3 Boyutlu Yazıcıların Eğitimde Kullanımına Yönelik Öğretmen Görüşleri

3 Boyutlu Yazıcıların Eğitimde Kullanımına Yönelik Öğretmen Görüşleri

Günümüz teknolojilerinden olan ve her geçen gün kullanım alanları genişleyen 3 boyutlu yazıcılar eğitim alanında da yerini almaya başlamıştır. Bu araştırmanın amacı ; 16 saatlik 3 Boyutlu yazıcıların kullanımı eğitimi alan öğretmenlerin 3 boyutlu yazıcıların eğitimde kullanımına yönelik görüşlerini belirlemektir. Bu amaçla eğitime katılan 16 öğretmenden yapılandırılmış online form aracılığı ile veriler toplanmıştır. Ayrıca 5 farklı branşta görev yapan öğretmen ile yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgular betimsel ve içerik analizi teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda elde edilen veriler; üç boyutlu yazıcıların eğitimde kullanımının avantajları, dezavantajları, güçlükleri, yaygınlaştırılması ve öğrenme açısından öğrenciye faydaları temaları altında yorumlanmıştır. Bu temalar altında elde edilen bulgularda öğretmenler 3 boyutlu yazıcıların faydaları için; ürün ortaya koyma, eğitim materyali geliştirme, öğrencilerin kendi tasarladıkları ürünler olması, teknoloji kullanımı, ürün üretme, motivasyonu artırması, hayal gücünü desteklemesi, eğitim-öğretim hayatında faydalı olması ve yaratıcı düşünmeyi geliştirmesi gibi durumları ifade etmişlerdir. Ayrıca güncel teknolojileri desteklemeleri, eğitim sürecinin ara sıra hem öğretmenler hem öğrenciler için tekrarlanması gerektiği, mümkün olduğunca çok okula tahsis edilmesi gibi tavsiyelerde bulunmuşlardır. Bunların yanı sıra öğretmenler 3 boyutlu yazıcıların olumsuz yönleri ile ilgili; maliyetin yüksek olması, uzun sürede ürün basması, alt yapı yeter¬sizlikleri, enerji kesildiğinde yapılan işlemin bitmesi ve yeniden başlama durumlarından bahsetmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: 3 boyutlu yazıcılar, Eğitim, Yenilikçilik