38. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması

Pınar, 38 yıldan bu yana geleneksel olarak KKTC, Almanya gibi yabancı ülkelerde dahil olmak üzere yurt çapında ilkokul ve ortaokul öğrencileri arasında resim yarışması düzenlemektedir.

Yarışmamızın amacı; gelecekte sanatıyla bize ışık tutacak genç sanatçıları teşvik etmek ve çocukların bedensel ve zihinsel gelişmesinde önemli bir rolü olan resim sanatını, öğrencilerin gündemine getirmektir.

PINAR İLKOKUL ve ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ ARASI RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

Hedef Kitle
Yarışmaya ilkokul ve ortaokul öğrencileri katılabilirler.

Konu
Yarışmanın konusu serbest- çocukların hayal gücü olarak belirlenmiştir.

Koşullar
• Yarışmaya, 25 cm x 35 cm veya 35 cm x 50 cm ölçülerinde, resim kâğıdına yapılmış resimlerle katılabilirler.

• Her türlü resim ve boya malzemesini kullanmak serbesttir. (Sulu boya, pastel boya, kuru boya, yağlı boya vb.)

• Her öğrenci tek bir resim ile yarışmaya katılabilir.

• Resimler en geç 1 Nisan 2019 tarihine kadar “Pınar Süt Mamülleri San. A.Ş Kemalpaşa Caddesi No:317 35060 Pınarbaşı/izmir P.K. 904 35214″ adresine gönderilmelidir.

• Resimlerin arka yüzünün sağ alt köşesine, yarışmacı öğrencinin; adı, soyadı, sınıfı, okulu ve okul adresi, ili, ilçesi, coğrafi bölge bilgisi ve okul telefon numaralan açık olarak yazılmalıdır. Bilgileri eksik olan öğrencilerin resimleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
Pınar Süt Mamulleri San. A.Ş ve/veya Yaşar Topluluğu Şirketleri, katılımcılar tarafından, velilerinin ve/veya öğretmenlerinin de bilgisi kapsamında, gönüllü olarak sunulan işbu ve benzeri kişisel verileri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, “Veri sorumlusu” sıfatıyla işleyebilecek olup, yasal zorunluluklar (örneğin bir mahkeme kararı ile talep edilmesi hali) dışında açıklamaz; Yaşar Topluluğu Şirketleri ve bayileri ile hizmet aldıkları yurt içindeki ve yurt dışındaki ilgili kişilere hukuki düzenlemelere uygun şekilde yapılacak aktarımlar dışında, sair üçüncü kişilere satmaz, kiralamaz ve/veya hiçbir şekilde kullandırmaz. Pınar Süt Mamulleri San. A.Ş ve/veya Yaşar Topluluğu Şirketleri bu bilgileri; yarışma sonuçları hakkında bildirimde bulunmak, ödülleri teslim etmek, basılı yayınlar/yazışmalar göndermek, elektronik posta ile basın bültenleri veya bildirimler göndermek, ilerleyen dönemlerde yarışmayı daha da etkin kılmak adına ve katılımcılara daha iyi hizmet verebilmek amacıyla, istatistiksel bilgileri (tarayıcı tipi, coğrafi konum, yaş, cinsiyet, vb.) ve genel olarak katılımcılar hakkında daha çok bilgi sahibi olmak, katılımcı profilini belirlemek ve benzeri amaçlar için, yasal mevzuatın zorunlu kıldığı ve izin verdiği ölçüde kullanacaktır. Katılımcılar ve Velileri, kişisel veri sahibi olarak, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. maddesinin yürürlük tarihi itibariyle, kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yun içinde veya dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, kişise! verilerin işlenmesini gerektiren hallerin ortadan kalkması veya kanun hükümleri kapsamında kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltme, silinme, yok edilme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle haklarında aleyhlerine çıkan sonuca itiraz etme, Kişisel Verilerin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme hakkında sahiptir.

• Bireysel olarak veya okullardan gönderilen resimlerin ön ve final elemeleri, konusunda uzman beş ya da yedi kişilik bir seçici kurul tarafından Mayıs 2019’de yapılacaktır.

• Yaşar Holding ve Yaşar Holding’e bağlı şirket çalışanlarının çocukları yarışmaya katılamazlar.

• Yarışma sonuçlan 13 Mayıs 2019 tarihinden itibaren “www.pinar.com.tr” web sitesinde ve “pinarlayasam” Facebook, Instagram ve Twitter sayfalarından yayınlanacaktır.

• İzmir’de gerçekleştirilecek Uluslararası Pınar Resim Yarışması Ödül Törenine katılmaya ve ödül almaya hak kazanan 9 asil öğrenci, törene katılıp katılmayacağını en geç 17 Mayıs 2019 tarihine kadar, (0232) 436 15 15 (Dahili: 428) numaralı telefondan, Pınar ilköğretim Öğrencileri Arası Resim Yarışması Sekretaryası’na ve ayrıca ezgi.yazici(cDpinar.com.tr e-mail adresine yazılı olarak bildirmelidir.

• 17 Mayıs 2019 tarihi saat 17.00 ’e kadar katılıma dair herhangi bir bildirim yapılmazsa, o öğrencinin yerine yedek listeden başka bir öğrenci, Uluslararası Pınar Resim Yarışması Ödül Törenine katılmaya hak kazanacaktır.

• Öğrencilerin, Uluslararası Pınar Resim Yarışması Ödül Törenine velisi ile birlikte gelmesi zorunludur.

• Pınar, Uluslararası Pınar Resim Yarışması Ödül Töreni tarihlerini ve içeriğini değiştirme hakkına sahiptir.

• Yarışma ve sosyal etkinlikler sonucu ortaya çıkan katılımcı eserlerinin telif hakkı eser sahibine aittir. Eserlerin basın yayım ve paylaşımı eser sahibinin izni ile gerçekleşti ri lecekti r.

Ödüller

• Tüm illerden gelen resimlerin değerlendirilmesi sonucunda, Türkiye çapında her coğrafi bölgeden Ter öğrenci, KKTC’den 1 öğrenci, Almanya’dan 1 öğrenci olmak üzere, toplam 9 asil ve 9 yedek öğrenci seçilecektir.

• 9 asil öğrenci, Haziran 2019 tarihinde ödül törenine katılım hakkı sağlayacaklar. Yarışmayı kazanan çocuklara profesyonel resim malzemelerinden oluşan bir resim çantası hediye edilecek, ödül töreni sonunda ise “Pınar Resim Yarışması kazanan sertifikası” verilecektir.

• Pınar Resim Yarışmasını kazanan 9 öğrenciye, ayrıca aşağıda detayları bildirildiği üzere, Haziran 2019 tarihinde Pınar Ödül töreninde teslim edilecek birer adet Samsung Galaxy Tab A 8 inç tablet hediye edilecektir.

• Pınar Resim Yarışması’na katılarak Prof. Mümtaz sağlam öncülüğünde oluşan jüri değerlendirmesi sonucunda belirlenen 9 yedek öğrenciye, Haziran 2019 tarihinde bildirdiği adresine gönderilmek üzere, profesyonel resim malzemelerinden oluşan bir resim çantası hediye edilecektir.

• Samsung Galaxy Tab A 8 inç ödülü kazanan öğrencilere, Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilecek olan Pınar Resim Yarışması Ödül Töreni organizasyonu sonunda takdim edilecektir. Sağlık sorunu dışında Pınar Resim Yarışması Ödül Törenine katılmayan öğrenci, Samsung Galaxy Tab A 8 inç Tablet ödülü kazanma hakkından feragat etmiş olduğunu kabul eder. Bu durumda yedek listeden seçilerek Pınar Resim Yarışması Ödül Töreni organizasyonuna katılan öğrenci, Samsung Galaxy Tab A 8 inç Tablet ödülünü almaya hak kazanır. Sağlık sorunu sebebi ile Pınar Resim Yarışması Ödül Törenine organizasyonuna katılamayan öğrenciye, sağlık sorunu ile ilgili raporunu 13 – 17 Mayıs 2019 tarihleri arasında Resim Yarışması Sekreteryası’na ibraz etmesi halinde, Samsung Galaxy Tab A 8 inç Tablet ödülü, 2019 Haziran ayı içinde, bildirmiş olduğu adresine gönderilmek suretiyle takdim edilecektir.

• Pınar Süt Mamulleri San. A.Ş, Pınar Resim Yarışması Ödül Törenine katılmaya hak kazanan ve katılan 9 öğrenci içinden Prpf. Mümtaz’dan oluşan jürinin belirleyeceği başarılı 3 öğrenciye. Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı aracılığı ile bir eğitim öğretim yılı için burs verecektir. Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı’nın bursları ödül törenini takip eden eğitim ve öğretim yılını kapsar. Burs süresi 9 ay olup, aylık burs bedeli 210 TL’dir ve karşılıksız olarak verilir.

• 38. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması kapsamında, Pınar markasına ait sosyal medya hesaplarından düzenlenecek kampanya ile çocukların, “«pinarcocukresimyarismasi” hashtagi ile resimlerini sosyal medya hesapları üzerinden paylaşması istenecektir. En çok beğeni sayısı alan resimler, Prof. Mümtaz Sağlam ve jüri üyelerinden’dan oluşan 5 kişilik bir seçici kurul tarafından Mayıs 2019da yapılacak ana jüri elemesine katılacaktır. Ana jüri tarafından seçilen bu bir kişi de ayrıca resim malzemeleri & çantası ve tablet ödüllerinde aynı koşullarda sahip olacaktır.

• Yarışmaya katılan tüm öğrencilere, “yanşmaya katıldıklarına dair sertifika” gönderilecek olup, bu sertifıkalann gönderilebilmesini teminen, okul müdüriyeti veya resim öğretmeni tarafından resimlerle beraber katılımcı listesinin de 1 Nisan 2019 tarihine kadar, “Pınar Süt Mamülleri San. A.Ş Kemalpaşa Caddesi No:317 35060 Pınarbaşı/izmir P.K. 904 35214” adresine gönderilmesi gerekmektedir. Sertifikalar, öğrencilere teslim edilmek üzere, ilgili okulların adresilerine gönderilecektir.

• Pınar, hediye edeceği Samsung Galaxy Tab A 8 inç cihazını, kontrolü dışında olan mücbir sebeplerle temin edememesi durumunda, aynı özelliklere sahip başka bir marka veya modelle değiştirme hakkını saklı tutar. Cihaz ile ilgili Tüketicinin Korunması Kanunu kapsamındaki tüm taleplerin muhatabı ve sorumlusu, üretici firmalardır.

Detaylı bilgi için www.pinar.com.tr internet adresine, 4447627 numaralı Pınar İletişim Merkezide veya (0232) 436 1515 (Dahili: 428) Ezgi Yazıcı’ya başvurabilirsiniz.