4. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali

Kadın Yönetmenler Festivali
Kadın Yönetmenler Festivali

4.ULUSLARASI KADIN YÖNETMENLER FESTİVALİ GÖSTERİM YÖNETMENLİĞİ

A) AMAÇ

Festivalimiz, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında her yıl martın ilk haftasında kadın yönetmenleri ve kadın sinema emekçilerini bir araya getirerek kadın yönetmenlerin ve filmlerinin görünür kılınmasını hedeflemektedir.

B) FESTİVAL ve BAŞVURU TARİHLERİ

1-7 Mart 2021 tarihlerinde düzenlenecek olan 4. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali başvuru tarihleri 9 Kasım- 31 Aralık 2020’dir.

C) KATILMA KOŞULLARI, SEÇİCİ KURUL ve ÇALIŞMA KOŞULLARI

1)Yönetmenler birden fazla eserle festivale katılabilirler.

2)Yönetmenlerden en az biri kadın olmak zorundadır.

3) Katılacak filmlerde süre sınırı yoktur. Başvuran her film kendi kategorisi içinde gösterim programına alınacaktır. (Uzun metraj, belgesel, kısa film)

4) Festivalde daha önceki yıllarda gösterilmemiş tüm filmler gösterim programı için başvuruda bulunabilir.

5) Gösterim için son başvuru tarihi 31 ARALIK PERŞEMBE günüdür. Yönetmenlerin en geç 31 ARALIK PERŞEMBE gününe kadar www.kadinyonetmenlerfestivali.com.tr adlı web sitesine online başvuru yapmaları gerekir.

6) Programa dahil olan tüm filmler seçici kurul tarafından izlenerek ön elemeden geçirilir ve programda yer alacak filmler 10-15 Ocak 2021 tarihleri arasında www.kadinyonetmenlerfestivali.com.tr adlı web sitesinde duyurulacaktır.

7) Seçici kurul kadın yönetmenler ve sinema emekçilerinden oluşmaktadır.

8) Gösterime alınmayan filmlerin gerekçeleri yönetmen istediği takdirde festivalin düzenleneceği 1-7 Mart 2021 tarihleri arasında yönetmenle düzenlenecek online ya da birebir toplantı ile açıklanacaktır.

9) Başvurusu yapılmış filmler, festivale uygun bulunsun ya da bulunmasın son başvuru tarihinden sonra festivalden kesinlikle çekilemez.

10) Seçici kurul seçkide yer alacak filmlere ilişkin kararlarını, filmlerin “sanatsal” niteliklerini ve içeriğe uygunluğunu gözeterek alır.

11) Telif ödemeleri için gereken fatura bilgileri ve banka hesap bilgileri, başvuru formunda belirtilen yasal sahiplerin bilgileri ile tutarlı olmalıdır.

12) Gösterim telif bedelleri en geç 14 HAZİRAN 2021 tarihinde ödenir.

13) Başvuru belgesinde yazılı tüm bilgilerin doğruluğu, imzalayan kişiyi bağlar. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir.

14) Başvuru sahibi, başvuru için tüm yetkinin kendisinde olduğunu, konuyla ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan gerekli izinlerin alındığını belgeleyebilir durumda olmalıdır. Başvuru sahibinin filmi seçildiği takdirde gösterim bedeli için gerekli olan muvafakatnameyi ve filmin yasal sahibi olduğunu belirten beyannameyi noterden ıslak imzalı olarak göndereceğini taahhüt eder. Bu belgeler telif ödemesini yapacak belediyelerin sayıştay raporu için gerekmektedir. Noterden doğacak tüm masraflar festival yönetimine aittir.

15) Filmler izleyiciye, festival yönetiminin uygun göreceği salonlarda ve festival programı çerçevesinde sunulur. Gösterimler sırasında festival yönetimine ya da salon yetkililerine, salon ya da program değişikliği önerilemez ve yapılamaz.

16) Filmlerini online göstermek istemeyen başvuru sahipleri, başvuru formunda bunu mutlaka belirtmelidir.

17) Festival yönetimine filmlerin TV kanallarında yayınlanması ile ilgili bir başvuru olması durumunda, festival yönetimi, TV kanalı ile filmin yapımcısı ya da yönetmeni arasında ilişki kurulmasına yardımcı olur.

18) Filmde kullanılmış herhangi bir görüntü, müzik, metin ya da herhangi bir konuda doğabilecek telif hakları ile ilgili her türlü anlaşmazlığın tarafı, tek başına filmin yasal sahibidir.

