2213-Yurt Dışı Lisansüstü Burs Programı

2213-Yurt Dışı Lisansüstü Burs Programı Katip Çelebi-Newton Fonu Başvurusu Açıldı

Katip Çelebi – Newton Fonu kapsamında 2213-Yurt Dışı Lisansüstü Burs Programı için başvuru alınacaktır.

Program kapsamında İngiltere’de bulunan bir üniversitede doktora eğitimi almak isteyenlere eğitim bursu sağlanmaktadır.
2213-YURT DIŞI LİSANSÜSTÜ BURS PROGRAMI
KATİP ÇELEBİ-NEWTON FONU BURS PROGRAMI
(2015)

TÜBİTAK Bilim Kurulu tarafından belirlenmiş olan aşağıdaki alanlarda, İngiltere’de bulunan
bir üniversitede doktora eğitimi almak isteyenlere eğitim bursu sağlanmaktadır. (Bu program
kapsamında sadece DOKTORA bursu verilmektedir.)
Burs Verilecek Alanlar:
• Tarım
• Sağlık
• Gıda ve Beslenme
• Su ve Temizlik
• İnsani krizler ve acil durumlar, Afet riski Azaltımı

Burs Miktarı ve Ödeme Koşulları
Verilecek eğitim bursu, doktora eğitiminin üç yılını kapsamaktadır. Bursluluk süresince
bursiyerlere, yaşam gideri (aylık 1.800 ABD Doları), öğrenim harçları ve sağlık sigortası da
dâhil olmak üzere yıllık en çok 60.000 ABD doları ödenir.

Buna ek olarak, bursa hak kazanan fakat henüz geçerli bir üniversiteden kabul almamış
adayların, şartları sağlayan üniversiteler için başvuru bedelleri; dil seviye tespit sınavları
(Test of English as a Foreign Language, International English Language Testing System
vb.), genel yetenek sınavları (Graduate Record Exam, Graduate Management Admission
Test, Scholastic Aptitude Test vb.) ve vize bedelleri, toplamda 2.000 ABD Dolarını aşmamak
kaydıyla faturası karşılığında ödenir.

Kimler Başvurabilir
Program kapsamında belirlenen araştırma alanlarında yurt dışında doktora eğitimi almayı
amaçlayan, lisans öğreniminde son sınıfa geçmiş, lisans öğrenimini tamamlamış, bir
lisansüstü programına kayıtlı ya da bir yüksek lisans programını tamamlamış olan ve
aşağıdaki koşulları sağlayan kişiler başvuru yapabilir:

1. T.C. vatandaşı olmak
2. 1 Ocak 2015 günü itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak (1 ocak 1981 ve sonrası
doğumlu olmak)
3. Geçerli Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) eşit ağırlıklı
puanı en az 75 olmak veya bu puana eşdeğer GRE veya GMAT sonuç belgesine
sahip olmak (Eşdeğer Tablosu için tıklayınız)
4. Mezun olduğu üniversitenin not sistemi esas olmak üzere, lisans öğrenimini en az
3.00/4 veya 76.66/100 ve (yapmışsa) tezli yüksek lisans öğrenimini en az 3.20/4 veya
81.33/100 ağırlıklı genel not ortalaması ile bitirmiş olmak (Ülke dışında öğrenim görüp
de transkriptleri dörtlük ya da yüzlük sisteme göre düzenlenmemiş olanlar, bursiyer
adayı seçilmeleri halinde başvuru sırasındaki beyanlarını transkripti düzenleyen üniversitece hazırlanmış her bir notun karşılığını gösteren dönüşüm tablosunun
orijinali ile ispatlamalıdırlar. Belge alınamadığı durumlarda BİDEB Değerlendirme ve
Destekleme Kurulu tarafından kabul edilen dönüşüm tablosu esas alınır). Henüz
mezun olmamış son sınıf öğrencileri müracaat tarihinde lisans not ortalama koşulunu
sağlamaları halinde başvuru yapabilirler. Ancak bu öğrencilerin bursluluk durumunun
kesinleşmesi için en az 3.00/4 veya 76.66/100 ağırlıklı genel not ortalaması ile mezun
olmaları gerekir.
5. Yurt dışında lisansüstü eğitiminin alınacağı üniversitenin eğitim dilini yeterli düzeyde
bildiğini belgelendirmek

