20. Yüzyıl Başlarından Günümüze Türk Dünyası’ndaki Siyasi, İktisadi ve Kültürel Gelişmeler Sempozyumu

20. Yüzyıl Başlarından Günümüze Türk Dünyası’ndaki Siyasi, İktisadi ve Kültürel Gelişmeler Sempozyumu

20.YÜZYIL BAŞLARINDAN GÜNÜMÜZE TÜRK DÜNYASI’NDAKİ

SİYASİ, İKTİSADİ VE KÜLTÜREL GELİŞMELER

ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

24-27 Nisan 2018 / Almatı – KAZAKİSTAN

 

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığınca 24-27 Nisan 2018 tarihleri arasında El-Farabi Adına Kazak Millî Üniversitesi ev sahipliğinde Kazakistan’ın Almatı şehrinde “20. Yüzyıl Başlarından Günümüze Türk Dünyası’ndaki Siyasi, İktisadi ve Kültürel Gelişmeler” konulu uluslararası bir sempozyum düzenlenecektir.

19.yüzyılın sonlarından günümüze, dünya tarihinde son derece önemli olayların yaşandığı bir dönem olmuştur. 20. yüzyılda, özellikle I. Dünya Savaşı’na giden süreç, savaş ve savaş sonrası dönem gelişmeleri başta olmak üzere bütün dünyayı etkileyen siyasi, ekonomik, kültürel değişim ve dönüşümler tüm devletleri, milletleri ve toplulukları derinden etkilemiştir.

Bu değişim ve dönüşümlerden etkilenen en önemli bölgelerden biri de kadim Türk mirasının egemen olduğu coğrafyadır. Sibirya’dan Balkanlara, Uzak Asya’dan Anadolu’ya kadar Türk halklarının yaşadıkları coğrafya, bu dönüşümün önemli bir parçası hâline gelmiştir. Türk nüfusunun çoğunlukta olduğu ve tarihin muhtelif dönemlerinde bağımsız devletler ve imparatorlukların kurulduğu bu coğrafya; Doğu Türkistan’dan (Sincan Özerk Cumhuriyeti /Doğu Türkistan/Kâşgar) başlayarak Afganistan, İran, Irak, Suriye, Anadolu, Balkanlar, Orta Avrupa, Deşt-i Kıpçak/Karadeniz’in kuzeyi, Kafkaslar ve Sibirya’yı içine almaktadır. Günümüzde, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan devletlerinin ve Rusya Federasyonu dâhilindeki özerk Türk cumhuriyetlerinin bulunduğu bölge Hazar Ötesi/Doğu Türk Dünyası; Azerbaycan’dan başlayarak Kafkaslar, İran, Irak, Suriye, Anadolu, Balkanlar, Hazar Berisi/Batı Türk Dünyası olarak görülmektedir. 18. yüzyılın sonlarından başlayarak bu coğrafyanın merkezini oluşturan Orta Asya umumiyetle Türkistan olarak adlandırılmaktadır.

İşte bu coğrafyada 19. yüzyılın sonlarından başlayarak I. Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan iç çatışmaların akabinde bölgede hâkim güç haline gelen SSCB, sosyalist ideolojinin rakibi olarak gördüğü geleneksel yönetim, üretim ve toplumsal örgütlenme biçimlerini tamamen değiştirerek yeni bir şekil vermeye yönelmiştir. Bu dönemin SSCB dâhilindeki farklı milletler açısından yarattığı toplumsal, kültürel ve ekonomik maliyet oldukça yüksektir. Sovyetleştirme politikaları çerçevesinde geliştirilen uygulamaların yarattığı sosyo-ekonomik ve kültürel alanlar başta olmak üzere ortaya çıkan etki ve değişimler, Türk toplulukları açısından incelenmeye değerdir.

Bu sempozyumdaki temel amaç, 19. yüzyılın sonlarından günümüze kadar bölgede meydana gelen, tarihî, kültürel, ekonomik, siyasi, askerî değişim ve gelişmeleri ve bunların sonuçlarını muhtelif açılardan ele alarak, bölgede gerek büyük güçler ve gerekse bölgesel güçler arasındaki rekabet ve etkileşimin nasıl ortaya çıktığı, bunun bölgeye nasıl yansıdığı ve bölgeye etkilerinin ne olduğunu farklı bakış açılarıyla incelemektir.

Böylece Doğu Avrupa’dan Uzak Asya’ya kadar geniş bir coğrafyada varlığını sürdürmekte olan Türk topluluklarının siyasi, iktisadi,  kültürel ve diğer pek çok bakımdan geçirdikleri değişim süreci bütüncül bir perspektif ve disiplinlerarası yaklaşımla karşılaştırmalı bir yöntem çerçevesinde ele alınmış olacaktır.

Sempozyumda sunulacak bildirilerin daha önce başka bir yerde sunulmamış, makale, kitap, kitapta bir bölüm,  bir tezin bölümü, ana başlığı veya alt başlığında yayımlanmamış ve işlenmemiş olması gerekmektedir.

Aşağıda sempozyumda yer alması planlanan bazı başlıklar sunulmuştur. Bildiri konuları bu başlıklarla sınırlı değildir. Sempozyumun genel çerçevesine uyulması ve konu dışına çıkılmaması şartıyla, farklı başlıklarda da bildiri sunulabilir.

Sempozyum Alt Başlıklar

 • 19. Yüzyıl Sonu
 • Türk Dünyası’nda Rusya Faktörü (Rus Yayılma Siyasetinin Gelişimi ve Bunun Türk Dünyası’na Etkisi)
 • Türk Dünyası’nda Modernite ve Gelenek Çatışması (Eğitim, Toplum ve Siyaset)
 • Değişimin Siyasi, İktisadi ve Kültürel Kökenleri

 

 • 20. Yüzyıl
 • Çarlıktan SSCB’ye Mimari, Şehircilik ve Çevre Sorunları
 • Osmanlı Devleti ve Rusya’daki Meşrutiyet Hareketlerinin Bölgeye Etkileri
 • Osmanlı Devleti’nin Çöküşünün Bölgeye Etkileri
 • 1917 Rus Devrimi’nin Etkileri ve Sonuçları
 • Nüfus Hareketleri, İktisadi Hayat, Siyasi Düşünce ve Kültür (Din, Dil, Alfabe, …vb.)
 • 1918 ve Sonrası Bağımsızlık Hareketleri
 • ve II. Dünya Savaşlarının Bölgedeki Etkileri
 • SSCB Döneminde Bölgedeki Durum (Sovyet Uygulamalarının Türk Toplulukları Üzerindeki Etkileri: Açlık, Aydın Kırımı ve Sanat)
 • Türkiye Cumhuriyeti ile Münasebetler
 • SSCB Sonrası Gelişmeler
 • Bağımsız Devletler ve Ulus İnşası
 • Bölgesel Bütünleşme, İşbirliği ve Ayrışmalar
 • Türkiye’nin Bölgeye Yönelik Politikaları ve Faaliyetleri
 • Büyük Güçlerin Türkistan’a Yönelik Politikaları ve Faaliyetleri/Uluslararası İlişkiler
 • Türk Devlet ve Topluluklarının Türkiye Cumhuriyeti ile Siyasi, İktisadi, Kültürel ve Diğer Alanlardaki İlişkileri

SEMPOZYUMA KATILIM KOŞULLARI

Özet Gönderimi ve Değerlendirme

Sempozyum, yurt içi ve dışından konuyla ilgili akademisyen ve araştırmacıların katılımına açıktır.  Bunun için amaç, yöntem, kullanılacak kaynaklar ve muhtemel bulguları içeren en az 300 kelimelik bildiri önerilerinin 30 Kasım 2017 tarihine kadar [email protected]  adresine ekli dosya olarak gönderilmesi gerekmektedir. Bildiri önerileri Sempozyum konularına, bilimsel şartlara uygunluk ve çalışmanın özgünlüğü dikkate alınarak Düzenleme ve Bilim Kurulu Üyeleri’nce değerlendirilecektir. Kurul üyelerinin yapacağı değerlendirmeler kabul/şartlı kabul/ret biçiminde olacaktır. Kabul edilen bildiriler ilgililere duyurulacak ve sempozyum kesin programında yer alabilmeleri için 26 Şubat 2018 tarihine kadar tam metnin gönderilmesi istenecektir. Tam metni gönderilmeyen bildiriler Sempozyum Programı’na dâhil edilmeyeceklerdir.

Bildirinin daha önce bir yerde sunulmamış veya neşredilmemiş olması, yayımlanmış bir kitabın, yayımlanmamış dahi olsa bir tezin bölümü, ana başlığı veya alt başlığında işlenmemiş olması gerekmektedir.

