26. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi

26. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi
Kongre teması: KENT MERKEZİNİ YENİDEN KEŞFETMEK

Geçtiğimiz yüzyılın sonlarına doğru hızlanan küreselleşme ile birlikte yaşanan yersiz-yurtsuzlaşma ve buna tepki olarak mekansal aidiyet hissinin yeniden önem kazanması, yapılı çevrelerde dikkate değer bir dönüşümün gerçekleşmesine neden olmaktadır. Bununla birlikte, son yıllardaki araştırmalar, geleneksel ve çağdaş yapılı çevreler arasındaki çelişkileri ve melezlikleri ortaya koyarak, mekan kullanımı, kent planlama, tasarım ve mimarlık alanlarında yeni tartışmaları da gündeme getirmiştir. Bunlar arasında; mekansal ayrışmaya karşılık olarak kent merkezlerinin potansiyellerini irdelemeye ve sorunlarını çözmeye yönelik araştırmaların ön plana çıktığı görülmektedir.
Bu gelişmelere bağlı olarak, 3-5 Nisan 2014 tarihlerinde düzenlenecek olan 26. Uluslararası Yapı-Yaşam Kongresi “Kent Merkezini Yeniden Keşfetmek” teması üzerinde yoğunlaşmaktadır. Kongre öncelikle, kent merkezlerinin geçmişten geleceğe taşıdığı süreklilik içindeki özgün değerlerin ortaya çıkarılmasını hedeflemektedir. Bu bağlamda, değişen yaşam pratiklerinin beraberinde getirdiği mekansal ve sosyal sorunların tartışılması amaçlanmaktadır. Kongre, kent merkezlerinin çağdaş yaşam koşullarına uyarlanabilmesine yönelik tartışmalar için bir platform oluşturacaktır.
Bu platformda ulusal ve uluslararası akademisyenlerin, araştırmacıların, yerel yönetimlerin, sivil toplum örgütlerinin, girişimcilerin ve kentlilerin katılımıyla kapsamlı ve çok boyutlu bir tartışma ortamı oluşması beklenmektedir. Kongrenin ilgi alanları aşağıdaki alt temaları kapsamaktadır. Ancak, ana tema kapsamında diğer araştırma alanlarındaki çalışmalar da kongre içeriğinin zenginleştirilmesi açısından ilgiyle karşılanacaktır.

1. KENT MERKEZİNİ GELECEĞE AKTARMAK: Planlama stratejileri ve tasarım yaklaşımları, mekansal dönüşümler, yeniden canlandırma (ekonomik, sosyal, fiziksel), kentsel miras, kentsel turizm
2. KENT MERKEZİNDE BULUŞMAK: Kentsel ayrışma/buluşma, kamusal yaşam, ulaşılabilirlik, erişilebilirlik, çeşitlilik, kentlilik bilinci, kapsayıcılık
3. KENT MERKEZİNİ YÖNETMEK: Kentsel politikalar, yönetişim, katılımcılık, afet ve risk yönetimi, alan yönetimi yaklaşımları
4. KENT MERKEZİNDE UYARLANABİLİRLİK: Ekolojik yaklaşımlar, enerji verimliliği, yenilikçi teknolojiler, çevresel kontrol
Kongrede sunulacak bildirilerin bir kısmı yeniden değerlendirmeye alınarak Uluslararası hakemli dergi olan, Open House Press tarafından yayınlanan ve EBSCO Host da indexlenen, GBER (Global Built Environment Review) isimli derginin özel sayısında yayınlanacaktır. Ayrıntılı bilgi icin; http://www.globalbuiltenvironmentreview.co.uk/Pages/default.aspx

Kongre Takvimi
İlk duyuru – 14 Ekim 2013 Pazartesi
Bildiri özetlerinin iletilmesi – 06 Aralık 2013 Cuma
Bildiri özetlerinin değerlendirilmesi ve ikinci duyuru – 20 Aralık 2013 Cuma
Bildiri tam metinlerinin iletilmesi – 07 Şubat 2014 Cuma
Bildiri tam metinlerinin değerlendirilmesi ve son duyuru – 17 Şubat 2014 Pazartesi
Düzeltilmiş tam metinlerin iletilmesi – 10 Mart 2014 Pazartesi
Kongre- 03-05 Nisan 2014

YÖNTEM
Kongre’de, alt başlık açılımları olarak belirlenen sorulara yanıt arayacak tartışmaların ve irdelemelerin yapılması amaçlanmaktadır. Bildirilerin görsel sunuşlarıyla birlikte yayınlanması gerçekleştirilerek, değerli bir belgelik oluşması sağlanacaktır.
Kongreye başvurular Bilimsel Kurul tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılacak, seçilecek bildiri ve posterlerin yanı sıra çağrılı sunuşlara da yer verilecektir.

BİLDİRİ İLE KATILIM
Bildiriler için 600 kelimelik bir özet gereklidir. En fazla 5 adet anahtar kelime yazılacaktır. Özet metinler Türkçe ve İngilizce olarak her iki dilde de www.bursamimar.org.tr adresinden indirilecek formlar kullanılarak hazırlanacaktır. Hazırlanan özetler [email protected] adresine gönderilmelidir.

POSTER İLE KATILIM
Poster sunuşlar için 600 kelimelik bir özet istenmektedir. Poster özet metinleri Türkçe ve İngilizce olarak her iki dilde de www.bursamimar.org.tr adresinden indirilecek formlar kullanılarak hazırlanacaktır. Özetlere jpg formatında 300 dpi (en fazla 16 x 24 cm) iki görsel eklenebilir. Hazırlanan poster özetleri ile görseller [email protected] adresine gönderilmelidir.
Poster özetleri kabul edilen katılımcılara, posterlerin sunuş standartları kabul metni ile birlikte bildirilecektir.

KONGRE KATILIM ÜCRETİ
Katılım ücretleri Halk Bankası Tuzpazarı Şubesi TR390001200929200016000035 IBAN no’lu Mimarlar Odası Bursa Şubesi hesabına yatırılarak, banka dekontu 0 224 453 56 01 numaralı faksa gönderilmelidir.

31 Ocak 2013 tarihine kadar sunum başına 150 TL’dir.
Kongre katılım bedeline katılım belgesi, kongre kitabı, bir adet çanta, eşzamanlı çeviri, yaka kartı, kahve servisi, öğle ve akşam yemekleri dahildir. İlave çanta bedeli 50 TL.’dir.
Not: Banka dekontu üzerinde ad ve soyad, TC kimlik no yer almalıdır.

PANEL
Kongre sonunda düzenlenecek panelde, kongrede sunulan bildirilerle ele alınan konular tartışmaya açılacak ve elde edilen veriler sonuç bildirgesine yansıtılacaktır.

BAĞLANTILI ETKİNLİKLER
Kongre’nin yapılacağı fuar alanında, 02 – 06 Nisan 2014 tarihleri arasında Mimarlar Odası Bursa Şubesi & TÜYAP Bursa Fuarcılık tarafından “26. Bursa Yapı ve Yaşam Fuarı” düzenlenecektir.

Congress Theme: RE-INVENTION OF CITY CENTER
With de-territorialization and re-terrritorialization beginning towards the end of the last century combined with increased globalization, this century experienced a phenomenal transformation of its built environments. However, some recent research highlight apparent contradictions and hybridity among the traditional and the contemporary global built environments. which has implications on space use, urban planning, design and architecture. Among these, many studies related to investigating potentials and generating solutions to problems of city centers in response to urban spatial segregation come forward.
In line with these, 26th International Building & Life Congress which will be held between 3-5 April 2014, focuses on the theme of “Re-invention of City Center”. The Congress primarily is targeted to revealing original values of city centers that are transferred continuously from past to the future. Within this context, it is aimed to provide a discussion on spatial and social issues that are brought about by the changing life dynamics and to enable the proposals for resolutions. The Congress will constitute a platform for the discussions about the resilience of city centers to contemporary life conditions.
In this platform, with the participation of both national and international academicians, researchers, local governments’ and non-governmental organizations’ representatives and citizens of Bursa, a multi-dimensional discussion arena about the subject will occur. The interest areas of the Congress are listed below. The Congress also welcomes (but not limited to) papers addressing aspects of policy, practice or theory of the city center.

1. TRANSMITTING CITY CENTER: Planning Strategies and design approaches, urban transformation, revitalisation (economic, social, physical), urban heritage, urban tourism
2. ENCOUNTERING CITY CENTER: Urban segregation, public life, accessibility, diversity, urban consciousness, inclusiveness
3. MANAGING CITY CENTER: Urban policies, governance, participation, disaster and risk management, site management approaches
4. RETROFITTING CITY CENTER: ecological approaches, energy efficiency, innovative technologies, environmental control
Selected papers will be published in GBER Journal(Glbal Built Environment Research) which is published by Open House Press and indexed by EBSCO Host. For further information please see; http://www.globalbuiltenvironmentreview.co.uk/Pages/default.aspx

Congress Calendar
First announcement – October 14, 2013
Abstract submission – December 06, 2013
Evaluation of abstracts and second announcement – December 20, 2013
Full text article submission – February 07, 2014
Evaluation of full text articles and final announcement – February 17, 2014
Deadline for submitting revised full text articles – March 10, 2014
Congress dates – April 03-05, 2014

PROCEDURE
The Congress aims to seek answers to the questions raised in the defined sub-themes through discussions and analyses. Documentation of both written and visual material will be made available following the Congress, in hopes that a valuable document be produced.
Applications for the Congress will be evaluated and finalized by the Scientific Committee. In addition to selected papers and posters, a number of keynote presentations by internationally renown professionals will take place during the Congress.

ORAL PRESENTATIONS
A summary of 600 words is required for oral presentations. A maximum of 5 keywords should be included. Abstracts should be submitted in English by downloading and typing into the Word document available at www.bursamimar.org.tr

POSTER PRESENTATIONS
A summary of 600 words is required for paper presentations. Poster summaries should be submitted in English by downloading and typing into the Word document available at www.bursamimar.org.tr Two .jpeg images may be submitted along with the poster summaries. Visual material should be saved at 300 DPI, no larger than 16 by 24 centimeters in horizontal orientation. The entire submission should then be sent through e-mail at [email protected]
Information about poster format will be e-mailed to participants.

CONGRESS PARTICIPATION FEE
Congress fees should be deposited to Halk Bankası, Tuzpazarı Branch, Chamber of Architects Bursa Branch account, IBAN number TR390001200929200016000035. Bank receipts should be faxed to +90-224-453 56 01, and include name, last name, and the oral presentation / poster ID(s) supplied to you.
Registration feeis payable until january 31, 2014 in the amount of 150 Euros per submission. On-site registration is only available only for non-presenting attendees and accompanying persons for 50 Euros. Registration is optional for persons not wishing to obtain the congress bag and other printed materials.
Congress fee for participants includes Certificate of Participation, Congress Proceedings Book, congress bag, simultaneous translation, name tag, as well as coffee service, lunch and dinner. Accompanying persons receive the same benefits, minus the Certificate of Participation.

PANEL
Subjects discussed in the papers presented at the Congress will be opened to discussion in order to constitute a final statement. In addition, outcomes obtained from roundtable discussions attended by various actors in the architectural profession (freelance architects, government employees, wage earners, and architectural students) will be include in the final document.

BİLİMSEL KURUL / SCIENTIFIC COMMITTEE
Nilüfer AKINCITÜRK, Prof.Dr.Y.Mimar / Prof.Dr.MArch
Aydan BALAMİR, Prof.Dr.Y.Mimar / Prof.Dr.MArch
Teresa BARATA SALGUEIRA ,Prof.Dr.Y.Mimar / Prof.Dr.MArch
Cana BİLSEL, Prof.Dr.Y.Mimar / Prof.Dr.MArch
Nur ÇAĞLAR, Prof.Dr.Y.Mimar / Prof.Dr.MArch
Neslihan DOSTOĞLU, Prof.Dr.Y.Mimar / Prof.Dr.MArch
Mualla ERKILIÇ, Prof.Dr.Y.Mimar / Prof.Dr.MArch
Tülin GÖRGÜLÜ, Prof.Dr.Y.Mimar / Prof.Dr.MArch
Zekai GÖRGÜLÜ, Prof.Dr.Y.Mimar / Prof.Dr.MArch
Roxana HAFIZ, Prof.Dr.Y.Mimar / Prof.Dr.MArch
Deniz İNCEDAYI, Prof.Dr.Y.Mimar / Prof.Dr.MArch
Feza KARAER, Prof.Dr.,Çevre Mühendisi / Prof.Dr.,Env.Eng.
Derya OKTAY, Prof.Dr.Y.Mimar&Kentsel Tasarımcı / Prof.Dr.Ms. in Arch,PGDipUD
Şengül ÖYMEN GÜR, Prof.Dr.Y.Mimar / Prof.Dr.MArch
Hassan RADIONE, Prof.Dr.Y.Mimar / Prof.Dr.MArch
Hülya TURGUT, Prof.Dr.Y.Mimar / Prof.Dr.MArch
Handan TÜRKOĞLU, Prof.Dr.Y.Mimar / Prof.Dr.MArch
Ruşen YAMAÇLI, Prof.Dr.Y.Mimar / Prof.Dr.MArch
Zdenek ZZAVREL, Prof.Dr.Y.Mimar / Prof.Dr.MArch
Müge AKKAR ERCAN, Doç.Dr.Y.Mimar / Assoc.Prof.Dr.
Arzu ÇAHANTİMUR, Doç.Dr.Y.Mimar / Assoc.Prof.Dr.
Feyzan ERKİP, Doç.Dr.Y.Mimar / Assoc.Prof.Dr.
Nilgün KULOĞLU,Doç.Dr.Y.Mimar / Assoc.Prof.Dr.
Özlem ORAL AYDIN, Doç.Dr.Y.Mimar / Assoc.Prof.Dr.
Filiz ŞENKAL SEZER, Doç.Dr.Y.Mimar / Assoc.Prof.Dr.
Osman TUTAL, Doç.Dr.Y.Mimar / Assoc.Prof.Dr.
Tülin VURAL ARSLAN, Doç.Dr.Y.Mimar / Assoc.Prof.Dr.
Murat Cemal YALÇINTAN, Doç.Dr.,Y.Şehir Plancısı / Assoc.Prof.Dr,Urban Planner
Selen DURAK, Yrd.Doç.Dr.Y.Mimar / Assist.Prof.Dr.
Yasemin ERBİL, Yrd.Doç.Dr.Y.Mimar / Assist.Prof.Dr.
Gül SAYAN ATANUR, Yrd.Doç.Dr.Y.Peyzaj Mimarı / Assist.Prof.Dr.,Land.Arch.
Tasleem SHAKUR, Dr.Y.Mimar / Dr.MArch
Magda SIBLEY,Dr.Y.Mimar / Dr.MArch
Bülend TUNA, Mimar / Architect

DÜZENLEME KURULU / ORGANIZING COMMITTEE

Nizamettin KAYA, Mimar, Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanı / Architect, President of Chamber of Architects Bursa Section
Üzeyir GÜVEN, Yönetim KuruluSekreter Üyesi / Board Secretary Member
Murat KÖSELER, Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member
Mehmet Orhan EFE, Mimar, Mimarlar Odası Bursa Şubesi, Yapı ve Yaşam Komitesi Başkanı / Architect, President of Chamber of Architects Bursa Section Building & Life Committee
Arzu ÇAHANTİMUR, Doç.Dr.Y.Mimar / Assoc.Prof.Dr.
Tülin VURAL ARSLAN, Doç.Dr.Y.Mimar / Assoc.Prof.Dr.
Selen DURAK, Yrd.Doç.Dr.Y.Mimar / Assist.Prof.Dr.
Rengin BECEREN ÖZTÜRK,Öğr.Gör.Dr.Y.Mimar / Inst.Dr.MArch
Çiğdem YÜCEL,Öğr.Gör.Dr.Y.Mimar / Inst.Dr.MArch
Sibel POLAT,Arş.Gör.Dr.Y.Mimar / Res.Assist.Dr.MArch
Tasleem SHAKUR,Dr.Y.Mimar / Dr.MArch

MİMARLAR ODASI BURSA ŞUBESİ YÖNETİM KURULU
Board of Chamber of Architects Bursa Section
Nizamettin KAYA, Başkan / President
Serkan SAPAN, 2. Başkan / Vice President
Üzeyir GÜVEN, Sekreter Üye / Secretary Member
Erdem YURDUSEVER, Sayman Üye / Treasurer
Burçak ŞİRİN Üye / Member
Murat KÖSELER ,Üye / Member
Necati DEMİRTAŞ, Üye / Member

Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi Odunluk Mah. Akademi Cad. No: 8 A-3 Blok Zemin Kat
Nilüfer / Bursa
Tel: +90.224.453 56 00 (Pbx) Fax: +90.224.453 56 01
E-mail. [email protected]
www.bursamimar.org.tr

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.