21. Yüzyıl Penceresinden Kültür ve Kimlik Uluslararası Sempozyumu

21. Yüzyıl Penceresinden Kültür ve Kimlik Uluslararası Sempozyumu

Sempozyumun Amacı
Kültürün kimliğin oluşumunda, gelişiminde / evriminde, entegrasyonunda ya da asimilasyonunda 21. yy itibari ile oynadığı rolü irdelemek, böylelikle kültür ve kimlik ilişkisine multidisipliner bir bakış sağlamak sempozyumumuzun amacıdır. Kimliğin ayırt ediciliğinde kültürün işlevi, kimliğin algılanışında kültürün verdiği ipuçları, kültürdeki kimliksel kazanımların ortaya konabilmesi, birçok disiplinin bir arada aynı konuyu incelemesi ile mümkün olabilir. Bu sempozyumdaki amacımız da, zamanın belirleyiciliği ile kimlik ve kültür arasındaki ilişkinin daha anlaşılır kılınmasına katkıda bulunmaktır. Başka bir deyişle bu sempozyumda amaçlanan kimlikten kültüre ve kültürden kimliğe bir doğru çizme çabasıdır.

Konu Başlıkları

“21. Yüzyıl Penceresinden Kültür ve Kimlik” Uluslararası Multidisipliner Sempozyumu aşağıdaki başlıklardan birini ya da daha fazlasını kapsayan bildiri ve poster sunumlarına açıktır.

Dil ve Edebiyat
• Edebiyatta kimlik veya kimlik ve edebiyat
• Edebiyat ve folklorda millî değerler veya ulusal imgeler
• Edebiyatta “öteki” algısı sorunu: Geleneksel, aykırı ve klişeleşmiş bakışlar
• Edebiyatın kimlikleri oluşturmadaki rolü ve etkileri, kanon kavramı
• Dil ve kimlik
• Kimlik inşasında dil
• Çok kültürlü toplum ve dil

Tarih
• Kimlik ve tarih: Güncel problemlerin tarihî arka planı
• Millet ve milliyetçilik bağlamında kimlik ve aidiyet
• Tarih metodolojisi ve kimlik tartışmaları
• Tarihte meşruiyet arayışları ve kimlik inşa çalışmaları

Sosyoloji
• Kimlik ve sosyoloji
• Kimlik, göç ve diaspora. “Öteki” sosyokültürel mekânda kimlik sorunlarıyla göçmenler: Asimilasyona maruz kalınış veya taklit
• Çağdaş toplumda çokulusluluk. Kimlik ve çok kültürlülük
• Çok ulusluluk ve “biz ve onlar”ın oluşumu. Kimlik ve ötekilik sorunsalı
• Küreselleşme sürecinde kimliğin yeniden doğuşu. Etnik merkeziyetçilikten şovenizme giden süreç ve yol
• Toplumsal cinsiyet ve kimlik. Etnik kimlik bağlamında toplumsal cinsiyet

Siyaset Bilimi
• Jeopolitik yaklaşımlarla etnik mekân
• Siyasal kültür ve toplumsal hafıza.
• Siyasal kimlik ve etnik aidiyet
• Siyasal devlet yapısı ve kimlik üzerine etkileri
• Siyasi partiler ve kimlik
• Siyasal kültür ve kimliğin oluşmasındaki faktörler

Tıp ve Sağlık
• Sağlık politikaları ve kimlik
• Kişisel kalıplar ve kimlik
• İnsan vücudu ve kimlik
• Davranış biçimleri ve kimlik
• Ruh sağlığı ve kimlik
• Sağlıklı beslenme ve kimlik
• Teşhis, tedavi, sosyal refah ve kimlik

Teoloji
• Kimlik ve din. Kimliğin kazanılmasında dinin rolü
• Din ve Toplumsal cinsiyet
• Kimlik ve kültür inşasında ahlaki değerlerin rolü
• Ontolojik bağlamda kimlik

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimari
• Güzel sanatlarda kimlik: Kimliğin algılanma biçimi ile inşası
• Dünya halklarının müziği. Etnik müzik
• Kimlik ve mekân: Kimlik ve kültür inşasında mimarinin rolü
• Moda ve tasarımın kimlik inşasında yeri ve rolü
• Etnik moda. Çağdaş moda tasarımında etnik yönelimler
• Yemek, Kültür ve Kimlik
• Sinema filmlerinde kimlik temsilleri
• Sinema Filmlerinin kimlik inşasında rolü

İletişim
• Medya, kimlik ve kültür
• Medyada politik savaşın bir nedeni olarak kimlik ve kültürel değerler.
• Tolerans ve çatışma sorunlarıyla multimedya.
• Sosyal medya ve popüler kültür.
• Medyada kültür ve kimlik temsilleri.
• Kimlik ve kültürel değerlerin çatışma veya uzlaşı alanı olarak medya
• Kimliğin ve kültürün çözülme veya sahiplenme alanı olarak medya
• Trans-kimlik ve trans-kültür oluşumunda medyanın rolü
• Kurumsal kimlik

Sempozyum Takvimi

30 Aralık 2013 Bildiri Özetlerinin Son Teslim Tarihi
20 Ocak 2014 Kabul Edilen Bildirilerin İlanı
3 Şubat 2014 Katılım Ücretinin Yatırılması ve Kayıtlar için Son Tarih
1 Nisan 2014 Bildiri Tam Metinleri Son Teslim Tarihi
26-28 Mayıs 2014 Sempozyum Tarihi

İletişim (Türkiye)

Prof. Dr. Sevinç ÜÇGÜL veya Araş. Gör. Dr. Erdem ERİNÇ ile iletişim kurabilirsiniz.
info@culture-identity.com
Yazışma Adresi: Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 38039 Melikgazi / Kayseri
Telefon: +90 352 2076666 / 33831 – 33835
Faks : +90 352 4379343
Web Sitesi: http://www.culture-identity.com

İletişim (Azerbaycan)

Alovsat Amirbeyli ile iletişim kurabilirsiniz.
info@culture-identity.com
Yazışma Adresi: Director of Public Relations & Media Khazar University 11 Mehseti St. Baku, AZ1096, Azerbaijan
Telefon: +994 12 3239313 – +994 12 4211093(+231)
Faks: +994 12 4989379
Web Sitesi: http://www.culture-identity.com

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.