4.Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması

4.Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması

4.Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması”, Türkiye’de yurt dışına satılabilme
potansiyeline sahip mobilya tasarımlarının ortaya çıkarılmasında aracı olmak
ve geleceğin mobilya tasarımcıları olabilecek yetenekteki öğrencilerin tasarıma
yönlendirilmesini sağlamak amacıyla düzenlenmiştir.
Yarışmaya, Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki İlk ve
Orta Öğretim okullarında hâlihazırda okuyan ve bunu belgeleyebilecek öğrenciler
katılabilir.

Geleceğin mobilyalarını tasarlayan öğrencilerimiz, yarışmaya yurt dışına satılabilme
potansiyeline sahip olan ve hayal ettikleri tüm mobilya çeşitlerini çizerek katılım
sağlayabilirler (Oturma odaları, yatak odaları, yemek odaları, çocuk odaları,
oyuncak, mutfak, banyo, ofis… vs tasarımları).
1. Yarışmada;
• “İlk ve Orta Öğretim Öğrencilerini Yaratıcı Çözümlere Teşvik Kategorisi”,
• “Lisans Öğrencisi Kategorisi” ve
• “Profesyonel ve Uygulayıcılar Kategorisi” olmak üzere 3 ayrı kategori
bulunmaktadır.
2. Yarışmanın “İlk ve Orta Öğretim Öğrencilerini Yaratıcı Çözümlere Teşvik
Kategorisi”; Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki
İlk ve Orta Öğretim okullarında hâlihazırda okuyan ve bunu belgeleyebilecek
öğrencilerin katılımına açıktır.
3. Yarışma grup katılımına olanak tanımakta ve teşvik etmektedir. İlk ve Orta
Öğretim Öğrencilerinin bireysel olduğu kadar grup olarak da yarışmaya
katılmaları mümkündür.
Gruplar en fazla 3 kişiden oluşmalıdır. Kendi kategorilerinde farklı sınıf
seviyelerinden öğrenciler grup oluşturabilir. Yarışmaya grup olarak katılımlarda
tüm grup üyeleri İlk ve Orta Öğretim Öğrencisi olmalıdır. Tüm grup üyeleri
kişisel bilgilerini WEB sayfasındaki yarışma ile ilgili formlarda eksiksiz olarak
dolduracaktır.

YARIŞMANIN AŞAMALARI
YARIŞMANIN KURALLARI VE YARIŞMACILARDAN
İSTENİLENLER

İhracatçı Birlikleri – 4.Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması” iki aşamadan
oluşmaktadır.

Birinci Aşama: Bu aşamada, bir tek tasarım olmak koşulu ile A3 boyutunda,
ölçekli ve beyaz zeminde bir tasarım önerisi istenilmektedir (Başvuru Belgesi 3’de
örneği verilen özel proje kâğıdı üzerine bilgisayar ortamında veya elle çizildikten
sonra OAİB Genel Sekreterliği’ne ulaştırılacaktır).
İkinci Aşama: Birinci Aşamada her tema ve kategoriden Asli Jüri Üyelerince
uygun görülen yeterli sayıda proje, İkinci Aşamaya katılmak üzere seçilecek
ve İkinci Aşamada İlk ve orta öğretim öğrencilerinin tasarımları, profesyonel
tasarımcılar tarafından üç boyutlu hale getirilecektir. Bu nedenle İkinci Aşama’ya
kalan projelerin çizimi 21 Ocak 2011 tarihinde projenin sahibi öğrencilerle beraber
yapılacaktır. Konuya ilişkin detaylı duyuru WEB sitesinden (www.designforexport.
org) yapılacaktır.
İkinci Aşamada ödül alacak tasarımlar Asli Jüri Üyelerince seçilecek ve ödül
almaya hak kazanan tüm projeler ödül töreni esnasında Asli Jüri Üyeleri
tarafından törenin yapıldığı salondan ayrı bir salonda Onur Jüri Üyeleri’nin
uygunluk görüşüne sunulacaktır.
1. Yarışma şartnamesi, yarışmaya katılım koşulları ve yarışma ile ilgili tüm
dokümanlar WEB sayfasından temin edilecek ve yarışmaya başvuru WEB
sayfası aracılığıyla yapılacaktır.
2. Birinci Aşamada her yarışmacı aşağıda belirtilmiş basamakları gerçekleştirerek
yarışmaya katılabilir:
• Yarışmacılar WEB sitesinden (www.designforexport.org) temin edilecek
“Yarışma Şartnamesi”ni okur, İlk ve Orta Öğretim Öğrencileri” ekranda
karşılarına çıkacak “Geleceğin Mobilya Tasarımcıları Anketi”ni (Başvuru
Belgesi 1) cevaplar,
4. Yarışmacıların;
a- Asli Jüri üyeleri ve yarışmayı açan kuruluşta çalışanların herhangi birinin
birinci dereceden akrabası olmaması,
b- Yarışma şartnamesinde belirtilebilecek olası koşullara uyuyor olması
şarttır. Bu şartlara uymayanların projeleri yarışmaya katılmamış sayılır.
5. Yarışmaya katılan her proje için “özgünlük”, “daha önce herhangi bir yarışmada
ödül almamış olması” ve “hâlihazırda tasarımı yapılmış, üretilmiş ve satışa
sunulmamış olması” şartı aranmaktadır.

• YAARrdıInŞdMan A“YTaAa hKhAütTnIaLmIeM” (KBOaşŞvuUruL LBAelRgeIsi 2) ve “Kimlik Bilgi Formu”nu
(Başvuru Belgesi 3) eksiksiz doldurup internet üzerinden onaylar,
• Ekranda hazır örneği verilen A3 boyutundaki özel proje kâğıdına (Başvuru
Belgesi 4) ister bilgisayar ortamında isterse dökümünü alıp elle çizip tarayarak
tasarımlarını (300 dpi, 24 Bit renk derinliğine ve JPEG formatında) beyaz
zeminde ve ölçekli olarak hazırlar.
• Tasarımlar aşağıda belirtilen 3 farklı şekilde OAİB Genel Sekreterliği’ne
ulaştırılır:
1. e-posta ile yarisma@designforexport.org adresine gönderilir.
(en fazla 3 MB boyutunda),
2. Daha küçük boyutta WEB sayfasına doğrudan eklenir.
(en fazla 500 KB boyutunda)
3. A3 normunda kâğıt üzerine basılarak posta yoluyla veya
elden OAİB Genel Sekreterliği’ne ulaştırılır.
(Not: Tasarımlar her üç şekilde de OAİB Genel Sekreterliği’ne ulaştırılmalıdır)
• Yatay olarak kullanılacak bu kâğıdın sağ üst köşesinde üç harf ve beş rakamdan
oluşan bir RUMUZ yazılacaktır (Örnek Rumuz:ABC01234).
• Tasarım yapılan sayfanın alt kısmına aşağıda örneği verilen şekilde tasarıma ait
açıklamalar yazılacaktır.
Tasarıma Ait Açıklamalar :
(Sayfanın alttan 5 cm. yukarıda çizilecek bir çizginin sağ alt kısmına
aşağıdaki sırayla yazılacaktır)
1. Tema ve Kategorisi
2. Tasarımın İsim Önerisi
• Yarışmacılar tüm bu işlemlerin ardından “Öğrenci Belgesi” (Başvuru Belgesi
5), “Vesikalık Fotoğraf” (Başvuru Belgesi 6) ve “Nüfus Cüzdanı Fotokopisi”ni
(Başvuru Belgesi 7) WEB sitesine doğrudan yükleyerek OAİB Genel
Sekreterliği’ne ulaştıracak ve yarışmaya başvuru işlemini tamamlayacaktır.
• Tüm “Başvuru Belgelerinin” eksiksiz doldurulması, onaylanması ve WEB
sitesine yüklenerek bilgilerin OAİB Genel Sekreterliği’ne ulaşmasını takiben
her yarışmacıya bir başvuru numarası verilecek ve başvurunun OAİB Genel
Sekreterliği tarafından alındığı ve kabul edildiği teyit edilecektir. Bu numarayı
almayan yarışmacılar başvuru yapmış sayılmayacaktır.
• İkinci Aşama’da “İlk ve Orta Öğretim Öğrencileri”nin tasarımları, profesyonel
tasarımcılar tarafından üç boyutlu hale getirilecektir. Bu nedenle İkinci
Aşama’ya kalan projelerin çizimi 21 Ocak 2011 tarihinde projenin sahibi
öğrencilerle beraber “Proje Çizimi Toplantısı”nda yapılacaktır. İkinci Aşama’ya
kalan tüm öğrencilerin 10 Ocak 2011 tarihinde (www.designforexport.org) WEB
sitesinde yeri duyurulacak “Proje Çizimi Toplantısı”na katılması gerekmektedir.
• Yarışmacıların WEB sitesi (www.designforexport.org) üzerinde tüm formları
olduğu gibi yarışma başvuru formları arasında yer alan “Kimlik Formu”nu da
tam ve eksiksiz olarak doldurmaları gerekmektedir. Yarışmacıların kimlikleri;
Birinci Aşama’da sadece “Yarışma Sekreteryası” tarafından bilinecek, İkinci

