren 2 (iki) yıllık bir süre boyunca (“Münhasırlık Dönemi”) devam edecek, Nihai Değerlendirme Sunumu için seçilmeyen Katılımcılar açısından ise Nihai Değerlendirme Sunumu için seçilmediklerinin kendilerine bildirildiği tarih itibarıyla sona erecektir.

 • Başvuru Formunun Doldurulması ve Sunulması:
Başvuruların geçerli sayılması için www.senbuldiyabetkolaylassin.com adresinde yer alan başvuru formunun doldurulması ve Yarışma’ya katılacak Proje’nin yine web-sitesinde açıklandığı şekilde iletilmesi gerekmektedir.
Başvuru formu ve Sanofi’ye ulaştığı bilgisi Katılımcıların iletişim bilgileri altında belirtmiş oldukları e-posta adresine 2 (iki) iş günü içerisinde gönderilecek ve eksik bilgi ve/veya açıklama gerektiren bir husus olması durumunda bu konuda gerekli açıklamalar da e-posta yoluyla Katılımcılara bildirilecektir.
Başvuru formu ve/veya Projelerin işbu Yarışma Şartnamesi altında yer alan katılım koşulları ile kabul edilebilirliğe dair koşullara uygunluğunun sağlanması amacıyla aşağıda yer alan hususlara dikkat etmeleri önerilmektedir:
 1. Başvuru formu altında sunmuş olduğunuz kişisel bilgiler, iletişim bilgileriniz ve Proje’ye dair bilgi ve açıklamaların tam, doğru ve Proje’ye dair ön değerlendirme yapılması için yeterli ve elverişli olduğundan emin olunuz.
 2. Projenizle ilgili teknik açıklamaları ve içerik olarak gizli olmadığını düşündüğünüz hususları açık, net ve anlaşılır şekilde yazdığınıza emin olunuz.
 3. Yarışma’ya sunmuş olduğunuz Proje’nin hangi kategoriye yönelik olarak sunulduğunu belirtiniz; Sanofi’nin herhangi bir Proje’yi ilgili Katılımcı’nın başvuru esnasında belirtmiş olduğu kategori dışında farklı bir kategoride değerlendirmeye alma hakkı saklıdır.
 4. Projeniz ile ilgili paylaştığınız bilgilerin fikri-sınai haklar ve/veya gizlilik gibi herhangi bir açıdan hukuki koruma altında olmadığından ve “Sen Bul, Diyabet Kolaylaşsın” Yarışması amacı ile ilişkili olduğundan emin olunuz.
 5. Projenizin www.senbuldiyabetkolaylassin.com adresinde yer verilen format ve açıklamalara uygun şekilde sunulduğundan emin olunuz.
 6. Başvuru sahipleri Sanofi’nin talebi doğrultusunda Yarışmaya sunulan Projelerinin kendilerine ait olduğunu ispatlamakla yükümlüdürler.
 • Değerlendirme Kurulu ve Değerlendirme Kriterleri:
Yarışma’ya sunulan Projeler öncelikle aşağıda yer verilen Değerlendirme Kurulu tarafından ilgili kategoriye dair amaca uygunluğu en iyi şekilde ifade etme, özgünlük, farklılık, uygulanabilirlik, yaygın etki ve hukuki anlamda bir fikri mülkiyete konu olabilme gibi kriterler dikkate alınarak bir ön değerlendirmeye (“Ön Değerlendirme”) tabi tutulacaktır.
Değerlendirme Kurulu, Yarışma sonuçlarının açıklandığı tarihe kadar kurul üyelerinin kişisel mazeretleri ve/veya sair nedenlerle üyelerde değişiklik yapma hakkı saklı kalmak kaydıyla, aşağıda yer verilen üyelerden oluşmaktadır:
Değerlendirme Kurulu:
 1. Prof. Dr. Temel Yılmaz (Türkiye Diyabet Vakfı Kurucu Başkan)
 2. Prof. Dr. Oğuzhan Deyneli (Koç Üniversitesi Hastanesi Endokrinoloji Kliniği)
 3. Buğra Kulak (Diyabet ve Praulent BU Direktörü – Sanofi)
 4. Pro.Dr. Dyt. Emel Özer ( Diyabet Diyetisyenliği Derneği Kurucu Başkanı)
 5. Burak Yaman (KWORKS Koç Üniversitesi Girişimcilik Araştırma Merkezi Koordinatörü)
Değerlendirme Kurulu, Yarışma’ya sunulan tüm Projeler açısından yukarıda bahsi geçen değerlendirme kriterleri çerçevesinde yapacağı Ön Değerlendirme sonucunda, Değerlendirme Heyeti huzurunda gerçekleştirilecek olan nihai değerlendirme sunumuna (“Nihai Değerlendirme”) katılacak 12 (oniki) Proje’yi belirleyecektir.
Katılımcılar, Yarışma’ya katılmakla birlikte burada yer alan koşul ve şartları kabul etmiş olduklarına dair beyan ve taahhütleri saklı kalmak kaydıyla, Nihai Değerlendirme öncesinde işbu şartnamenin bir kopyasını ve Proje’lerine dair bir gizlilik taahhütnamesini imzalayacaklardır. Şartname ile gizlilik taahhütnamesi imzalanmamış Proje’ler Nihai Değerlendirme kapsamı dışında bırakılabilecektir.
Sanofi, Yarışma kapsamında yatırım yapılmasını ve/veya hayata geçirilmesini uygun gördüğü Projelerin uygulanmasına ilişkin olarak Katılımcılara imkânları dahilinde gerekli fırsatları sağlama niyetindedir.
Bu kapsamda, Nihai Değerlendirme sunumu öncesinde, sunum esnasında ya da ertesinde Proje’nin Sanofi açısından yatırım yapılabilir olarak görülmesi durumunda, (i) Katılımcı’nın fikri katkısı; (ii) Sanofi ve/veya Sanofi tarafından belirlenerek ilgili Katılımcı’ya tahsis edilecek danışmanların katkısı; ve (iii) tescil, uygulama ve sair süreçler için gerekli olacak yatırım maliyetleri de göz önüne alınarak ilgili Katılımcılar ile Sanofi arasında Proje’nin Sanofi’ye devri ve/veya Proje’nin hayata geçirilmesi aşamasında ilgili Katılımcı birlikte çalışılmasına ilişkin olarak ek bir sözleşme imzalanabilecektir. Yine bu çerçevede, ödüle hak kazanan Projelerin hayata geçirilmesinin sağlanması amacıyla Sanofi tarafından tahsis edilecek danışman ilgili Katılımcı(lar) ile birlikte çalışacak ve Sanofi tarafından gerekli görülmesi durumunda Değerlendirme Kurulu üyelerinden ve/veya üçüncü kişi danışmanlardan bu amaçla danışmanlık alınacaktır.
 • Ödül:
Tüm kategoriler arasından seçilecek 1 (bir) adet proje birincilik ödülü, 10.000 TL (Onbin Türk Lirası) tutarında para ödülüne ve Sanofi’de staj imkanına hak kazanacak ve ilgili katılımcının aşağıda yer alan koşulları sağlaması kaydıyla 2019 yılı staj döneminde Sanofi’de staj yapma imkanına sahip olacaklardır.
Yukarıda bahsi geçen para ödülleri “Sen Bul, Diyabet Kolaylaşsın” Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenecek tarih ve mahalde düzenlenecek ödül töreni ile bizzat hak sahiplerine takdim edilecektir.
Tüm kategoriler arasından seçilecek olan ve Yarışma’da birincilik ödülüne hak kazanan 1 (bir) adet Proje’nin sahibi olan Katılımcı(lar), aynı zamanda aşağıda yer alan koşullara tabi olmak kaydıyla 2019 yılı yaz stajı döneminde Sanofi’de staj yapma imkanına sahip olacaklardır:
 • Okul tarafından zorunlu stajı olan ya da gönüllü olarak staj yapmak isteyen ve Sanofi’de stajyer olacak Katılımcıların staj süresi boyunca mutlaka eğitimlerinin devam ediyor olması gerekmektedir.
 • Stajyer olacak Katılımcılar sigortalı olarak staj yaparlar (okulları tarafından sigortalanabilirler ve sigortası okul tarafından yapılmayan Katılımcılar Sanofi tarafından sigortalanır).
 • Stajyerlere Sanofi’de staj yaptıkları sürece yemek kartı verilir.
 • Stajyerler, uygun güzergahın olması durumunda servis imkanından faydalanabilirler.

Ayrıca Yarışma’nın genel birincisi haricindeki tüm kategori birincilerine 1.000 (bin) TL Mansiyon Ödülü verilecektir.

Sanofi, Yarışma’ya sunulan Projelerin hayata geçirilmesi amacıyla “Unvest Araştırma Geliştirme Danışmanlık ve Ticaret A.Ş. – KWORKS” ile işbirliği yapmaktadır. Bu kapsamda;
 • Değerlendirme Heyeti tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda belirlenecek toplam 6 (altı) Proje’nin sahibi olan yarışmacılara/ekiplere, ayrıntıları Şartname ekinde yer alan Dijital Test Drive Programı kapsamında girişimlerini büyütme imkânı sağlanacak;
 • Dijital Test Drive Programı’na katılan yarışmacılar/ekipler arasından Kworks tarafından belirlenecek 1 (bir) yarışmacıya/ekibe Kworks mentorlarından 1’er saatlik 5 (beş) adet mentor oturumu sağlanacak; ve
 • Yukarıda (b) bendi kapsamında mentor oturumu sağlanması için belirlenmiş olan yarışmacıya/ekibe ait Proje’ye, Kworks tarafından yürütülen ve ayrıntılarına şartname ekinde yer verilen Ön Hızlandırma Programı’na giriş hakkı tanınacaktır.
Değerlendirme Heyeti tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda seçilecek yarışmacılara/ekiplere Dijital Test Drive Programı kapsamında sağlanacak destek ve Kworks mentorları tarafından sağlanacak danışmanlık karşılığında ilgili Katılımcılardan herhangi bir ek bedel talep edilmeyecektir. Dijital Test Drive Programı dairesinde Kworks tarafından belirlenen Katılımcının Ön Hızlandırma Programı’na dahil olmak istemesi durumunda ise bu program çerçevesinde Kworks tarafından sağlanacak katkıya dair koşul ve şartlar programa katılım öncesinde imzalanacak “Kworks Girişimcilik Programları Sözleşmesi” çerçevesinde bizzat Katılımcı tarafından müzakere edilebilecektir. Katılımcının Ön Hızlandırma Programı koşul ve şartlarını reddetme ve Ön Hızlandırma Programı’na iştirak etmeme hakkı her daim saklı olacaktır.
Katılımcılar, Ön Hızlandırma Programı ve/veya “Kworks Girişimcilik Programları Sözleşmesi” çerçevesinde yapılacak her türlü düzenleme, iş ve işlemin Sanofi’nin Münhasırlık Dönemi kapsamındaki haklarına uygun olacağını ve bu hakları zedeler ya da ortadan kaldırır nitelikte işlem tesis edilmeyeceğini kabul ve beyan ederler.
Katılımcıların her biri, Yarışma’ya sunulan Proje içeriklerine ilişkin olarak, işbu şartnamede kabul ve taahhüt edilen gizlilik yükümlülüklerine her daim riayet edeceklerini ve bunlara dair hiçbir surette 3. kişilerle iş ve işlem yapmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
Aynı zamanda, ödüle hak kazanan Katılımcılar, (i) Yarışma’ya sunulan Proje’nin kapsam ve içeriğine dair tüm hakları ödüle hak kazanması karşılığında Münhasırlık Dönemi boyunca geçerli olmak üzere ve başkaca herhangi bir ek bedel talep etmeksizin Sanofi’ye devretmiş olduklarını; (ii) Sanofi tarafından yatırım kararı alınarak Proje’nin devralınmak ya da Sanofi tarafından hayata geçirilmek istenmesi durumunda, bu hususta akdedilecek sözleşme ile Proje kapsam ve içeriğine dair tüm haklarını Sanofi’ye devredeceklerini; ve (iii) Münhasırlık Dönemi boyunca, Proje’nin geliştirilmesi ve/veya hayata geçirilmesi için yalnızca Sanofi ile veya Sanofi’nin belirleyeceği geliştirme ajansı ile birlikte çalışacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Her durumda, Proje’ye dair tüm tanıtım ve duyurularda Sanofi’nin Proje’ye ve Proje’nin geliştirilmesine olan katkısından Sanofi tarafından uygun görülecek şekilde bahsedilecektir.
 • Gizlilik:
Sanofi Grubu, Katılımcıları sürecin her aşamasında bilgilendirmeyi taahhüt eder. Yarışma süreci boyunca gizlilik esastır ve Katılımcıya dair tüm bilgiler, şartnamede yer alan düzenlemeler ve öngörülen iş ve işlemlerin yerine getirilmesi amacıyla olan kullanımlar haricinde gizli tutulacaktır.
Katılımcılar, Yarışmaya iştirak etmek suretiyle, Projelerinin Sanofi tarafından hayata geçirilmesi ve/veya Yarışmanın sonuçlandırılarak tamamlanması ve sonuçların ilanına ilişkin olarak kullanılmak amacıyla, Projeleri, isim ve soyadları, okul adları ve fotoğrafları gibi kişisel bilgilerinin Sanofi tarafından toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine ve yurtiçi ya da yurtdışına transfer edilmesine rıza göstermektedirler.
Katılımcılara ait kişisel bilgiler ve özellikle Yarışma’ya sunulan Projelere dair bilgiler, Sanofi ve/veya Kworks tarafından yukarıda yer alan amaçlar haricinde hiçbir surette toplanmayacak, saklanmayacak, işlenmeyecek ve kullanılmayacaktır.
 • Yarışma Takvimi:
Yarışmaya sunulan Projelerin kabul edilebilirliğe dair bir ön incelemeye tabi tutularak ek bilgi/belge talebinde bulunulması gibi ek süreçlerden kaynaklanan değişiklikler saklı kalmak kaydıyla, Yarışma Takvimi aşağıdaki şekilde olacaktır:
 1. İlk Başvuru Tarihi : 25 Mayıs 2018
 2. Son Başvuru Tarihi : 15 Ekim 2018
 3. Finalistlerin Belirlenmesi : 16 Ekim 2018 – 1 Kasım 2018
 4. Final ve Ödül Töreni : 7 Kasım 2018
Yarışma Takvimi süresince Sanofi’nin takdirine bağlı olarak Yarışma Şartnamesinde yapılabilecek her türlü değişiklik ile Yarışma sonuçları www.senbuldiyabetkolaylassin.com adresindeki web-sitesi yoluyla ilan edilecektir.
 • Yarışmadan Çıkarma ve Uyuşmazlıkların Çözümü
Katılımcılar, başvuru formunu doldurarak www.senbuldiyabetkolaylassin.com adresinde yer alan e-posta adresine iletmeleri ve Projelerini Yarışma’ya sunmaları ile eşzamanlı olarak, başvuru formunun eki niteliğindeki işbu Yarışma Şartnamesi altında yer alan tüm koşul ve şartları kabul etmiş sayılırlar.
Sanofi’nin işbu Yarışma Şartnamesi altında yer alan koşul ve şartlara aykırılık durumunda ilgili Katılımcı’yı yarışmadan çıkarma ve/veya Sanofi nezdinde neden olunan zarar ve ziyana dair hukuki yollara başvurma hakkı saklıdır.
İşbu Yarışma Şartnamesi, Yarışma ve/veya Projelere dair her türlü uyuşmazlıkta Sanofi kayıtları münhasıran kesin delil teşkil edecek ve bahsi geçen uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve icra daireleri münhasıran yetkili olacaktır.