2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği Çağrı Duyurusu

Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı
2209 Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı
2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği
Çağrı Duyurusu

Programın amacı, üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerini, projeler yoluyla
araştırma yapmaya teşvik etmektir.
Bu çağrı duyurusu araştırma projesi yapacak lisans öğrencilerinin desteklenmesine ilişkin her türlü işlem ve yükümlülükleri kapsar.

Destek Kapsamı
Üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans öğrencisi/öğrencileri hazırladıkları araştırma
projelerinin gerektirdiği makine/teçhizat, sarf malzemesi, seyahat, hizmet alımı vb. giderler için hibe desteği sağlanır.

Destek Miktarı ve Süresi
Araştırma projeleri en çok 12 aylık süre ile desteklenir. Destek miktarları programın web sayfasında yer almaktadır. Destek alanlar destek kararının TÜBİTAK web sayfasında ilan edilmesini takip eden en çok bir yıl içinde ve her durumda lisans öğrenimlerini bitirmeden projesini tamamlamak ve sonuç raporunu sisteme yüklemek zorundadır.

Başvuru Koşulları
a. Başvuru sahibinin lisans öğrenimi görüyor olması,* (Başvuru tarihi itibariyle en fazla lisans son sınıfının güz döneminde olması.)
b. Projenin akademik danışman rehberliğinde yapılıyor olması,
c. Aynı dönemde birden fazla başvuru yapılmamış olması,
ç. Daha önce aynı proje için TÜBİTAK’tan destek alınmamış olması,
gerekmektedir.
*Artık yıl okuyanlar, Açık Öğretim ve hazırlık sınıfı öğrencileri başvuramazlar.
Programa, öğrenciler bireysel veya grup olarak başvuru yapabilirler. Grup halinde başvuru yapılması durumunda öğrencilerden biri Proje Yürütücüsü olarak TÜBİTAK’a karşı sorumludur. Bir projede proje yürütücüsü dışında en fazla 3 proje ortağı yer alabilir.

Başvuru Belgeleri
a. TÜBİTAK tarafından belirlenen formatta hazırlanmış ve akademik danışman ile proje
yürütücüsünün (varsa proje ortaklarının) imzasını taşıyan araştırma önerisi,
b. Projenin yürütüleceği bölümden alınacak TÜBİTAK tarafından belirlenen formatta hazırlanmış
bölüm onay yazısı,
c. Gerekli olması halinde Etik Kurul/Yasal İzin/Özel İzin Belgesi,
ç. Proje yürütücüsü ve varsa proje ortaklarına ait son 3 ay içerisinde alınmış onaylı transkript,
d. Taahhütname

Başvuru Yöntemi
Başvurular, çağrı duyurusunda ilan edilen tarihler içerisinde e-bideb.tubitak.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi olarak yapılır. Tüm belgelerin çevrimiçi sisteme yüklenmesi yeterlidir. Belgelerin imzalı kopyalarının TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı’na (BİDEB) gönderilmesi durumunda hiç birisi değerlendirmeye alınmayacak ve imha edilecektir.

Başvuru geri çekme işlemi her aşamada yapılabilir. Geri çekme işlemi için başvuru yılı ve dönemini belirten ıslak imzalı bir dilekçenin BİDEB adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Desteğin Başlatılabilmesi İçin Gerekli Belgeler
a. Taahhütname*
*Desteğin başlatılabilmesi için, destek kararı verilen projelerin yürütücüleri, başvuru sırasında
sisteme yükledikleri taahhütnamenin ıslak imzalı ve paraflı halini kendilerine bildirilen süre içerisinde BİDEB’e posta ile göndermelidir.

Değerlendirme
Başvurular iki aşamada değerlendirilmektedir.

Ön İnceleme
Ön inceleme aşamasında programın başvuru koşulları doğrultusunda başvuru belgeleri kontrol
edilmektedir. Başvuru koşullarından herhangi birini sağlamayan, faks veya elektronik posta ile
yapılan başvurular bilimsel değerlendirmeye tabi tutulmadan iade edilir.

Bilimsel Değerlendirme
Bilimsel değerlendirme, alanında uzman danışma kurulu üyeleri ya da panelist/danışmanlar
tarafından, aşağıdaki kriterler esas alınarak yapılmaktadır.
– Araştırma önerisinin bilimsel ve teknolojik değeri,
– Proje yöntem ve tekniğinin konu ile uyumu,
– Yapılabilirlik,
– Adayın varsa konu ile ilgili yaptığı çalışmalar.

Değerlendirme yalnızca sisteme yüklenen belgeler üzerinden yapılmaktadır. Bu nedenle her bir
koşula ilişkin belge, açık ve belirlenen içerikte olacak şekilde başvuru formları aracılığıyla sisteme yüklenmelidir. (Yalnızca web sayfası linki içeren belgeler dikkate alınmayacaktır.)
Değerlendirme sonuçları GYK tarafından görüşülerek Başkanlığa sunulur. Desteklenecek başvurular
ve destek miktarları Başkanlık onayı ile kesinleşir.

İzleme ve Sonuçlandırma
1. Destek kararı sonrası, taahhütnamesini BİDEB’e gönderen proje yürütücüsü adına açılmış hesaba
destek miktarı yatırılır.

2. Proje kapsamında demirbaş malzeme alımı yapılması durumunda, alınan malzemenin üniversite
ayniyatına kaydı yapılır.

3. Proje tamamlandıktan sonra TÜBİTAK tarafından belirlenen formatta hazırlanmış sonuç raporu,
harcama belgeleri ve varsa demirbaş kaydı TÜBİTAK sistemine yüklenir.*

4. Proje sonuç raporu ve yapılan harcamalara ilişkin belgeler TÜBİTAK tarafından incelenir. Proje
yürütücüsü tarafından belgelendirilemeyen ve/veya TÜBİTAK tarafından onaylanmayan destek
tutarı TÜBİTAK hesabına iade edilerek destek sonlandırılır.

5. Desteklenen aday (varsa proje ortakları) ve akademik danışmanı, araştırmanın yürütülmesi
sırasında evrensel nitelikli bilimsel araştırma ve bilimsel yayın kurallarına uymak zorundadır.
Çalışmanın gerektirmesi halinde varsa öğrenim gördüğü kurumun Etik Kurulundan, ilgili kurumun
Etik Kurulunun bulunmaması halinde ilgili herhangi bir Etik Kuruldan Onay belgesinin, çalışmanın
yapılabilmesi için yasal izin gerekmesi halinde ilgili yasal iznin alınması zorunludur. Yukarıda
belirtilen kurallara aykırı davranılması halinde ilgililer hakkında AYEK ve ENDEK yönetmelikleri
hükümleri uyarınca işlem yapılır. Proje yürütücüsünün ve varsa proje ortaklarının akademik
danışman değişikliği talebi ilgili Grup Koordinatörü tarafından karara bağlanır.
*Proje, destek süresi olan 12 ay içerisinde tamamlanmalı ve bu süre içerisinde proje sonuç raporu ile harcama belgeleri ve varsa demirbaş kaydı TÜBİTAK sistemine yüklenmelidir.

Yükümlülükler
1. Değerlendirme sonuçlarının açıklandığının TÜBİTAK web sayfasında duyurulmasını takip eden en
çok bir yıl içinde ve her hâlükârda lisans öğrenimlerini bitirmeden sonuç raporunu, harcama
belgelerini ve varsa demirbaş kaydını sisteme yüklemek.
2. Proje Sonuç Raporunu TÜBİTAK sistemine yükledikten sonra, kendisi (varsa proje ortakları) ve
akademik danışmanı tarafından imzalanmış Sonuç Raporu Formu’nu en geç 20 gün içerisinde
BİDEB’e ulaştırmak.

. Çağrı Takvimi (Başvuru Dönemi, Başlangıç, Bitiş ve Sonuç Açıklama Tarihleri)
Başvuru Dönemi Açılış Tarihi Kapanış Tarihi Sonuç Açıklama
2. Dönem 01.10.2018 31.10.2018 Ocak 2019

İlgili Mevzuat (Yönetmelik, Program Yönergesi, Değerlendirme Yönergesi)
1. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı
Burs ve Destek Programlarının Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar
2. BİDEB Burs ve Destek Programlarında Başvuruların ve Raporların Panel/Danışman/Danışma
Kurulu Yöntemi ile Değerlendirilmesi ve İzlenmesine İlişkin Yönerge
İlgili mevzuatlarda ve bu çağrı duyurusunda belirtilmeyen durumlarda, GYK kararları uygulanır.

İrtibat Bilgileri
Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı
Araştırma Burs ve Destekleri Grup Koordinatörlüğü
2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı
Tel: 0312 444 66 90
E-posta: bideb2209a@tubitak.gov.tr