3. İklimlendirme Sanayi Ürün ve Mühendislik Tasarımı Yarışması

3. İklimlendirme Sanayi Ürün ve Mühendislik Tasarımı Yarışması Şartnamesi

Yarışmanın Amaçları
“İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB)’ nin düzenlemekte olduğu İklimlendirme Sanayi Ürün ve Mühendislik Tasarımı Yarışması’nın amaçları iklimlendirme sektöründe:

Geleceğin pazarlarında söz sahibi olabilecek ürünlerin, tasarımların,mühendislik çözümlerinin geliştirilmesini özendirmek,
Ar-Ge ve inovasyonu teşvik etmek,
Enerji verimli ürün-sistem tasarımların ortaya çıkmasını sağlamak,
Simülasyona ve hesaplamaya dayalı optimizasyonu sağlayıcı çözümleri ve yazılım geliştirmeyi desteklemek,
İhracatta rekabet sağlayıcı çözümler üretmek ve sektörün rekabet gücünü artırmak, sektörün gelişimine katkıda bulunmaktır.

Değerlendirme Kriterleri
Yarışmaya katılan ürün ve mühendislik tasarımlarında aşağıda belirtilen nitelikler aranmaktadır;
İnovatif, Ar-Ge öğesi bulunduruan, enerji etkin, sürdürülebilir,
rasyonel, özgün, estetik, işlevsel, kalite koşullarına uyumlu,
üretilebilir, uygulanabilir, kullanıcı güvenliğini arttıran, çevre dostu,
insan ve çevre sağlığı koşullarına uyumlu olmak.

Yarışma Kapsamı
İklimlendirme Sanayi Ürün ve Mühendislik Tasarımı Yarışması İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği tarafından; ulusal ölçekte iklimlendirme sektörünün bütün alanlarına açık olarak düzenlenmektedir.

Akademik çevrelere (öğrenci/öğretim üyesi), araştırma kurumlarına, profesyonel tasarımcılara, üreticilere ve uygulayıcılara açıktır.

Başvurulan eserler aşağıdaki gruplardan birinde olmalıdır;
Mühendislik hesaplamalarıyla geliştirilmiş yeni bir ekipman veya yeni bir sistem,
Mevcut bir ekipman veya sistemin performans geliştirilmesi, maliyet düşürülmesi ile ilgili tasarımlar veya uygulamalar,
Mühendislik analizi için geliştirilmiş yeni yazılımlar,
Yarışmaya yapılan başvurular proje olarak adlandırılır.

Yarışma Katılım Koşulları
1. Yarışmaya bireysel olarak katılım sağlanabileceği gibi grup veya firma olarak başvurulabilir. Grupta üye sayısı ve disiplin sayısı sınırlanmamıştır.
2. Yarışmaya katılan her proje için “özgünlük” esastır. Daha önce başka biri tarafından projelendirilmemiş veya herhangi bir yarışmaya veya piyasaya sunulmamış olması şartı aranmaktadır. Aksi bir durumun
tespiti halinde, söz konusu proje ve bu proje ile yarışmaya başvuran yarışmacı / yarışmacıların başvuruları yarışma kapsamından çıkarılacaktır. Yarışma sonuçlandıktan sonra herhangi bir projede bu durumun tespiti halinde söz konusu projede varsa kazanılan ödül ve derecesi yarışmacı /yarışmacılardan geri alınacaktır.

Yarışmanın Aşamaları
Yarışma iki aşamadan oluşmaktadır.
Her bir proje için öncelikle başvuru gerekmektedir. Başvurular online olarak kabul edilecektir. Başvurularda özet bir öneri istenmektedir. Bu öneride düşünülen proje ve proje aşamaları anlatılmalıdır.

Bütün başvurular proje başvuru son tarihinde tamamlandıktan sonra Jüri toplanarak bu başvurulardan yarışmaya değer gördüklerini belirler, proje müelliflerine geri bildirim yapılır. Yarışmaya kabul edilen
projeler çalışmalarına devam ederler.

Ara Proje teslim tarihinde proje ekipleri İSİB’e birer ara raporu elektronik ortamda sunarlar. Bu raporların değerlendirilmesi sonucunda yarışmaya devam kararı verilen proje ekiplerine 5.000 TL mali destek ödemesi yapılır.

Nihai Proje teslim tarihinde ekipler projelerini, proje raporlarını, varsa bitmiş ürünü sunarlar. Görsellerin/proje çizimlerinin tasarımın tüm detaylarını gösterecek nitelikte olması büyük önem taşımaktadır. Her bir proje için projenin amacı, detaylı hesaplamaları, fizibiliteleri, sonuç bilgileri içeren bir proje raporu sunulmalıdır. Ayrıca
sergilenmek amacıyla hazırlanmış bir poster de projeyle birlikte teslim edilecektir.

Jüri bu eserleri inceleyerek değerlendirme yapar ve derecelendirir.

Ödüle layık görülen eserler bir törenle ödüllendirilir. Yarışmaya katılan eserlere sergileme imkânı sunulur.

Yarışmanın Kuralları ve Yarışmacılardan İstenenler
İklimlendirme Sanayi Ürün ve Mühendislik Tasarım Yarışması’na katılmak için yarışmacılar Proje Başvuru Son Tarihinde saat 18.00’a
Katılanların kimlik bilgileri
Kurum bilgileri
Taahhütname (ektedir)
Proje özetini

OAİB Genel Sekreterliğine online olarak teslim etmelidir. Ayrıca bu bilgilerin aynı tarihe kadar e-posta yoluyla da gönderilmesi gerekmektedir. Eksik gönderilen proje başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Birinci değerlendirme sonunda yarışmaya devam etmesi uygun görülen projelerin detaylandırılarak web sayfasında yayınlanacak olan “Ara Rapor Formatı”nda Ara Proje Teslim Tarihinde saat 18:00’a kadar sistemden online olarak ve OAİB Genel Sekreterliği’ne e-posta yoluyla teslim etmesi gerekmektedir. Ara Proje teslim tarihi sonrası
gerçekleştirilen proje gönderimleri kabul edilmeyecek ve değerlendirmeye alınmayacaktır.

Projesi kabul edilen yarışmacılar Nihai Proje Teslim Tarihinde saat 18.00’a kadar, hazırladıkları projenin tüm dokümanlarını, proje raporu ve poster ile birlikte eksiksiz olarak OAİB Genel Sekreterliğine elden
veya kargo yoluyla teslim edilmelidir. Ayrıca proje dokümanının aynı tarihe kadar e-posta yoluyla da gönderilmesi ve online sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Eksik gönderilen proje dokümanları değerlendirmeye alınmayacaktır.

OAİB Genel Sekreterliği’ne gönderilecek tasarımda rumuz (ismi net olarak ifade etmemelidir), katılım teması dışında, yarışmacının kimliğini belirtecek, herhangi bir ibare veya işaret bulunmamalıdır.
Rapor ve proje sunum paftaları üzerinde belirtilen yazı karakterleri dışında işaret veya belirleyici herhangi bir iz görülmesi durumunda proje yarışma kapsamından çıkarılacaktır.

Yarışmaya katılan her tasarımcı, tasarımların sergilenmesine, bu şartname koşulları içinde izin verir.

Yarışma Takvimi
Proje Başvuru Son Tarihi 05 Ocak 2016 Salı
İlk Aşama Proje Değerlendirme Toplantısı 05 Ocak 2016 Salı
Ara Proje Teslim Tarihi: 16 Şubat 2016 Salı
Nihai Proje Teslim Tarihi: 31 Mart 2016 Perşembe
Ara Proje Değerlendirme Toplantısı: 19 Şubat 2016 Cuma
Seçici Kurul Toplantısı: 05 Nisan 2016 Salı
Ödül Töreni Tarihi: İSİB Çalıştayı Nisan 2016

Onur Jüri Üyeleri
Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ
TOBB Başkanı M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU
Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı İbrahim ŞENEL
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet BÜYÜKEKŞİ

Asli Jüri Üyeleri
Jüri Başkanı Prof. Dr. Ahmet ARISOY
Jüri Başkan Yrd. Halit Turgut SALAÇİN
Jüri Başkan Yrd. Zeki ÖZEN
Üye Prof .Dr. Atilla BIYIKOĞLU
Üye Prof. Dr. Macit TOKSOY
Üye Prof. Dr. Mehmet ARİK
Üye Prof. Dr. L. Berrin ERBAY
Üye Yrd. Doç. Dr. Kadir İSA
Üye Yrd. Doç. Dr. Murat ÇAKAN
Üye Cem SAVCI
Üye Akın KAYACAN
Üye Bahadırhan TARİ
Üye Ersin GÖKBUDAK
Üye Serdar ELÇE
Üye Saim KIRGIZ
Üye Mehmet DURMAZ
Üye Mehmet DEMİROĞLU

Ödül Töreni
Ödül töreni Nisan 2016’da gerçekleştirilecek olan İSİB Çalıştayı ile eş zamanlı olarak yapılacaktır.

Kazananların Seçim Kriterleri
Yarışmada tasarımların değerlendirilmesinde; enerji verimliliği, sürdürülebilirliği, inovasyon içeriği, ar-ge içeriği, fizibil olması, sunum, görsellik, çevreci olma, performans kriterleri esas alınacaktır.

Ödüller
İklimlendirme Sanayi Ürün ve Mühendislik Tasarımı Yarışması’nda başarılı olan tasarımlara aşağıdaki tutarlarda ödül verilecektir.

1. 25.000 TL
2. 15.000 TL
3. 10.000 TL

Fuar Ziyareti
Yarışmada İSİB Büyük Ödülü’nü kazanan yarışmacılar (en fazla 3 kişi) İSİB tarafından belirlenecek bir fuarı, İSİB’in belirleyeceği tarihler arasında ve bütçe çerçevesinde ziyaret etme hakkına sahip olabilecektir Ancak,
İSİB’in bu hususta herhangi bir taahhüttü yoktur.

Yurtdışı Eğitim Ödülü
2008/2 sayılı “Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ” kapsamında ödül alan tasarımcılardan Ekonomi Bakanlığı’nca uygun görülenler yurt dışında azami 2 yıl boyunca eğitime gönderilebilecek olup, yarışmanın tamamlanmasını müteakip bu hususta bilgilendirme yapılacaktır. Ancak, İSİB’in bu hususta herhangi bir taahhüttü yoktur.

İlan Şekli
Yarışmada ödül alan yarışmacıların isimleri ödül töreninden sonraki günden itibaren www.isibyarisma.com ve www.oaib.org.tr WEB sitelerinde açıklanacaktır.

Tasarım Hakları ve Diğer Şartlar
27 Haziran 1995 tarihinde yürürlüğe giren 554 sayılı “Endüstriyel Tasarımların Korunması
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”ye göre, yarışmaya katılan bütün tasarımcıların,
yarışmaya katıldıkları “yeni ve ayırt edici özelliğe sahip” tasarımlarının korunması için, Türk
Patent Enstitüsü’ne başvurma ve tasarımlarına (masrafları kendilerince karşılanarak)
“Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi” almaya hakları vardır.
İSİB, yarışmaya katılan ve sergilenmeye değer bulunan projeleri farklı şehir ve ülkelerde poster,
broşür, maket, prototip vb. materyallerle, dilerse yarışmacının kendi refakatinde
sergileme/sergiletme hakkını saklı tuttuğu gibi, yarışmaya katılan tüm projeleri arşivlemek
hakkına süresiz sahip olacaktır.
Yarışmaya katılan tasarımların özgün olmamasından doğacak yasal sorumluluklar, yarışmayı
düzenleyen ve finanse eden İhracatçı Birliğini (İSİB) bağlamaz. Tüm sorumluluk yarışmacıya
aittir. Bu gibi durumlarda, gerekli tespitler sonrasında, yarışmacı veya yarışmacıların ödülü iptal
edilerek, kendisine verilenler geri alınır. Aksi durumlarda gerekli hukuki yollara başvurulacaktır.
Asli Jüri Üyeleri’nin ortak kararı ile herhangi bir derece için ödül verilmeyebilir veya yarışmanın
ödül adedinde değişiklik yapılabilir. Jüri tarafından verilen kararlar kesin olup yarışmacıların ve
üçüncü şahısların yarışma şartnamesine uygunluk dışında itiraz hakları yoktur.
Yarışmada ödül alan tasarımcının aldığı ödül tutarının T.C. kanunlarına göre vergi sınırını
geçmesi halinde, verilmesi gereken vergiye ilişkin yükümlülük ilgili tasarımcıya aittir.
İşbu şartnameden doğacak uyuşmazlıkların olması halinde Ankara mahkemeleri münhasıran
yetkilidir.
Yarışmaya katılan tüm katılımcılar, yukarıda belirtilen hükümleri kabul etmişlerdir.
Değerlendirilen projelerin ödül ya da derece alması, söz konusu projelerin özgün olduğu,
güvenli olduğu ya da diğer kriterleri kesinkes taşıdığı anlamına gelmemektedir. Ürünün ya da
projenin bilahare ürün haline getirilerek piyasaya sunulması akabinde güvenlik, hukukilik vs.
anlamında bir ihlal yaratması halinde İSİB’in bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Ödül ya da
derece alması İSİB’in bu hususlarda bir taahhütte bulunduğu şeklinde yorumlanamaz.