2017 Yılı TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri

TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri

 • TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Esasları
 • 2017 Yılı TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Duyurusu
 • TÜBİTAK Bilim ve Özel Ödülleri Aday Formu
 • TÜBİTAK Hizmet Ödülleri Aday Formu
 • TÜBİTAK Teşvik Ödülü Aday Formu

TÜBİTAK-TWAS Teşvik Ödülü

 • TÜBİTAK-Gelişmekte Olan Dünya için Bilimler Akademisi (TWAS) Teşvik Ödülü Esasları
 • 2017 Yılı TÜBİTAK-TWAS Teşvik Ödülü Duyurusu
 • TÜBİTAK-Gelişmekte Olan Dünya İçin Bilimler Akademisi (TWAS) Teşvik Ödülü Aday Formu

 

2017 Yılı TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Esasları

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Dayanak, Kapsam, Tanımlar ve Duyuru

Amaç, dayanak, kapsam ve tanımlar

MADDE 1- (1) 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanunun 2 nci maddesinde Kurum görevleri arasında “bilimsel ve teknolojik alanlarda araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek ve bu amaçla ödüller vermek” sayılmıştır. Bu nedenle Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından; Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri olmak üzere dört tür ödül verilmektedir.

a) Bilim Ödülü: Ülkemizde yaptığı çalışmalarla bilime uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunmuş hayattaki bilim insanlarına verilir.

b) Özel Ödül: Bilim Ödülü eşdeğeri olarak, yurtdışında yaptığı çalışmalarla bilime uluslararası düzeyde katkıda bulunmuş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, hayattaki bilim insanlarına verilir.

c) Hizmet Ödülü: Ülkemizdeki bilim ve teknolojinin gelişmesine üstün hizmette bulunmuş kişilere verilir. Hizmet Ödülü için hayatta olma şartı yoktur.

d) Teşvik Ödülü: Yaptığı çalışmalarla bilime gelecekte uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunabilecek niteliklere sahip olduğunu kanıtlamış, ödülün verildiği yılın ilk gününde 40 yaşını geçmemiş, Türkiye’de ikamet eden bilim insanlarına verilir. Ancak, kadın başvuru sahiplerinin her doğumu için 40 yaş sınırına bir yıl ilave edilir.

Duyuru ve başvuru kabul tarihleri

MADDE 2- (1) Ödüllere ilişkin duyuru, bu Esasların eki mahiyetinde olup, her yıl TÜBİTAK Başkanlığı tarafından resmi internet adresinden yapılır. Adaylar Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri duyurusunda belirtilen belgeleri hazırlayarak, TÜBİTAK Başkanlığı’na ilanda belirtilen tarihler arasında teslim ederler.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Başvuru Yöntemi, Ödül Kategorileri, Şartları, Değerlendirme ve Ödüllerin Verilmesi

Başvuru yöntemi ve sayısı

MADDE 3- (1) Bu ödüller için:

a)    Bilim, Özel ve Teşvik Ödüllerine hayatta olan adaylar kişisel olarak başvurabilir veya aday gösterilebilirler. 2010 yılından başlamak üzere her bir ödüle en çok 3 kez başvuru yapılabilir. Hizmet Ödülü’ne kişisel başvuru olanağı bulunmamakta, aday gösterilmek gerekmektedir.

b) Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödüllerine;

 • Geçmişte TÜBİTAK Bilim, Hizmet, TÜBİTAK Özel Ödülü veya TÜBİTAK-TWAS Bilim Ödülü almış olanlar,
 • Türkiye Bilimler Akademisi Konseyi,
 • Üniversite Rektörlükleri (Fakülte, Enstitü, Merkezlerin adayları dahil),
 • Bilimsel ve teknolojik alanlarda faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları,
 • TÜBİTAK Ar-Ge ve Ar-Ge Kolaylık Birimleri Yönetim Kurulları ve TÜBİTAK Araştırma Grupları Yürütme Komiteleri (kendi faaliyet alanlarında)

aday gösterebilirler.

(2) Teşvik ödülü için her yıl başvuru yapılabilir. Bilim Ödülü ve Özel Ödül için aradan en az bir yıl geçmedikçe yeni bir başvuru yapılamaz.

Ödül kategorileri

MADDE 4- (1)  Aşağıda (a) ve (b) olmak üzere iki kategoride sıralanan ödüllerden aynı kategori içinde olanlar eşdeğer sayılır. Bu ödüllerden birine başvurmak için aynı kategoride ödül almamış olmak gerekir.  Aynı dönemde eşdeğer ödüllerden yalnızca birine başvurulabilir.

a) TÜBİTAK Teşvik Ödülü, TÜBA Sosyal Bilimlerde Teşvik Ödülü, TÜBİTAK-TWAS Teşvik Ödülü,

b) TÜBİTAK Bilim Ödülü, TÜBİTAK Özel Ödülü, TÜBA Sosyal Bilimlerde Bilim Ödülü, TÜBA Sosyal Bilimlerde Hizmet Ödülü, TÜBİTAK-TWAS Bilim Ödülü.

Aynı dönemde başvuru yapılabilecek ödül sayısı

MADDE 5- (1) Aynı dönemde TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülü kategorilerinden yalnızca birine başvurulabilir.

Müracaatların değerlendirilmesi ve komisyon üyelerinin masrafları

MADDE 6- (1) Ödüllerle ilgili aday başvurularını değerlendirme faaliyetlerini yürütmek üzere TÜBİTAK Bilim Kurulunca her yıl bir komisyon kurulur. Komisyon, danışman görüşleri alarak başvuruları değerlendirir ve sonucunu gerekçeleriyle TÜBİTAK Bilim Kuruluna sunar. TÜBİTAK Bilim Kurulu yaptığı değerlendirme sonucunda ödül kazananları belirler. Komisyon üyelerine her yıl Bilim Kurulunca belirlenecek miktarda huzur hakkı ve yol gideri ödenir.

(2) Ödül değerlendirme sürecinde yapılan tüm değerlendirme ve oluşturulan görüşler ile değerlendirmelerine başvurulan hakem/danışman isimleri ve bunlar tarafından verilen görüşler gizli olup; sayılanlar 4982 sayılı Kanunun 26’ncı maddesinin birinci fıkrası gereğince bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır.

Verilebilecek ödül sayısı

MADDE 7- (1)  Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri; Temel Bilimler, Mühendislik Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında verilir. Bilim Ödülü sayısı toplam sekizi, Özel Ödül sayısı toplam dördü, Hizmet Ödülü sayısı toplam dördü, Teşvik Ödülü sayısı toplam yirmiyi, geçemez.

Ödüllerin verilmesi

MADDE 8- (1)  Ödüller; her yıl için TÜBİTAK Bilim Kurulunca saptanan para ödülü ile ödülün türüne göre plaket ve beratı içerir. Bilim Ödülü alanlara ayrıca, her yıl Bilim Kurulunca belirlenen miktarda, yurtiçinde yürüteceği araştırmalarda kullanılmak üzere araştırma desteği verilir. Söz konusu araştırma desteği, Bilim Ödülü alan kişinin bu ödülü aldığı tarihten itibaren bir yıl içinde talebi üzerine bir defada veya parçalar halinde avans olarak verilebilir. Yapılan harcamalara ilişkin belgeler, avansın alındığı yıl içinde Araştırma Destek Programları Başkanlığına gönderilir. Araştırma Destek Programları Başkanlığınca uygun görülen harcamaların mahsubu yapılır. Bu kapsamda alınan malzemelerin mülkiyeti ödülü alan kişiye aittir.

(2) Ödüllere aday olduktan sonra vefat eden bilim insanlarının ödülleri kanuni mirasçılarına verilir, bu durumda araştırma desteği verilmez.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Aday olamayacaklar

MADDE 9- (1)  TÜBİTAK Bilim Kurulu üyeleri görevleri süresince bu ödüller için aday olamazlar.

Ödülleri kazananların ilanı ve masrafların karşılanması

MADDE 10- (1)  Ödülleri kazananlar her yıl TÜBİTAK’ın Kuruluş Yıldönümü olan 24 Temmuz tarihinde açıklanır.

(2) Ödüller, her yıl düzenlenecek bir törenle sahiplerine verilir. Ödül kazanmış olanların, törenin yapıldığı şehre gidiş-dönüş ve konaklama masrafları Kurum tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 11- (1) Bu Esaslar Bilim Kurulunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme 

Madde 12- (1) Bu Esaslar, TÜBİTAK Başkanı tarafından yürütülür.

 

TÜBİTAK-GELİŞMEKTE OLAN DÜNYA İÇİN BİLİMLER AKADEMİSİ (TWAS) TEŞVİK ÖDÜLÜ ESASLARI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Dayanak, Kapsam, Tanımlar ve Duyuru

Amaç, dayanak, kapsam ve tanımlar

MADDE 1- (1) 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanunun 2 nci maddesinde Kurum görevleri arasında “bilimsel ve teknolojik alanlarda araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek ve bu amaçla ödüller vermek” sayılmıştır. Bu nedenle Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile Gelişmekte Olan Dünya İçin Bilimler Akademisi (TWAS) arasında yapılan anlaşma ile TÜBİTAK-TWAS Teşvik Ödülü verilmektedir.

(2) TÜBİTAK-TWAS Teşvik Ödülü yaptığı çalışmalarla bilime gelecekte uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunabilecek niteliklere sahip olduğunu kanıtlamış, ödülün verildiği yılın ilk gününde 40 yaşını geçmemiş, Türkiye’de yerleşik hayattaki bilim insanlarına verilir. Ancak, kadın başvuru sahiplerinin her doğumu için 40 yaş sınırına bir yıl ilave edilir.

Duyuru ve başvuru kabul tarihleri                                                        

MADDE 2- (1) Ödüle ilişkin duyuru, bu Esasların eki mahiyetinde olup, her yıl TÜBİTAK Başkanlığı tarafından resmi internet adresinden yapılır. Adaylar TÜBİTAK-TWAS Teşvik Ödülü duyurusunda belirtilen belgeleri hazırlayarak, TÜBİTAK Başkanlığı’na ilanda belirtilen tarihler arasında teslim ederler.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Başvuru Şartları, Değerlendirme ve Ödüllerin Verilmesi

Başvuru Şartı

MADDE 3- (1) TÜBİTAK – TWAS Teşvik Ödülü için;

a)    Ödülün verildiği yılın ilk gününde 40 yaşını geçmemiş, hayatta olan adaylar kişisel olarak başvurabilir veya aday gösterilebilirler.

b)    TWAS Teşvik Ödülü’ne;

 • Geçmişte TÜBİTAK Bilim, Hizmet, TÜBİTAK Özel Ödülü veya TÜBİTAK-TWAS Bilim Ödülü almış olanlar,
 • Türkiye Bilimler Akademisi Konseyi,
 • Üniversite Rektörlükleri (Fakülte, Enstitü, Merkezlerin adayları dahil),
 • Bilimsel ve teknolojik alanlarda faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları,
 • TÜBİTAK Ar-Ge ve Ar-Ge Kolaylık Birimleri Yönetim Kurulları ve TÜBİTAK Araştırma Grupları Yürütme Komiteleri (kendi faaliyet alanlarında)

aday gösterebilirler.

MADDE 4- (1) TÜBİTAK-TWAS Teşvik Ödülü Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji alanlarında yıllar itibariyle dönüşümlü olarak verilir.

Aynı dönemde başvuru yapılabilecek ödül sayısı

MADDE 5- (1) TÜBİTAK Teşvik Ödülü ve TÜBİTAK-TWAS Teşvik Ödülü eşdeğer sayılır. TÜBİTAK-TWAS Teşvik Ödülüne başvurmak için TÜBİTAK Teşvik Ödülü almamış olmak gerekir. Aynı dönemde bu ödüllerden yalnızca birine başvurulabilir.

Müracaatların değerlendirilmesi ve komisyon üyelerinin masrafları

MADDE 6- (1) TÜBİTAK-TWAS Teşvik Ödülü ile ilgili aday başvurularını değerlendirme faaliyetlerini yürütmek üzere TÜBİTAK Kimya, Biyoloji Araştırma Destek Grubu veya TÜBİTAK Matematik, Fizik Araştırma Destek Grubu Yürütme Komitelerince her yıl bir komisyon kurulur. Komisyon, danışman görüşleri alarak ve gerektiğinde alt komisyonlar kurarak başvuruları değerlendirir ve sonucunu gerekçeli olarak onay için Bilim Kuruluna sunar. Bilim Kurulu onayından sonra sonuç TWAS’a sunulur. TWAS onayı sonucunda ödül kazanan kişi belirlenir. Komisyon üyelerine her yıl Bilim Kurulunca belirlenecek miktarda huzur hakkı ve yol giderleri ödenir.

(2) Ödül değerlendirme sürecinde yapılan tüm değerlendirme ve oluşturulan görüşler ile değerlendirmelerine başvurulan hakem/danışman isimleri ve bunlar tarafından verilen görüşler gizli olup; sayılanlar 4982 sayılı Kanunun 26’ncı maddesinin birinci fıkrası gereğince bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır.

Ödüllerin Verilmesi   

MADDE 7- (1) Ödül miktarı 2000.- ABD Doları olup, para ödülü ile birlikte gümüş plaket ve berat verilir.

(2) Bu ödüle aday olduktan sonra vefat eden bilim insanının ödülü kanuni mirasçılarına verilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Aday olamayacaklar

MADDE 8- (1)  TÜBİTAK Bilim Kurulu üyeleri ile TÜBİTAK Kimya, Biyoloji Araştırma Destek Grubu  veya TÜBİTAK Matematik, Fizik Araştırma Destek Grubu Yürütme Komiteleri üyeleri görevleri süresince bu ödül için aday olamazlar.

Ödülü kazananın ilanı ve masrafların karşılanması

MADDE 9- (1)  Bu ödülü kazanan bilim insanı, TÜBİTAK Bilim, Özel ve Teşvik Ödülleriyle birlikte her yıl TÜBİTAK’ın Kuruluş Yıldönümü olan 24 Temmuz tarihinde açıklanır.

(2) Ödül, her yıl düzenlenecek bir törenle sahiplerine verilir. Ödül kazanan bilim insanının, törenin yapıldığı şehre gidiş-dönüş ve konaklama masrafları Kurum tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 10- (1) Bu Esaslar Bilim Kurulunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme 

MADDE 11- (1) Bu Esaslar, TÜBİTAK Başkanı tarafından yürütülür.