2013 Felsefe ve Psikoloji Yazokulu

Programın Adı: Kolikolik: Düş Oyunları ve Çıkmaz Sokaklar
Tarihler: 17 – 22 Haziran 2013 (Köy’e geliş 16 Haziran, Köy’den ayrılış 23 Haziran.)
Programın Amacı: Zihin ve dil felsefesine giriş amacıyla psikolojinin çeşitli kolları farklı bakış açılarıyla incelenecektir. Program boyunca özellikle davranış, algı ve hissetme, hafıza, dil, düşünme ve zeka, bilinç, bilinçaltı, duygular ve kişilik gelişimi çeşitli kuramlar altında tartışılacaktır. Elbette çalışmalar felsefi bir boyutta ele alınacak, aynı zamanda konuyla ilgili paradokslar incelenecektir. Bir yandan programın yoğunluğu dil ve zihin bağlamı üzerinden ilerlerken, aşağıda listelenmiş konulara da katılımcılarımızın isteği üzerine değinilecektir.

Programın Adı: Kolikolik: Zihin Zindanı ve Buruşuk Feragatlar
Tarihler: 24 – 29 Haziran 2013 (Köy’e geliş 23 Haziran, Köy’den ayrılış 30 Haziran.)
Programın Amacı: Bir yandan dil ve zihin arasındaki etkileşim felsefi ve psikolojik kuramlar etrafında incelenirken aynı zamanda bu etkileşimin toplumsal sonuçları üzerinde durulacaktır. Antik Yunan’dan günümüze etik, siyaset, sanat ve bilim gibi konular, dil ve zihin ikilisi tarafından sorgulanacak ve adalet yerini bulacaktır. Bu bağlamda, özellikle ütopik sistemlerin uygulanabilirliği tartışılacaktır. Aşağıda listelenmiş konulara da katılımcılarımızın isteği üzerine değinilecektir.

Programın Adı: Kolikolik: Taş Oda ve Tebeşir
Tarihler: 19 – 24 Ağustos 2013 (Köy’e geliş 18 Ağustos, Köy’den ayrılış 25 Ağustos.)
Programın Amacı: Çalışmalar, tarih boyunca gözlemlenmiş sosyo-ekonomik sorunların temellerini bulmaya ve bunlar da göz önünde bulundurularak ütopik bir düzen kurmaya yönelik olacaktır. Bu çalışmalar, öğrenci merkezli tartışmalar üzerine kurulmakla beraber zaman zaman saygın hocaların da vereceği konuşmalar doğrultusunda yön alıp, geliştirilecektir. Ütopik bir düzen kurmayı amaçlayan bu çalışmalarda aynı zamanda böyle bir düzenin kurulup kurulamayacağı da tartışılacaktır. “Ütopya Köyü” olarak da adlandırılabilecek bu felsefe kampında katılımcılar, çeşitli aktivitelerle, oluşturacakları yasa ve kurallara dayanan ütopik devletlerini kuracak, neden-sonuç ilişkileriyle tartışılan sosyo-ekonomik sorunların, temelini kurdukları devletlerinin ve medeniyetlerinin tarihsel sürecinde yaşanmaması için çözüm önerileri sunacaklardır.

Programın Adı: Kolikolik: Asma Köprü ve Felsefi Kalıntılar
Tarihler: 26 – 31 Ağustos 2013 (Köy’e geliş 25 Ağustos, Köy’den ayrılış 1 Eylül.)
Programın Amacı: Hegel ve Marx’ın karşılaştırmalı tarih kuramları eşliğinde, toplumlar ve ideolojilerin etkileşimleri incelenecektir. Bu süreç boyunca bir yandan sanat, bilim ve siyaset tarihi tartışmaların gündemine alınırken, felsefe tarihi de sosyolojik ve kültürel oluşumlar eşliğinde analiz edilecektir. Her ne kadar programın yoğunluğu siyaset felsefesi ve tarihi incelemeler üzerinden ilerlerken, aşağıda listelenmiş konulara da katılımcılarımızın isteği üzerine değinilecektir.

