3. Genç Öncüler Kısa Film Yarışması

3. Genç Öncüler Kısa Film Yarışması

1. AMAÇ
Toplumda yozlaşmaya yüz tutmuş bir değer olan Güven’ni yeniden inşa etmek. Güvensizlik
ortamının oluşturacağı toplumsal huzursuzluğu ve aile bireylerine, kişilere, kurumlara vb. yapılara
duyulan güvenin vereceği huzur ve mutluluğu kısa filmler üzerinden en çarpıcı şekilde anlatmaktır. 19
Nisan 2018 tarihinde ödül töreni düzenlenecek olan 3. Genç Öncüler Kısa Film Yarışması ile bu amaca
uygun filmlerin çekilmesi hedeflenmektedir.

2. YARIŞMA KONUSU
Yarışmanın bu seneki konusu “Güven”. Yarışmaya başvuran filmlerin doğrudan ya da dolaylı olarak bu
konuyla ilişkili filmler olması gerekmektedir.

3. KATILIM KOŞULLARI
a. Yarışmaya kurmaca, belgesel ya da animasyon (canlandırma) türündeki filmler başvurabilir.
Yarışmaya katılan tüm filmler aynı kategoride değerlendirilecektir. Yarışmanın yapılabilmesi için
toplamda en az 20 filmin başvuru yapmış olması gerekmektedir. Bu sayıya ulaşılamazsa yarışma
açılmaz.
b. Kısa film yarışmasına 35 mm’lik ve 16 mm’lik filmler ile video tekniği veya dijital teknoloji ile
çekilmiş yapımlar katılabilir.
c. Yarışmaya yurt içinden ve yurt dışından tüm yapımcı ve yönetmenler katılabilir.
d. Yarışmaya, süresi 20 dakikayı aşmayan yapımlar katılabilir. Jüri gerekli gördüğü takdirde süre
kısıtlamasında esnek davranabilir. Yarışmacılar birden fazla eserle yarışmaya başvurabilir fakat her
film için ayrı başvuru formu doldurulması gerekmektedir.
e. Yarışmaya 1 Ocak 2013 tarihinden sonra tamamlanmış yapımlar katılabilir. Daha önce ulusal ya da
uluslararası başka festivallere/yarışmalara katılmış olmak “Genç Öncüler Kısa Film Yarışması”na
katılmaya engel değildir.
g. Yarışmanın tek bir dili yoktur. Ancak filmler yarışmaya Türkçe alt yazıyla katılabilirler.
h. Yarışmaya 15 yaşından küçük ve 40 yaşından büyük kişiler katılım gösteremez.
ı. Yarışmaya katılmak isteyenler, yarışmanın web sayfasındaki )
başvuru formunu ve yarışmanın sözleşmesinin çıktısını alıp doldurarak ve ıslak imza ile en geç 15
Mart 2018 tarihine kadar filmi ve aşağıda belirtilen materyalleri aşağıdaki belirtilmiş olan adrese
ulaştırmalıdır.( Not: Online başvuru yapanlar dahil.)
Başvurunun tamamlanması için imzalı başvuru formu ve sözleşmenin dışında istenen materyaller:
1. Filmin 720p ya da 1080p HD “.mp4”, “.mov”, “.avi” ya da “.mpg” formatındaki çıktısı.
2. Filmden en az 2 adet fotoğraf (300 dpi, jpeg formatında ve en az 1920×1080 piksel boyutlarında)
3. Yönetmenin fotoğrafı (300 dpi)4. Filmin fragmanı (Varsa)
5. Filmin Afişi (Varsa). Bütün materyaller aynı DVD’ye basılmalı ve 2 kopya halinde gönderilmelidir.
GENÇ ÖNCÜLER GENÇLİK SPOR VE EĞİTİM DERNEĞİ
İskenderpaşa Mah. Yeşiltekke Sok. No: 4 Fatih İstanbul /TURKEY
i. İstenen materyaller eksiksiz olarak yarışma adresine ulaştırılmalıdır. Aksi takdirde başvuru
tamamlanmamış sayılacaktır.
j. Kopyaların her birinin üzerine yönetmenin adı, soyadı filmin adı, süresi ve yapım tarihi yazılmalıdır.
k. Başvuru şartlarını yerine getirmeyerek yarışma dışı kalan veya yarışacak filmlerin DVD kopyası
sahiplerine iade edilmeyecek, yarışma arşivinde saklanacaktır. Yarışmaya katılanlar bu kopyalarla ilgili
herhangi bir ücret talebinde bulunmayacaklarını şimdiden kabul ve taahhüt ederler.
l. Yarışmaya başvuran eser sahipleri filmlerini son başvuru tarihinden sonra yarışmadan çekemezler.
m. Genç Öncüler Gençlik Spor ve Eğitim Derneği ve Genç Öncüler Kısa Film Yarışması Organizasyon
Komitesi bu yönetmelik ve yarışmaya katılma koşullarında değişiklik yapma hakkına ya da ek koşullar
talep etme hakkına sahiptir. Bu durumda yarışmacılara gereken uygun süre verilebilir.
n. Genç Öncüler Gençlik Spor ve Eğitim Derneği ve Genç Öncüler Kısa Film Yarışması Organizasyon
Komitesi’nin, yarışmacıların yarışma koşullarını ihlali ya da eşdeğer bir neden ya da şüphe halinde
kısa film/filmleri yarışmanın dışında tutma hakkı saklıdır.