19) Yarışmaya katılan tüm yapımcılar bu yönetmelikte yer alan hususları kabul etmiş sayılırlar.

4. ULUSLARASI KADIN YÖNETMENLER FESTİVALİ YARIŞMA YÖNETMENLİĞİ

A) AMAÇ

Festivalimiz, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında her yıl Mart ayının ilk haftasında, kadın yönetmenleri ve kadın sinema emekçilerini bir araya getirerek kadın yönetmenlerin ve filmlerinin görünür kılınmasını hedeflemektedir.

B) YARIŞMA ve BAŞVURU TARİHLERİ

1-7 Mart 2021 tarihlerinde düzenlenecek olan 4. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali başvuru tarihleri 9 Kasım- 31 Aralık 2020’dir.

C) KATILMA KOŞULLARI, ÖN JÜRİ OLUŞUMU ve ÇALIŞMA KOŞULLARI

1) Teması ‘Süperkahramanlık’ olan yarışmamız, ana karakteri kadın olan, güçlü kadınların anlatıldığı tüm filmleri kapsamaktadır.

2) Yönetmenlerden en az biri kadın olmak zorundadır.

3) Yarışmacılar birden fazla eserle yarışmaya katılabilirler.

4) Yarışmaya katılacak filmler için süre sınırı yoktur.

5) Başvuran her film kendi kategorisi içinde değerlendirilecektir. (Uzun metraj, belgesel, kısa film)

6) Yarışmaya, 2019 – 2020 yılı yapımı olan filmler katılabilir. Daha önce ulusal ya da uluslararası yarışmalara katılmış ya da bu yarışmalardan ödül almış olmak başvuruya engel değildir.

7) Yarışmaya katılmak için son başvuru tarihi 31 ARALIK PERŞEMBE günüdür. En geç 31 ARALIK PERŞEMBE gününe kadar www.kadinyonetmenlerfestivali.com.tr adlı web sitesine online başvuru yapmaları gerekmektedir.

8) Yarışmaya katılan filmler, ön jüri tarafından izlenerek ön elemeden geçirilir ve sonuçlar 10-15 Ocak 2021 tarihleri arasında www.kadinyonetmenlerfestivali.com.tr adlı web sitesinde duyurulacaktır.

9) Yarışmaya alınmayan filmlerin gerekçeleri yönetmen istediği takdirde festivalin düzenleneceği 1-7 Mart 2021 tarihleri arasında yönetmenle düzenlenecek online ya da birebir toplantı ile açıklanacaktır.

10) Ön jüri ve ana jüri, festival yönetimi tarafından seçilen kadın yönetmenler ve sinema emekçilerinden oluşmaktadır.

11) Başvurusu yapılmış filmler, ön elemede yarışmaya uygun bulunsun ya da bulunmasın son başvuru tarihinden sonra festivalden kesinlikle çekilemez.

12) Ulusal kısa filmler, ön jürinin önerisi, filmin yapımcısının izniyle festival yönetimince özel gösterim programına alınabilir. Filmin yasal sahibi filmini yarışma dışında izleyiciye sunmak istemiyorsa bu durumu başvuru formunda belirtmek zorundadır.

D) JÜRİ VE ÇALIŞMA KOŞULLARI

1) Ön jüri en az 3, ana jüri en az 5 üyeden oluşur. Festival yönetimi jüri üyelerini, akademisyenler, sinema yazarları, sinema ile ilgili kuruluşların üyeleri, film festivalleri düzenleyicileri, kültür sanat editörleri ve farklı dallarda uzmanlaşmış olsalar da toplumdaki saygın yerleri itibariyle sinemaya bakışları önemli bulunan kişiler arasından seçer.

2) Festival yönetimi, jüri toplantılarında oy hakkı bulunmayan bir gözlemciye yer verir. Gözlemci, yönteme ilişkin sorunların çözümlenmesine katkıda bulunur.

3) Ön jüri üyelerinin adları festival düzenleneceği sırada katalogda açıklanacaktır.

4) Festival komitesi ve ön jüri kararıyla film sayısında değişikliğe gidilebilir.

5) Ana jüri üyeleri, yarışmaya seçilen filmlerin hepsini izlemekle yükümlüdür.

6) Jüri üyeleri ödüllere ilişkin kararlarını, filmlerin “sanatsal” niteliklerini ve içeriğe uygunluğunu gözeterek alır.

7) Jüri, festival yönetiminin onayı dışında, ödülleri paylaştırma ya da ödül vermeme yönünde karar alamaz.

