2244 Sanayi Doktora Programı Kapsamında İş Birliği

TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı 2019 Yılı Çağrısı başvuruya açılmıştır. Programa başvurular 13 Aralık 2019 tarihine kadar alınacaktır.

Program kapsamında özel sektörde daha fazla araştırmacı istihdam edilmesini teşvik etmek amacıyla, doktora öğrencilerine yönelik burs ve özel sektöre yönelik istihdam desteği verilmektedir. Bu sayede hibe, destekler ve yatırım destekleriyle hedeflenen teknolojik dönüşümün sağlanması ve değer zincirinde istenilen seviyelere ulaşılması için kritik önem arz eden insan kaynağının, nicelik ve nitelik olarak iyileştirilmesi sağlanacaktır. Bu amaç doğrultusunda firmaların ihtiyaçları merkeze alınacak, firmalar ile işbirliği içinde kritik doktoralı insan kaynağının yetiştirilmesi sağlanacaktır.

2244 Sanayi Doktora Programı çağrısı, doktora eğitimi vermek üzere yurt içinde eğitim veren devlet veya vakıf yükseköğretim kurumları veya araştırma altyapılarının; AR-GE veya tasarım merkezlerine sahip özel sektör kuruluşları veya teknoparklar bünyesinde Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri veya TÜBİTAK tarafından desteklenen en az bir proje sonuçlandırmış özel sektör kuruluşlarıyla birlikte sunacakları projelerin her türlü işlem ve yükümlülüklerini kapsar.

Program kapsamında gerçekleşecek iş birliği modelleri:

Üniversite-Sanayi İşbirliği Modeli: Bir üniversite/araştırma altyapısı ile bir özel sektör kuruluşunun bir araya geldiği ortaklı projelerdir.

Rekabet Öncesi Üniversite-Sanayi İşbirliği Modeli: Bir üniversite/araştırma altyapısı ile en az iki özel sektör kuruluşunun bir araya geldiği ortaklı projelerdir.Üniversite-Sanayi İşbirliği Modelinde bir sanayi kuruluşunun, Rekabet Öncesi Üniversite-Sanayi İşbirliği Modelinde ise en az iki özel sektör kuruluşunun protokole dahil olması gerekir.

Çağrı kapsamında;
Öğrencilere verilecek bursun süresi, tezli yüksek lisans sonrası doktora eğitimi için bursiyerin projeye dahil olduğu dönem esas alınarak 48 ay sonunda, bütünleşik doktora eğitimi için ise 60 ay sonunda sona erdirilir.
Özel sektör kuruluşlarına yönelik verilecek istihdam desteğinin süresi öğrencinin doktora eğitiminden mezuniyeti sonrası en fazla 36 aydır.

Proje süresi; projede bütünleşik doktora öğrencisi bulunmayanlar için burs ve istihdam desteği dönemleri dâhil en fazla 84 aydır. Ancak proje yöneticisinin gerekçeli talebi halinde bu süre GYK kararı ile en fazla 120 aya çıkartılabilir. Proje süresi; projede bütünleşik doktora öğrencisi bulunanlar için burs ve istihdam desteği dönemleri dâhil en fazla 96 aydır. Ancak proje yöneticisinin gerekçeli talebi halinde bu süre GYK kararı ile en fazla 132 aya çıkartılabilir.

Üniversite-Sanayi İşbirliği Modelinde istihdam edilen araştırmacılara ödenen ücretin %40’ı, Rekabet Öncesi Üniversite-Sanayi İşbirliği Modelinde ise ödenen ücretin %60’ı bursiyerin mezuniyeti sonrasında maksimum 3 yıl süreyle TÜBİTAK tarafından desteklenir. İstihdam desteği için TÜBİTAK tarafından ödenen aylık destek miktarı üniversite-sanayi işbirliği modelinde ilgili dönemde geçerli brüt asgari ücretin en fazla 2 katını; Rekabet Öncesi Üniversite-Sanayi İşbirliği Modelinde ilgili dönemde geçerli brüt asgari ücretin 3 katını aşamaz. Sanayi kuruluşu tarafından istihdam döneminde bursiyere ödenen aylık taban ücreti, brüt asgari ücretin 2 katından az olamaz.