Başvuru Süreci ve Adaylardan İstenen Belgeler
Başvurular internet üzerinden, http://e-bideb.tubitak.gov.tr web adresinden, online olarak
alınmaktadır. Online başvuru sırasında aşağıda belirtilen belgelerin sisteme yüklenmesi
gerekmektedir (Bu belgelerin posta yolu ile gönderilmesine gerek yoktur. Online başvurunun
onaylanması sonunda sistemin oluşturduğu başvuru formunun daha sonra istenildiğinde
ulaştırmak üzere bir kopyasını saklamanız gerekmektedir. (bursiyer seçilenler ilan edildiğinde
istenilen belgeler yayınlanacaktır).
1. Adayın Özgeçmişi ve varsa yayın listesi
2. TOEFL, IELTS, ÜDS, KPDS veya YDS yabancı dil sınav sonuç belgesi (bkz.
Yabancı Dil Puanları) (Başvuru sahibi lisansüstü eğitim yapmayı planladığı
üniversitenin eğitim dilinde öğretim yapan yurt içi/yurt dışındaki bir üniversiteden lisans
ya da yurt dışındaki bir üniversiteden yüksek lisans derecesi almış ise diplomalarının
onaylı örneğini yüklemesi durumunda yabancı dil sonuç belgesi şartı aranmaz)
3. Lisans ve (yapmış ise) yüksek lisans öğrenimi sırasında almış olduğu dersleri
gösteren not belgelerinin (transkriptler)
4. Geçerli ALES sonuç belgesi veya (geçerlilik süresi içinde olmak koşuluyla) GRE veya
GMAT sonuç Belgesi (Eşdeğer Tablosu için tıklayınız)
5. Mezun olduğu/olacağı lisans programına Türkiye genelinde yerleştirilme sıralamasını
gösteren ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi (sıralama ve lisans programı aynı belgede
yer almıyorsa ayrı ayrı belgeler olarak yüklenebilir.)
6. Adayın yurtdışında lisansüstü eğitim yapmak isteme nedenlerini içeren ayrıntılı niyet
mektubu,
7. En az 1 adet Referans Mektubu (Referans mektubunu tarayıcıdan geçirerek pdf
formatında sisteme yüklemeniz gerekmektedir.)

BAŞVURU TARİHLERİ
24 Haziran – 17 Temmuz 2015
(başvuru dönemi, son başvuru günü saat 17:00 itibariyle sona ermektedir)

BAŞVURU
Başvurular belirtilen tarihlerde internet üzerinden http://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden
yapılmaktadır.
Başvuru aşamasında TÜBİTAK’a posta yoluyla herhangi bir belge gönderilmemektedir.
Başvuruların değerlendirilmesi sonunda bursiyer listesiyle birlikte istenen belge listesi
TÜBİTAK web sayfasında yayınlanacaktır.

DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ
Burs verilecek kişiler, geçerli başvuru yapan adaylar arasından, süreçleri aşağıda belirtilen
ön değerlendirme ve mülakat sonuçlarına göre BİDEB Değerlendirme ve Destekleme
Kurulu’nca seçilir, British Council tarafından da onay aldıktan sonra TÜBİTAK Başkanlık
onayıyla kesinleşir.

