2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri Desteği Çağrısı

Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı
2209 Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı
2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri Desteği
Çağrı Duyurusu

Programın amacı, üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerini; projeler yoluyla
araştırma yapmaya teşvik etmektir.
Bu çağrı duyurusu araştırma projesi yapacak lisans öğrencilerinin desteklenmesine ilişkin her türlü işlem ve yükümlülükleri kapsar.

Destek Kapsamı
Lisans öğrencilerinin hazırladıkları, sanayinin bir sorununu çözmeyi hedefleyen ve / veya sanayide
uygulama potansiyeli olan ürün / yöntem / süreç iyileştirme ve / veya geliştirmeye yönelik araştırma konusuna sahip lisans projelerinin gerektirdiği makine/teçhizat, sarf malzemesi, kırtasiye giderleri, seyahat, hizmet alımı vb. giderler için destek sağlanır. Araştırma projesinin hazırlanması ve sanayiye uygulanmasında öğrenciye danışmanlık yapan akademik ve sanayi danışmanlarına danışmanlık ücreti verilir. (Bir dönemde en fazla iki proje için danışmanlık ücreti ödenir.)

Destek Miktarı ve Süresi
Araştırma projeleri en çok bir yıllık süre ile desteklenir. 2018 yılı destek miktarları programın web sayfasında yer almaktadır. Destek başlangıç tarihi, değerlendirme sonuçlarının açıklandığının TÜBİTAK web sayfasında duyurulduğu tarih olarak kabul edilir.

Başvuru Koşulları
a. Başvuru sahibinin lisans öğrenimi görüyor olması, (Açık öğretim ve hazırlık sınıfı öğrencileri başvuru yapamaz.)
b. Projenin akademik ve sanayi danışmanları rehberliğinde yapılıyor olması,
c. Aynı dönemde birden fazla başvuru yapılmamış olması,
ç. Daha önce aynı proje için TÜBİTAK’tan destek alınmamış olması,
gerekmektedir.

Programa, öğrenciler bireysel veya grup olarak başvuru yapabilirler. Grup halinde başvuru yapılması durumunda öğrencilerden biri “Proje Yürütücüsü” olarak TÜBİTAK’a karşı sorumludur. Bir projede proje yürütücüsü dışında en fazla 3 proje ortağı yer alabilir.

Başvuru Belgeleri
a. TÜBİTAK tarafından belirlenen formatta hazırlanmış proje önerisi,
b. Projenin gerçekleştirileceği sanayi/sektör kuruluşundan alınacak; proje konusunun ilgili
sanayi/sektör kuruluşunun ihtiyacını karşılayacak bir konu olduğu ve kuruluşun projeyi yürütebilmek için yeterli altyapıya sahip olduğunu açıklayan yazı,
c. Projenin yürütüleceği bölümden alınacak; projenin o bölümde yapılmasını onaylayan TÜBİTAK
tarafından belirlenen formatta hazırlanmış yazı,
ç. Gerekli olması halinde Etik Kurul/Yasal İzin/Özel İzin Belgesi,
d. Proje yürütücüsü ve varsa proje ortaklarına ait onaylı not durum belgesi (transkript),
e. Taahhütname

Başvuru Yöntemi
Başvurular, çağrı duyurusunda ilan edilen tarihler içerisinde e-bideb.tubitak.gov.tr adresi
üzerinden çevrimiçi olarak yapılır. Çevrimiçi başvuru sistemi, başvurunun tamamlandığı mesajını
verdikten sonra sistem tarafından oluşturulacak olan formun çıktısının son sayfası imzalanıp geri
kalan sayfaları paraflanarak ilgili dönemin son başvuru tarihini izleyen 5 iş günü içerisinde
taahhütname ile birlikte TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığına (BİDEB) ulaşacak
şekilde gönderilmesi gerekmektedir. Diğer tüm belgelerin sisteme çevrimiçi olarak yüklenmesi
zorunludur. Çevrimiçi başvuru formu ve taahhütname dışında istenen belgelerin çıktılarının
BİDEB’ e gönderilmesi durumunda hiç birisi değerlendirmeye alınmayacak ve imha edilecektir.
Başvuru geri çekme işlemi her aşamada yapılabilir. Geri çekme işlemi için başvuru yılı ve dönemini
belirten ıslak imzalı bir dilekçenin BİDEB adresine gönderilmesi gerekmektedir. Dilekçenin
BİDEB’ e ulaşmasını takiben güncelleme işlemi yapılmaktadır.

Değerlendirme
Başvurular iki aşamada değerlendirilmektedir.

Ön İnceleme
Ön inceleme aşamasında programın başvuru koşulları doğrultusunda başvuru belgeleri kontrol
edilmektedir. Başvuru koşullarından herhangi birini sağlamayan, belgeleri tam olmayan, son başvuru
günü mesai bitiminden sonra gelen, faks veya elektronik posta ile yapılan başvurular bilimsel
değerlendirmeye tabi tutulmadan iade edilir.

Bilimsel Değerlendirme
Bilimsel değerlendirme, danışma kurulu üyeleri ya da alanında uzman kişiler tarafından, aşağıdaki
kriterler esas alınarak yapılmaktadır.
– Araştırma önerisinin bilimsel ve teknolojik değeri,
– Proje yöntem ve tekniğinin konu ile uyumu,
– Projenin lisans düzeyinde yapılabilirliği,
– Adayın varsa konu ile ilgili yaptığı çalışmalar.

· Değerlendirme yalnızca sisteme yüklenen belgeler üzerinden yapılmaktadır. Bu nedenle her
bir koşula ilişkin belge, açık ve belirlenen içerikte olacak şekilde başvuru formları aracılığıyla
sisteme yüklenmelidir. (Yalnızca web sayfası linki içeren belgeler dikkate alınmayacaktır)
· Değerlendirme sonuçları GYK tarafından görüşülerek Başkanlığa sunulur. Desteklenecek
başvurular ve destek miktarları Başkanlık onayı ile kesinleşir.

İzleme ve Sonuçlandırma
1. Destek kararı sonrası proje yürütücüsü adına açılmış hesaba destek miktarı yatırılır.
2. Proje kapsamında demirbaş malzeme alımı yapılması durumunda, alınan malzemenin üniversite
ayniyatına kaydı yapılır.
3. Proje tamamlandıktan sonra TÜBİTAK tarafından belirlenen formatta hazırlanmış sonuç raporu,
harcama belgeleri ve varsa demirbaş kaydı e-bideb sistemine yüklenir.
4. Yapılan harcamalara ilişkin belgeler TÜBİTAK tarafından incelenir. Proje yürütücüsü tarafından
belgelendirilemeyen ve/veya TÜBİTAK tarafından onaylanmayan destek tutarı TÜBİTAK hesabına iade
edilerek proje sonlandırılır.

Yükümlülükler
1. Değerlendirme sonuçlarının açıklandığının TÜBİTAK web sayfasında duyurulmasını takip eden en
çok bir yıl içinde ve her hâlükârda lisans öğrenimlerini bitirmeden sonuç raporunu, harcama
belgelerini ve varsa demirbaş kaydını sisteme yüklemek.
2. Proje Sonuç Raporunu e-bideb sistemine yükledikten sonra, kendisi ve danışmanları tarafından
imzalanmış Sonuç Raporu Formu’nu en geç 20 gün içerisinde BİDEB’e ulaştırmak. (Sonuç Raporu
Formu BİDEB’e ulaşmadan önce danışmanlara ödeme yapılmaz.)

Çağrı Takvimi (Başvuru Dönemi, Başlangıç, Bitiş ve Sonuç açıklama tarihleri)
Başvuru Dönemi Açılış Tarihi Kapanış Tarihi Sonuç Açıklama
1. Dönem 15.01.2018 31.01.2018 Mart 2018
2. Dönem 19.02.2018 16.03.2018 Mayıs 2018
3. Dönem 24.04.2018 18.05.2018 Temmuz 2018
4. Dönem 25.06.2018 20.07.2018 Eylül 2018
5. Dönem 17.09.2018 12.10.2018 Aralık 2018
6. Dönem 19.11.2018 21.12.2018 Şubat 2019

İlgili mevzuat (Yönetmelik, Program Yönergesi, Değerlendirme Yönergesi)
1. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı
Burs ve Destek Programlarının Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar
2. BİDEB Burs ve Destek Programlarında Başvuruların ve Raporların Panel/Danışman/Danışma
Kurulu Yöntemi ile Değerlendirilmesi ve İzlenmesine İlişkin Yönerge
· İlgili mevzuatlarda ve 2209 Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı
çağrı duyurusunda belirtilmeyen durumlarda, GYK kararları uygulanır.

İrtibat Bilgileri
Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı
Araştırma Burs ve Destekleri Grup Koordinatörlüğü
2209 Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı
Tel: 0312 444 66 90
E-posta: [email protected]

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.