4. EBA Kısa Film Yarışması

4. EBA Kısa Film Yarışması

“EBA FİLM” 4. KISA FİLM YARIŞMASI YÖNERGESİ

YARIŞMANIN KONUSU: “Öğretmen”

YARIŞMANIN KAPSAMI:
Yarışma öğretmen ve öğrenci olmak üzere iki ayrı kategoride yapılacaktır.
Öğretmen kategorisi, Türkiye genelindeki Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm resmi ve özel okul öğretmenlerini kapsamaktadır.
Öğrenci kategorisi, Türkiye genelindeki Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm resmi ve özel
okullarda okuyan lise öğrencilerini kapsamaktadır.

YARIŞMANIN AMACI:
1. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen bu yarışma ile
Türk Millî Eğitim Sistemi’nin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda öğrenci ve
öğretmenlerin araştırmacı, esnek, entelektüel, merak sahibi, yenilikçi ve ekip çalışması
yapabilecek niteliklerini öne çıkarmak ana fikrinden hareketle aşağıdaki amaçlar
hedeflenmektedir;
2. Fatih Projesi ve Eğitim Bilişim Ağı’na olan ilgiyi arttırmak, özgün çalışmalarla EBA
içeriğini zenginleştirmek,
3. Öğretmenlik mesleği konusuna, sinema sanatının özgün bakış açısı ile yaklaşılmasını
sağlamak, ortaya çıkacak ürünleri bir eğitim çıktısı olarak değerlendirmek,
4. Öğretmenlik mesleğinin bir toplumun geleceği üzerindeki etkilerine dikkat çekmek,
5. Öğrencilerin bilişsel, sosyal, kişisel gelişimlerinde öğretmenin önemini sinema diliyle
aktarmak,
6. Ortaya çıkan ürünleri, EBA’da paylaşıma sunmak, bunu yaparken de öğretmen ve
öğrencileri ortak etkinliklerde buluşturmak,
7. Öğretmen ve öğrencilerin kişisel gelişimine katkıda bulunmak, estetik duyum ve
beğenilerini geliştirmek,
8. Ders dışı sanatsal etkinliklerde bulunma alışkanlığı ve zevkinin oluşmasına katkı
sağlamak,
9. Ortak üretim sürecinde paylaşma, birlikte üretme, hoşgörü, başkalarına saygı, bilginin
yaşama aktarılması, kendini ifade etme, üretilenlerin gelecek kuşaklara aktarılması gibi
kazanımların sağlanması amaçlanmıştır.

YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI:
Genel Şartlar
1. Yarışma; Türkiye genelinde Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel okullarda görev
yapan tüm öğretmenlerle, resmi ve özel okullarda öğrenim gören tüm lise öğrencilerinin
katılımına açıktır.
2. Yarışmaya katılan özel okul öğretmenlerinin, başvuru tarihleri arasında okul öğretmeni
olduğuna dair belgeyi istenildiğinde sunmaları gerekmektedir.
3. Her katılımcı (öğretmen, öğrenci) en fazla bir eser ile yarışmaya katılabilir. Yarışmaya
başvuran kişi ile filmin yönetmeni aynı kişi olmalıdır.
4. Yarışmaya gönderilen eserin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal
sorumluluklar yarışmacıya aittir. Katılımcılar yarışmaya gönderdikleri eserin tümüyle
kendilerine ait olduğunu, gerekli izinlerin alındığını diğer hususlarla birlikte kabul, beyan
ve taahhüt eder. Ödül kazanan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği
anlaşılanların elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınacaktır. Tespit
edildiği takdirde yarışmacı ödüllendirilmiş olsa bile ödülü geri alınır.
5. Millî Eğitim Temel Kanununa mugayir, siyasi amaçlara hizmet eden, sakıncalı ve zararlı
ifadeler, hakaret, küfür içeren, genel ahlak kurallarına uymayan; sigara, alkol, uyuşturucu
madde, silah vb. unsurlara söz ve görüntü olarak yer veren eserler yarışma dışı kalacaktır.
6. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) çalışanları ve birinci derece
yakınları bu yarışmanın kapsamı dışında kalacaktır.
7. Seçici Kurul Üyeleri ve birinci derece yakınları bu yarışmanın kapsamı dışında kalacaktır.
8. Daha önce herhangi bir yarışmada ödül almış eserler yarışmaya katılamaz.
9. Filmlerde; özel kuruluşların ismi, logosu, arması vb. belirgin bir biçimde ön plana
çıkarılamaz; yarışmacılar tanıtma, reklam amaçlı filmlerle yarışmaya katılamazlar.
10. Yarışmaya gönderilen eserlerdeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik vb.
kullanımlardan doğacak her türlü telif hakkı ve reklam ögeleri yarışmacının
sorumluluğundadır. Bu kapsamda doğacak hukuki sorumluluk yarışmacıya aittir.
11. Yarışmaya katılan eserler, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından
eba.gov.tr adresi üzerinden ticari olmayan amaçlarla eğitim/tanıtım vb. faaliyetlerinde
kullanılabilir.
12. Yarışmaya katılan kişiler, eserlerinin Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce
her türlü yayın organında süresiz yayınlanabileceğini, yapacağı çalışmalarda
kullanılabileceğini ve bu yarışmaya ait şartname hükümlerini aynen kabul etmiş sayılırlar.
13. Yarışmacı, dereceye giren eserin kullanım haklarını Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel
Müdürlüğü’ne verdiğini peşinen kabul eder. Buna bağlı olarak gerek Fikri ve Sınai Haklar
Kanunu’nu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği
eserinin/eserlerinin çoğaltma, düzeltme, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim,
faydalanma vb. umuma arzda gerekli bilumum haklar için Yenilik ve Eğitim Teknolojileri
Genel Müdürlüğüne izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan
eserler için, eser sahibi verdiği izni sonradan kesinlikle geri almayacağını ve eserin
yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için
herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını, gayri kabili rücû
kabul, beyan ve taahhüt eder.
14. Bu yarışmaya katılanlar yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Uygulama esaslarında
yer almayan konulara dair takdir yetkisi, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel
Müdürlüğüne aittir.
15. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü gerekli gördüğü durumlarda yönerge
üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
Teknik Şartlar
1. Filmlerin süresi jenerik de dahil olmak üzere en fazla 7 dakika olabilir.
2. 2017 ve 2018 yılları içerisinde üretilmiş filmler yarışmaya katılabilir. Katılımcı daha önceki
yıllarda eba film yarışmasına katıldığı filmle tekrar yarışmaya katılamaz.
3. Filmlerin değerlendirilmesinde, teknik kalite ile yapımın özgünlük ve sanatsal yönü dikkate
alınacaktır.
4. Yarışmanın dili Türkçedir.
5. Kurmaca ve deneysel türdeki kısa filmler yarışma kapsamında kabul edilecektir.
6. Filmlerde grafik ve animasyon kullanılabilir.
7. Gerekli durumlarda alt yazı kullanılabilir.
8. Yarışmaya herhangi bir teknik formatta çekilmiş kısa filmler başvurabilir. Filmlerin
gösterime uygun görüntü ve ses kalitesi taşıması gereklidir. Teknik kalitesi düşük olan
filmler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
9. Başvurunun tamamlanması için ve hazırlanacak katalogda kullanılmak üzere istenen
materyaller: Filmden en az bir kare fotoğraf (300 dpi), yönetmenin fotoğrafı (300 dpi),
filmin özeti (en az 30, en fazla 50 kelime).
10. Yarışmacıların katılım formunu eksiksiz doldurmaları ve kısa film çalışmalarını katılım
formu ile birlikte www.eba.gov.tr portalındaki ilgili alana (www.eba.gov.tr/yarisma)
yüklemeleri gerekmektedir.
11. Başvuru sahibinin, www.eba.gov.tr portalı üzerinden katılım formu ile birlikte yüklediği
film mp4 formatında maksimum 600 MB’a kadar olmalıdır.
12. Yarışmacıların eserlerini son başvuru tarihine kadar www.eba.gov.tr portalında ilgili alana
(www.eba.gov.tr/yarisma) yüklemeleri gerekmektedir.

BAŞVURULAR ve ESERLERİN GÖNDERİLMESİ
Başvuru sahibi, öğretmen ise mebbis ya da e-devlet şifresi ile ; öğrenci ise TCKN, okul
no, cilt no veya nüfus cüzdanı seri no bilgileri ile www.eba.gov.tr portalı üzerinden yarışmaya
katılabilirler.
SEÇİCİ KURULUN OLUŞUMU VE ÇALIŞMASI:
1. Seçici kurul, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından seçilen en az 3
kişiden oluşur.
2. Seçici kurul üyelerinin mücbir sebeplere bağlı olarak bir veya birkaçının değerlendirme
toplantısına katılamaması durumunda, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
tarafından yeni üye belirlenir.
3. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün görevlendirdiği oy hakkı bulunmayan
en az bir gözlemciseçici kurul toplantılarında yer alır. Gözlemci, yönteme ilişkin sorunların
çözümlenmesine katkıda bulunur.
4. Seçici kurul üyeleri, yarışma sırasında filmlerin hepsini birlikte izlemekle yükümlüdür.
5. Seçici kurul, sonuçları açıklamadan önce bütün üyelerce imzalanmış karar tutanaklarını
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne teslim etmekle yükümlüdür.

ÖDÜL TÜRÜ VE MİKTARI:
Ödüller, öğretmen ve öğrenci olmak üzere iki ayrı kategoride verilecektir.

Öğretmen Kategorisi Ödülleri:
Birincilik Ödülü 7.000 TL
İkincilik Ödülü 5.000 TL
Üçüncülük Ödülü 3.000 TL
EBA Özel Ödülü 3.000 TL

Öğrenci Kategorisi Ödülleri:
Birincilik Ödülü 4.000 TL
İkincilik Ödülü 3.000 TL
Üçüncülük Ödülü 2.000 TL
EBA Özel Ödülü 2.000 TL

YARIŞMA TAKVİMİ:
Eserlerin Başvuru Tarihi: 26 Mart – 09 Nisan 2018
• Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması: 2 Mayıs 2018
• Ödül Töreni: 15 Mayıs 2018
Bu yönergede belirtilmeyen diğer hususlarda karar yetkisi Millî Eğitim Bakanlığı’na aittir.

İLETİŞİM
ebafilm@eba.gov.tr