Aşama’da ise “Asli Jüri Üyeleri” de yarışmacıların kimliklerini bilerek ödül
alacak tasarımları seçmek üzere değerlendirme yapacaktır.
• WEB sitesinden başvuru sırasında eksik bilgi doldurulması veya işaretlenmesi
gereken bir alanın işaretlenmemesi halinde; otomatik olarak bir sonraki
aşamaya geçilemeyeceğinden yarışma ile ilgili formların eksiksiz olarak
doldurulması gerekmektedir. Sırasıyla; tüm yarışmacılar tarafından yarışma
şartnamesinin okunması, “İlk ve Orta Öğretim Öğrencileri” için hazırlanan
anketin cevaplanması ve ardından Ek 2’de listesi bulunan yarışma başvuru
belgelerinin tüm yarışmacılar tarafından doldurulması işlemlerinin ardından
yarışma taahhütnamesinin onaylanması aşamasına geçilecektir. Taahhütname
onaylanması işlemi ile yarışmacılar katılım koşullarını harfiyen kabul ettiklerini
ayrıca, uygun koşulları yerine getirdiklerini kabul ve beyan etmiş sayılırlar.
• Grup çalışmalarında “Taahhütname Formu”nda grup olduğunu belirten ikon
işaretlenecek, iki ayrı taahhütname formu doldurulacak, ekrana ilk çıkan
“Taahhütname Formu” grubun temsilcisi olarak seçilen ve formda belirtilen
grup lideri adına doldurulacak, bu formun doldurulmasının ardından ekrana
ikinci “Taahhütname Formu” çıkacak bu form ise gruptaki diğer kişilerin bilgileri
girilerek doldurulacaktır.
• Yarışmacılar, yarışmaya sundukları bütün çalışmaların kendilerine ait olduğunu
ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmeleri halinde sorumluluğun
yarışmacıya ait olduğunu bildiren söz konusu “Taahhütname”yi doldurup
onaylayacaklardır.
• Tasarımcılar bütün anlatımlarını, WEB sitesinde örneği verilen 1 sayfalık beyaz
zeminli, ölçekli ve A3 boyutundaki özel proje kâğıdı üzerinde gerçekleştirecektir.
Tasarımlarını ister bilgisayar üzerinde isterse ekranda hazır örneği verilen özel
proje kâğıdının dökümünü alıp elle çizip tarayarak yapabileceklerdir. Yatay
olarak kullanılacak olan bu kâğıdın sağ üst köşesine üç harf ve beş rakamdan
oluşan bir RUMUZ yazılacaktır (Örnek Rumuz: ABC01234).
• Yarışmacılar yarışmaya, her tasarım için ayrı başvuru yapmak şartıyla istedikleri
kadar tasarımla katılabileceklerdir.
• Yarışmacıların “Kimlik Bilgi Formu”nun üzerindeki adres, telefon ve e-posta
adresi bilgilerini eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları zorunlu olup, söz konusu
form, grup çalışmasıysa her grup elemanı için ayrı ayrı düzenlenecektir.
• Yarışmacıların isimleri, iletişim bilgileri ve kimlikleri Birinci Aşamada sadece
Yarışma Sekreteryası, İkinci Aşamadan itibaren ise Asli Jüri Üyeleri tarafından
açık olarak bilinecektir.
• Yarışmacılardan WEB sitesi aracılığıyla başvuru sırasında vesikalık fotoğraflarını
ekleyerek OAİB Genel Sekreterliği’ne göndermeleri, katalog ve/veya kitapçık
içerisinde kullanılması amacıyla istenilmektedir.
• Yarışmacılardan WEB sitesi aracılığıyla başvuru sırasında, nüfus cüzdanlarının
taranmış halini yükleyerek OAİB Genel Sekreterliği’ne göndermeleri, kimlik
teyidi amacıyla istenilmektedir.
• OAİB Genel Sekreterliği’ne gönderilecek tasarımda rumuz, katılım teması ve
kategorisi dışında, yarışmacının kimliğini belirtecek, herhangi bir ibare veya
işaret bulunmamalıdır.

• A3 boyutundaki özel proje kâğıdı üzerinde belirtilen yazı karakterleri dışında
işaret veya belirleyici herhangi bir iz görülmesi durumunda proje yarışma
kapsamından çıkarılacaktır.
YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışma İlan Tarihi : 20 Eylül 2010
Birinci Aşama İçin Proje Teslim Tarihi : 20 Aralık 2010 (Gece 24:00’a kadar)
Seçici Kurul Toplantısı (1.Aşama) : 7 Ocak 2011
İkinci Aşama İçin Proje Teslim Tarihi : 21 Ocak 2011 (Proje Çizimi Toplantısı)
Seçici Kurul Toplantısı (2.Aşama) : 3 Mart 2011
Ödül Töreni Tarihi : 4 Mart 2011 (Onur Jüri Üyeleri davetlidir)
Ödüllü Projelerin Sergilenme Tarihleri : 3-6 Mart 2011 (i-deco İst.Dek.ve Tas.Fuarı)
7-11 Mart 2011 (Dış Ticaret Kompleksi)

İLK VE ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİ YARATICI
ÇÖZÜMLERE TEŞVİK KATEGORİSİ
GELECEĞİN MOBİLYA TASARIMCILARI ÖDÜLLERİ
GELECEĞİN MOBİLYA TASARIMCILARI ÖDÜLLERİ
•(Geleceğin ……) İhracatçı Birlikleri Büyük Ödülü : 1.500 TL.
•(Geleceğin ……) İhracatçı Birlikleri Büyük Ödülü : 1.500 TL.
•(Geleceğin ……) İhracatçı Birlikleri Büyük Ödülü : 1.500 TL.
•(Geleceğin ……) Atagür Ahşap Altın Özel Ödülü : 750 TL.
•(Geleceğin ……) Bürotime Altın Özel Ödülü : 750 TL.
•(Geleceğin ……) Emo Home Altın Özel Ödülü : 750 TL.
•(Geleceğin ……) Ersa Ofis Altın Özel Ödülü : 750 TL.
•(Geleceğin ……) Gentaş Grup Altın Özel Ödülü : 750 TL.
•(Geleceğin ……) Hafele Altın Özel Ödülü : 750 TL.
•(Geleceğin ……) Kastamonu Entegre Platin Özel Ödülü : 750 TL.
•(Geleceğin ……) Sanset İkoor Altın Özel Ödülü : 750 TL.
•(Geleceğin ……) Yonga Mobilya Altın Özel Ödülü : 750 TL.
1) Kişisel veya grup halinde katılım sonucu ödül alanlara katılımcı sayısı kadar
ödül belgesi verilecektir.
2) Parantez içinde (…..) olarak belirtilen tasarım isimleri, geleceğin tasarımcıları olan
öğrencilerimizin çizdikleri tasarımlara göre ödül töreni sırasında adlandırılacaktır.
Kişisel veya grup halinde katılım sonucu ödül alanlara katılımcı sayısı kadar ödül
belgesi verilecektir. Ancak para ödülü yarışmacı sayısı ne olursa olsun toplam
verilecek ödülü ifade etmektedir.
Başarılı olan tasarımlara verilecek toplam 12 ödül bulunmaktadır. Sponsor firmaların
alınmasına devam edildiğinden söz konusu ödül sayısında artış yada azalış olması
ihtimali bulunmaktadır. Bu nedenle ödüllerin isimleri şartnameye yazılmamış olup,
tüm sponsor firmaların netleşmesini müteakip ilgili tüm dokümanlara eklenecektir.
Aşağıda belirtilen ödüller yarışmacıların eline geçecek net tutarı belirtmektedir.
Başarılı yarışmacılar ödüllerini, ödül töreni sırasında çek olarak teslim alacak ve
herhangi bir Akbank Şubesi’nden 1 hafta sonra velileri vesayetinde (velileri ile beraber
bankaya giderek) tahsil edebileceklerdir.

YARIŞMA ÖDÜL TÖRENİNİN YERİ
Rahmi Koç Müzesi
Hasköy Cad. No:5 Hasköy 34445 İstanbul / TÜRKİYE
YARIŞMA SONUÇLARININ İLAN ŞEKLİ
Birinci Aşamada dereceye giren yarışmacıların rumuzları 10 Ocak-14 Şubat
2011 tarihleri arasında www.designforexport.org ve www.oaib.gov.tr
WEB sitelerinde açıklanacaktır.
İkinci Aşama sonucunda ödül kazananlar ise 4 Mart 2011 tarihinde yapılacak
olan ödül töreninde açıklanıp, ödül töreni sonrasında en geç beş iş günü
içinde Yarışma Jürisi ve Komitesinin uygun gördüğü WEB sitelerinde (www.
designforexport.org, www.oaib.gov.tr, www.iib.org.tr, www.akib.org.tr, www.
egebirlik.org.tr) ilan edilecektir.
Yarışmaya katılan her tasarımcı, tasarımların sergilenmesine, bu şartname
koşulları içinde izin verir.
TASARIMLARIN GÖNDERİLECEĞİ YER
Yarışma Sekreteryası : Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB) Genel Sekreterliği
Adres : Mahatma Gandhi Cad No :103 06700 GOP/ANKARA
Tel : 0-312-447 27 40/ Dahili:187
Faks : 0-312-446 96 05/4470180
E-Posta : yarisma@designforexport.org
olarak belirlenmiştir.

YARIŞMAYA KATILAN PROJELERİN
DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖDÜL ALACAK TASARIMLARIN
BELİRLENME ŞEKLİ
Birinci Aşamada her tema ve kategoriden Asli Jüri Üyelerince uygun görülen
yeterli sayıda proje, İkinci Aşamaya katılmak üzere seçilecek ve tasarımların gerek
temel ilkeleri açısından gerekse teknik yönden bilgisayarda geliştirilmesi için Proje
Çizim Toplantısı yapılacaktır.
İkinci Aşamada ödül alacak tasarımlar Asli Jüri Üyelerince seçilecek ve ödül
almaya hak kazanan tüm projeler ödül töreni esnasında Asli Jüri Üyeleri tarafından
törenin yapıldığı salondan ayrı bir salonda Onur Jüri Üyeleri’nin uygunluk görüşüne
sunulacaktır.

TASARIM HAKLARI ve ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜLME ŞEKLİ
• 27 Haziran 1995 tarihinde yürürlüğe giren “Endüstriyel Tasarımların Korunması
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”ye göre, yarışmaya katılan bütün
tasarımcıların, yarışmaya katıldıkları “yeni ve ayırt edici özelliğe sahip”
tasarımlarının korunması için, Türk Patent Enstitüsü’ne başvurma ve
tasarımlarına (masrafları kendilerince karşılanarak) “Endüstriyel Tasarım Tescil
Belgesi” almaya hakları vardır. Arzu eden tasarımcılar, Türk Patent Enstitüsü,
Hipodrom Cad. No:115 Yenimahalle 06330 Ankara adresine başvurabilirler.
• Yarışmaya katılan ve sergilenmeye değer bulunan tasarımlar, 3-6 Mart 2011
tarihleri arasında i-deco İstanbul Dekorasyon ve Tasarım Fuarı’nda, 7-11 Mart
2011 tarihleri Dış Ticaret Kompleksi’nde sergilenecektir. Yarışmayı düzenleyen
ve finanse eden İhracatçı Birlikleri, düzenlenen yarışma sergisini, farklı şehir ve
ülkelerde sergileme hakkını saklı tutar. Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden
İhracatçı Birlikleri, yarışmaya katılan tüm projeleri yayımlamak, arşivlemek
ve yurtiçi ve yurtdışında sergilemek haklarına süresiz sahip olacaktır. Diğer
taraftan, eserlerin ve tüm dokümantasyonun güvenliğini sağlamayı bu belge ile
katılımcılara beyan eder.
• Dereceye giremeyen tasarımların paftaları, 1-30 Nisan 2011 tarihleri arasında
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nden alınabilir. Bu süre
içinde geri alınmayan bu yarışmaya verilmiş tasarım paftalarından Orta Anadolu
İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği hiçbir nedenle sorumlu tutulamaz.
• Yarışmaya katılan bütün tasarımların, ticari amaçlı kullanımı için tasarımcıların
izninin alınması gereklidir. Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden İhracatçı
Birlikleri üyeleri, “Firma Özel Ödülü” veren üye firmaların öncelik haklarını
gözeterek uygun buldukları projeleri satın alma girişiminde bulunabilirler. Bu
nedenle, belirtilen Birliklerin, ödül alan projeler üzerinde yarışma sonuçlarının
açıklanmasından itibaren 6 ay süreli “Öncelik” ve “Ön Alım Hakkı” vardır.
• Yarışmada dereceye giren projelerden bahse konu proje ile sınırlı olacak
eserlerin, 5846 sayılı “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu” kapsamında korunacak
bir eser oluştuğunda söz konusu eserin işleme, çoğaltma, yayma, temsil,
kamuya iletim gibi mali hakları, tasarımların 12.06.1995 tarih ve 554 sayılı
“Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”
kapsamında korunan “Endüstriyel Tasarımların Tescil Hakları ve Buluşların
12.06.1995 tarih ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname” kapsamında korunan yeni buluşlara patent ve faydalı
model belgesi alınması hakları münhasıran yarışmaya katılan yarışmacılara
aittir. Bahse konu hakların belirli bir süre kullanımı için lisans almak isteyenler
ile söz konusu hakları devir almak isteyenlerin, yarışmayı düzenleyen ve
finanse eden İhracatçı Birlikleri’nden bağımsız olarak, yarışmacılarla sözleşme
yapmaları ve ödenecek bedel konusunda tarafların anlaşmaları şarttır.
Öncelik haklarını kullanarak lisans veya devir almak isteyen Birlik üyeleri ile
özel ödül veren firmaların, ödemek istedikleri bedelden daha fazla bir bedelin
