3. Dünya Teknoloji, İnovasyon ve Girişimcilik Konferansı

Girişimcilik Konferansı

Değerli Akademisyenler, İş Dünyası, Sivil Toplum ve Kamu Kesimi Temsilcileri,

Vizyon 2023 Bilim ve Teknoloji Stratejilerini desteklemek için, İstanbul Üniversitesi olarak daha önce 28-30 Mayıs 2015 tarihlerinde, Dünya Teknoloji, İnovasyon ve Girişimcilik Konferansı’nın birincisini başarıyla düzenlemiş bulunmaktayız. Konferans, Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK himayesinde yapılmıştır. Kabul edilen tam metin bildiriler Elsevier tarafından yayınlanmıştır ve Science-Directtarafından endekslenmiştir.

21 Mayıs 2016 tarihinde Üniversitemiz ve Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği (GYİAD) ve EPPA tarafından desteklenen 2. Dünya Teknoloji, İnovasyon ve Girişimcilik Konferansı Hazırlık Çalıştayı’nı da başarıyla gerçekleştirdik.

2. Dünya Teknoloji, İnovasyon ve Girişimcilik Konferansı 12–14 Mayıs 2017 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenmiştir. Günümüzde ülkelerin ve işletmelerin küresel rekabetle baş edebilmeleri için ileri teknoloji ve inovasyonların, başarılı girişimcilerle ekonomiye kazandırılması, sürdürülebilir ekonomik gelişme için hayati öneme sahip olup bu sebeple, bu alanda bilginin üretilmesi paylaşılması büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda, ikinci konferansımızın ana teması, “Entelektüel Ekonomi ve Yenilikçi Girişimcilik için Reformlar” olmuştur.

3. Dünya Teknoloji, İnovasyon ve Girişimcilik Konferansı, 21 – 23 Haziran 2019 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecektir. Konferansın ana teması “Endüstri 4.0 Odaklı İnovasyon, Teknoloji, Girişimcilik ve Üretim” olarak belirlenmiştir.

Yenilik, teknoloji ve girişimcilik konuları Mühendislik Bilimleri, Sosyal Bilimler, Sanat ve Sağlık Bilimleri dallarının etkileşimi ve kesişimi ile üretilirler. Bu kongrede Mühendislik Bilimleri, Sosyal Bilimler, Sanat ve Sağlık Bilimleri dalları açısından yenilik, girişimcilik ve teknoloji konularının tartışılması amaçlanmaktadır.

– Yerli ve Yabancı Davetli konuşmacılar
– Sektör, Kamu Yönetimi ve STK Panelleri
– Akademik Bildiriler
– Fuar ve Sergi
– “Endüstri 4.0 Odaklı İnovasyon, Teknoloji, Girişimcilik ve Üretim” – Arama Konferansı – Beyin Fırtınaları
– Sosyal Etkinlikler

Konferansımızın genel yönelimi ulusal ve uluslararası düzeyde akademisyenler, iş dünyası, kamu kesimi ve STK temsilcilerini bir araya getirerek teknoloji, yenilik, girişimcilik ve endüstri 4.0 temelli ekonomi yaratarak yükselen ekonomilerin orta gelir tuzağından çıkmalarına ve krizlere karşı kırılgan olmayan ekonomiye sahip olmalarını temin için politikalar-stratejiler geliştirmektir.

Yenilik, girişimcilik, teknoloji ve endüstri 4.0 temelli ekonomiye sahip olmak bütün dünyada ekosistem olarak ele alınmaktadır. Bu bağlamda ekosistem unsurları olarak iş dünyasının, akademik dünyanın, kamunun, eğitim sektörünün, sektörlerin yenilikçi ekonomiye katkılarını paneller ve arama konferansları kapsamında tartışmak da bir başka yönelimdir.

