25. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi

25. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi

Kongre teması: YAŞANABİLİR KENTLER

Dünyada son yirmi yılda yaşanan, yaşayanları tehdit eden ekolojik rahatsızlıkları ve geleneksel kent modelindeki radikal değişimleri de kapsayan değişimler, sadece karmaşık ve tekdüze değil, önemli çevresel sorunlarla kuşatılmış kentleri yaratmıştır. Öte yandan, kent yaşamındaki, yer/mekân kalitesindeki ve hizmetlerdeki gerilemeler, toplumsal sorunları da önemli bir sorunsal olarak karşımıza çıkarmıştır. Bu bağlamda, ‘yaşanabilirlik’, kentsel topluluklar üzerindeki baskılar, kentleşmenin etkileri ve bunların kent halkının esenliği üzerindeki yansımaları konusundaki duyarlılığa tepki olarak, kentleri ve insanların yaşadıkları yerleri planlayan ve araştıranlar için temel bir kavram olarak ortaya çıkmıştır.

Bu gelişmelere koşut olarak, 25. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi ‘Yaşanabilir Kentler’ teması üzerinde yoğunlaşmakta ve yaşanabilirliğin çeşitli boyutlarını irdeleyerek, kentleri yaşanabilir kılan etmenleri belirlemeyi amaçlamaktadır. Kongre öncelikle kentteki yaşamın mükemmel planlama, nitelikli mimari, ya da yüksek teknoloji ve ileri mühendislikten çok daha fazlasıyla ilgili bir durum olduğuna dikkat çekmektedir. Bu kapsamda, kent halkının birbiriyle olan ilişkileri, kültürel, eğlence ve alışveriş olanaklarından eşit bir şekilde yararlanmaları, kentin ve kent mekânlarının çekiciliği ve kapsayıcılığı, sağlanan yerel yönetim hizmetleri, vb. kent yaşamını keyifli ya da çekilmez hale getirebilir. İkinci olarak, kentlerin çağdaş toplumların karşı karşıya kaldığı çeşitli sorunlara bir çözüm olabilme yetisine sahip olduğu gerçeği dikkate alınarak, bu kongre kentlerdeki yaşanabilirliğin nasıl geliştirilebileceği ile ilgili tartışmalar için bir platform sunmaktadır.

Yaşanabilirliğin tartışılmaz bir kentli hakkı olduğu ve bu hakkı savunmanın çoğu kez olduğu gibi meslek odalarının söylemleriyle sınırlı kalmaması gerektiği bilinciyle, Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi, 25. Gümüş Yıldönümü’nde, bu sorumluluğu bir söylemden öteye taşıyabilmenin arayışı içerisinde olacaktır. Kongre böylece akademik araştırmacıların, politik yönlendiricilerin, girişimcilerin ve vatandaşların ilgisini çekecek pek çok önemli konunun irdelenmesi için kapsamlı ve çok boyutlu bir tartışma ortamını sağlamayı hedeflemektedir.

Kongrenin ilgi alanları şu alt-temaları kapsamaktadır:

1. Erişilebilir, kapsayıcı, duyarlı yerleşmeler

2. Toplumsal ve kültürel olarak sürdürülebilir yerleşmeler

3. Ekolojik olarak sürdürülebilir, dayanıklı, doğal afetlere karşı korunmuş yerleşmeler

4. Yaşanabilir kamusal mekânlar

5. Kentlerde sağlık, güvenlik, esenlik

Kongre Takvimi

İlk duyuru 23 Ekim 2012 Salı

Bildiri özetlerinin iletilmesi 30 Kasım 2012 Cuma

Bildiri özetlerinin değerlendirilmesi ve ikinci duyuru 14 Aralık 2012 Cuma

Bildiri tam metinlerinin iletilmesi 04 Şubat 2013 Pazartesi

Bildiri tam metinlerinin değerlendirilmesi ve son duyuru 15 Şubat 2013 Cuma

Düzeltilmiş tam metinlerin iletilmesi 04 Mart 2013 Pazartesi

Kongre 28-30 Mart 2013

YÖNTEM

Kongre’de, alt başlık açılımları olarak belirlenen sorulara yanıt arayacak tartışmaların ve irdelemelerin yapılması amaçlanmaktadır. Bildirilerin görsel sunuşlarıyla birlikte yayınlanması gerçekleştirilerek, değerli bir belgelik oluşması sağlanacaktır.

