3. Su Yapıları Sempozyumu

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi
image
Amaç ve Kapsam

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası tarafından, ilki 26-30 Mayıs 2009 tarihinde Samsun’da, ikincisi 16-18 Eylül 2011 tarihlerinde Diyarbakır’da gerçekleştirilen “Su Yapıları Sempozyumu”nun üçüncüsü 7-8 Aralık 2013 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecektir.

İnşaat mühendisliği ve inşaat mühendisleri açısından “Su Yapıları”, su temininden enerji üretimine, sulamadan taşkın kontrolüne, çevresel düzenlemeden rekreasyon alanlarının teşkiline kadar uzanan ve çoğu zaman birden fazla bileşeni ve amacı bulunan yapılar ile suyun kullanım şeklini belirleyen politikaları da kapsayan teorik ve uygulama boyutunda yapılan çalışmaları ifade etmektedir.

Böylesine geniş bir alana yayılan ve yaşamın temel bileşeni “su”yla ilişkisi ile insan hayatına birebir dokunan bu yapıların tüm yönleriyle ele alınması, bu konu ile ilgili üniversite, kamu kuruluşları, yerel yönetimler, özel sektör ve meslek odalarının bir araya getirilerek mevcut durumun, sorunların ve çözüm önerilerinin tartışılması ve geleceğe yönelik öngörülerin paylaşılması Sempozyum’un temel amacıdır.

Bu amaç doğrultusunda Sempozyuma sunulacak bildiriler aşağıda sıralanan tematik başlıklar altında değerlendirilecektir.

1. GÜN / 07 ARALIK 2013 CUMARTESİ

09:00-09:30 AÇILIŞ – KAYIT

09:30-10:00 AÇILIŞ KONUŞMALARI

10:00-10:30 AÇILIŞ BİLDİRİSİ – İlhan AVCI

Su Yapılarında Planlama, Tasarım, Uygulama ve İşletme/İzleme Süreçleri; “Türkiye’deki Sürece Tarihsel Bir Bakış’’

10:30-10:45 Çay-Kahve arası

10:45-12:45 BİRİNCİ OTURUM

OTURUM BAŞKANI : Orhan BAYKAN

ÇAĞRILI BİLDİRİ : Galip BÜYÜKYILDIRIM

Erken Cumhuriyet Dönemi Su İşleri ve Antalya Suları Türkiye’de Çalışmakta Olan Tarihi Su İletim Yapıları :

Ünal ÖZİŞ, Ahmet ALKAN, Yalçın ÖZDEMİR, Yalçın ARISOY

Türkiye’de Çalışmakta Olan Tarihi Barajlar :

Ünal ÖZİŞ, Ahmet ALKAN, Yalçın ÖZDEMİR, Ertuğrul BENZEDEN

Geçmişten Günümüze Ulaşan Su Sistemlerinin Bir Öğesi Olan Tarihi Su Kemerlerinin İstanbul’daki Örneklerinde Görülen Genel Bozulma Nedenleri ve Koruma Önerileri Üzerine Bir İnceleme :

Enis AKOVA

Türkiye’de Baraj Mühendisliğinin Gelişimi Üzerine Bir Değerlendirme :

Melih ÇALAMAK, Yalın ARICI, Melih YANMAZ

12:45-13:30 Yemek Arası

13:30-15:45 İKİNCİ OTURUM

OTURUM BAŞKANI Melih YANMAZ

Dinamik Benzeri Deneylerle Beton Ağırlık Baraj Sismik Performansının İncelenmesi :

Barış BİNİCİ

Sismik Yöntemlerle Temel Zemin Taşıma Gücünün Hesaplanması :

Erol Tahsin BOZ

Su Yapılarında Jeolojik-Jeoteknik Çalışmalar ve Uygulamadan Örnekler :

Kemal KARAKUŞ, AYHAN KOÇBAY

Kapak Kontrollü Yuvarlak Başlıklı Savak Akımının Sayısal Modellenmesi :

M. Salih KIRKGÖZ, Veysel GÜMÜŞ, M. Sami AKÖZ, Oğuz ŞİMŞEK,N. Göksu SOYDAN

Dikdörtgen Kesitli Açık Kanal Akımında Kesit Daralmasının İncelenmesi :

Önder KOÇYİĞİT, Bahadır ALYAVUZ

15:45-16:00 Çay-Kahve arası

16:00-18:10 ÜÇÜNCÜ OTURUM

OTURUM BAŞKANI Ali GÜNYAKTI

Su Dağıtım Şebekelerinde Etkin PompaProgramlarının Belirlenmesi:

Halil ŞENDİL, Nuri MERZİ

Alpaslan II Barajı Basınçlı İletim Tüneli Kapakları Hidrolik Model Çalışmaları:

İsmail AYDIN, Cüneyt YAVUZ, Ahmet Nazım ŞAHİN

Basınçlı Sistemlere Hava Girişinin Etkileri :

Şevket ÇOKGÖR, Murat AKSEL

Açık Havalarda Su Yüzü Profilinin Farklı Hız Formülleri İle Belirlenmesi, Nakkaş Dere Örneği :

Önder KOÇYİĞİT,İlker TUNCER

Ağaç Halkaları Kronolojilerinden Filyos Nehri Akımlarının

Türetilmesi: Nermin ŞARLAK

2. GÜN / 08 ARALIK 2013 PAZAR

09:30-11:00 DÖRDÜNCÜ OTURUM

OTURUM BAŞKANI Şevket ÇOKGÖR

Entegre Havza Yönetiminde Sulama ve Hidroelektrik Santral İşletmeciliğinin Yeri ve Önemi Üzerine Bir Çalışma :

Cengiz KOÇ, Hasan BOZKURT

Su Kaynakları Projelerinde Ana Proje Planlama :

Çağla ÇOLAK

Türkiye’de Koruma ve Kullanma Dengesi Açısından Su Kaynakları Planlama ve Projelendirilmesi Üzerinde Bir Değerlendirme :

Necati GÜLBAHAR

4628 Sayılı Yasa ile Tesis Edilen HES Projelerinde Denetim Hizmetleri:

Erdoğan BAĞCI

11:00-11:15 Çay Kahve Arası

11:15-12:30 BEŞİNCİ OTURUM

OTURUM BAŞKANI Nuray TOKYAY

Değişen Daralma Oranlarında, Dökme Duvar Tipi Köprü Kenar Ayakları Etrafında Oluşan Oyulmanın Zamanla Değişimi :

Burhan YILDIZ, Mete KÖKEN, Mustafa GÖĞÜŞ

Taşkın Zararlarından Korunmada Erken Uyarı Sistemi ve Türkiye’deki Uygulamaları :

Ülker G. BACANLI, Ahmet TANRIKULU

Mogan Gölü Taşkınları Üzerine Değerlendirmeler :

Okan Çağrı BOZKURT, Nuri MERZİ, Zuhal AKYÜREK

12:30-13:30 Yemek Arası

13:30-15:30 ALTINCI OTURUM

OTURUM BAŞKANI Şahnaz TİĞREK

ÇAĞRILI BİLDİRİ

Nerede Hata Yaptık? Hasan AKYAR

Küçük Hidroelektrik Santralleri ve Çevre Sorunları :

Ali GÜNYAKTI

Su Yapıları ve Göksu Deltası Kıyı Erozyonu :

Necat ÖZGÜR

Türkiye’de Çevre Karşıtı Su Projeleri :

Necat ÖZGÜR

Su Kaynaklarının Geliştirilmesinde Kültür Varlıklarının Korunması ve Bilgilerinin Geleceğe Aktarılması Yaklaşımlarının İrdelenmesi :

Aslı ERDENİR SİLAY ,E. Zeycan ELÇİ, Ahmet TOMAR

15:30-15:45 Çay-Kahve arası

15:45-17:30 SEMPOZYUM DEĞERLENDİRME FORUMU

Su Yapıları Sempozyumu Temaları
Geçmişten Geleceğe Su Yapıları
(Vaka analizleri, iyi ve kötü örnekler, yaşlanan ve atıl durumda bulunan su yapıları ve olası çözümler)
Su Yapılarında Planlama, Projelendirme İşletme Esaslı Yaklaşımlar
(Ulusal ve uluslar arası düzeyde planlama yönetim senaryoları ve kurgusal yaklaşımlar)
Teknik Çözümler, Değerlendirmeler ve Optimizasyonu
(Hidrolik, elektromekanik, sismik, geoteknik ve yapısal tasarımlar, sayısal ve fiziksel modellemeler ve uygulamaları)
Su Yapılarında İşletme Sorunları ve Yapı Güvenliği
(Ölçüm, yapı güvenliğini izlenmesi, verilerin paylaşımı ve teknik değerlendirmesi, kurumlar arası veri paylaşımı ve işletim etkileşimi, su yapılarının denetim esasları ve yasal düzenlemeler)
Suların Yasal ve Uygulama Esasları Açısından Değerlendirilmesi
(Ulusal ve uluslararası su politikaları, su yönetiminin yasal yapılanması, Su Kanunu, su yönetiminde yerel yönetimler-merkezi yönetim etkileşimleri, kentsel ve kırsal su yönetimi ve tahsisi, taşkın kayıtlarının ekonomik analizleri ve taşkın öngörü çalışmaları)
Çevresel ve Sosyal Etkiler
(Teknik-Çevresel etkileşim, nüfus hareketliliği ve kültürel değişim, doğal dengenin korunması, sürdürülebilirlik, suyun nicel ve nitel değişimleri)

İletişim Bilgileri

Web: www.imo.org.tr
Tel: 0312 294 3066-72

Adres Bilgileri

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi
Necatibey No:57 Çankaya/Ankara

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.