26. ANKARA ULUSLARARASI FİLM FESTİVALİ ULUSAL UZUN FİLM YARIŞMASI

26. ANKARA ULUSLARARASI FİLM FESTİVALİ
24 Nisan – 3 Mayıs 2015
ULUSAL UZUN FİLM YARIŞMASI
YÖNETMELİK

1. TARİH
26. Ankara Uluslararası Film Festivali 24Nisan-3Mayıs 2015 tarihleri arasında, Dünya Kitle İletişimi Araştırma
Vakfı (DÜNYA KİV) tarafından gerçekleştirilecektir.

2. AMAÇ
26. Ankara Uluslararası Film Festivali çerçevesinde, sinemanın sanatsal niteliklerini sergilemek, Türkiye
Sineması’nın usta sanatçılarına ve yeni yaratıcılarına katkıda bulunmak, nitelikli yapımları izleyiciyle
buluşturmak ve Türkiye sinema endüstrisinin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla ulusal yapımların
katılacağı bir uzun film yarışması düzenlenmiştir.

3. KATILIM KOŞULLARI
a) Yarışmanın yapılabilmesi için en az 6 filmin başvurmuş ve ön değerlendirmeyi geçmiş olması gerekir.
Festival Yürütme Kurulu, gerekli gördüğü hallerde yarışmaya başvuran filmleri Ön Seçici Kurul oluşturarak bir
ön değerlendirmeye tabi tutabilir.

b) Yarışmaya katılabilmek için filmin yasal sahibi başvuruda bulunur. Filmin birden fazla yasal sahibi varsa,
başvuru formunda diğer yasal sahiplerin imzası ya da ek olarak yazılı onayı yer almalıdır. Filmin yasal sahibi
yarışmaya istediği sayıda filmle katılabilir.

c) Filmlerin başka festivallere katılmış ya da ödül almış olması, resmi ya da özel televizyon kurumları
tarafından yapılmış ya da yaptırılmış olmaları, yarışmaya katılmalarına engel değildir. Ancak televizyon dizisi
olarak hazırlanmış bölümlü filmlerle, herhangi bir ulusal TV kanalında(paralı-parasız-şifreli-şifresiz)
gösterilmiş veya DVD baskıları satışa sunulmuş ya da gösterimi internet üzerinden gerçekleştirilmiş filmler,
Ulusal Uzun Film Yarışması’na kabul edilmezler. Daha önce Ankara Uluslararası Film Festivali’ne katılmış
filmler hiçbir suretle yarışmaya kabul edilmez.

d) Yarışmaya 01 Ocak 2014 tarihinden sonra yapılmış ve Eser İşletme Belgesi almış olan filmler katılabilir.

e) Filmin yapımcılarından en az birinin ya da yönetmenin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması
gerekmektedir.

f) 12.08.2005 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “Sinematografik Ortak Yapımlar ve Türkiye’de Ticari Amaçlı
Film Çekmek İsteyen Yerli Yapımcılar Hakkında Yönetmelik”e göre bir ortak yapım, “Türk Filmi” olarak kabul
edilebilmesi için aşağıdaki niteliklerden en az birini taşımalıdır:

1- Yerli yapımcının katılım payı en az %51 olmalıdır.
2- Yerli yapımcının teknik ve sanatsal katkısı, aşağıda belirtilen “Ulusal Film Teknik ve Sanatsal Katkı Ölçüm”

cetveline göre 22 puanlık sistemde asgari 14 puanı sağlamalıdır:
Unsur/Puan
Yönetmen/3
Senarist /3
Özgün Müzik Bestesi/1
Başrol Oyuncusu 1/3
Başrol Oyuncusu 2/2
Karakter Oyuncusu /1
Sanat Yönetmeni /1
Görüntü Yönetmeni/1
Kurgucu/1
Ses Mühendisi/1
Mekan Yoğunluğu/1
Laboratuar/1
Türkçe Çekim Dili/3

g) Yarışma filmlerinin gösterimi DCP olarak gerçekleştirilecektir. DCP’nin gösterim koşullarına uygun olması
gerekmektedir.

h) Festivalde ödül kazanan filmler yayınladıkları basın bültenlerinde, verdikleri gazete ilanlarında ve film
afişlerinde Ankara Uluslararası Film Festivali, Ulusal Uzun Film Yarışması’nda aldıkları ödülü Festivalin
logosuyla birlikte yazmakla yükümlüdür.

i) Yarışmaya katılmak isteyenler, Festival’in web sayfasındaki (http://www.filmfestankara.org.tr) başvuru
formunu doldurup, imzalayarak en geç 25 Şubat 2015 Çarşamba gününe kadar filmin 6 adet DVD/Blu-ray
kopyası ve aşağıda belirtilen materyallerle birlikte(CD, DVD ya da flash belleğe kaydedilerek) Dünya Kitle
İletişimi Araştırma Vakfı, Ankara Uluslararası Film Festivali, Farabi Sokak 29/1, Çankaya 06690, Ankara
adresine göndermelidir.

Başvurunun Tamamlanması İçin Gerekli Belge ve Malzemeler:
1. Filmden en az 2 adet fotoğraf (300 dpi)
2. Yönetmenin fotoğrafı (300 dpi).
3. Yönetmenin Türkçe ve İngilizce kısa biyografisi(en fazla 100 kelime), filmografisi ve filmin diğer
festivallerden aldığı ödülleri gösteren liste.
4. Filmin Türkçe ve İngilizce özeti(en fazla 100 kelime).
5. Filme ait Eser İşletme Belgesi.
6. Filmin 5 adet basılı afişi ve dijital ortamda afişi.
7. Filmin teknik bilgilerini ve rol dağılımını gösteren jenerik metni.
8. Filmin DVD ya da CD içinde “720/1080 .mkv”, “.avi” ya da “.mov” görüntü formatındaki fragmanı.
Fragman üzerinde herhangi bir logo, timecode, yazılı ibare ya da altyazı olmamalıdır.
9. Gösterim kopyası altyazılı değilse, altyazı çevirisi için diyalog listesi ve İngilizce altyazı listesi (elektronik
ortamda). Türkçe dışında başka bir dilde çekilmiş ise Türkçe ve İngilizce diyalog listesi.

j) Yarışmaya katılması kesinleşen filmlerin gösterim kopyalarının (DCP) teslim tarihi, 10 Nisan 2015 Cuma
günüdür. Film kopyaları Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı, Ankara Uluslararası Film Festivali, Farabi Sokak
29/1, Çankaya, 06690 Ankara adresine filmin yasal sahibi tarafından ulaştırılmalıdır. Film kopyaları en geç
festival bitiminden on beş gün sonra yasal sahiplerine Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından
ulaştırılır.

k) Yarışmaya başvurmuş eser sahipleri, festivalin başlangıç tarihi olan 23 Nisan 2015 tarihinden 15 gün önce
yazılı bir belge ile Festival Yürütme Kurulu’na başvurmak koşuluyla filmlerini yarışmadan çekebilirler.

l) Ulusal Uzun Film Yarışması’na katılan filmler, Ankara Uluslararası Film Festivali’nde İngilizce altyazılı olarak
gösterilir. Yapımcı, filminin kopyasını İngilizce altyazılı olarak festivale ulaştıramadığı takdirde festival film
için elektronik İngilizce altyazı hazırlar.

m) Ön değerlendirme sonucu yarışma dışı kalan veya yarışacak filmlerin DVD/Blu-ray kopyası sahiplerine
iade edilmeyecek, festival arşivinde araştırmacıların hizmetine sunulacaktır.

n) Başvuru belgesinde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu, imzalayan kişiyi bağlar. Bu bilgiler nedeniyle
doğabilecek hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir. Yarışmaya gönderilen eser içerisindeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb. kullanımları sebebiyle üçüncü kişilerden doğacak her türlü telif
hakkı ihlali iddiası başvuru sahibinin(yönetmen/yapımcı) sorumluluğundadır.