8) Jüri, sonuçları açıklamadan önce, bütün üyelerin imzalamış olduğu gerekçeli karar tutanaklarını festival yönetimine teslim etmekle ve sonuçları ödül töreni sonuna kadar saklı tutmakla yükümlüdür.

9) Jüri üyeleri filmlere ilişkin görüşlerini yarışma sonuçları belli olduktan sonra belirtebilir.

10) Yarışmaya gönderilmiş filmlerin yapımcı, yaratıcı ekibi içerisinde yer alanlar ön jüri ve ana jüri üyeleri olamaz.

11) Ön ve ana jürinin yargısı kesindir.

E) ÖDÜLLER

1) Jüri, yarışmaya kabul edilen filmler arasından her kategoride en iyi film ödülünü belirler.

2)Her kategoride Sponsorlardan bulunacak akçe ve Atın Makara Ödül Heykelciği verilir.

3) Ödül paylaştırıldığı takdirde, ödül miktarı da paylaştırılır. Ödül paylaştırma kararı için jürinin oybirliği gereklidir.

4) Kısa film dalında özel ödül vermek isteyen kişi ya da kuruluşlar, festivalin başlamasından en az bir ay önce festival yönetimine başvurabilirler. Festival yönetimi uygun görürse bu ödülü kabul eder ve bu “özel ödül” ile ilgili olarak jüriyi bilgilendirir.

5) Parasal ödüller fatura karşılığı ödenir. Ödül tutarına KDV dahildir. Ödül tutarından yapılacak yasal kesintiler varsa bu bedeller kesilerek ilgili kurumlara festival organizasyonu tarafından yatırılır. Festivale katılan yarışma filminin birden fazla yapımcısı olması ve özellikle bunlardan birinin yabancı olması durumunda festival süresince festival yönetiminin muhatabı, başvuru formunda adı bulunan gerçek ve/veya tüzel kişidir.

6) Fatura bilgileri ve banka hesap bilgileri, başvuru formunda belirtilen yasal sahiplerin bilgileri ile tutarlı olmalıdır.

7) Parasal ödüller en geç 14 HAZİRAN 2021 tarihinde ödenir.

F) ÖZEL KOŞULLAR

1) Yarışmanın yapılabilmesi için en az 6 filmin katılmış ve ön elemeyi geçmiş olması gerekir. Bu sayıya ulaşılmadığı takdirde yarışma açılamaz.

2) Ön eleme sonucu yarışma dışı kalan veya yarışacak filmlerin DVD kopyaları sahiplerine iade edilmez ve festival arşivinde araştırmacıların hizmetine sunulmak üzere saklanır.

3) Başvuru belgesinde yazılı tüm bilgilerin doğruluğu, imzalayan kişiyi bağlar. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir.

4) Başvuru sahibi, başvuru için tüm yetkinin kendisinde olduğunu, konuyla ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan gerekli izinlerin alındığını belgeleyebilir durumda olmalıdır. Başvuru sahibinin filmi seçildiği takdirde gösterim bedeli için gerekli olan muvafakatnameyi ve filmin yasal sahibi olduğunu belirten beyannameyi noterden ıslak imzalı olarak göndereceğini taahhüt eder. Bu belgeler telif ödemesini yapacak belediyelerin sayıştay raporu için gerekmektedir. Noterden doğacak tüm masraflar festival yönetimine aittir.

5) Filmler, jüriye ve izleyiciye, festival yönetiminin uygun göreceği salonlarda ve festival programı çerçevesinde sunulur. Gösterimler sırasında festival yönetimine ya da salon yetkililerine, salon ya da program değişikliği önerilemez ve yapılamaz.

6) Filmlerini online göstermek istemeyen başvuru sahipleri, başvuru formunda bunu mutlaka belirtmelidir.

7) Festival yönetimine yarışmadaki filmlerin TV kanallarında yayınlanması ile ilgili bir başvuru olması durumunda, festival yönetimi, TV kanalı ile filmin yapımcısı ya da yönetmeni arasında ilişki kurulmasına yardımcı olur.

8) Filmde kullanılmış herhangi bir görüntü, müzik, metin ya da herhangi bir konuda doğabilecek telif hakları ile ilgili her türlü anlaşmazlığın tarafı, tek başına filmin yasal sahibidir.

9) Yarışmaya katılan tüm yapımcılar bu yönetmelikte yer alan hususları kabul etmiş sayılırlar.

ADRES: Halim Erker Sok. No:14 D:2

Karşıyaka/İZMİR

Tel: 0554869018

WEB: www.kadinyonetmenlerfestivali.com.tr

Mail: info@kadinyonetmenlerfestivali.com.tr