20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü Fotoğraf Yarışması

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında İstanbul Kent Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümü tarafından “Gençlerin Objektifinden Çocuk Hakları” konulu ödüllü fotoğraf yarışması gerçekleştirilecektir.

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü Fotoğraf Yarışması “Gençlerin Objektifinden Çocuk Hakları”

Yarışmanın Konusu ve Amacı:

Çocukları korumak ve çocukların yaşam koşullarını iyileştirmek için 20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından ‘Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’ imzalanmıştır. ‘20 Kasım ‘Dünya Çocuk Hakları Günü’ olarak ilan edilmiştir.

Çocuk hakları, insan hakları kavramının içinde yer alan 18 yaşın altındakileri kapsayan. evrensel bir konudur. Dünyanın birçok yerinde var olan insan hakları ihlalleri, çocuk boyutunda daha geniş kapsamlı ve büyüyerek, müdahale edilmesi daha zor bir şekilde yer almaktadır.

Bu yarışmanın amacı kamuoyunun dikkatini fotoğraf sanatı yolu ile çekerek çocuk hakları ve korunması ve çocuk hakları sözleşmesine dair toplumsal bir bilinç oluşturmaktır.

Yarışma Organizasyonu:

Yarışma, İstanbul Kent Üniversitesi (Düzenleyici Kurum) tarafından düzenlenmektedir.

Yarışma Kategori/Bölümleri:

Yarışma; Dijital (Sayısal) kategoride ve Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf olarak tek bölümlüdür. Renkli veya Siyah-Beyaz, tüm fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

Yarışma Koşulları:

a) Yarışmaya katılım ücretsizdir. 18-30 yaş arasındaki tüm bireyler katılım gösterebilir.

b) Yarışmacılar en fazla 3 adet renkli ve/veya siyah-beyaz fotoğraf ile yarışmaya katılabilir.

c) Profesyonel fotoğrafçıların katılımına kapalıdır.

d) Yarışmaya gönderilen fotoğraflar, duyuruda belirtilen Google Forms üzerinden gönderilecektir. Boyutlandırma yapmak isteyen katılımcılar Lightroom veya Paint gibi programları kullanabilirler.

• Uzun kenarı en az 50 cm, en fazla 100 cm,
• Kısa kenarı en az 35 cm, en fazla 70 cm,
• 2300 pixeli geçmeyecek şekilde
• 300 dpi çözünürlükte,
• JPEG formatında gönderilebilir.

e) Her fotoğrafa isim verilerek fotoğrafın nerede ve ne zaman çekildiği, arzu edilirse katılımcıların kendi anlatım biçimleri ile fotoğraflarının kısa hikayesini Word formatında hazırlanmış belgede belirtilmeli; fotoğraflarla birlikte gönderilmelidir. (Bkz. Madde 8).

f) Yarışma sayısal ortamdadır, baskılar kabul edilmeyecektir.

g) Daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan başka herhangi bir yarışmada ödül alan fotoğraflar katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır. Fotoğrafın, sergilenmiş veya yarışma organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez.

h) Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj) kabul edilmeyecektir.

i) Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine; fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.

j) Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.

k) Kural ihlali tespit edilen katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül iptal edilir; yeri boş bırakılır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmiş ise katılımcının ödülü aykırılığın tespit edildiği tarihten 7 (yedi) iş günü içerisinde düzenleyici kuruma iade edilir.

l) Düzenleyici Kurum, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleyici Kurum , iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir.

Telif (Kullanım) Hakkı:

a) Katılımcı; dereceye giren, sergilenmeye hak kazanmış ve satın alınan fotoğrafların yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren, yarışma sonuçlarının duyurusu için internet, görsel ve yazılı basın kanallarında kullanılmasına, süre, yer ve muhteva sınırı olmadan düzenleyici kurum ve bünyesindeki bağlı kuruluşların tanıtılmasında ve yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için düzenleyici kuruma izin/muvafakat verdiğini kabul eder. Bu süre içinde eserlerin kullanım hakkı eser sahibine de ait olacaktır.

b) Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakat için düzenleyici kurum ve sponsorlarından ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını ve maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

c) Katılımcı, yarışma için gönderdiği / yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu, kendisi tarafından çekildiğini ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Başkasına ait görüntülerin, olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.

d) Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.

e) Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar , gönderilen sistemden 90 (doksan) gün sonra otomatik olarak silinecektir.

Diğer Hususlar:

a) Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleyici Kurum tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Düzenleyici Kurumun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.

b) Yarışma Ödülleri, yeri ve zamanı yarışma takvimi içerisinde duyurulacak Yarışma Sergisi ve Ödül Töreninde sahiplerine duyurulacaktır. Mevcut koşullar sebebiyle (Covid-19) ödül töreni yapılamaz ise web siteleri üzerinden duyurulacak ve dereceye giren katılımcılara elektronik bankacılık aracılığı ile ödülleri verilecektir.

c) Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğraflar www.kent.edu.tr adresinden ve aynı zamanda düzenleyici kuruma ait Sosyal Medya (Facebook, Twitter, Instagram vb) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun biçimde yayınlanacaktır. Ayrıca ödül alan fotoğraflar Kent Üniversitesi ve Kent Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü yayınlarında, sosyal medya hesaplarında, web sitelerinde ve afiş/billboard/raket olarak da kullanılabilecektir.

ç) Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleyici Kurum, Jüri ve Yönetim Kurulunun kararları geçerlidir.

d) Katılımcılar; fotoğraflarını göndermekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışmaya fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

Yapıtların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi:

a) Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacaktır. Fotoğraflar ilanda belirtilen Google Forms üzerinden gönderilecektir. Alternatif hiçbir gönderi (kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.

b) Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.

c) Yarışmacılardan en fazla 3 adet renkli ve/veya siyah-beyaz fotoğraf kabul edilecektir.

d) Yarışmaya katılacak fotoğraflar, JPG/JPEG formatında olmalıdır.

e) Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.

f) Yarışmacılar gönderdikleri her fotoğrafa numara ve isim vereceklerdir. Yarışmacılar fotoğraf dosyalarını örnekteki gibi isimlendireceklerdir. (İsim Soy isim_ Fotoğraf Numarası_ Fotoğraf İsmi)

Örnek(1.fotoğraf): Berk Tekin_01_ÇocuğaDair
Örnek(2.Fotoğraf) :Berk Tekin_02_ÇocuğaDair
Diğer fotoğraflar için de bu sıra takip edilecektir.

g) Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda gönderilmelidir.

h) Katılımcılar polen.cingiloglu@kent.edu.tr ve neslihan.ozgul@kent.edu.tr mail adresleri ile iletişim kurabilirler.

i) Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için İstanbul Kent Üniversitesi ve Jüri Kurulu sorumlu olmayacaktır.

j) Gönderilen çalışmalara, 150 kelimeyi geçmeyecek şekilde fotoğrafların öyküsü “word” formatında eklenmesi yarışma düzenleyicisinin tercihidir.

Fotoğraf Yarışması Sonuçları , Ödüllendirilmesi ve Sergilenmesi :

a) Birincilik ödülü: 1000 TL

b) İkincilik ödülü: 750 TL

c) Üçüncülük ödülü: 500 TL

d) Dördüncülük ödülü: 350 TL

e) Fotoğraf Yarışması sonuçları www.istanbulkent.edu.tr adresinden ilan edilecektir.

f) 15 Kasım 2021 tarihine kadar fotoğraflar gönderilebilir.

g) Fotoğraflar, 22 Kasım 2021 tarihinden başlayıp bir hafta boyunca İstanbul Kent Üniversitesi Taksim Kampüsü’nde sergilenecektir. Olası erteleme durumları internet ve/veya sosyal medya hesaplarından ilan edilecektir.

İletişim
E-posta: polen.cingiloglu@kent.edu.tr
E-posta: neslihan.ozgul@kent.edu.tr