4. ÖZEL KOŞULLAR
a) Başvuru formunda belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu imzalayan kişiyi bağlar. Bu bilgiler nedeniyle
doğabilecek hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir.

b) Yarışmaya başvurmuş filmlere herhangi bir katılım ve gösterim ücreti ödenmez.

c) Yarışmaya katılan filmler, Festival günleri içinde en çok 2 (iki) kez ücretli ya da ücretsiz olarak gösterilebilir
ve bu gösterimler için filmin yasal sahibine herhangi bir ücret ödenmez.

d) Yapımlar izleyiciye ve Seçici Kurul’a Festival Yürütme Kurulu’nun uygun göreceği salonlarda ve yaptığı
izlenceye göre sunulur. Festival süresince yapılan gösterimler için (televizyon hariç) filmlerin yapımcılarından
ayrıca izin alınmaz. Gösterimler sırasında, eser sahipleri tarafından Festival Yürütme Kurulu’na ya da salon
yetkililerine salon ya da izlence değişikliği önerilemez.

5. SEÇİCİ KURULLARIN OLUŞUMU VE ÇALIŞMASI

5.1. ÖN SEÇİCİ KURULUN OLUŞUMU VE ÇALIŞMASI
a) Ön Seçici Kurul, Festival Yürütme Kurulu içerisinden ve/veya Festival Yürütme Kurulu’nun kendi dışından
seçeceği uzmanlardan oluşur. Ön seçimi yapacak olan Seçici Kurul 3 üyeden oluşur. Başvuran yapıtlardan
katılma koşullarına uygun bulunmayanlar, Seçici Kurul’a izletilmeyecektir.

b) Sonuçlar en geç, 23 Mart 2015 Pazartesi günü açıklanacaktır.

c) Ön Seçici Kurul, aday gösterdikleri filmleri bir tutanakla belgeleyip, kamuoyuna açıklanana kadar sonuçları
saklamakla yükümlüdür.

5.2. YARIŞMA SEÇİCİ KURULU’NUN OLUŞUMU VE ÇALIŞMASI

a) Seçici Kurul 5 kişiden oluşur.

b) Seçici Kurul, filmleri izlemeye başlamadan önce Ulusal Uzun Film Yarışması Koordinatörü ile birlikte ilk
toplantısını yapar. Bu toplantıda Seçici Kurul üyelerine Festival ve Ulusal Uzun Film Yarışması ile ilgili bilgiler
verilir. Daha sonra Seçici Kurul çalışma yöntemini saptar.

c) Seçici Kurul, kararlarını salt çoğunlukla (en az 3 oy) verir, bütün üyelerin 1 oy hakkı vardır.

d) Oy hakkı bulunmayan Ulusal Uzun Film Yarışması Koordinatörü, gözlemci olarak Seçici Kurul
toplantılarında yer alır. Gözlemci, yönteme ilişkin sorunların çözümlenmesine katkıda bulunur.

e) Seçici Kurul Üyeleri, yarışma sırasında filmlerin hepsini izlemekle yükümlüdür.

f) Seçici Kurul, sonuçları açıklamadan önce bütün üyelerce imzalanmış karar tutanakları ile gerekçeli
sonuçları Festival Yürütme Kurulu’na teslim etmekle yükümlüdür.

g) Seçici Kurul, karar için en geç, son yarışma filmini değerlendirdiği günü izleyen sabah saat 09.00’da
toplanır. Seçici Kurul üyelerinin tamamının, yarışma sonuçlarını basın toplantısı ya da ödül töreninde
açıklamak üzere hazır bulunması gerekir.

5.3. SİYAD SEÇİCİ KURULU
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) üyesi 3 kişiden oluşan SİYAD Seçici Kurulu, Ulusal Uzun Film Yarışması’na
katılan filmlerden birine SİYAD Ödülü verir.

6. ÖDÜLLER
Seçici Kurul üyeleri tarafından kararlaştırılır.
1. En İyi Film
2. Mahmut Tali Öngören Özel Ödülü
3. En İyi Yönetmen
4. En İyi Kadın Oyuncu
5. En İyi Erkek Oyuncu
6. En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
7. En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
8. Onat Kutlar En İyi Senaryo Ödülü (özgün ya da uyarlama)
9. En İyi Görüntü Yönetmeni
10. En İyi Sanat Yönetmeni
11. En İyi Özgün Müzik
12. En İyi Kurgu
13. En İyi Ses Tasarımı
14. SİYAD En İyi Film Ödülü (SİYAD’ın belirlediği seçici kurul tarafından seçilir.)

Seçici Kurul ayrıca aşağıdaki ödülleri de yalnızca ilk uzun filmleriyle Ulusal Uzun Film Yarışması’na katılmış
sanatçılara verebilir:
1. Umut Veren Yeni Yönetmen
2. Umut Veren Yeni Kadın Oyuncu
3. Umut Veren Yeni Erkek Oyuncu
4. Umut Veren Yeni Senaryo Yazarı

7. ÖDÜLLERLE İLGİLİ ÖZEL KOŞULLAR
a) Seçici Kurul gerekli gördüğü durumlarda “Seçici Kurul Özel Ödülü” verebilir. Seçici Kurul Özel Ödülü bir tek
yapıta ya da kişiye verilebilir. Ödül yapıt ya da kişiler arasında paylaştırılamaz. Oy birliği esastır.

b) Ödüller sahiplerine Ankara Uluslararası Film Festivali kapanış töreninde takdim edilir.

c) Ödül alanlara Ankara Uluslararası Film Festivali ödül heykelciği verilir. En İyi Film ve Mahmut Tali Öngören
Özel Ödülü’nü kazanan yapıtın yapımcı ve yönetmenine ayrı ayrı Ankara Uluslararası Film Festivali ödül
heykelciği verilir.

d) Ödüller, yapıtlar ve kişiler arasında paylaştırılamaz.

e) Yarışmaya katılan filmlerde görev üstlenmiş sanatçıların yabancı uyruklu olması, ödül almasına engel
değildir.

f) Bu yönetmelikte belirtilmeyen türde ya da sayıda ödül verilemez. Ancak Ankara Uluslararası Film Festivali
yarışmalı bölümlerinde ek özel ödül vermek isteyen kişi ya da kuruluşlar Festival’in başlamasından en az 15
gün önce Festival Yürütme Kurulu’na gerekçeli olarak başvurdukları takdirde durum Ankara Uluslararası Film
Festivali Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilerek karar verilir. Ödülün hangi filme verileceği ise Ulusal
Uzun Film Yarışması, Seçiciler Kurulu tarafından belirlenir.

8. YETKİ
Bu yönetmelikte ayrıca belirtilmeyen konularda karar yetkisi Ankara Uluslararası Film Festivali Yürütme
Kuruluna aittir. Ulusal Uzun Film yarışmasına katılan yapımcı, yönetmen, oyuncu ve filme katkısı bulunan
diğer kişiler bu kuralları kabul etmiş sayılırlar. Bu yönetmelikten yapıma katkısı bulunan kişileri haberdar
etmek, başvuru sahibi olan, filmin yasal sahibinin sorumluluğundadır.

DVD/Blu-ray olarak ön jürinin değerlendirmesine sunulmuş ve yarışmaya kabul edilmiş olan, ancak postprodüksiyonu
devam ettiği için festivale yetiştirileceği vaat edilip yetiştirilemeyen filmler, yarışmaya katılım
hakkını kaybeder. Festival yönetimi bu durumda ön jürinin belirlediği bir başka filmi yarışmaya alabilir.