Sempozyumda sunumlar 20 dakika ile sınırlandırılmıştır, ancak sempozyum sonrasında yayımlanacak kitaba sunulacak bildirilerin daha uzun metni konulabilecektir. Kitaba konulacak metinlerin seçiminden Bilim Kurulu yetkili olup bu konuda sunum yapanlar hak iddiasında bulunamayacaktır.

Sempozyum dili Türkçedir. Türkçe sunamayanlar kendi dillerinde sunabilirler.

 

Tam Metin Gönderme

Kabul edilen bildirilerin tam metinlerinin  26 Şubat 2018 tarihine kadar yazım kurallarına uygun biçimde ekli Word dosyası olarak [email protected] adresine gönderilmesi gerekmektedir. Tam metni gönderilen bildiriler Bilim ve Düzenleme Kurulu’nca özete ve bilimsel şartlara uygunluk açısından incelenerek Sempozyum Programı’na dâhil edilecektir.

BİLDİRİ TAM METNİ YAZIM KURALLARI

 1. Çalışmada, başlık büyük harfle koyu olarak ortalı yazılmalı, hemen altında sağa dayalı olarak yazarın adı-soyadı yer almalıdır. Sayfa altına verilecek numarasız açıklama dipnotunda sırası ile akademik unvan, kurum ve e-posta adresi bulunmalıdır.
 2. Başlık ve yazar adından sonra 200’er kelimelik 10 punto Türkçe ve İngilizce özet yer almalıdır. İngilizce özette başlık da belirtilmelidir.
 3. Harf karakteri Times New Roman ve punto büyüklüğü 12 olmalıdır. Tablo,  dipnot ve kullanılan kaynakların punto büyüklüğü ise 10’dur.
 4. Çalışma M. Word programında ve A4 kâğıt boyutuna göre bloklanarak yazılmalı, alt, üst, sağ ve soldan 2, 5 cm, alt bilgi ve üst bilgi ise 1, 25 cm boşluk bırakılmalıdır.
 5. Paragraflarda satır aralığı bırakılmamalı, girinti: 0 cm, aralık: önce 6 nk- sonra 6 nk ve satır aralığı: tek satır olmalıdır.
 6. Metin içerisinde kaynak gösterilecek ise parantez içinde yazar soyadı, yayın yılı ve sayfa numarası sıralı biçimde (Çaycı, 2002:520) şeklinde, dipnot olarak gösterilecek ise Yazar adı, soyadı, kitabın adı (koyu olacak şekilde-makale ise tırnak içinde ve italik), yayınevi, yayın yeri, tarihi, sayfa numarası sıralı biçimde verilmelidir. Kullanılan kaynaklar, dipnotlarla aynı biçimde metin sonuna soyada göre alfabetik olarak sıralanarak konmalıdır.
 7. Tablo ve grafikler ise ayrı ayrı numaralandırılmalı, tablonun veya grafiğin hemen altında ise 10 punto ile kaynağı belirtilmelidir.
 8. Metinle doğrudan alakalı olmayan Orijinal belge, resim, harita ve benzeri resimler gerekmedikçe metin içinde yer almamalı numaralandırılarak metin sonuna eklenmelidir. Yüksek çözünürlükteki resimler ayrıca CD’ye kaydedilerek gönderilmelidir.
 9. Bildiri metinleri 8 ile 16 sayfa arasında olmalıdır.

 

 

SEMPOZYUM TAKVİMİ / SYMPOSIUM CALENDAR

 

Sempozyum duyurusunun ilanı / Symposium Announcement

Ekim 2017
 

Bildiri özetlerinin gönderilmesi için son tarih / Due Date to Send Paper Abstracts

30 Kasım 2017
 

Kabul edilen özetlerin bildirimi / Notice for the Papers Approved

15 Aralık 2017
 

Bildiri tam metinlerinin gönderilmesi için son tarih / Due Date to Send Papers as Full-Texts

26 Şubat 2018
 

Sempozyum kesin programının ilanı / Announcement for the Final Program of the Symposium

23 Mart 2018
 

Sempozyum / Symposium

24-27 Nisan 2018
 

Basılacak Bildiriler İçin Son Gönderim Tarihi / Due Date for Papers to Be Published

15 Haziran  2018
 

Sunulan Bildirilerin Yayımlanması / Publication of Papers Presented

 

15 Haziran 31 Aralık 2018

İLETİŞİM

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı

Ziyabey Cad. Nu: 19

06520 Balgat ANKARA/TÜRKİYE

Belgegeçer : +90 312 2855527 / Tel: +90 312 2855512

E-posta: [email protected]

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin