“29 MAYIS İSTANBUL’UN FETHİ” LİSELİLER ARASI ÇEVRİM İÇİ BİLGİ YARIŞMASI

istanbulun fethi

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

“29 MAYIS İSTANBUL’UN FETHİ”
LİSELİLER ARASI ÇEVRİM İÇİ BİLGİ YARIŞMASI
ŞARTNAMESİ

MADDE 1- Bu Şartnamenin amacı; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî/özel ortaöğretim
kurumlarında öğrenim görmekte olan öğrencilerin, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Öğrenci
İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanlığı, Sosyal ve Kültürel Etkinlikler, Sosyal Etkinlik
İzin İşlemleri Birimi tarafından hazırlanan, çağ kapatıp çağ açan, dünya tarihinin akışını
değiştiren ve tarihin en muhteşem zaferlerinden biri olan, İstanbul’un Fethi’nin 568. yıl dönümü
kapsamında öğrencilerimizin bu önemli zafer ilişkin bilgilerini taze tutmalarını, Fatih Sultan
Mehmet’in askerî dehası hakkında yeni bilgiler edinmelerini, uzaktan eğitim sürecinde verimli
vakit geçirmelerini ve eğlenmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen çevrim içi bilgi
yarışmasına dair ayrıntılı açıklamalara yer vermektir.

Kapsam

MADDE 2- Bu şartname; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî/özel ortaöğretim kurumlarında
öğrenim gören öğrencilerin “29 Mayıs İstanbul’un Fethi” Liseliler Arası Çevrim İçi Bilgi
Yarışmasına katılımına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- Bu şartname; 08/06/2017 tarihli ve 30090 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan
“Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği” ile Millî Eğitim
Bakanlığı Sosyal Etkinlik İzinleri Yönergesi’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- Bu şartnamede geçen;
a) Bakanlık (MEB): Millî Eğitim Bakanlığını
b) Genel Müdürlük (OGM): Ortaöğretim Genel Müdürlüğünü,
c) MEM: İl Millî Eğitim Müdürlüğünü,
d) Okul: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel ortaöğretim kurumlarını,
e) Yarışma: “29 Mayıs İstanbul’un Fethi” Liseliler Arası Çevrim İçi Bilgi Yarışmasını,
f) Öğrenci: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel ortaöğretim kurumlarında öğrenim
gören öğrencileri,
ğ) Merkez Yürütme Komisyonu: Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Öğrenci İşleri ve Sosyal
Etkinlikler Daire Başkanlığı Sosyal ve Kültürel Etkinlikler, Sosyal Etkinlik İzin İşlemleri
Birimi bünyesinde oluşturulan komisyonu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Uygulama Esasları

MADDE 5 (1) “29 Mayıs İstanbul’un Fethi” Liseliler Arası Çevrim İçi Bilgi Yarışması’na
ilişkin uygulama esasları aşağıda belirtilmiştir.
a) Yarışma, tek kategoride ve Türkiye dereceleri şeklinde düzenlenecektir. Merkez Yürütme
Komisyonu gerek gördüğü takdirde Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün onayıyla
müsabaka usul ve esaslarında değişikliğe gidebilir.
b) Yarışma soruları, Genel Müdürlük Uygulama Talimatı esas alınarak yapılır.
c) Genel Müdürlük (OGM), yarışma ile ilgili her türlü duyuru ve sponsorluklara ilişkin esasları
belirler.
d) Yarışmada dereceye girenlerin tescil işlemi Merkez Yürütme Komisyonuna aittir.
e) Yarışma Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire
Başkanlığı Sosyal ve Kültürel Etkinlikler, Sosyal Etkinlik İzin İşlemleri Birimi tarafından
yapılacaktır.