4. ÖZEL KOŞULLAR
a. Yarışmadan sonra yarışma arşivinde bulundurulacak olan filmler ulusal ya da uluslararası
festivallerin yarışma dışı bölümleri ile daha başka uygun kültürel etkinliklerde gösterilebilir. Yarışmacı,
başvuru konusu kısa filmin dereceye girmesi halinde Genç Öncüler Kısa Film Yarışması Organizasyon
Komitesi’ne, Genç Öncüler Gençlik Spor ve Eğitim Derneği ve bu yarışmaya destek veren kurumlara
ait internet sayfalarında, sosyal medyada, video paylaşım sitelerinde ve benzer mecralarda yer ve sayı
sınırlaması olmaksızın sınırsız süreyle kullanma, çoğaltma, yeniden basma, dağıtma, canlandırma
ve/veya ekrana getirme hakkı vereceğini ve bunun için gerekli görülmesi halinde ayrıca bir protokol
de imzalayacağını, bu kullanım sebebiyle ve herhangi bir zamanda herhangi bir ad altında ücret talep
etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Filmler, yarışma sonrasında televizyon kanalları
tarafından yayınlanmak istendiğinde, Genç Öncüler Gençlik Spor ve Eğitim Derneği, yapımcı ile
televizyon kanalı arasında ilişki kurulmasına yardımcı olacaktır.
b. Başvuru belgesinde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğunun sorumluluğu metni imzalayan kişiye
aittir. Yanlış ve/veya eksik bilgi nedeniyle ya da bilgilerin katılımcı tarafından güncellenmemesi
nedeniyle katılımcı herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek
hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir.
c. Yarışmaya ekip halinde katılım sağlanılması durumunda dahi, başvuru formu ve sözleşme ekip
içerisinden bir kişi (ekip sözcüsü) tarafından imzalanmalıdır. Ödül, belgelerde imzası bulunan ekip
sözcüsüne verilecektir.
d. Yarışmaya başvuran eser sahipleri filmleriyle ilgili her türlü telif hakkını almış kabul edilecektir (ses,
müzik, görüntü vs.). Katılımcı/Katılımcılar, eser üzerindeki tüm fikri mülkiyet haklarının da sahibi
olduğunu ve bu eserin sunulmasına ve eser ile alakalı fikri mülkiyet haklarının devrine ilişkin gerekli
her türlü hakka sahip olduğunu taahhüt etmektedir.
– Gerek yapımcısı/yönetmeni oldukları eser üzerindeki 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
(FSEK) çerçevesinde tanınan maddi ve manevi hakların (aslen ve devren) sahibi olduklarını,
– Eserin sunulmasına ve eser ile ilgili fikri mülkiyet haklarının devrine ilişkin gerekli her türlü hakka
sahip olduklarını,
– Herhangi üçüncü bir kişinin fikri mülkiyet haklarının (telif hakkı, patent, marka vb.) ihlal
etmediklerini,
– Hayatta olan/olmayan bir kişinin gizlilik haklarını ve aleniyeti ihlal etmediklerini ve lekemediklerini,
– İçeriğin öncelikle Türk Ceza Kanunu, 5651 Sayılı Kanun ve yürürlükteki diğer mevzuata aykırı
olmadığını ve ayrıca sözkonusu içeriğin suç teşkil edebilecek unsurlar içermediğini,
– Gerçek ve tüzel kişi/kişilerin şahsi veya mülkiyet haklarına tecavüzün söz konusu olmadığını taahhüt
ve teyit eder.
e. Katılımcı yarışmaya ya da Genç Öncüler Gençlik Spor ve Eğitim Derneği ‘ne gönderdiği her türlü
eserin, telif hakkının kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt etmesi sebebiyle, telif konusunda daha
sonra ortaya çıkabilecek suç teşkil edecek ya da tazminat talebini gerektirecek herhangi bir unsur,
Genç Öncüler Kısa Film Yarışması Organizasyon Komitesi’ne ve Genç Öncüler Gençlik Spor ve Eğitim
Derneği’ne herhangi bir sorumluluk yüklemeyecektir.
Telif hakkı veya sair fikri mülkiyet haklarının ihlali ya da her türlü kanun ihlalinin tespiti halinde eser
yarışmadan men edilir. Bu tespit yarışmadan sonra yapılır ise eser sahibi ödüllendirilmiş olsa dahi
ödülü geri alınır. Bu sebeple Genç Öncüler Gençlik Spor ve Eğitim Derneği’ne herhangi bir dava
açılması halinde, ortaya çıkacak her türlü zarar katılımcı tarafından karşılanacaktır. Ayrıca katılımcının
ihlali kesinleşmiş mahkeme kararı ile sabit olursa
25.000TL(TürkLirası) cezai şart ödemeyi kabul ve taahüt eder.

5. JÜRİ ve ÖDÜLLER
a. Filmlerin değerlendirmesi ön eleme ve kazananları belirleme olarak iki aşamalı olarak
gerçekleştirilecektir. Ana Jüri’nin değerlendirmesi sonucunda en yüksek oyu alan ilk 10 film gösterim
programına alınacaktır. Başvuran eserlerden katılma koşullarına uygun bulunmayanlar ise yarışmaya
dâhil edilmeyecektir.
b. Genç Öncüler Kısa Film Yarışması’nın Ana Jüri’si, Birincilik, İkincilik ve üçüncülük ödüllerinin yanı
sıra 1 adet Jüri Özel ödülü, 1 adet Genç Öncüler Özel Ödülü, 5 adet de Mansiyon ödülü verecektir.
c. Ödül alanlara Genç Öncüler Kısa Film Yarışması plaketinin yanı sıra para ödülleri de verilir.

Birincilik ödülü için: 10.000 TL
İkincilik ödülü için: 7.000 TL
Üçüncülük ödülü için: 4.000 TL
Jüri Özel Ödülü için: 2.000TL
Genç Öncüler Özel ödülü için: 2.000 TL
5 Adet Mansiyon Ödülü için: 1.000’er TL para ödülü verilir.
d. Ödüller eserler arasında paylaştırılamaz.
e. Bu yönetmelikte belirtilmeyen türde ya da sayıda ödül verilemez.
f. Ödül kazanan filmin yönetmeni ya da filmi temsil eden bir kişi ödül töreninde hazır bulunmak
zorundadır. Temsilcisi bulunmayan film ödül heykelciğini alır fakat para ödülü hakkını kaybeder. Genç
Öncüler Kısa Film Yarışması Ana Jüri tarafından en yüksek oyu alarak gösterim programına dahil
edilen ilk 5 filmin temsilcilerini ödül törenine davet edecektir. Şehir dışından gelecek olan bir
temsilcinin (yönetmen yada ekipten bir kişi) ve bir misafiri ile beraber toplam iki kişinin yol ve 1
gecelik otel konaklama masrafları Genç Öncüler Gençlik Spor ve Eğitim Derneği tarafından
karşılanacaktır. Sonuçlar ödül töreninde açıklanacak olup ödül kazananlara dahaönceden bir bildirim
yapılmayacaktır.
g. ara ödülü kazananların ödülleri en geç 20 Mayıs 2018 tarihine kadar Genç Öncüler Gençlik Spor
ve Eğitim Derneği tarafından ödenir.

6. YETKİ
Bu yönetmelikte ayrıca belirtilmeyen konularda karar yetkisi, Genç Öncüler Kısa Film Yarışması
Organizasyon Komitesi’ne aittir. Yarışmaya katılan filmlerin yasal sahipleri bu kuralları kabul etmiş
sayılır. Bu yönetmelikten yapıma katkısı bulunan kişileri haberdar etmek başvuru sahibi olan filmin
yasal sahibinin sorumluluğundadır. Genç Öncüler Kısa Film Yarışması Organizasyon Komitesi
şartnamede her türlü değişiklik yapma hakkını elinde tutar.
Yarışmaya katılan eserlerin sahipleri Başvuru Formu’nu imzalayarak, Yarışma Yönetmeliği’nde yer
alan tüm bilgileri kabul ettiğini ve Başvuru Formu’nda belirttiği bilgilerin doğru olduğunu kabul ve
taahhüt etmiş sayılır.

Not: Her sayfa katılımcı kişi tarafından imzalanacaktır.
Ad:
Soyad:
İmza: