3. Ulusal Öğretmenler Arası Yenilikçi Öğretim Materyalleri Tasarım Yarışması

Öğretim Materyalleri Tasarım Yarışması
Yenilikçi Öğretim Materyalleri Tasarım Yarışması

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
3. ULUSAL ÖĞRETMENLER ARASI YENİLİKÇİ ÖĞRETİM
MATERYALLERİ TASARIM YARIŞMASI

Bakanlığımıza bağlı resmi / özel kurumlarında kadrolu veya sözleşmeli olarak görevli olan öğretmenler, yarışmaya eğitim-öğretim hizmetleri alanından okul öncesi, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim öğrencilerine yönelik hazırladıkları materyaller ile dijital materyal kategorisi ve özel eğitim kategorisi, Matematik, İngilizce ve Afet Eğitimi kategorileri olmak üzere 9 kategori ile katılabileceklerdir.. Yarışmacılar materyallerini hazırladıktan sonra istmem.com adresinden başvuru formlarını dolduracaklardır. Materyal Değerlendirme Kurulları tarafından Okul öncesi, İlkokul, Ortaokul, Ortaöğretim, Dijital Materyal, Özel Eğitim. Matematik. İngilizce ve Alet Eğitimi kategorileri bazında başvurular değerlendirilerek sergiye kalmayı hak kazanan materyaller sergi alanında değerlendirildikten sonra her kategoriden dereceye giren ilk üç materyal ödüllendirilecektir.

Ülkemizde eğitim ve öğretim alanında kullanılan materyal ve etkinliklere ek olarak yenilikçi, özgün, işlevsel materyal ve etkinliklerin üretilmesi, eğitimciler tarafından bilinmesi, paylaşılması ve örnek çalışmaların modellik ederek yaygınlaştırılması amacıyla İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından “3. Ulusal Öğretmenler Arası Yenilikçi Öğretim Materyalleri Tasarım Yarışması” düzenlenmesi istenmektedir. Yarışma ile ülkemizin eğitim ve öğretim alanındaki materyal ve etkinlik hafızasının gelişmesine katkı sunmak.

1. Yarışmaya başvurular bireysel olarak adresi; http://materyal.istmem.com internet adresinde ilan edilecek web sitesi üzerinden elektronik ortamda aşağıda belirtilen kurallar çerçevesinde yapılır.

2. Yarışmaya aşağıdaki maddelerle sıralanan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler başvuru yapabilecektir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanların ve tüzel kişilerin başvuruları geçersiz sayılır.

3. Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmî/özel okul/kurumlarda görev yapan öğretmen ve yönetici, yarışmaya bireysel başvuru yapabilir.

4. Materyallerini grup/takım olarak iki kişi ya da daha fazla kişi ile hazırlayan grupların başvurusu tek kişi olarak yapılır.

5. Katılımcılar; Okul öncesi, İlkokul, Ortaokul, Ortaöğretim, Dijital materyal, Özel eğitim, Matematik, İngilizce ve Afet Eğitimi kategorilerinden birine ya da birden fazla kategoriye ayrı ayrı başvuru yapabilirler. Her katılımcı bireysel olarak yarışmaya bu altı kategoriden istediği kadar materyalin başvurusu ile katılabilecektir. Yani yarışmacılar için kategoriler bazında başvuru sayısı kısıtlaması yoktur.

6. Herhangi bir kategoride başvuru yapan katılımcılar, aynı ürünü kullanarak diğer kategorilerde başvuru yapamaz.

7. Yarışmaya katılacak ürünler Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na, Milli Eğitim Temel Kanunu’na, Türk millî eğitiminin temel amaçlarına, toplumlunuzun kültürel değerlerine uygun; eğitim-öğretim hizmetleri alanında güncel ve ivedi bir gereksinimi karşılayacak nitelikte, yenilikçi ve özgün özelliklere sahip olmalıdır.

8. Yarışmaya başvurusu yapılan ürünün daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış olması gerekir. Ürünleri başka bir yarışmada ödül aldığı sonradan tespit edilen başvuru sahipleri ödül kazandıkları takdirde ödül ve diğer hakları iptal edilir.

9. Elektronik ortamda istenecek başvuru bilgileri ve formları eksiksiz, açık ve anlaşılır bir şekilde doldurulmalıdır. Eksik, yanlış ve yanıltıcı bilgi verilmesi halinde ürün, yarışma kapsamı dışında tutulacaktır. Eksik ya da hatalı bilgi girişleri nedeniyle oluşabilecek hak kayıplarında katılımcılar herhangi bir hak iddiasında ya da telafi talebinde bulunamazlar.

10. Başvuru sahiplerinin iletişim bilgileri (telefon, elektronik posta, ev adresi, okul adresi vb.) elektronik başvurudan sonra değiştiği takdirde güncel iletişim bilgilerini ürün kodu ve kimlik bilgileri ile birlikte ilmemarge34@gmail.com.tr adresine bildirmeleri gerekir. Aksi takdirde İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz doğabilecek aksaklıklardan sorumlu değildir.

11. Katılımcıların materyallerinin (ürünlerinin) incelenmesi – değerlendirilmesi sürecinde oluşabilecek hasarlar, kişinin kendi sorumluluğundadır.

12. Fikrî ve/veya sınai mülkiyet konusu olan bir hak ve/veya menfaatin ihlâl edilmesi hâlinde bundan kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai ve malî sorumluluk ihlâl edene ait olup bu konuda İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğünün herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

13. Oluşturulacak ürünlerin öğrencilerin gelişim seviyeleri, ilgi, istek, ihtiyaç ve yetenekleri ile pedagojik esaslara uygunluğu yarışmaya başvuran öğretmenlerin ve okul yönetiminin sorumluluğundadır.

14. Yarışmaya başvuran katılımcılar tarafından oluşturulacak eserlerin siyasi, , genel ahlak kurallarına ve toplum yapısına aykırı unsurlardan uzak olması, telif içermemesi, kurum, kuruluş, firma, marka ve kişi reklamını veya tanıtımını ön plana çıkaran ifade ve öğelerin yer almaması hususları başvuran öğretmen/öğretmenlerin ve başvuran yöneticilerin sorumluluğundadır.

15. Engelli bireylerin yarışmaya ve yarışmanın sergisine katılımını teşvik edici, kolaylaştırıcı ve sergi etkinliğinden azami şekilde faydalanmalarını sağlayıcı tedbirler alınacaktır.

16. Yarışmanın işleyişi, öğretmen katılımlarının izlenmesi, Genel Müdürlüğümüze rapor halinde sunulması hususları koordinatör olan İstanbul il Milli Eğitim Müdürlüğünün sorumluluğundadır. Yarışmanın planlanmasında, tanıtılmasında ve uygulanmasında eğitim ve öğretim aksatılmayacaktır.

17. Yarışmada ön değerlendirme kurulu, değerlendirme kurulu ve üst değerlendirme kurullarında jüri üyesi olarak görev yapanlar başvuruda bulunamaz. Bu kişilerin sonradan tespit edilmesi hâlinde ödül kazansalar dahi ödülleri ve diğer hakları iptal edilir.

18. Yarışmada “Okul Öncesi”, “İlkokul”, “Ortaokul”. “Ortaöğretim”, “Dijital Materyal”, “Özel eğitim “, “Matematik “, “İngilizce “ ve “Afet Eğitimi” alanlarına ait 9(dokuz) farklı kategoride derece ödülü verilecektir. Her kategoriden ayrı ayrı Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim, dijital materyal, özel eğitim, matematik, İngilizce ve afet eğitimi kategorisi ödülleri:
• Birinci materyale 12.000 (on iki bin) TL
• İkinci materyale 8.000 (sekiz bin) TL
• Üçüncü materyale 5.000 (beş bin) TL

19. Bireysel ya da çoklu katılımla başvuruda bulunan tüm katılımcılara katılım belgesi düzenlenir.

20. Çoklu katılımlarda para ödülü katılımcıların (kendi aralarında belirledikleri) başvuru sırasında bildirdikleri temsilciye ödenir.

21. Ödül töreni sergi tarihinde İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü’nün belirlediği yer ve zamanda İstanbul’da gerçekleştirilir.

22. Proje kapsamında verilecek ödüller İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından temin edilir.
Hiçbir kurum kuruluş ile sponsorluk anlaşması yoktur.

Yarışmada “Okul Öncesi”, “İlkokul”, “Ortaokul”, “Ortaöğretim”, “Dijital Materyal”, “Özel eğitim “, “Matematik “İngilizce “ ve “Afet Eğitimi” alanlarına ait 9(dokuz) farklı kategoride derece ödülü verilecektir. Her kategoriden ayrı ayrı Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim, dijital materyal, özel eğitim, matematik, İngilizce ve afet eğitimi kategorisi ödülleri:
• Birinci materyale 12.000 (on iki bin) TL
• İkinci materyale 8.000 (sekiz bin) TL
• Üçüncü materyale 5.000 (beş bin) TL

Olmak üzere toplam bütçe 225.000 (İki yüz yirmi beş bin) TL’dir. Proje kapsamında verilecek ödüller İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından temin edilir. Hiçbir kurum kuruluş ile sponsorluk anlaşması yoktur.

Katılım Şartları
1. “3. Ulusal Öğretmenler Arası Yenilikçi Öğretim Materyalleri Tasarım Yarışması” faaliyetlerine İstanbul il Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı ilgili tüm resmi/özel okullarda görev yapan kadrolu/sözleşmeli/ücretli tüm branş öğretmenleri katılabilir.
2. Yarışmaya katılan ürünlerin hukuki ve bilimsel sorumluluğu yarışma başvuru sahibine aittir. Teslim edilen ürünler iade edilmez.
3. Başvurular, Times Neve Roman karakterinde, 12 punto ile 1,5 satır aralığında elektronik ortamda hazırlanmış olmalıdır.
4. Başvurunun yazıldığı sayfa üzerinde isim bilgisi bulunmamalı, kişisel bilgiler ek bir sayfa ile pdf olarak iletilmelidir.

Yarışma katılımcılarının materyal hazırlama süreci/ Hazırlanan materyallerin itsmem.com adresinden materval başvuru formunun doldurulması. 01.12.2022-, 19.03.2023
Ön Değerlendirme Kumlu tarafından materyallerin değerlendirmelerinin yapılması 20.03.2023-,02.04.2023
Değerlendirme Kurulu tarafından materyallerin değerlendirmelerinin yapılması ve Üst Değerlendirme Kumluna sunulması 03.04.2023-16.04.2023
Üst Değerlendirme Kuruluna, sergiye çıkacak projelerin duyurulması 17.04.2022
Ödül alacak materyallerin sergisi, sunumu ve dereceye giren materyallerin sahiplerine ödül ve belgelerinin verilmesi 12.05.2023

Merkez Yüıütme Kurulu
Adres: İstanbul İl Millî Eğilim Müdürlüğü, M.îmran Öktem C’.Nol Eski Adliye Binası Sultanahmet/Fatih/ÎSTANBUL
Telefon: (0212)384 34 00
E-posta: ilmemarge34@gmail.com
Belgegeçer: (0212) 384 34 25
İnternet Adresi: http://materyal.istmem.com

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

15 − seven =