Merkez Yürütme Komisyonu

MADDE 6

(1) Merkez Yürütme Komisyonu, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Öğrenci İşleri ve Sosyal
Etkinlikler Daire Başkanlığı Sosyal ve Kültürel Etkinlikler, Sosyal Etkinlik İzin İşlemleri
Birimi tarafından Genel Müdürlüğün onayı ile Mayıs ayında oluşturulur ve görev süresi yarışma
takvimi ile sınırlıdır.
(2) Merkez Yürütme Komisyonu, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Öğrenci İşleri ve Sosyal
Etkinlikler Daire Başkanı başkanlığında, aynı dairede görevli bir Şube Müdürü ve üç öğretmen
olmak üzere 5 (beş) üyeden oluşur.
(3) Merkez Yürütme Komisyonu, Başkanın çağrısı üzerine toplanır ve gerekli kararları alır.
(4) Komisyon;
a) Yarışma usul ve esaslarını belirleyerek faaliyet takvimini oluşturur,
b) Yarışma ile ilgili afişleri hazırlar/hazırlatır,
c) Genel Müdürlüğün (OGM) internet sayfasında ve sosyal medya hesaplarında
gerekli duyuruların yapılmasını organize eder,
d) Ödüllerin, dereceye giren öğrencilere ulaştırılmasını koordine eder,
e) Yarışma sonuçlarını değerlendirir.
İl/İlçe Milli Eğitim ve Okul Müdürlükleri
a) Yarışma ile ilgili duyuruların öğrencilere ulaştırılmasını sağlar,
b) İl/İlçe Millî Eğitim ve Okul Müdürlüklerine ait internet sayfalarında ve sosyal
medya hesaplarında Yarışmanın duyurusunu yayınlar,
c) Yarışma ile ilgili öğrencilerden gelen soruları yanıtlar.

Mali Hususlar

MADDE 7
(1) Yarışmada dereceye giren öğrencilerin ödüllerinin bedeli Ortaöğretim Genel
Müdürlüğünce karşılanacaktır.

Katılım Koşulları

MADDE 8
(1) Yarışmaya katılmak için Bakanlığımıza (MEB) bağlı resmî veya özel ortaöğretim
kurumlarında öğrenim görüyor olmak gerekmektedir.
(2) http://ogm.eba.gov.tr/yarisma adresinden başvuru yapılacaktır. Başvurular, yarışma
saatine kadar devam edecektir. Yarışmaya katılmak için başvuru yapmak şarttır.
(3) Yarışma günü yarışma saatinden 15 dakika önce T.C. Kimlik numaranızla
http://ogm.eba.gov.tr/yarisma adresinden giriş yaparak bekleme odasında yarışmanın
başlamasını bekleyebilirsiniz.
(4) Yarışma başladıktan sonra giriş yapılamaz.
(5) Merkez Yürütme Komisyonu Başkanı ve üyelerinin birinci derece yakınları yarışmaya
katılamaz.

Yarışmanın Uygulanışı

MADDE 9

(1) Yarışma, 20 sorudan oluşacaktır ve her bir soru için yanıtlama süresi 15 saniyedir.
(2) Yarışma soruları 29 Mayıs 2021 tarihinde saat 14.30’da ogm.eba.gov.tr adresinde
yayınlanacaktır ve öğrenciler telefon, tabletya da bilgisayarından giriş yaparak soruları
cevaplayacaktır.

Değerlendirme

MADDE 10
(1) Değerlendirme sürecini Merkez Yürütme Komisyonu yürütecektir.
(2) Yarışma için hazırlanan sistemden alınan istatistikler Merkez Yürütme Komisyonu
tarafından incelenerek dereceye girenler tespit edilecek ve sonuçlar tutanak altına alınacaktır.
(3) Eşit sayıda doğru cevap veren öğrenciler arasında daha kısa sürede yarışmayı
tamamlayan öğrenci başarılı sayılacaktır.
(4) İnceleme sonucu ortaöğretim kurumlarında öğrenimine devam etmediği tespitedilenler
değerlendirmeye alınmayacak, ödül kazanmaları durumunda ödülleri bir sonraki katılımcıya
aktarılacaktır.

Sonuçların Duyurulması

MADDE 11 (1) Yarışma sonuçları 29 Mayıs 2021 Cumartesi günü saat 21.00’de
ogm.meb.gov.tr sitesinde yayınlanacaktır.

Ödüller

MADDE 12

(1)
a) 1. ye Fatih Sultan Mehmet Satranç Takımı / Cengiz AYTMATOV Kitap Seti / USB Bellek
a) 2. ye Fatih Sultan Mehmet Masa Saati / Cengiz AYTMATOV Kitap Seti / USB Bellek
b) 3. ye Fatih Sultan Mehmet Tuğralı Kalem Seti / Cengiz AYTMATOV Kitap Seti / USB
Bellek
(2) Ödüller, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından dereceye giren öğrencilerin okullarına
gönderilecek ve Okul Müdürlüklerince öğrencilere tutanakla teslim edilecektir.

“29 MAYIS İSTANBUL’UN FETHİ” LİSELİLER
ARASI ÇEVRİM İÇİ BİLGİ YARIŞMASI
FAALİYET TAKVİMİ
Faaliyet Tarihler
Yarışma Duyurusunun Yapılması 20.05.2021
Yarışmanın Yapılması 29.05.2021
Sonuçların İlanı 29.05.2021
Ödüllerin Verilmesi 28.06.2021