Hem Cumhuriyet öncesi hem Cumhuriyet sonrası ülkemizdeki yükseköğretimin gelişmesine anlamlı katkılar veren, ulusal ve uluslararası bir marka olan İstanbul Üniversitesi, yenilik, girişimcilik ve teknoloji alanındaki dünya kongresi ile ülkemizde yenilikçi ve entelektüel ekonominin geliştirilmesi için politikalar üretilmesine de aracılık etmektedir. Ulusal düzeyde olduğu kadar Avrupa’nın, Orta Asya’nın, Ortadoğu’nun yenilikçi ekonomiye geçişlerine katkı verecek politikalar geliştirmek de bir başka amaçtır. Bu yönüyle, uluslararası-global bir kimlik kazanan kongremize ülkemizden ve dünyadan akademisyenlerin, kamu yöneticilerinin, politikacıların, özel sektörün, STK temsilcilerinin katkı vermelerini beklemekteyiz.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

Prof. Dr. Sedat MURAT
Genel Koordinatör
İstanbul Üniversitesi
Rektör Yardımcısı

KONFERANS TEMALARI

ENDÜSTRİ 4.0 ODAKLI İNOVASYON, TEKNOLOJİ, GİRİŞİMCİLİK ve ÜRETİM
Sosyal Bilimler
• Endüstri 4.0 ve 21.yy yetkinlikleri
• Sorun çözme, eleştirel düşünme ve yaratıcılık yetkinlikleri
• Bilişsel Zekâ (IQ), Sosyal Zekâ (SQ), Duygusal Zekâ (EQ) ve yenilikçilik bağlantısı
• Y kuşağı girişimcilik ve yenilikçilik eğilimleri
• Z kuşağının girişimcilik ve yenilik eğilimleri
• Açık ve yalın yenilikçilik ve girişimcilik
• Ar-Ge, insan kaynakları ve yenilikçilik
• Bankacılık ve finansal hizmetlerde yenilikçilik ve teknoloji uygulamaları
• Yüksek teknolojili ihracat
• Teknoloji tabanlı girişimcilik
• Nitelikli girişimcilik
• Bilim-teknoloji yenilikçilik politikaları
• Teknoloji yenilik girişimcilik ekosistemi olarak teknoparklar
• Dil öğrenme ve öğretmede yenilikçilik
• Sürdürülebilir inovasyon
• Sürdürülebilir girişimcilik
• Burjuva nitelikli girişimcilik
• Eğitim ve kültürde yenilikçilik ve girişimcilik
• Eğitim yönetimi ve planlamasında girişimciliğin rolü
• Endüstriyel teknolojiler
• Liderlik ve yenilikçilik
• Entelektüel ekonomilerde kurumsal reformlar
• Entelektüel ekonomilerde sivil toplum reformları
• Entelektüel ekonomilerde politik ve yasal reformlar
• Entelektüel ekonomilerde sektörel reformlar
• Entelektüel ekonomi ve entelektüel liderlik
• E-ticaret yenilikçilik ve girişimcilik
• Etik ve girişimcilik
• Fikri ve sınai mülkiyet hakları ve patent kanunu
• Kriz dönemlerinde finansal yenilikçilik
• Sosyal bilimlerde yenilik araştırmaları
• Kadın girişimciliği ve yenilikçilik
• KOBİLER için bilgi yönetimi ve teknoloji transferi
• KOBİLER için iş süreçleri modelleme
• KOBİLER’de insan kaynakları merkezli yenilikçiliği ve girişimciliği geliştirme
• Marka geliştirme
• Öğretme ve öğrenmede girişimcilik kültürünün etkisi
• Ortaöğretim ve yükseköğretimde yenilikçi yönelimli yetkinlikler
• Üçüncü ve Dördüncü Kuşak Üniversitesiler bağlamında yenilikçi girişimcilik ve teknoloji
• Öğretmen eğitiminde yeni eğilimler
• Özel eğitimde yeni eğilimler
• Stratejik ve rekabetçi küresel yenilikçilik yönetimi
• Stratejik girişimcilik
• Startup’lar ve reel küresel girişimcilik
• Teknolojik değişim ve ekonomik büyüme
• Bölgesel girişimcilik ve yenilik politikaları
• Girişimcilik ve yenilikçilik temelli örgüt yapıları tasarımı
• Yenilikçilik yönelimli paradigmalar
• Sosyal yenilik
• Girişimcilik ve sosyal politikalar
• Yenilikçi istihdam stratejileri
• Göç ve göçmen yönetimi
• Yenilikçi göçmen politikaları
• Bilim ve teknoloji parklarının yönetimi
• İleri teknoloji girişimciliği
• Sürdürülebilir açık iş modelleri
• Yenilik temelli üniversite, sanayi ve kamu yönetimi işbirliği
• Teknoloji ve bilgi transfer ofisleri
• Global politik dalgalanmalara karşı kırılgan olmayan ekonomi oluşturmada yenilikçi ekonomi politikalarının rolü

Mühendislik, Doğa Bilimleri ve Teknolojileri
• Akıllı şehirler
• Akıllı firmalar
• Dijitalleşme
• Nesnelerin interneti
• Hizmetlerin interneti
• Siber güvenlik
• Bulut sistemler
• Sanal sistemler
• Otonom robotlar
• BIG Data (Büyük Veri)
• Akademik ve tekno-girişimcilik
• Akıllı ve geliştirilmiş ürünler, akıllı bakım ve onarım işlemleri ve hizmetleri
• Bilgi toplumunda yenilikçilik için e-becerilerden yaralanma
• Bilgi toplumunda sanallık
• Bilim ve teknoloji parkları
• Çevre, enerji ve tarımda yenilikçilik
• Doğa bilimlerinde teknolojik yenilikçilik ve girişimcilik
• Geleceğin mühendisleri ve girişimcilik
• Girişimci üniversiteler ve girişimcilik yenilikçilik kümeleri
• Yenilikçilik ve girişimcilikte yeni eğilimler
• Yenilikçilik süreçlerinde girişimciliğin rolü
• İşbirlikçi yenilikçilik ve yaşam – laboratuarları
• Lazer, fiber optik, yüksek performanslı malzemeler
• Savunma sanayinde yenilikçilik
• Mühendislik ve gelişmede yalınlık ve sistem süreci
• Nanoteknolojiler, ileri malzemeler ve üretim
• Nükleer teknolojiler
• Stratejik teknoloji yönetimi
• Sürdürülebilir ve çevre dostu ürünler ve hizmetler
• Sürdürülebilir kalkınma için yenilikçilik ve girişimcilik
• Tarımsal mekanizasyon
• Teknolojik buluşların yenilikçiliğe dönüştürülmesi
• Teknolojik yenilikçilik, girişimcilik ve stratejik yönetim
• Teknoloji ve ticaret dönüşümü
• Uluslararası bilgi transferi ve bilgi yönetimi
• Üniversite sanayi işbirliği ve yenilikçilik
• Ürün ve hizmet tasarımı ve mühendislik için inovatif yöntemler ve araçlar
• Yaşam döngüsel mühendislik için sanal ve dijital araçlar
• Yeşil kimya ve mühendislik aracılığıyla sürdürülebilir yenilikçilik
• Yeni elektronik, radyo ve televizyon, bilgisayar, cep telefonu, internet teknolojileri
• Çevre dostu teknolojiler
• Patent ve Know-How geliştirme
• Alternatif enerji kaynakları
• Yenilebilir enerji kaynakları
• Işıl sistemler
• Mekanik şekillendirme işlemleri
• Kompozit ve hibrid malzemeleri
• Yapay sinir ağları ve genetik algoritmalar
• Yapay zeka ve uygulamaları
• Algoritma ve algoritmik tasarımlar
• Veri madenciliği
• Yeşil kimya uygulamaları, fosil yakıtlar ve biyo yakıtlar
• Sürdürülebilir çevre ve enerji için yenilikçi yaklaşımlar
• Sağlık sektöründe yenilikçilik, girişimcilik ve teknoloji

Endüstriyel Tasarım ve Sanat
• Tasarım yöntemleri
• Prototip oluşturma ve bilgisayarda modelleme
• Ambalaj tasarımı
• Kalıp teknolojileri
• Otomobil tasarımı
• Etkileşim tasarımı
• Ergonomi ve erişilebilirlik
• Dijital ortamda görselleştirme
• Tasarım ve iletişim
• Üretim yöntemleri
• Sistem ve hizmet tasarımı
• Kültür ve tasarım
• Medya ve tasarım
• Tasarım stratejileri
• Kullanıcı odaklı tasarım
• Tasarım tarihi
• Tasarım süreçlerinde yenilik
• İkonografik çözümcülük
• Sanat girişimciliği
• Müzik girişimciliği
• Tiyatro girişimciliği

SAĞLIK
• Sağlık teknolojisi
• Sağlık ekonomisi
• Sağlık yönetimi
• Sağlık turizmi
• Genetikte İnovasyon
• Allerjik Hastalıkta İnovasyon
• Romatolojide İnovasyon
• Mikrobiyoloji ve Sağlık
• İnsan – Bilgisayar Etkileşimleri

http://www.istanbuluniversityinnovation.org/tr

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin