5. Araştırma Yöntemleri Semineri

Sayın Hocam,

Antalya Side’de bulunan 5 yıldızlı Side Star Elegance Hotel’de 29 Ocak – 1 Şubat 2020 tarihleri arasında 5. Araştırma Yöntemleri Semineri gerçekleştirilecektir. Eğitim türleri; Bilimsel Araştırma Süreci (Yöntem ve Teknikler) / Temel İstatistik ve Hipotez Testleri / Çok Değişkenli İstatistik Teknikler / Yapısal Eşitlik Modellemesi (Lisrel) / Ölçek Geliştirme / Nitel Veri Toplama Süreci ve NVivo / EVIEWS Uygulamalı Zaman Serisi ve Ekonometrik Analiz / Sosyal Ağ Analizi / Akademik Yazma’dır.

Akademik fayda yaratmanın yanı sıra tatil fırsatı da sağlamayı hedefleyen seminerimize siz değerli akademisyen ve lisansüstü öğrencileri ağırlamaktan onur duyacağız. Seminerimizde görüşmek dileği ile saygılar sunar, 2019-2020 akademik yılının herkese başarı getirmesini temenni ederim.

Prof. Dr. A. Celil ÇAKICI
METİOD adına Seminer Koordinatörü
Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi

SEMİNER KONULARI
1.Bilimsel Araştırma Süreci
Bilim ve bilimsel yöntemin özellikleri; ilişkiler, farklar ve nedensellik; araştırma türleri ve desenleri; deneysel araştırma desenleri, korelatif araştırma desenleri; betimsel çalışmalar, geri dönük çalışmalar, gelişimsel araştırmalar; örnekleme teknikleri (oluşturma ve birim seçme teknikleri); veri toplama yolları, yöntemleri ve teknikleri (gözlem, görüşme türleri vd); verilerin analizi (hangi tür veri, hipotez vb göre hangi analizin yapılması gerektiği); bilimsel çalışmaların yazılması, yayınlanması ve sunulması; etik ilkeler

2. Temel İstatistik ve Hipotez Testleri
SPSS Paket Programı ve Menüleri (SPSS’e Giriş, SPSS Menüleri, Data View ve -Variable View sayfalarının yapısı), Değişken Tanımlama, Veri Tipleri ve Veri girişi; Anketlerin SPSS Paket Programında Şablonunun Oluşturulması, Farklı türde oluşturulan anketlerin soru türlerinin SPSS’de şablonunun oluşturulması; Veri kontrolü, kayıp veri analizi, kayıp veri tamamlama; Tek Örneklem Student-t Testi, Bağımlı İki Örneklem Student-t Testi, Bağımsız İki Örneklem
Student-t Testi, Varyans Analizi, Ki-Kare Testi, Basit Doğrusal Regresyon Analizi.

3. Çok Değişkenli İstatistik Teknikler
Çok Değişkenli İstatistiğe giriş, Veri Tipleri, Ortalama, Varyans-Kovaryans ve Korelasyon; Çok Değişkenli Normal Dağılım; Faktör Analizi, başlangıç faktör yükleri tespiti, model kurma, döndürme işlemleri; asal bileşenler ve faktör analizi uygulamaları; Uzaklık Ölçüleri, veri tiplerine göre ve analiz tiplerine göre benzerlik matrisi oluşturulması; Kümeleme Analizi, Diskriminant analizi, Çoklu regresyon analizi, Aracılık testi, Düzenleyicilik testi, Kanonik korelasyon.

4.Ölçek Geliştirme ve Uyarlama
Ölçme ve ölçek geliştirmede temel kavramlar; kavramsal örnekleme, gösterge örnekleme ve madde örnekleme; madde türleri, madde yazma; analize hazırlık (kayıp veriler, uçdeğerler, hatalı girişler vb); ölçek ve madde analizi (Açıklayıcı Faktör Analizi temelli); güvenirlik ve türleri; geçerlik ve türleri; puanların yorumlanması ve norm geliştirme; Thurstone tipi ölçek geliştirme vd.; ölçek geliştirme çalışmalarının yazılması.

Ölçek geliştirme seminerinde, seminere kayıt yaptıran ilk 3-5 (süreye bağlı olarak değişebilir) katılımcının kendi geliştirmeye çalıştıkları Likert tipi ölçeklere ait gerçek veriler üzerinde eşzamanlı faktör analiziyle ölçek geliştirme uygulaması yapılacaktır. Bu fırsatı kaçırmamanızı isteriz. Bu fırsattan yararlanmak isteyenler, seminere verilerini SPSS dosyasına girilmiş bir şekilde getirmiş olmalıdırlar.

5.EVIWS Uygulamalı Zaman Serisi ve Ekonometrik Analiz
Ekonometriye giriş, temel kavramlar; zaman serisi bileşenleri, farklı türdeki zaman serisi yapıları; trend, mevsimsel ve konjonktürel dalgalanmalar; rassal bileşen, fark ve gecikme işlemcisi; eviews programına giriş, program ara yüzünün ve menülerinin tanıtılması; zaman serisi verilerinin Eviews paket programına girilmesi, serinin grafiğinin çizilmesi; regresyon analizi uygulamaları; AR-MA, ARMA Modelleri; ARI-IMA, ARIMA Modelleri; Durağanlık ve Birim Kök Testleri; Eşbütünleşme ( Co-entegration) ve Hata Düzeltme Modelleri (VECM); VAR modeli, Nedensellik (Causality);
Volatilite Tahmin Modelleri – ARCH / GARCH.

6.Yapısal Eşitlik Modellemesi
Yapısal eşitlik modellemesine ilişkin temel kavramlar, yapısal bir modelin oluşturulması, modelin belirlenmesi, model testi, uyum indeksleri, model modifikasyonu, doğrulayıcı faktör analizi, yol analizi.

7.Nitel Veri Toplama Süreci ve NVivo
Nitel araştırmanın tanımı, önemi ve özellikleri, Nitel araştırma yöntemleri, Nitel araştırmalarda veri toplama teknikleri, Nitel araştırmalarda verilerin analizi, Nitel araştırmalarda bulguların sunumu, Nitel araştırmalarda inanırlığın (güvenirliğin) sağlanması, NVİVO 8 programının ara yüzü, NVivo ile proje oluşturma ve kodlama yapma, Tema ’node’ oluşturma, Nitel veri analizi uygulama, İlişkili veya ilişkisiz node oluşturma, İlişki oluşturma, Modelleme, Grafik gösterimler, Raporlama.

8.Sosyal Ağ Analizi
Ağ bilimi ve sosyal ağlara giriş; sosyal ağ analizinin gelişimi; sosyal ağlara ilişkin temel kavramları, ağ türleri; ağlara ilişkin kuram ve modelleri, ölçekten bağımsızlığı test edilmesi; uyum ve yapısal eş değerlilik modelleri; hiyerarşik kümelemenin işlevleri, merkezilik ölçüleri; ağ analizi için paket program kullanımı; veri girişi veya alışı; ağ ölçülerini hesaplama; topluluk bulma; NodeXL ve GEPHI programına giriş; NodeXL ve GEPHI ile ağların çizimi ve analizi.

9.Akademik Yazım
Bu seminerde; akademik yazımda beceri geliştirebilmenin yolları irdelenmektedir. Öncelikle neden ve kimin için yazıldığının cevabı aranmakta ve okuyucu psikolojisinin anlaşılmasına çalışılmaktadır. Akademik yazımda kanban tekniğinin nasıl uygulanacağı gösterilmektedir. Ayrıca; E.Bono’dan esinlenerek geliştirilen kapsamlı kritik düşünme tekniği ele alınıp anlatılmaktadır. Bilişsel, duygusal ve ruhsal zekanın bir ürünü olan yazma eylemi irdelenmektedir. Yazıda ruhu yansıtma tekniği, üzerinde durulan başka bir konudur.

Önemli bilgiler:
Seminer Web adresi: https://www.metiodays.com/
E-posta: yontemsemineri@gmail.com / metiodays@gmail.com
İletişim: Arş. Gör. Sercan BENLİ – 0534 702 00 45
Seminer tarihi: 29 Ocak – 1 Şubat 2020
Son başvuru tarihi: 20 Ocak 2020
Seminer ücreti: 300 TL
Seminerin yapılacağı otel: Side Star Elegance Hotel 5* http://www.sidestarhotels.com/
Otel oda ücretleri: Tek kişilik oda 230 TL, Çift Kişilik Oda 320 TL, 0-12 yaş birinci çocuk ücretsiz, ikinci çocuk %50 indirimli
Eğitim türleri: Bilimsel Araştırma Süreci (Yöntem ve Teknikler) / Temel İstatistik ve Hipotez Testleri / Çok Değişkenli İstatistik Teknikler / Yapısal Eşitlik Modellemesi (Lisrel) / Ölçek Geliştirme / Nitel Veri Toplama Süreci ve NVivo / EVIEWS Uygulamalı Zaman Serisi ve Ekonometrik Analiz / Sosyal Ağ Analizi / Akademik Yazma
Not: Tüm Eğitim Türleri Sınırlı Kontenjanlıdır..

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here