başkaları tarafından önerilmesi durumunda, Birlik üyeleri ile özel ödül veren
firmaların önalım haklarını kullanmaları, yarışmacılarla birlikte yeniden
belirlenecek bedele göre olabilir.
Yarışmaya katılan yarışmacıların haklarının lisans veya devir alınarak
kullanılması durumunda, yarışmacıların; proje konusuna göre, tasarımcı veya
eser sahibi veya buluşu yapan olarak adlarının belirtilmesini istemek hakları
saklıdır.
• Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden İhracatçı Birlikleri, yarışmaya katılan
tasarımlardan uygun gördüğü tasarımların sergilenmesi amacıyla, bir ya da
birden çok sayıda örnek modelini üretebilir ve bu modelleri geçici ya da sürekli
olarak sergileyebilir.
• Aksi yarışmacılar tarafından belirtilmediği durumda, katılımcıların isimleri,
projeleriyle birlikte duyurulabilir ve yayınlanabilir. Yarışmacıların tasarımlarının
üzerine “AÇIKLANAMAZ” ibaresi yazması halinde; söz konusu projeler yarışma
sonunda düzenlenecek sergi, oluşturulacak kitapçıklar ve kataloglarda yer
alacak ancak; tasarımcılarının ismi, iletişim bilgileri veya vesikalık fotoğraflarına
yer verilmeyecektir. “AÇIKLANAMAZ” ibaresi, kimliklerin sadece medyaya ve
topluma karşı kapalı olduğu anlamına gelmekte, Yarışma Sekreteryası ve İkinci
Aşama teslim tarihinden sonra Asli Jüri Üyeleri’ne kapalı olduğu anlamına
gelmemektedir. Üzerinde ibare belirtilmemiş zarflar açılabilir kabul edilerek,
eser sahipleri, yarışma sonunda düzenlenecek sergi, oluşturulacak kitapçıklar
ve kataloglarda açık kimlikleri ile yer alacaktır.
• Yarışmaya katılan tasarımların özgün olmamasından doğacak yasal
sorumluluklar, Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden İhracatçı Birlikleri’ni
bağlamaz. Tüm sorumluluk yarışmacıya aittir. Bu gibi durumlarda, gerekli
tespitler sonrasında, yarışmanın ödülü iptal edilerek, kendisine verilenler geri
alınır. İptal edilen proje ve söz konusu proje ile yarışmaya başvuran yarışmacı/
yarışmacıların varsa diğer başvuruları yarışmadan diskalifiye edilir. Eğer proje
ödül kazandı ise, kazanılan ödülle beraber bahse konu proje ile yarışmaya
başvuran yarışmacı/yarışmacıların varsa kazandıkları tüm ödüller OAİB Genel
Sekreterliği tarafından geri istenir. Aksi durumlarda gerekli hukuki yollara
başvurulacaktır.
Ödül kazanan bir projenin iptal edilmesi halinde, iptal edilen projenin yerine
iptalin olduğu tema ve kategoride en çok oyu alan sıradaki tasarıma aynı ödül
ve hakları devir edilecek ve yapılan değişiklik yarışma ilanının yapıldığı WEB
sitesinde duyurulacaktır.
• Asli Jüri Üyeleri’nin ortak kararı ve yarışmanın yararlılığı açısından gerekli
görüldüğünde, ödüllerin bir temadan diğer bir temaya aktarılması da dahil
olmak üzere, yarışmanın ödül adedi ile ödül sayısı koşullarında Birinci Aşama,
İkinci Aşama veya Ödül Töreni esnasında değişiklik yapılabilir.
• Yarışmada ödül alan tasarımcının aldığı ödül tutarının T.C. kanunlarına göre
vergi sınırını geçmesi halinde, verilmesi gereken vergiye ilişkin yükümlülük ilgili
tasarımcıya aittir.

• Bu yarışmaya WEB sitesi (www.designforexport.org) aracılığıyla katılan ve
onaylayarak onay numarası alan yarışmacılar, bu şartnamenin belirlediği tüm
koşulları kabul etmiş sayılırlar.