2.Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi

2. Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi 13 – 17 Şubat 2017 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilecektir.

“Su” sahip olduğumuz en önemli doğal kaynaklardan birisi, belki de en önemlisi. Yaşam için vazgeçilmez. Yeryüzünün 3/4’ü sularla kaplı. İnsan vücudunun ise yaklaşık %70’i su. Su vücudumuzun işleyişinde var. Suyu içiyoruz, suyla ve suyun içinde yetişenleri yiyoruz. Vücudumuz suyun içinde de olabiliyor denizlerde, havuzlarda. Şifa da arıyoruz kaplıcalarda.

İşte tüm bu nedenlerle suyu etkileyen her şey insanı da, insan sağlığını da etkiliyor.

Artan nüfus, kentleşme, sanayileşme ve tarımsal faaliyetler bir yandan su kaynaklarında azalmaya, diğer yandan kirlenmeye neden oluyor. İklim değişikliğinin etkileri de su kaynaklarında azalmaya katkı sağlıyor.

“Su” o kadar çok boyutlu bir konu ki; pek çok sektör, kurum ve kuruluş su ile ilgili çalışmalar yapıyor. Bu nedenle suyun yönetimi çok paydaşlı bir yaklaşımın gerektiği belki de en temel konulardan birisi.

“Suya dair her şey” temasıyla 26-30 Ekim 2015 tarihleri arasında Uluslararası Katılımlı Ulusal Su ve Sağlık Kongresi’ni büyük bir başarıyla birlikte düzenledik. Konunun önemine binaen ve kongre sonrasında aldığımız olumlu geri bildirimler neticesinde, Kongremizi uluslararası niteliğe taşıyarak geliştirme ve gelenekselleştirme kararı aldık.

Bu düşüncelerle, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Karadeniz Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi işbirliğinde 2. ULUSLARARASI SU VE SAĞLIK KONGRESİ’ni 13 – 17 Şubat 2017 tarihlerinde Antalya Rixos Sungate Hotel’de yapacağız.

Kongremiz, ilkinde olduğu gibi “suya dair her şey” temasını ilke olarak benimsemiştir. Bu kapsamda, Kongremizde içme kullanma suları, ambalajlı sular (doğal kaynak suları, içme suları ve mineralli sular), yüzme suları, yüzme havuzları, kaplıcalar, tarımsal amaçlı su kullanımı, atık sular, su ürünleri, su kirliliği, su kalitesinin izlenmesi ve laboratuvarlar ile suyun yönetimi gibi konuları farklı boyutları ve güncel gelişmeler ışığında ele alacağız.

Temamıza uygun olarak katılımcı hedef kitlemizi de, bilimsel ve hizmetsel anlamda su ile ilgilenen herkes oluşturmaktadır. Başta sağlık ve tıp, su ürünleri, çevre mühendisliği, kimya, biyoloji, hidroklimatoloji ve ziraat alanlarında çalışanlar olmak üzere tüm akademisyenler, belediyeler, il özel idareleri, ambalajlı su üreticileri ve sanayicileri, su ürünleri üretici ve satıcıları, yüzme havuzu ve kaplıca işletmecileri, su dezenfeksiyon ürünlerini üreten ve satanlar, su kalitesi izlemesini yapanları kongremize bekliyoruz.

Prof. Dr. İrfan ŞENCAN
Kongre Başkanı

KONU BAŞLIKLARI

ACİL VE AFET DURUMLARINDA SU YÖNETİMİ

-Akut Dönem Su Sağlama
-Afet Dönemlerinde Kullanılabilir Su Arıtma Sistemleri ve Teknolojileri
-Afetlerde İçme ve Kullanma Suyu Temininde Taşıma (Tanker, Kırba vb.) Su
-Rehabilitasyon Döneminde Su Yönetimi
-Terörizm ve Su
-KBRN ve Su

AMBALAJLI SULAR

-Doğal Kaynak Suları
-Doğal Mineralli Sular
-Ambalajlı Su Kaynaklarının Tahsisi ve Yönetimi
-Ambalajlı Sularda İzin İşlemleri Denetim ve Yaptırımlar
-Ambalajlı Sularda Kullanılan Kaplar
-Ambalajlı Su Satış Yerleri
-Ambalajlı Sularda Online Takip Sistemleri
-Ambalajlı Sularda HACPP Yönetim Sistemi

İÇME – KULLANMA SULARI

-İçme Suyu Kaynaklarının Korunması
-İçme Suyu Temin Edilen Yeraltı ve Yüzey Su Kalitesinin Belirlenmesi
-Hidrojeolojik Çalışmalar Işığında Su Kaynaklarının Yönetimi
-İçme-Kullanma Suyu Temininde Proje ve Etüt Çalışmaları
-Su Şebeke Sistemleri
-Su Depolarının Yapımı
-Su Depolarının Temizliği
-İsale Hatları
-Bina İçi Su Yapıları, Malzemeleri ve Armatürler
-Bina Tipleri ve İlişkili Su Sistemleri, Yararları ve Bağlantılı Riskler
-Binalarda Su Sistemleri İle İlgili Ulusal ve Uluslararası Politikalar
-İçme-Kullanma Sularında Mikrobiyal Kirlilik
-İçme-Kullanma Suyunda Dezenfeksiyon ve Önemi
-İçme-Kullanma Suyunda Kullanılan Dezenfektanlar
-Dezenfeksiyon (Klorlama) Cihazları ve Sistemleri
-Bina İçi Su Yapıları (bina içi su tesisatı, armatürler, atıksu sistemleri vb)
-Arıtma Sistemlerinde Trihalometan Ölçümleri
-İçme-Kullanma Suyu Kalitesinin İzlenmesi ve Sağlık Bakanlığı’nın Rolü
-İçme-Kullanma Suyu Temininde Yerel Yönetimlerin Rolü
-İçme-Kullanma Suyu Çalışmalarında Yerel Yönetimlerin Finansman Sorunları ve Çözüm Önerileri
-İçme Suyu Kaynaklarında Ortaya Çıkan Siyanotoksinler
-İçme-Kullanma Suyu Arıtımı ve Kullanılan Yöntemler
-İçme Suyu Arıtma Tesislerinin Tasarım ve İşletme Esasları
-İçme Suyu Kaynakları ve İçme Suyu Arıtma Tesislerinde İşletme Problemleri
-Şehir İçi Su Kaynakları ve İnsan Etkileşimi
-İçme Suyu Kaynağı Olarak Akarsu
-İçme-Kullanma Suyunda Arsenik, Alüminyum, Nitrat Kirliliği ve Yönetimi
-Çapraz Bağlantı ve Geri Emilim
-Hastane İnşaat ve Tamiratlarında İçme Suyu Kirliliği
-İklim Değişikliğinin İnsan Sağlığı Üzerine Etkisi
-İklim Değişikliğinin İçme Suyu Kaynakları Üzerine Etkisi

KAPLICALAR

-Termal Su Kaynakları, Arama ve İşletme Ruhsatı ve Yönetimi
-Termal Sularda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Görev ve Sorumlulukları
-Termal Suların Sağlık Amaçlı Kullanımı
-Kaplıca ve Talassoterapi Tesisleri ve İzinlendirilmesi
-Kaplıcalarda Hijyen

LABORATUVARLAR

-Halk Sağlığı Laboratuvarları
-Su ve Atıksu Analiz Laboratuvarları
-Su ve Atıksu Laboratuvarlarında Yeni Teknikler ve Teknolojiler
-Özel Laboratuvarların Yetkilendirilmesi
-Belediye Su ve Atıksu Laboratuvarları
-Akreditasyon

SU KİRLİLİĞİ

-Yeraltı Suyu Kirlenmesi
-Denizlerde Petrol Kirliği
-Polisiklik Aromatik Hidrokarbon (PAH) Kirliliği
-Nitrat Kirliliği
-Pestisit Kirliliği
-Ağır Metal Kirliliği
-Arsenik Uygunsuzluğu
-Sularda Radyoaktif Kirlenme
-Farmasötik Bileşiklerin Sucul Ortamda Bulunuşu

SU MEVZUATI

-Ülkemiz Su Mevzuatı
-Avrupa Birliği Su Mevzuatı
-Ülkemizin Su Kirliliği Konusunda Taraf Olduğu Anlaşmalar

SU ÜRÜNLERİ

-Su Ürünlerinde Ağır Metallerin Taşınımı
-Balık Çiftlikleri – Su Etkileşimi

SUYUN GELECEĞİ

-Ülkemizde Günümüzde Varolan Su Sorunları
-Önümüzdeki 10 Yılda Ülkemizde Olası Su Sorunları
-Önümüzdeki 50 Yılda Ülkemizde Olası Su Sorunları
-Suda Ar-Ge ve İnovasyon

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK SEKTÖRÜNDE SU

-Tarımsal Uygulamalar ve Su Kaynakları
-Tarımsal ve Hayvansal Su Gereksiniminin Belirlenmesi
-Tarımsal ve Hayvansal Uygulamalarda Su Temini
-Tarımsal ve Hayvansal Uygulamalarda Atık Su Bertarafı
-Tarımsal Kirleticilerin İçme-Kullanma Suyu Kaynakları Üzerine Etkisi
-Gıda Üretiminde Su

SU VE KÜLTÜR

-Tarihsel Süreçte Su Yönetimi
-Tarihte Su Sağlama Sistemleri
-Su İle Ünlü Şehirler
-Su Masalları
-Su Destanları
-Su Deyimleri

YÜZME HAVUZLARI

-Yüzme Havuz Suyu Kalitesinin Belirlenmesi ve İzlenmesi
-Yüzme Havuzlarında Hijyen
-Yüzme Havuz Suyunun Şartlandırılması ve Havuz Suyu Operatörlerinin Eğitimi

YÜZME SULARI

-Yüzme Suyu Kalitesinin İzlenmesi, Yüzme Alanlarının Belirlenmesi ve Sağlık Bakanlığı’nın Rolü
-Yüzme Suyu Profillerinin Belirlenmesi
-İklim Değişikliğinin Yüzme Sularına Etkisi

DİĞER KONULAR

-Havza Yönetimi
-Deniz ve İçsu Kaynaklarının Yönetimi
-Aşırı Su Kıtlığına Karşı Teknolojik ve Sosyal Adaptasyon
-Su Kaynaklı Salgınlar
-Su ve Canlılar
-Su Çevrimi
-Sucul Yaşam-İnsan Toplulukları İlişkisi
-Suyla İlgili Araştırma Gereksinimleri ve Yöntemleri
-Kentlerde Su: Süs Havuzları Ve Süs Bahçeciliği
-Spor ve Rekreasyon Ortamı Olarak Su
-Spor ve Rekreasyonda Kullanılan Su
-Su Savurganlığının Önlenmesi
-Sağlık Kuruluşlarında Su Yönetimi
-Sintine Suları
-Su Konusunda Risk İletişimi
-Sanayide Su Yönetimi

http://www.suvesaglik.org/