2014 VERİMLİLİK PROJE ÖDÜLLERİ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak ülkemizin rekabet gücünün artırılmasına yönelik verimlilikle ilgili çalışmalarımız
kapsamında, her ölçekteki işletmelerimizin verimlilik artışlarını desteklemek ve bu alanda gerçekleştirilen projeleri teşvik etmek
amacıyla her yıl “Verimlilik Proje Ödülleri” vermekteyiz.
İşletmelerimizde verimli çalışmanın önem ve gereğine dikkat çekmenin yanı sıra, verimlilik bilincinin ve iyi uygulama örneklerinin
yaygınlaşmasına katkıda bulunacak bu ödüller ile işletmelerimiz arasında bilgi ve tecrübe paylaşımını artırmayı, verimlilik
arttırıcı projeleri kamuoyuna duyurmayı ve uygulanmış projelerin sağladığı faydaları daha iyi tanıtmayı hedeflemekteyiz.
Ülkemizin verimlilik artışı potansiyelinin hayata geçirilmesine katkıda bulunmak için bu alanda çalışmaları olan tüm
işletmelerimizi Verimlilik Proje Ödüllerine başvurmaya ve verimlilik artırıcı projelerini bizlerle paylaşmaya davet ediyoruz.
Fikri IŞIK
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

 

AMAÇ
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından, verimlilik bilincinin ülke çapında yaygınlaştırılması,
kurum ve kuruluşlar arasında bilgi ve tecrübe paylaşımın artırılması, verimlilik konusunda yürütülen projelerin kamuoyuna
duyurulması, uygulanmış projelerin sağladığı yararların tanıtılması ve verimliliği artırma konusunda yürütülecek yeni projelerin
teşvik edilmesini sağlamak amacına yönelik olarak her yıl düzenlenmektedir.
HEDEF KİTLE
Sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren mikro, küçük, orta büyüklükteki ve büyük ölçekli işletmeler ve kamu
kurumları
PROJE KONULARI
• Ürün veya hizmetlerin kalitesini iyileştirmeye yönelik projeler
• İş süreçlerinin performansını artırmaya yönelik projeler
• Hammadde, malzeme, enerji, sermaye ve insan kaynaklarının verimliliğini artırmaya yönelik projeler
• İşletmenin kârlılığını artırmaya veya maliyetlerini azaltmaya yönelik projeler
• Çalışma yaşamının kalitesini iyileştirmeye yönelik projeler

DEĞERLENDİRME SÜRECİ
Verimlilik Proje Ödülleri Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda, başvuruları alınan projeler üç aşamalı
bir değerlendirme sürecinden geçmektedir.
Aşama 1: Tüm projeler oluşturulan değerlendirme ekipleri tarafından beş ana kritere göre başvuru formları üzerinden
değerlendirilir.
Aşama 2: Birinci aşamada başarılı olan proje sahibi işletmelere değerlendiriciler tarafından yerinde inceleme ziyaretleri
yapılır.
Aşama 3: Yerinde inceleme sonuçlarına göre başarılı bulunan projeler Ödül Jürisi tarafından nihai olarak değerlendirilir ve bu
değerlendirme neticesinde ödül almaya hak kazanan projeler belirlenir.

 

BAŞVURU SÜRECİ
Başvuru Kategorileri
• Mikro İşletmeler
• Küçük İşletmeler
• Orta Büyüklükteki İşletmeler
• Büyük İşletmeler
• Kamu Kurumları
Başvuru Koşulları
• Başvurular proje yürütücüsü işletmeler tarafından yapılır.
• Projenin tamamlandığı tarih ile son başvuru tarihi arasındaki süre bir yılı geçemez.
• Daha önce herhangi bir kuruluştan ödül alan projeler için başvuru yapılamaz.
• Bir işletme bir yıl içinde en fazla üç proje ile başvurabilir.
• Başvurular, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının internet sitesinde yayınlanan İşletme Başvuru Formu doldurularak
elektronik ortamda gönderilmesi suretiyle yapılır.
• Başvuru sırasında herhangi bir ücret alınmaz.

 

Başvurularınız ve Ayrıntılı Bilgi İçin:
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Verimlilik Genel Müdürlüğü
http://vgm.sanayi.gov.tr
verimlilikodulleri@sanayi.gov.tr