Ana Sayfaİlk Orta Okul Öğrenci Yarışmaları5, 6, 7 ve 8. Sınıf Öğrencileri Yunus Emre’nin Sevgisi Kısa Öykü...

5, 6, 7 ve 8. Sınıf Öğrencileri Yunus Emre’nin Sevgisi Kısa Öykü Yarışması

Nallıhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, Türkiye genelinde tüm resmi ve özel
ortaokulların 5, 6, 7 ve 8.sınıf öğrencileri arasında Yunus Emre’nin sevgisi temalı kısa öykü
yarışması düzenlenmektedir.

Yarışmanın Konusu ve Amacı

Amaç: Yunus Emre’nin sevgi temasının genç kuşaklarca bilinmesini ve aktarılmasını
sağlamak.

Konu: Tapduk’un Tapusunda, Yunus’un Kapusunda, Sevgi Durağı Nallıhan

Katılım
Tüm Türkiye genelinde özel ve resmi ortaokulların 5, 6, 7 ve 8.sınıf öğrencileri

Teknik Bilgiler ve Katılım Koşulları
1- Yarışmaya resmi ve özel okullarda öğrenim gören 5,6,7 ve 8.sınıf öğrencileri
katılabilir. Yarışmaya katılım gönüllülük esasına göre yapılacaktır. Katılımcılardan
herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

2- Katılımcıların “Veli İzin Belgesi” (EK-1) göndermesi zorunludur.

3- Katılımcıların “Açık Rıza Onay Belgesi”(EK-2)ni eser ile birlikte imzalı tebliğ etmesi
zorunludur.

4- Engelli bireylerin etkinliğe katılımıyla ilgili gerekli tedbirler müdürlüğümüz
tarafından alınacaktır.

5- Aynı okul ya da kurumdan en fazla 3 eser kabul edilecektir. Belirtilenden fazla eser
çıktığında okulların eserleri göndermeden önce, kendi içerisinde, değerlendirme
yapması beklenmektedir.

6- Gönderilen eserler Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto ve 1,5 satır
aralığıyla yazılmalıdır. Sayfa kenar boşlukları da sağ, sol ve sayfa altında 2,5 cm
sayfa üstünde de 3 cm boşluk bırakılmalıdır.

7- Gönderilecek eserler 5 sayfa uzunluğu geçmemelidir.

8- Eseri yazan kişinin bilgileri sol alt köşede yer almalıdır.

9- Öğrencinin adı-soyadı:
Sınıfı:
Okulu:
Okul adresi:
E-mail: şeklinde bilgiler alt alta yazılmalıdır.

10- Yarışmaya katılacak eserlerin daha önce herhangi bir yerde ödül almamış ve
yayımlanmamış olması gerekmektedir.

11- Eserler “nallihanyarisma@gmail.com” adresine gönderilecektir. Gönderilen eserler
için “Alındı.” bildirimi gönderilecek, son başvuru tarihinden sonra gönderilen eserler
değerlendirmeye alınmayacaktır.

12- Yarışmada ilk yüz eser, bir e-kitapta toplanacaktır. Yarışmaya eser gönderen
katılımcılar bu hususu kabul etmiş sayılırlar. Eser ile birlikte şartnamede yer alan EK3’de yer alan muvafakatname doldurularak müdürlüğümüze gönderilecektir.
Yarışmaya katılanlar, katıldıkları eserin her türlü yayım hakkını Nallıhan İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğüne ücretsiz olarak devrettiğini kabul ve yayımlanan eser için, ticari
amaç güdülmemek kaydı ile yayımından telif ücreti almayacağını taahhüt eder.

13- Başvuru yapılan eserlerin Türkiye Cumhuriyeti anayasası, Türk Milli eğitimin genel
amaçlarına uygun olarak ilgili yasal düzenlemeler belirtilen ilke, esas ve amaçlara
aykırılık teşkil etmeyecek şekilde hazırlanmalıdır. Bu şekilde hazırlanmayan eserler
değerlendirmeye alınmayacaktır.

14- Yarışmaya Seçici Kurul üyelerinin birinci derece yakınları katılamazlar.

Başvuru Tarihi 27 Aralık 2021
Eserlerin Son Teslim Tarihi 7 Şubat 2022
Değerlendirme Süreci 8 Şubat 2022 – 1 Nisan 2022
Sonuçların Açıklanması 4 Nisan 2022
Sonuçlara İtiraz 11-15 Nisan 2022

Değerlendirme Ölçütleri
Sıra No Değerlendirme Kriteri Puan
1 Türkçeyi Kullanma gücü ( Sözcük
uyumu, ahenk, bütünlük, duyguyu
ifade edebilme) 30
2 Özgünlük ve etkileyicilik 30
3 Öykü metninin temaya uygunluğu(çağrışım) 20
4 Başlık ve içerik uyumu 10
5 Yazım ve noktalama 10

*Seçici Kurul; Nallıhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce görevlendirilecek Türkçe ve Türk
dili edebiyatı öğretmenlerinden oluşan en az 4 kişiden oluşacaktır.
*Değerlendirme puanı tüm üyelerin vermiş olduğu puanların toplanmasıyla oluşturulacaktır.

