2013 tudem edebiyat ödülleri

2013 tudem edebiyat ödülleri
ROMAN YARIŞMASI

A. YARIŞMANIN AMACI
1. Çocuk edebiyatına yeni, çağdaş ve özgün yapıtlar kazandırmak,
2. Çocuklara Türkçenin güzel ve sanatsal kullanımını örnekleyen metinler
sunmak,
3. İlgi çekici konuların işlendiği, duru, akıcı bir Türkçe ile yazılmış yapıtlarla
okuma gereksinimini artırma konusunda çocuk okura yardımcı olmak,
4. Okurun duygu ve düşünce ufkunu genişleten edebi yapıtların yazılmasını
özendirmek, okuyucuya ulaşmasını sağlamak,
5. Genç ve yeni yazarlara seslerini duyurma olanağı sağlamak,
6. Çocuk edebiyatı olarak sunulan, kurgu, ileti ve dil bakımından kimi kötü
örneklere karşı iyi örnekler oluşturmak.
B. YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI
1. Yarışma tüm yazarlara açıktır. Uyruğu ve öğrenim durumu ne olursa olsun
18 yaşın üzerinde olan ve şartname koşullarına uyan herkes katılabilir.
2. Yazar yarışmaya birden fazla yapıtla katılabilir. Yarışmaya gönderilen ya-pıtın birden fazla yazarı olabilir.
3. Yarışmaya Tudem Yayın Grubu çalışanları, seçici kurul üyeleri ve birinci
dereceden yakınları katılamaz.
4. Katılımcılar, şartname koşullarını kabul etmiş sayılır.
C. YARIŞMAYA KATILACAK YAPITLARIN NİTELİKLERİ
1. Yarışma dili Türkçedir.
2. Yarışma 12-14 yaş grubuna yönelik roman dalında açılmıştır.
3. Yarışmaya gönderilen yapıtlar, hiçbir yerde tamamen veya kısmen ya-yımlanmamış olmalı ve başka bir yayınevi ile yayımlanmak üzere bağla-yıcı sözleşmeye tabi olmamalıdır.
4. Yapıtlar özgün olacak, herhangi bir yapıtı çağrıştırmayacak, bir yapıttan
kopya bulundurmayacaktır.
5. Özgün olmadığı seçici kurulca belirlenen yapıtlar değerlendirme dışı tutu-lacaktır.
6. Özgün olmadığı ödüllendirme aşamasından sonra belirlenen yapıtların
yazarı, aldığı ödülü %25 fazlasıyla iade etmeyi bu şartnamedeki taahhüt-nameyi imzalamakla kabul etmiş sayılır. Özgün olmadığı belirlenen eser
sahibi, üçüncü kişilerce açılacak her türlü davanın muhatabı sayılacaktır.

7. Ödül almadığı halde yayımlanan bir yapıtın özgün olmadığı belirlenirse
yazarı, Tudem’in uğramış olduğu zararı tazminle yükümlüdür.
8. Yarışmaya katılacak dosya, aşağıdaki biçimsel özellikleri taşımalıdır:
a) Bilgisayarda word belgesi olarak A4 boyutunda, üst, alt, sağ ve sol
kenar boşlukları 2,5 cm.’yi geçmeyecek şekilde hazırlanacaktır.
b) Yapıt, Arial yazı fontu, 11 (on bir) punto, 1,5 satır aralığı ile yazılacak,
sayfa numarası verilecektir.
c) Yapıt, 6 (altı) kopya olarak çoğaltılacak ve her kopyası dosyalanacak,
ayrıca bir CD’ye de kaydedilecektir.
d) Yazar, yarışmaya gönderdiği yapıtın her kopyasına ve bir adet CD kaydı-na, belirlediği bir rumuz verecektir. Rumuz anlamlı veya anlam taşıma-yan sayı ve harflerden, 5 (beş) karakterle oluşacak şekilde belirlenebilir.
D. YAPITLARIN TESLİMİ
1. Yapıtın kopyalarında, CD kaydında ve zarfların üzerinde, yazarın kimliğine
ilişkin C bölümü 8. madde d bendinde sözü edilen rumuz dışında hiçbir
yazı veya işaret bulunmayacaktır. Yazarın ismi kesinlikle yapıtın kopyala-rında yer almayacaktır.
2. Yarışmaya katılanlar şartnamede verilen kimlik formu ve taahhütnameyi
eksiksiz doldurur, imzalar. Kimlik formu ve taahhütname, CD kaydı ile
kısa özgeçmiş bir zarfın içine koyularak kapatılır. Zarfın üzerine, sadece
rumuz ve yapıtın adı yazılacaktır.
3. Yarışmaya gönderilen yapıtın birden fazla yazarı varsa; her yazar, D bölü-mü 2. maddede belirtilen kimlik formu ve taahhütnameyi ayrı ayrı doldu-rup imzalar ve kısa özgeçmişlerini de ekler.
4. Yapıt, çoğaltılmış ve dosyalanmış 6 (altı) kopya, bir adet CD kaydı ve
D bölümü 2. maddede belirtilen zarf ile birlikte teslim edilir.
5. Yapıt, 31 Temmuz 2013 saat 17:00’a kadar Tudem Yayınları – Cumhu-riyet Bulvarı No: 302/501 Alsancak – İZMİR adresine iadeli taahhütlü
posta veya kargo ile gönderilecektir. Elden teslim kesinlikle kabul
edilmeyecektir. Bu tarihten sonra gelecek yapıt değerlendirmeye alın-mayacaktır. Kargo ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
6. İnternet yoluyla yapılacak gönderiler kabul edilmeyecektir.
E. YAPITLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
1. Yarışmaya gönderilen yapıtlar şartnameye uygunluk açısından ön seçici
kurul tarafından kontrol edilir. Yapıt kopyalarının ya da zarfların üzerinde
yazarın kimliği ile ilgili herhangi bir bilgi olursa, yapıt değerlendirmeye gir-meden elenecektir. Ön seçici kurulun değerlendirmesi sonucunda uygun
görülen yapıtlar seçici kurula gönderilir.
2. Seçici kurul, incelemelerini 27 Eylül 2013 tarihine kadar tamamlar.

3. Seçici kurul tarafından her eser 100 (yüz) üzerinden puanlanır. Gizli ola-rak verilen puanlar, Ekim 2013’ün ilk iki haftası içinde yapılacak toplan-tıda değerlendirilmek üzere görüşülür. Eşit puan almış eserler yeniden
değerlendirilip bir sıralama yapılır.
4. Seçici kurul, ödüle değer yapıt bulamazsa, ödül verilmez.
5. Değerlendirme işlemleri 15 Ekim 2013 tarihine kadar sonuçlandırılacaktır.
F. SONUÇLARIN AÇIKLANMASI VE ÖDÜLLER
1. Yarışma sonuçları basın yayın yoluyla duyurulacaktır. Sonuçlar ödül ka-zananlara bildirilir.
2. Ödül töreni TÜYAP 32. İstanbul Kitap Fuarı’nın ilk günü yapılacaktır.
3. 2013 Tudem Edebiyat Ödülleri ve tutarları ile seçici kurul aşağıdaki gibi-dir.
ÖDÜLLER
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ 5.000 TL
İKİNCİLİK ÖDÜLÜ 4.000 TL
ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ 3.000 TL
MANSİYON 1.000 TL
SEÇİCİ KURUL
Prof. Dr. Zehra İpşiroğlu
Prof. Dr. Sedat Sever
Prof. Dr. Selahattin Dilidüzgün
Miyase Sertbarut
Şiirsel Taş
G. YAPITLARIN YAYIMLANMASI
1. Yarışmaya katılan tüm yapıtların yayın hakkı, yarışma tarihinden itibaren
bir yıl süre ile Tudem Eğitim Hizmetleri San. Tic. AŞ’ye ait olacaktır. Bu
süre içinde yapıtını başka bir yayınevinde yayımlatmak isteyen yapıt sa-hiplerine Tudem Yayınları, yazılı bir feragat belgesi verecektir.
2. Ödül kazanan yapıtların yayın hakkı ise 5 (beş) yıl süre ile Tudem Eğitim
Hizmetleri San. Tic. AŞ’ye devredilmiş olup eserin yayımlanmasına karar
verilmesi halinde, taraflar arasında yayımcının ve yazarın hak ve sorum-luluklarını düzenleyen bir telif hakkı devri sözleşmesi imzalanacaktır.