Ön Değerlendirme:
Ön değerlendirme esnasında kullanılacak sıralama puanı hesaplanırken, lisans ve/veya
yüksek lisans not ortalaması*, ALES puanı** ve üniversiteye yerleştirildiği puan türündeki
sıralaması esas alınır. Ön değerlendirme sıralama puanları, başvuran adayın öğrencilik
statüsüne göre aşağıdaki şekilde hesaplanır:
• Son sınıf lisans öğrencileri için: Başvuru döneminde alınmış bir önceki yarıyıl
derslerini de içeren transkriptindeki lisans not ortalamasının %40’ının, ALES puanın
%30’unun ve 15.000 sayısının adayın üniversiteye yerleştirildiği puan türündeki
sıralamasına bölünmesinden elde edilen sonucun*** toplamı
• Lisans mezunları için: Lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının %40’ının, ALES
puanının %30’unun ve 15.000 sayısının adayın üniversiteye yerleştirildiği puan
türündeki sıralamasına bölünmesinden elde edilen sonucun*** toplamı
• Yüksek lisans öğrencileri için: Başvuru döneminde alınmış bir önceki yarıyıl
derslerini de içeren transkriptindeki yüksek lisans ağırlıklı not ortalamasının %10’unun,
lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının %30’unun, ALES puanını %30’unun ve
15.000 sayısının adayın üniversiteye yerleştirildiği puan türündeki sıralamasına
bölünmesinden elde edilen sonucun*** toplamı
• Yüksek lisans mezunları için: Yüksek lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının
%10’unun, lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının %30’unun, ALES puanının
%30’unun ve 15.000 sayısının adayın üniversiteye yerleştirildiği puan türündeki
sıralamasına bölünmesinden elde edilen sonucun*** toplamı
* Değerlendirme aşamasında mezun olunan üniversitenin temel not sistemi esas alınır,
yüzlük sisteme göre verilmiş notlar aynen bırakılır, 4’lük sistemdeki notlar YÖK’ün “4’lük
Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları” tablosu esas alınarak 100’lük sisteme
dönüştürülür. Üniversitelerin kendi dönüşüm tablolarına göre dönüştürdükleri notlar esas
alınmaz. Yurt dışındaki öğretim kurumlarında öğrenimini tamamlamış olanların not
dönüşümleri BİDEB tarafından hazırlanan dönüşüm tablosuna göre yapılır (Dönüşüm
Tablosu için tıklayınız).
** ALES puanı veya eşdeğerliği TÜBİTAK-BİDEB tarafından belirlenmiş olan GRE veya
GMAT sınav puanı (Doktora için başvuru yapılan alanla ilgili yurt dışındaki üniversite
tarafından istenen sınav belgesi (GRE ya da GMAT) esas alınır.
*** 15.000 sayısının, başvuru sahibinin mezun olduğu/olacağı lisans programına ÖSYM giriş
sıralamasına bölünmesiyle elde edilen sayı, 30’dan küçük ise, bölme sonucu bulunan sayı
toplama eklenir. Bölmeden elde edilen sayı 30’dan büyük ise, toplama sadece 30 eklenir.

Mülakat:
Birinci Aşama: TÜBİTAK Değerlendirmesi

Ön değerlendirme sonucunda, en yüksek puandan başlayarak, desteklenecek bursiyer
sayısının 8 katı kadar aday, alanlarına göre belirlenen jüri/panel/danışman tarafından
yapılacak mülakatla değerlendirilir. Mülakata girmeyen kişilerin dosyaları değerlendirmeye
alınmaz. Mülakatta adayın burs başvurusu yaptığı alana ilişkin bilgi düzeyi ve akademik
çalışmaları değerlendirilmektedir.

İkinci Aşama: British Council Değerlendirmesi
Katip Çelebi – Newton Fonu altında bir doktora başvurusunun desteklenebilmesi için,
yapılacak doktora calışmasının mutlaka Türkiye’nin ekonomik gelişimine ve sosyal refahına
katkı sunma potansiyeline sahip olması, bir başka deyişle ‘kalkınma’ ile ilintilendirilebilmesi
gerekmektedir. Başvuruların, yapılacak araştırmanın makul bir zaman aralığında (3-15 yıl)
Türkiye’de yaşayan nüfusa pozitif bir etkisinin olabileceğini gösteriyor olması gerekmektedir.
TÜBİTAK’ta yapılacak mülakat ve değerlendirmeden başarıyla geçen bursiyer adayları, ilk
aşamayı geçtiklerine dair bilgilendirildikten sonra, kendileriyle iletişime geçilecek ve bursiyer
adaylarından iki sayfalık, yapacakları araştırmanın Türkiye’nin gelişimine katkısını anlatan ek
bir döküman istenecek, bu dökümanda araştırmanın Türkiye’nin ekonomik gelişimi ve sosyal
refahına katkısının anlatılması istenecektir.

Bu aşamayı da başarıyla geçen ve araştırmalarının yukarıda belirtilen kriterlere uyduğu
onaylanan bursiyer adayları burstan faydalanabilecektir. Başarılı olan adaylara UK Higher
Education International Unit tarafından Birleşik Krallık’ta bir üniversite bulabilmeleri icin
destek de sağlanabilecektir.

.)

Birinci aşama sonunda başarılı bulunan başvuru sahipleri ikinci aşama
değerlendirmesine alınır. İkinci aşama sonunda başarılı bulunan başvuru sahipleri
bursiyer olarak ilan edilirler.
Bursa hak kazanan bursiyer adayının bursunu başlatabilmesi için:
• Bursa hak kazandıktan sonra “Yüklenme Senedi ve Müteselsil Kefalet Senedi” ile
yükümlülüklerini belgelendirmesi,
• Burs onay tarihinden itibaren dört ay içinde, ilan edilen alanlarda, TIMES (TIMES
Higher Education World University Rankings) üniversite sıralamasında alan
bazında ilk 100 içerisinde yer alan İngiltere’deki bir üniversiteden, yurt dışında bir
doktora programına kabul edildiğini belgelendirmesi
• Üniversite kabul belge tarihinden itibaren, dört ay içinde doktora eğitimine başlaması
gerekmektedir.

Verilen süre içerisinde kabul belgesi alamayan veya eğitimine başlamayanların bursiyerlikleri
düşer ve bu kişiler hiç bir hak talebinde bulunamaz. Ancak, bursunu mücbir sebeplerden
başlatamayan bursiyerler için BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu tarafından
verilecek karara göre işlem yapılır.
Kabulden önce program kapsamında verilecek destekler (üniversiteler için başvuru bedelleri,
dil seviye tespit ve genel yetenek sınav bedelleri) için üniversite kabul belgesi şartı aranmaz.

EĞİTİM SÜRESİ VE BURSUN DEVAMLILIĞI
• Doktora eğitimini tamamlamak için bursiyere tanınan azami öğrenim süresi beş yıldır.
Doktora eğitimini mücbir sebeplerle (sağlık vb.) belirtilen sürede tamamlayamayan
bursiyerlere BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu kararıyla en fazla iki yıla kadar
burssuz süre uzatımı verilebilir.
• Yurt dışı doktora burslarının devamı, bursiyerin sürekli başarılı olmasına bağlıdır.
BİDEB, bursiyerin her eğitim yarıyılı sonunda göndermekle yükümlü olduğu belgeler ile
üniversitedeki danışmanının ve varsa BİDEB tarafından kendisi için görevlendirilen yurt içi
akademik danışmanının raporları ışığında bursiyerin doktora eğitimi süresince yaptığı
çalışmalarını izler ve değerlendirir. Çalışmaları yetersiz görülen bursiyerler önce uyarılır; bu
durum izleyen dönemde de devam ederse BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu
kararı ile bursu kesilebilir.

YÜKÜMLÜLÜKLER
Rapor Verme Yükümlülüğü:
Bursiyer her dönem başında, üniversiteye kayıt belgesini; her dönem sonunda notlarını ve
aldığı dersleri gösteren belge (transkript) ile lisansüstü eğitim çalışmasının seyrini belirten
danışman yazısı ve izleme formunu BİDEB’e göndermek zorundadır. BİDEB, gönderilen bu
belgeler ışığında bursiyerin çalışmalarını izler ve değerlendirir. Bu değerlendirmeye göre
gerekiyorsa bursun devamına ya da kesilmesine karar verir.
Mecburi Hizmet Yükümlülüğü:
Bursiyer, doktora eğitimini tamamladıktan sonra bir ay içinde yurda dönmek zorundadır.
Yurda döndüğünde yapması gereken mecburi hizmet süresi, burs süresinin iki katıdır. Bu
program kapsamında üç yıl burs verilecek olsa da mecburi hizmete tabii olacak azami
burs süresi 1,5 yıl olacağından azami hizmet süresi buna bağlı olarak azami 3 yıl
olabilir. Mecburi hizmet yükümlülüğünü tamamlamak üzere, yurda dönen bursiyerler dönüş
tarihini izleyen ilk üç ay içerisinde TÜBİTAK’a bağlı Enstitülerde çalışmak üzere TÜBİTAK’tan
resmi talepte bulunmak ve TÜBİTAK tarafından kendilerine önerilen Enstitülerde çalışarak,
mecburi hizmet yükümlülüğünü tamamlamak zorundadır. Yurda dönüş tarihini izleyen üç ay
içerisinde resmi talepte bulunmasına rağmen, TÜBİTAK tarafından üç ay içerisinde iş
önerisinde bulunulmaması durumunda, bursiyer yurt içi mecburi hizmetini kendisinin önerdiği
ve BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu’nun uygun gördüğü alanı ile ilgili herhangi
bir işte çalışarak tamamlamak zorundadır. Bursiyer yurt içindeki mecburi hizmeti süresince,
yılda bir kere çalıştığı yeri ve süreyi gösteren bir belgeyi BİDEB’e iletmek zorundadır.

Bursiyer mecburi hizmet süresinin iki yılını tamamlamadan yurt dışı doktora sonrası
çalışmalarına başlayamaz. Askerlik süresi ve yurt dışı doktora sonrası çalışmalar mecburi
hizmet süresine sayılmaz.

Geri Ödeme Yükümlülükleri:
Bursiyerin lisansüstü eğitimini başarısızlık nedeni ile belirlenen süre içerisinde
tamamlayamaması ya da yurt içi mecburi hizmet yükümlülüğünü yerine getirememesi
durumunda kurumun kendisi için yaptığı tüm ödemeler yurt dışına gitmeden önce düzenlemiş
olan Taahhütname ve Kefaletname hükümleri uyarınca yasal faizi ile birlikte döviz (destek
verilen yabancı para cinsi) olarak geri alınır. Ancak bursiyerin başarısızlık nedeni veya
mecburi hizmetini yerine getirememe nedeni, sağlık, ölüm gibi mücbir sebeplere
dayanıyorsa, bursiyerin mecburi hizmet veya geri ödeme yükümlülüğü BİDEB Değerlendirme
ve Destekleme Kurulu kararı ile kaldırılabilir.

Başka Yerden Destek Alan Bursiyerin Yükümlülükleri:
Bursiyer yurt içinde veya dışında başka bir kuruluştan destek aldığı takdirde bu durumu 15
gün içinde BİDEB’e bildirmekle yükümlüdür.

Diğer Hususlar:
• Lisansüstü eğitim için yurt dışına giden bursiyerin yurt dışındaki ev ve yazışma
adreslerini, telefon numarası ve banka hesap ve IBAN numaraları ile elektronik haberleşme
adreslerini 15 gün içinde BİDEB’e bildirmesi gerekir.
• Yurt dışındaki üniversitelere başvuru/kabul sürecinde adayları yönlendirmek ve
öğrenimleri boyunca akademik gelişimlerini takip ederek BİDEB’e raporlamak üzere bursa
hak kazanan her bir aday için yurt içi/yurt dışı akademik danışman görevlendirilebilir.
• Bursiyer, onaylanan lisansüstü eğitim alanını ve öğrenim gördüğü üniversiteyi BİDEB
Değerlendirme ve Destekleme Kurulu’ndan izin almadan değiştiremez.
• Bursiyer, lisansüstü eğitim için belirlenen azami süre içerisinde eğitimlerini
tamamlayarak yurda dönmek ve mecburi hizmetini yerine getirmek zorundadır.
• Bursiyer mezun olduktan sonra diplomasının ve tez özetinin bir kopyasını Kuruma
vermek ve tezinde TÜBİTAK desteğini belirtmek zorundadır.

EKLER
Ülke dışında öğrenim görenler için not dönüşüm tablosu
ALES için GRE-GMAT eşdeğer tablosu
İletişim:
2213-Yurt Dışı Doktora Burs Programı
BİDEB- TÜBİTAK
Akay Caddesi No.6 Bakanlıklar/ANKARA
bideb2213@tubitak.gov.tr