Kongreye başvurular Bilimsel Kurul tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılacak, seçilecek bildiri ve posterlerin yanı sıra çağrılı sunuşlara da yer verilecektir.

BİLDİRİ İLE KATILIM

Bildiriler için 400 kelimelik bir özet gereklidir. En fazla 5 adet anahtar kelime yazılacaktır. Özet metinler Türkçe ve İngilizce olarak her iki dilde de www.bursamimar.org.tr adresinden indirilecek formlar kullanılarak hazırlanacaktır. Hazırlanan özetler yapi_yasam@bursamimar.org.tr adresine gönderilmelidir.

POSTER İLE KATILIM

Poster sunuşlar için 400 kelimelik bir özet istenmektedir. Poster özet metinleri Türkçe ve İngilizce olarak her iki dilde de www.bursamimar.org.tr adresinden indirilecek formlar kullanılarak hazırlanacaktır. Özetlere jpg formatında 300 dpi (en fazla 16 x 24 cm) iki görsel eklenebilir. Hazırlanan poster özetleri ile görseller yapi_yasam@bursamimar.org.tr adresine gönderilmelidir.

Poster özetleri kabul edilen katılımcılara, posterlerin sunuş standartları kabul metni ile birlikte bildirilecektir.

KONGRE KATILIM ÜCRETİ

Katılım ücretleri Halk Bankası Tuzpazarı Şubesi TR390001200929200016000035 IBAN no’lu Mimarlar Odası Bursa Şubesi hesabına yatırılarak, banka dekontu 0 224 453 56 01 numaralı faksa gönderilmelidir.

31 Ocak 2013 tarihine kadar sunum başına 120 TL’dir.

Kongre katılım bedeline katılım belgesi, kongre kitabı, bir adet çanta, eşzamanlı çeviri, yaka kartı, kahve servisi, öğle ve akşam yemekleri dahildir. İlave çanta bedeli 50 TL.’dir.

Not: Banka dekontu üzerinde ad ve soyad, TC kimlik no yer almalıdır.

PANEL

Kongre sonunda düzenlenecek panelde, kongrede sunulan bildirilerle ele alınan konular, sonuç bildirgesi oluşturmaya yönelik olarak tartışmaya açılacaktır. Ayrıca kongreye paralel olarak düzenlenen, mimarlık meslek ortamındaki farklı aktörlerin (serbest mimarlar, kamu çalışanları, ücretli çalışanlar ve mimarlık öğrencileri) katılacağı yuvarlak masa toplantılarından elde edilen sonuçlar da sonuç bildirgesine yansıtılacaktır.

BAĞLANTILI ETKİNLİKLER

Kongre’nin yapılacağı fuar alanında, 27 – 31 Mart 2013 tarihleri arasında Mimarlar Odası Bursa Şubesi & TÜYAP Bursa Fuarcılık tarafından “25. Bursa Yapı ve Yaşam Fuarı” düzenlenecek; ayrıca sergiler ve Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü tarafından mimarlık öğrencilerine yönelik çalışma atölyeleri düzenlenecektir.

25th International Building & Life Congress (‘Silver Congress’)

Congress theme: ‘LIVEABLE CITIES’

Changes that have taken place in the world over the last two decades, including ecological disturbances and radical changes in conventional city form have produced cities that are not just chaotic and monotonous in appearance, but have serious environmental problems threatening their inhabitants. As city living and the quality of places and amenities are declining, social problems have also come to the forefront. In this context, ‘liveability’ has become a central issue for those who plan and study cities or places where people live in response to growing pressures on urban communities, concern about the impacts of urbanisation and the effects of this on the well-being of residents.

In line with these, 25th International Building & Life Congress focuses on the concept of ‘liveable cities’ and aims to determine the correlates of liveability paying attention on its diverse aspects at all scales. The congress firstly seeks to emphasize that life in the city is about far more than excellent planning, high-tech engineering or high quality architecture. The relationships people have with one another, their equal access to cultural, leisure and shopping amenities and public transportation, the attractiveness and inclusiveness of the city and its spaces, and the quality of local municipality services they receive can make urban living pleasurable or dissatisfying. Secondly, in line with the fact that cities can be a solution to many of the problems that modern societies face, the congress presents a platform to discuss how to improve the liveability in cities.

Based on the understanding that liveability is a citizen right and that defending this right does not usually go beyond the discourses under the responsibility of professional chambers, the 25th Building & Life Congress, in its Silver Anniversary, will try to find ways to further this responsibility by going beyond discourses. Hence, the congress provides a comprehensive and multi-dimensional discussion milieu to explore a wide range of issues that should be of interest for academic researchers, policy makers, developers/entrepreneurs and citizens.

Areas of interest, though not exhaustive, include the following sub-themes:

1. Accessible, inclusive and responsive settlements

2. Socially and culturally sustainable settlements

3. Ecologically sustainable, durable and resilient settlements

4. Liveable public spaces

5. Health, safety and well-being in cities

Congress Calendar

First announcement October 23, 2012

Abstract submission November 30, 2012

Evaluation of abstracts and second announcement December 14, 2012

Full text article submission February 04, 2013

Evaluation of full text articles and final announcement February 15, 2013

Deadline for submitting revised full text articles March 04, 2013

Congress dates March 28-30, 2013

PROCEDURE

The Congress aims to seek answers to the questions raised in the defined sub-themes through discussions and analyses. Documentation of both written and visual material will be made available following the Congress, in hopes that a valuable document be produced.

Applications for the Congress will be evaluated and finalized by the Scientific Committee. In addition to selected papers and posters, a number of keynote presentations by internationally renown professionals will take place during the Congress.

ORAL PRESENTATIONS

A summary of 400 words is required for oral presentations. A maximum of 5 keywords should be included. Abstracts should be submitted in English by downloading and typing into the Word document available at www.bursamimar.org.trAbstracts should then be mailed to yapi_yasam@bursamimar.org.tr

POSTER PRESENTATIONS

A summary of 400 words is required for paper presentations. Poster summaries should be submitted in English by downloading and typing into the Word document available at www.bursamimar.org.tr Two .jpeg images may be submitted along with the poster summaries. Visual material should be saved at 300 DPI, no larger than 16 by 24 centimeters in horizontal orientation. The entire submission should then be sent through e-mail at yapi_yasam@bursamimar.org.tr

Information about poster format will be e-mailed to participants.

CONGRESS PARTICIPATION FEE

Congress fees should be deposited to Halk Bankası, Tuzpazarı Branch, Chamber of Architects Bursa Branch account, IBAN number TR390001200929200016000035. Bank receipts should be faxed to +90-224-453 56 01, and include name, last name, and the oral presentation / poster ID(s) supplied to you.

Registration feeis payable until january 31, 2013 in the amount of 120 Euros per submission. On-site registration is only available only for non-presenting attendees and accompanying persons for 50 Euros. Registration is optional for persons not wishing to obtain the congress bag and other printed materials.

Congress fee for participants includes Certificate of Participation, Congress Proceedings Book, congress bag, simultaneous translation, name tag, as well as coffee service, lunch and dinner. Accompanying persons receive the same benefits, minus the Certificate of Participation.

PANEL

Subjects discussed in the papers presented at the Congress will be opened to discussion in order to constitute a final statement. In addition, outcomes obtained from roundtable discussions attended by various actors in the architectural profession (freelance architects, government employees, wage earners, and architectural students) will be include in the final document.

RELATED ACTIVITIES

25th Bursa Building and Life Fair will be organized by the Chamber of Architects Bursa Branch and TÜYAP between March 27-31, 2013 in the exhibition area of the congress venue. Additionally, exhibitions will take place, and architecture students will be able to attend workshop activities organized by the Architecture Department of the Uludağ University.

 

BİLİMSEL KURUL / SCIENTIFIC COMMITTEE

Nilüfer AKINCITÜRK, Prof.Dr.Y.Mimar / Prof.Dr.MArch

Ali Osman ASASOĞLU, Prof.Dr.Y.Mimar / Prof.Dr.MArch

Cânâ BİLSEL, Prof.Dr.Y.Mimar / Prof.Dr.MArch

Ali CENGİZKAN, Prof.Dr.Y.Mimar / Prof.Dr.MArch

Manuel CUADRA, Prof.Dr.Y.Mimar-Mühendis,Almanya /Prof.Dr.MArch.-Ing, Germany

İclal DİNÇER, Prof.Dr.Y.Mimar, Şehir Plancısı / Prof.Dr.MScCP

Neslihan DOSTOĞLU, Prof.Dr.Y.Mimar / Prof.Dr.MArch

Emel GÖKSU, Prof.Dr.Y.Mimar Şehir Plancısı / Prof.Dr.MScCP

Tülin GÖRGÜLÜ, Prof.Dr.Y.Mimar / Prof.Dr.MArch

Orhan HACIHASANOĞLU, Prof.Dr.Y.Mimar / Prof.Dr.MArch

Barbara HOIDN, Prof.Dr.Y. Mimar / Prof.Dr.MArch

Güzin KONUK, Prof.Dr.Y.Mimar / Prof.Dr.MArch

Jaime LERNER, Prof.Dr.Y.Mimar, Brezilya / Prof.Dr.MArch, Brasil

Derya OKTAY, Prof.Dr.Y.Mimar, Kentsel Tasarımcı / Prof.Dr.Ms. in Arch, PGDipUD

Şengül ÖYMEN GÜR, Prof.Dr.Y.Mimar / Prof.Dr.MArch

Güven A.SARGIN, Prof.Dr.Y.Mimar / Prof.Dr.MArch

Alan Jackson SIMPSON, Prof.Dr.Y.Mimar, Şehir Plancısı, İngiltere / Prof.Dr.MArch, MScCP, UK

Bülend TUNA, Mimar / Architect

Handan TÜRKOĞLU, Prof.Dr.Y.Mimar / Prof.Dr.MArch

Zuhal ULUSOY, Prof.Dr.Y.Mimar / Prof.Dr.MArch

DANIŞMA KURULU / ADVISORY BOARD

Neslihan DOSTOĞLU, Prof.Dr.Y.Mimar / Prof.Dr.MArch

Mehmet Orhan EFE, Mimar, Mimarlar Odası Bursa şubesi, Yapı ve Yaşam Komitesi Başkanı / Architect, President of Chamber of Architects Bursa Section Building & Life Committee

Nizamettin KAYA, Mimar, Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanı / Architect, President of Chamber of Architects Bursa Section

Eyüp MUHCU, Mimar, Mimarlar Odası Genel Başkanı / Architect,Chamber of Architects Headquarters-President

Derya OKTAY, Prof.Dr.Y.Mimar, Kentsel Tasarımcı / Prof.Dr.Ms. in Arch, PGDipUD

Şengül ÖYMEN GÜR, Prof.Dr.Y.Mimar / Prof.Dr.MArch

Bülend TUNA, Mimar, Mimarlar Odası 40. ve 41. Dönem Genel Başkanı/ Architect, Chamber of Architects 40th and 41st Term President

Handan TÜRKOĞLU, Prof.Dr.Y.Mimar / Prof.Dr.MArch

Evren BÖKE, Mimar, Bilimsel Kurul Sekreteri / Architect, Scientific Committee Secretary

MİMARLAR ODASI BURSA ŞUBESİ YÖNETİM KURULU

Board of Chamber of Architects Bursa Section

Nizamettin KAYA, Başkan / President

Serkan SAPAN, 2. Başkan / Vice President

Üzeyir GÜVEN, Sekreter Üye / Secretary Member

Erdem YURDUSEVER, Sayman Üye / Treasurer

Erol PÜRCÜ, Üye / Member

Elif ŞEHİTOĞLU, Üye / Member

Özlem KÖPRÜLÜ BAĞBANCI, Üye / Member

Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi Odunluk Mah. Akademi Cad. No: 8 A-3 Blok Zemin Kat

Nilüfer / Bursa

Tel: +90.224.453 56 00 (Pbx) Fax: +90.224.453 56 01

E-mail. bursamimar@bursamimar.org.tr

www.bursamimar.org.tr

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin