2016 Yılı Bilim, Sanat ve Teşvik Ödülleri

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

BİLİM, SANAT, HİZMET VE TEŞVİK ÖDÜLLERİ YÖNERGESİ

AMAÇ VE KAPSAM

Madde 1: Bu yönergenin amacı, Ankara Üniversitesi’nde çalışmış veya çalışmakta olan öğretim elemanları ve araştırıcıların fen bilimleri, sağlık bilimleri, sosyal bilimler ve güzel sanatlar alanlarındaki araştırma, çalışma, eser, etkinlik ve hizmetlerinin değerlendirilerek, üstün niteliklerini onaylamaya ve ödüllendirmeye yönelik ilkeleri ve yöntemi belirlemektir.

Madde 2 : Ödüller her yıl üç türde verilir. Ödül türleri şunlardır:

a) Bilim Ödülü, Sanat Ödülü
b) Bilimde, Sanatta Hizmet Ödülü
c) Teşvik Ödülü

ÖDÜL TANIMLARI

Madde 3 : Bilim Ödülü, Sanat Ödülü; Bilime ve sanata önemli katkılarda bulunmuş bilim ve sanat insanlarına verilir. Ödüller yalnızca hayatta olan adaylara, bilime veya sanata belli bir alandaki katkıları nedeniyle ya da eserlerinin tümü için verilebilir.

            Madde 4 : Bilimde, Sanatta Hizmet Ödülü; veya sanatçı yetiştiren, mensup olduğu bilim veya sanat dalının kurumsallaşması için önemli katkılarda bulunan ve yaptığı etkinliklerle ülkemizin bilimsel, teknolojik ve sanat alanında gelişimine üstün hizmetler sunan adaylara verilir. Hizmet ödüllerine hayatta olmayan kişiler de aday gösterilebilir.

Madde 5 : Teşvik Ödülü; Bilimsel araştırmaları, eserleri ve çalışmalarıyla bilime ve sanata önemli katkılarda bulunabilecek yetkinliğe sahip olduğunu kanıtlamış, ödüle başvurunun yapıldığı yılda 40 yaşını doldurmamış, henüz profesör olmamış bilim insanları ve sanatçılara verilir. Ortak araştırmaları, çalışmaları ve eserleriyle Teşvik Ödülü koşullarını yerine getirmiş olanlara ortak bir ödül de verilebilir. Araştırmaları, çalışmaları ve eserleri ortak olup Teşvik Ödülüne birey olarak aday gösterilen veya başvuranlar ortağı olan bilim insanları veya sanatçılardan yazılı olur almak zorundadır.

lll. ÖDÜLLERE ESAS ESERLERİN NİTELİĞİ

          Madde 6 : Bilim Ödülü, Sanat Ödülü ve Teşvik Ödülü için değerlendirmeye alınacak eserler şunlardır:

“Science Citation Index (SCI)” “Social Sciences Citation Index (SSCI)”, “Arts and Humanities Citation Index (AHCI)” de taranan dergilerde yayımlanmış makaleler.

Bazı bilim ve sanat alanları için (a) bendinde yer almayan ancak Ankara Üniversitesince atanma ve yükseltilmede değerlendirmeye alınan dergilerde yayımlanmış makaleler.

Kitap, kitap bölümü de dahil olmak üzere bilim ve sanat alanındaki özgün eserler.

Ulusal ve uluslararası patentler, faydalı modeller.

lV. ÖDÜL SAYILARI

Madde 7: Bir yıl içinde verilen Bilim Ödülleri sayısı fen, sağlık ve sosyal bilimlerin her birinde birer olmak üzere üçü; Sanat Ödülü sayısı biri; Bilimde, Sanatta Hizmet Ödülü sayısı her birinde birer olmak üzere ikiyi, Teşvik Ödülü sayısı beşi geçemez.

 

           V. BAŞVURU

Madde 8 : Adaylar, şahsen veya bir araştırma grubu adına ödüllere başvurabilirler; başka öğretim üyelerince, Bilim Dalları, Anabilim Dalları, Bölümler, Fakülteler, Yüksekokullar, Enstitüler ve Araştırma ve Uygulama Merkezleri, yetkili kurulları yoluyla ödüllere aday gösterebilirler. Ödüllere esas olan ve başvuru dosyasına konulan araştırma, çalışma, eser, etkinlik ve hizmetlerin başka bir kurum veya kuruluş tarafından ödüllendirilmemiş ve başvuru tarihinden önce yapılmış/yayımlanmış olması gerekir. Ankara Üniversitesi Bilim Ödülü, Sanat Ödülü, Bilimde Hizmet Ödülü, Sanatta Hizmet Ödülü ve Teşvik Ödülü alanlar aynı türde ödüle bir daha başvuramazlar. Başvuru formuna uygun olarak yapılmayan başvurular kesinlikle değerlendirmeye alınmaz.

Ödüllere aday gösterme dosyasına, adayların özgeçmişleri ile eserleri veya hizmetlerinin dökümü eklenmeli, hangi ödüle hangi nedenlerle aday oldukları veya gösterildiklerini açıklayan gerekçeli bir sunum yapılmalıdır (Bkz. Ek-1 ve Ek-2).

Çalışmalarını sürekli olarak yurtdışında sürdürenler Teşvik Ödülüne aday gösterilemez.

Adaylar, aynı türden ödüle ardışık olmayacak şekilde en fazla üç kez başvurabilirler. Bir adayın başvurusundaki birincil derecede esas olan eserler ile başka bir aday aynı türde ödüle başvuramaz.

Ankara Üniversitesi bünyesinde en az beş yıl çalışmış olanlar aday olabilir ya da gösterilebilir.

Vl. BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Madde 9 : Ödüllere ilişkin duyuru, üniversite web sayfası, e-posta, akademik birimlere yazı, broşür ve posterler yoluyla Rektörlük tarafından her yıl Ocak veya Şubat ayı içinde yapılır. Başvurular; Ankara Üniversitesi Bilim Ödülleri, Sanat Ödülleri, Bilimde, Sanatta Hizmet Ödülleri, Teşvik Ödülleri Yürütme Komitesi tarafından değerlendirilir ve sonuçları nihai karar için Ankara Üniversitesi Senatosuna sunulur. Ödüller aynı yıl içerisinde sahiplerine verilir.

 

Vll. ÖDÜLLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Madde 10 : Bilim Ödülü, Sanat Ödülü ve Teşvik Ödülünde adayların;

Eserlerinin yayımlandığı dergi ve kitapların veya kitaplarının ulusal ve uluslararası bilim veya sanatındaki yeri,

Eserlerine yapılan atıf veya eserlerinin kullanımı,

Eserlerinin ulusal ve uluslararası ölçekte bilim ve sanata getirdiği katkılar,

Eserlerinin endüstriyel, tarımsal, teknolojik, toplumsal ve sağlık sorunlarına getirdiği çözüm önerileri ve yaptığı katkılar,

ölçüt olarak ele alınır ve bunlara ilişkin somut değerlendirmeler yapılır.

Madde 11 : Hizmet Ödülünde adaylar;

Bilim ve sanat insanı yetiştirmek,

Mensup olduğu bilim veya sanat dalının kurumsallaşmasına katkıda bulunmak,

Bilimsel kurum ve kuruluşlar kurmak veya kurulmasında önemli katkılar yapmak,

Ülkenin bilim, teknik ve sanat alanlarında gelişimine üstün hizmetlerde bulunmak,

ölçütleri çerçevesinde ele alınır ve bunlara ilişkin somut değerlendirmeler yapılır.

Vlll. ÖDÜL

Madde 12 : Ödüller belge ve maddi destek olarak verilir. Maddi desteğin türü miktarı ve kaynağı her yıl Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenir.

Madde 13 : Araştırma grubu adına verilen maddi destek ödüllerinden grup elemanları eşit olarak yararlandırılır; ortak belge şeklindeki teşvik ödülleri her elemana verilir.

Madde 14 : Bilim, Sanat ve Hizmet Ödüllerinin her biri birer kişiye verilir. Hayatta olmayanların Hizmet Ödülleri kanuni mirasçılarına verilir.

lX. YÜRÜTME KOMİTESİ

Madde 15 :   Ankara Üniversitesi Bilim Ödülü, Sanat Ödülü, Hizmet Ödülü, Teşvik Ödülü Yürütme Komitesi ödüllere başvuruları değerlendirmek ve gerekli organizasyonu yapmak amacıyla oluşturulur. Bu komisyonun üyeleri ve başkanı Rektör tarafından atanır.

Yürütme Komitesi; fen, sağlık, ve sosyal bilimler ile sanat dallarından seçilmiş  15 üyeden oluşur.

Yürütme Komitesinin görev süresi 3 yıldır. Yürütme Komitesi üye sayısının çoğunluğu ile toplanır.

Yürütme Komitesi, başvuruları değerlendirmek ve sonuçlandırmak amacıyla en az üç kişiden oluşan Uzmanlık Komisyonları belirleyebilir. Uzmanlık Komisyonlarında diğer Üniversitelerin öğretim üyeleri de yer alabilir.

Yürütme Komitesi, Uzmanlık Komisyonlarının görüşlerini de dikkate alarak ödüle layık adayları belirler. Sonuçları, Senato kararı için gerekçeli bir raporla birlikte Rektörlüğe sunar.

Yürütme Komitesinin sekreterya hizmetleri Rektörlükçe yürütülür.

X. YÜRÜRLÜK

Madde 16 : Bu yönerge Ankara Üniversitesi Senatosunun kabul tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Xl. YÜRÜTME

Madde 17 :   Bu yönergeyi Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.

Aday Başvuru Formu İndir