Derecelendirme ve Ödüller:
1. Birincilik: Öğrenciye 3000 TL,
2. İkincilik : Öğrenciye 2000 TL,
3. Üçüncülük: Öğrenciye 1000 TL,
4. Sergilenmeye Değer Eserler – ilk 100 eser
Öğrencilerin eserleri kitapçık haline getirilerek e-kitap şeklinde sunulacaktır. Eser
kontenjanının %10’u engelli öğrencilerin eserlerine ayrılmıştır.

EK-1

VELİ İZİN BELGESİ

Velisi bulunduğum………..sınıfı………nolu…………….isimli öğrencinin … / … / 20..
tarihinde/ … / … / 20.. – … / … /20.. tarihleri arasında planlanan ……………………..
çalışmasına/gezisine/toplum hizmetine katılmasında herhangi bir sakınca görmediğimi
bildiririm. … / … / 20…
(İmza)
Veli
Adı Soyadı
Tel :
e-Posta:

EK-2

AÇIK RIZA

Nallıhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından velisi olduğum ……………..…………….’a/e ait
kişisel verilerin işlenmesine ilişkin bilgilendirmeleri içeren “Nallıhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Tapduk’un Tapusunda Yunus’un Kapusunda Sevgi Durağı Nallıhan isimli öykü yarışmasına Katılıma
İlişkin Aydınlatma Metni” nin incelenmek üzere tarafımla paylaşılmış ve tarafımca incelenmiş
olduğunu, bu metni imzalayarak “Nallıhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Tapduk’un Tapusunda
Yunus’un Kapusunda Sevgi Durağı Nallıhan isimli öykü yarışmasına Katılıma İlişkin Aydınlatma
Metni” kapsamında yer alan bilgilere ilişkin olarak tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, metni
okuduğumu ve anladığımı, herhangi bir etki altında kalmaksızın velisi olduğum
……………..…………….’a/e ait kişisel verilerin işlenmesine, Tapduk’un Tapusunda Yunus’un
Kapusunda Sevgi Durağı Nallıhan isimli öykü yarışması kapsamında Nallıhan İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü ile paylaşılmasına açık bir şekilde rıza verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.
…/…/2021
(İmza)
İlgili Kişi

EK-3

KATILIMCILARIN ÖYKÜLERİ İÇİN
MUVAFAKATNAME

Ekte bir örneği bulunan…………………………………………………………………………………
isimli eserimin/eserlerimin1
, Nallıhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yurtiçi
ve yurtdışı tanıtım etkinlikleri çerçevesinde, ticari amaç güdülmemek kaydıyla, web sayfası, internet
ve sosyal medya hesaplarında/sitelerinde, televizyon yayınlarında, etkinliklerde ve eğitim
faaliyetlerinde her türlü tanıtım malzemesi olarak veya bu kapsamda Nallıhan İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü’nün işbirliğiyle yürütülen projelerde kullanılması amacıyla, 5846 sayılı Fikir ve Sanat
Eserleri Kanunu’nun 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan çoğaltma,
23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci
maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali
haklarım ile bağlantılı/ komşu/ icra haklarımı Nallıhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne devrettiğimi;
Bu muvafakatname çerçevesinde eserimin, Nallıhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce sayı, yer ve
süreyle sınırlandırılmaksızın, Türkiye içinde veya dışında, her türlü ortam ve her türlü materyal
içeriğinde kullanabileceğini ve Müdürlüğün dâhil olduğu projelerde ticari olmayan amaçlarla üçüncü
kişilere kullandırabileceğini; bu hususta Müdürlüğün hiçbir biçimde ve nedenle tekrar onayımı almak
zorunda olmayacağını;
Eserimin Nallıhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü kullanımına ya da üçüncü kişi ve kurumlara
kullandırılmasına ilişkin olarak herhangi bir ücret ödenmeyeceğini ve daha sonra her ne nam altında
olursa olsun işbu hususta herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağımı,
Eserde suç teşkil eden veya herhangi bir şahıs ve kuruluşa hakaret içeren unsurlar bulunmadığını,
Eserin kendi özgün eserim olduğunu, eser içeriğinde yer alan tüm görsel ve işitsel unsurlar, metinler
ile eser ve icralara ilişkin gerekli izinlerin alındığını, üçüncü şahısların eser üzerinde herhangi bir
hakları bulunmadığını, eserde yer alan üçüncü kişilerin kişilik haklarına riayet edildiğini, eser
üzerindeki hakları daha önceden başka bir gerçek veya tüzel kişiye devretmediğimi ve üçüncü
şahısların esere ilişkin talep veya davalarında tüm hukuki ve cezai sorumluluğun tarafıma ait
olduğunu,
Beyan, kabul ve taahhüt ederim.
…./…./….
(Eser Sahibi)
(İmza/Kaşe)

Ekler: 1- Eser formu
2- Eser
1 Eserin yer aldığı Dosya/CD/DVD/Harici Diskin teslimi, ekte yer alan formla birlikte gerçekleştirilecektir.

Editör
Editörhttp://www.bilimsenligi.com/
Türkiye Eğitim Kampüsü - İlkokul ortaokul lise üniversite eğitim etkinlikleri duyuruları.