4. Uluslararası Dini Araştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumu

4. Uluslararası Dini Araştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumu

IV. ULUSLARARASI DİNİ ARAŞTIRMALAR VE KÜRESEL BARIŞ SEMPOZYUMU

“Doğu-Batı Medeniyetlerinin İnşasında Tarih, Kültür, Sanat, Felsefe ve Din”

İnsanlık tarihi, medeniyetlerin izleri üzerinde yürütülen bir inceleme alanıdır. Tarih, kültür, sanat, felsefe ve din de medeniyetin kadim bileşenleri arasında yer alır. Medeniyet bir taraftan kurucu bir unsur olarak Ademoğlu’nun varoluş hikayesini anlamlandırırken diğer taraftan tarih, kültür, sanat, felsefe ve din aracılığıyla insana, topluma, varlığa ilişkin perspektifimizi şekillendirip bir üsluba dönüştüren medeniyet inşasının da kurucu unsurları olagelmişlerdir. Her biri ait olduğu medeniyet müktesebatının kurucusu ve taşıyıcısı olan bu unsurlar, ortaya koyduğu değerler, normlar ve ritüellerin toplumsal formasyonların yeniden üretimi ve küresel barışın imkanına sağladığı katkının yanı sıra söz konusu barışın bireysel tasavvurlara ve toplumsal ilişkilere nasıl yansıdığı, tarihsel süreçte nasıl bir dönüşüme uğradığı, günümüz toplumlarının bu barışı nasıl algıladığı ve nerede durduğunun da şahitliğini üstlenmiştir. Gizli veya aşikâr izlerin anlaşılmasını ve değerlendirilmesini, tarihsel izleğin görünür kılınmasını, açıklanmasını hedefleyen bilimsel, sanatsal yahut entelektüel uğraşıyı da mümkün kılmıştır.

Salt bir entelektüel çaba olmanın haricinde bu çabayı anlamlı kılan bir diğer husus ise geçmişin deneyimlerinden devşirilerek bugüne ve geleceğe yönelik bir arayış ve hazırlık sürecidir. Dün olduğu gibi bugün ve yarın için yeni bir medeniyetin imkânını aramak, insanlığın ezelden edebe uzanan hikâyesinde bir durak olabilmektir. Yeni bir medeniyet inşa etmek, geçmişin kalıntıları arasından damıtılmış bir yol bulmak anlamında kutsal bir gayedir.

Medeniyetler çağından, çatışmalar ve düzensizlikler çağında ilerleyen insanlık için bir kurtuluş reçetesi aramak, yarına ilişkin bir umut ışığı taşımak için arayışı devam ettirmek akademinin görevidir. Bu düsturdan hareketle medeniyet üzerine yeniden ve her daim tazelenen bir bakışla düşünmek kaçınılmaz bir vazifedir. Yaşadığımız bunalımlar çağında bu vazife daha da anlamlı bir ideale dönüşmektedir.

Medeniyet tasavvuru üretmek amacıyla sürdürdüğümüz arayışın bir parçası niteliğindeki “4. Uluslararası Dini Araştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumu” Türkiye İmam Hatipliler Vakfı tarafından 10-14 Nisan 2018 tarihleri arasında Kazakistan’da “Doğu-Batı Medeniyetlerinin İnşasında Tarih, Kültür-Sanat, Felsefe ve Din” temasıyla gerçekleştirilecektir.

Sempozyuma ilgili olan akademisyenler, öğretmenler, öğrenciler ve STK temsilcileri Şubat 2018 tarihine kadar başvuruda bulunabilirler.

Konular
Medeniyetin bileşenleri: Kavramlar, kuramlar
Doğu ve Batı medeniyetlerinde kurucu unsurlar
Medeniyetin inşasında dinin rolü
Medeniyetin inşasında felsefenin etkisi
Sanat ve medeniyet ilişkisi
Medeniyetlerin sürekliliğinde tarih bilinci
Kültürler, ilişkiler, etkileşimler ve medeniyet
Medeniyet tarihinde köşe taşları: Bilginler, filozoflar
Doğu ve batı medeniyetleri arasındaki etkileşim
Medeniyetler arası ittifaklar ve çatışmalar
Medeniyetlerin dönüşümde eğitim
Medeniyetlerin inşasında dil ve edebiyat

http://udakb.timav.com.tr