Kontenjan: 40 (30 kişilik çadır ve 10 kişilik koğuş yerimiz vardır.)

Katılımcı Profili: Bütün lise ve lisans öğrencileri katılabilir.

Konaklama: Koğuşlar 8-10 kişiliktir. Çadırlar ise dörder kişilik olup, her çadırda iki kişi kalacaktır. Koğuşlarda olduğu gibi çadırlarda kalmak isteyenlere de yatak, yastık vs. verilecektir.

Katılım: Her ne kadar programlarımız birbirinden bağımsız olsa da, katılımcılarımızın ardaşık olan programlara katılmaları tavsiye edilmektedir.

Ücret: Programın ücreti, dört öğün yemek, konaklama, dersler, ders materyalleri ve her türlü temel ihtiyaçlar dahil, çadırda kalacaklar için haftalık 435 TL, koğuşlarda kalacaklar için ise haftalık 540 TL’dir.

Başvurular: Başvuru formu için tıklayınız. Ön kayıtlarınızın geçerli olup, başvurularınızın değerlendirilebilmesi için başvuru yaptıktan sonraki bir hafta içerisinde, sizlere gönderilecek bilgiler eşliğinde, ön kayıt ücretlerinizi (30 lira) ödemeniz gerekmektedir. Başvuruların sonuçları her ayın başında açıklanır.

İletişim: utopyakoyu@gmail.com

Koordinatörler: Tayfun Esenkaya (tayfune@sabanciuniv.edu) Bora Esenkaya (b.eska@live.com)

Konuşmacılar: Konuşmacı programımız henüz belli değildir. Eski programlarmıza bakarak (bilgileri aşağıda bulabilirsiniz) bu konuda bilgi edinebilirsiniz.

Etkinlikler: Etkinlik programımız henüz belli değildir. Eski programlarmıza bakarak (bilgileri aşağıda bulabilirsiniz) bu konuda bilgi edinebilirsiniz.

Genel İçerik:
Toplumun ve bireyin, felsefi olgularla, psikolojik ve sosyolojik bakış açılarıyla ele alınması.
Program süresince aşağıdaki başlıklar neden-sonuç ilişkileri içerisinde incelenecek, bu olguların bireylerin ve toplumların gelişimini nasıl etkilediği tartışılacaktır.

* İsimsiz Felsefe: Felsefe, ezbere değil de öze dayanan düşünceye ve kimliğe olan bir sesleniştir. İsimsiz Felsefe, felsefeyi, bilgi sevgisini, ve bu seslenişi duyabilmek adına, bireyleri kendi özleriyle birleştirmeyi, bu farkındalığı sağlamayı amaçlar. Doğanın ortasında, şehir yaşantısından ve telaşından uzakta, sessiz sakin bir köyde bu sesi duymamak nasıl mümkün olabilir!

* Doğu Felsefesinden Laklaklar: Doğu felsefesinden öğretiler üzerine yoğunlaşan çalışmalar süresince, Doğu’dan çeşitli disiplinler tartışmalara konu olacak, farklı filozofların da görüşleriyle mistizm ve diğer felsefeler ele alınacaktır.

* Varoluşçuluk Terapisi: Irvin Yalom’un ortaya attığı varoluşçuluk terapisiyle, korku, varoluşçuluk ve ölüm üzerine psikodramalara dayanan etkinlikler yapılacak, ilk toplulardan günümüze bu öğelerin nasıl değiştiği tartışılacaktır.

* Eserlerden Psikanalizler: Eser incelemelere ve okumalara dayanan etkinlikler boyunca, katılımcılar farklı okumalar yapacaklardır.

* Kurmalı felsefe: Bu başlık altında, felsefenin bir kurgu oluşu ele alınacak, ve bu kurgunun tarih boyunca toplum tarafından nasıl kullanıldığı, görüldüğü tartışılacaktır.

* İki Yüzlü Felsefe: Felsefe mi ? O da ne ? Diğer konu başlıklarını destekler nitelikte olmasıyla birlikte, bu başlık altında felsefenin cevap aradıkları, ve bu cevaplara ulaşırken karşılaştığı ikilemler, karşıt görüşler sorgulanacaktır.

* Filozofun F’si: Bu başlık altında da, bir filozofun hayatı ve onun öğretileri üzerine tartışmalar yürütülecektir.

* Zamanda Yolculuk: Zaman kavramı ele alınacak, zamanın felsefesi üzerine çalışmalar yapılacaktır.

* Sosyal Hayvan ve Doğası: Toplum ve insan psikolojisi incelenecek, sosyolojik bağlantılarla da bu iki kavramın insanlık tarihine nasıl yön verdiği tartışılacaktır.

* Bilimkurgu ve Bilim: Bilim ve bilim felsefesi üzerine düşünceler ele alınacaktır.

* Karanlık Oda: Sanat tarihi ve felsefesi üzerine yorumlara dayanacak olan bu paylaşımda, insan – sanat ikilisi incelenecektir.

* Zar Terapisi: Luke Rhinehart’ın Zar Adam isimli kitabından yola çıkarak, davranışlarımıza neden olan olayların felsefi ve psikolojik olgularla incelenmesi.

* Kapitalist Sistemlerde Komünist Yapılanmalar: Her ne kadar, isimleriyle itibariyle kulaklarımızda yer edinmiş bu sistemler, 20. yüzyıl filozoflarına göre toplum tarafından belki de en yanlış yorumlanmış teorilerdir. Bu konu başlığı altında, toplumların ve devletlerin oluşma sürecindeki ekonomik sistemleri ve bunların tarih boyunca nasıl şekillendiğini işleyeceğiz.

* Düzensizlik ve Düzen: Bu alt başlıkta ise, diğer başlıklarla ilişkilendirilerek, kültürlerin ve devletlerin, ve bu sistemlere yön veren kuralların, yasaların nasıl oluştuğu dile getirilecektir. Ütopyaların ve Distopyaların kuruluşu, anarşinin temelleri ve diğer tüm yönetimlerin siyasi felsefesi bu başlık altında incelenecektir.

* Buruşuk Sarı Sayfalar: Her ne kadar çalışmalarımız felsefe temelli olsa da, toplumu ve bireyi tarihi bir açıdan ele almadıkça, akımları anlamak oldukça güçtür. Bu yüzden de bir yandan felsefe tartışırken bir yanda da Dünya ve medeniyetler tarihi üzerine duracak, olmazsa olmaz bazı konular hakkında fikir yürüteceğiz.

* Bir Işık Gördüm Sanki: Bu alt baslıkta kısaca aydınlanma çağının getirmiş olduğu fikirler üzerinde duracağız ve bu bağlamda da düşünürleri inceleyeceğiz.

* Modernleşmek ve Eskimek: Toplumu incelerken karşılaşacağımız kaçınılmaz konulardan biri de devlettir. Devletin nasıl ortaya çıktığı, ne olduğu, nasıl modernleştiği de tartışılmazsa olmaz sorulardan sadece birkaçıdır. Bu konu baslığı altında ister istemez modern devletin oluşum aşamalarını inceleyeceğiz.

* Meşrutiyet Aşkına: Toplumu ele alırken, onu oluşturan güç dengelerinden bahsetmemek en büyük ayıplardan biridir. Bu çalışmamız boyunca otorite ve meşrutiyet gibi kavramlara felsefi bir bakış açısıyla ele alırken bir yandan da günümüzü anlamaya çalışacağız.

* Cinsinizm: Bu başlık altında cinsiyetin toplumdaki rolü üzerinde duracağız. Feminizm gibi akımlar üzerine tartışmalar yapacağız ve bunların hayatimizi ve toplumu nasıl etkilediği üzerinde duracağız.