2. Ulusal Özgün Öğretim Materyalleri Geliştirme Projesi Yarışması

Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sorumlu Kişiler

Proje Koordinatörü: Murat AĞAR- Strateji Geliştirme Birimi Şube Müdürü
e-mail:agarmurat@gmail.com

Proje Sorumlusu (İrtibat Kişisi): Rabia ULUKAYAOĞLU- AR-GE Birimi
e-mail:rabia_bayazit@hotmail.com

 

PROJENİN AMAÇLARI

Eğitim öğretim faaliyetlerinin etkililiği kullanılan öğretim materyallerinin özgünlüğü, öğrenci düzeyi ve ihtiyaçlarına uygunluğu ile doğru orantılıdır. Öğretmenlerimizin özgün öğretim materyalleri tasarlayarak, öğretim süreçlerinde bunları kullanmaları değişen eğitim anlayışı ve öğretim programlarının temel unsurlarından biridir. Bu bağlamda, öğretim sürecinde materyal kullanımının zenginleştirilmesi ve özgünleştirilmesi, örnek çalışmaların teşvik edilerek yaygınlaştırılması bu projenin temel amaçlarıdır.

Bu temel amaçlar doğrultusunda şunlar hedeflenmektedir:

 1. Farklı görsel öğretim materyalleri ile derslerin daha anlaşılır, yapılandırıcı ve kalıcı şekilde işlenmesine zemin hazırlanması.
 2. Öğretmenlerin derslerine\konularına ait öğretim materyallerini özgün olarak kendilerinin üretmelerinin sağlaması.
 3. Yerel ve özgün materyal kullanımının artırılması yoluyla, eğitim öğretim süreçlerinde yerel çaba ve potansiyelin en üst düzeyde kullanımını sağlamak.
 4. Materyal tasarımında yerel kaynak ve atıl malzeme kullanımının özendirilmesi.
 5. Öğretim materyallerinin hazırlanmasında öğretim programlarında yer alan ünite ve kazanımlar ile öğrenci ihtiyaçlarının öne çıkmasının dikkate alınması.
 6. Materyallerin hazırlanmasında öğrenci katılımının sağlanması, öğrenci becerilerinin geliştirilmesi.
 7. Farklı alan\branş\sınıf ve zümre öğretmenleri arasında fikir paylaşımı ve iş birliği platformu oluşturulması.
 8. Eğitim öğretimde iyi uygulamaların ve örnek çalışmaların yaygınlaşmasının sağlanması.

PROJENİN GEREKÇESİ

Eğitim, bireyleri yaşama hazırlama süreci olmasının yanında, yaşamın kendisi olmasından hareketle eğitim ortamlarının yaşamla iç içe olmasının dikkate alınması gerekmektedir. Eğitim ortamlarının gerçek yaşamla tutarlılık göstermesi diğer bir deyişle somutlaştırılması ve öğrenci için anlamlı hale getirilmesi, öğrenci başarısına katkıda bulunan etkenlerin başında geldiğinden bu noktada öğretmenlerin, eğitim ortamını düzenlemede ve öğrencinin hizmetine sunmada önemli görevi bulunmaktadır.  Bu görevi başarı ile yerine getirebilmek için, öğretmenlerin bazı kritik becerilere ve özelliklere sahip olmaları gerekmektedir. Bu becerilerin başında ise öğretim ortamlarının öğrenci ihtiyacına ve gerçek hayata uygun olarak düzenlenmesi gelmektedir.

Günümüzün hızla değişen ve gelişen dünyasında, bilgiye ulaşma yollarını bilen, bunları kullanabilen ve karşılaştığı sorunlar karşısında, bilgiyi kullanarak çözüm yöntemlerini oluşturabilen bireylerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bireylerin bu özellikleri kazanmalarında, öğretmenlerin etkin ve etkileşimli öğrenme ortamlarını tasarlamalarında, öğretim teknolojileri ilkelerine uygun olarak hazırlanmış öğretim materyallerinin kullanımı önem taşımaktadır.

Öğrencilerde bilgi, beceri, tutum ve değerleri geliştirmede kullanılan tüm araç, gereç ve kaynaklara öğretim materyali denilmektedir. (Demirel  vd, 2002). Eğitimde materyal kullanımı, etkili bir eğitim-öğretim ortamı hazırlayarak, öğrencilerin öngörülen hedeflere daha kolay ulaşmalarını sağlamakta ve öğretim programlarının başarıya ulaşması için önemli bir rol oynamaktadır.

Eğitimde materyal kullanımını bu kadar değerli kılan, öğrenme ile duyu organları arasındaki doğrusal ilişkidir. Ergin’e (1995) göre “öğrenciler, öğrenmelerini %83’ü görme, %11’i işitme, %3,5’i koklama, %1,5’i dokunma ve %1’i tatma duyularıyla, öğrenirler. Ayrıca insanlar, okuduklarının %10’unu, işittiklerinin %20’sini, gördüklerinin %30’unu, hem görüp hem işittiklerinin %50’sini, söylediklerinin %70’ini ve kendi yapıp söylediklerinin %90’ını hatırlamaktadırlar”. Öğretimde öğrencinin ne kadar fazla duyu organına hitap edilirse, öğretim etkililiği o derece artmakta ve öğretim daha anlamlı, kalıcı ve hızlı olmaktadır. Eğitimde hitap edilen duyu organı sayısı ile öğrenme arasındaki doğrusal ilişkiyi gösteren daha birçok araştırma bulunmaktadır. Eğitimde materyal kullanımı ile öğrenciye konu ve kazanımlara özgü çok zengin, renkli, görsel ve işitsel mesajlar içeren bir öğretim ortamı sunulabilir.

Şimşek (1997)’ye göre, öğretim materyalleri öğrenmeyi kalıcı hale getirme, öğrencilerin ilgisini çekme, öğrenmeyi güçlendirme, anlamın gelişmesi ve anlatım kolaylığı sağlama, öğretimde zaman kazandırma, öğrenmede uyarıcı etki yapma, düşüncenin devamlılığını sağlama, öğretim süreçlerini güçlendirme ve etkin kılma, sözcük gelişimine katkı sağlamada önemli bir yere sahiptir.

Öğrencilerin öğrendiklerini daha fazla hatırlayabilmeleri, tam öğrenme yapabilmeleri için sınıf içinde çok ortamlı öğrenme durumunun geliştirilmesi ve öğrenme sürecine koşulmaları çok  önem taşımaktadır. Eğitimde yıllarca çok ortamlı öğretimin temelini öğretmen ve ders kitabı ikilisi oluşturmuştur. Ancak günümüz çağdaş sınıf içi çok ortamlı öğrenme ortamının sağlanmasında görsel ve işitsel araçlar ön plana çıkmaktadır. Bu anlamda kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesi için daha çok duyu organına hitap eden görsel ve işitsel araçlarla oluşturulacak öğrenme ortamlarına başvurulmaktadır ve bu önemli bir ihtiyaçtır. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 13. maddesinde “Her derece ve türdeki ders programları ve eğitim metotlarıyla ders araç ve gereçleri, bilimsel ve teknolojik esaslara ve yeniliklere, çevre ve ülke ihtiyaçlarına göre sürekli olarak geliştirilir.” ifadesi yer almaktadır.

Okuyan, düşünen, araştıran, tartışan ve bir ürün ortaya koyabilme becerisine sahip bireylerle örülü toplumlar dünyaya yön vermektedir. Çağdaş uygarlık yarışında ülkemizin geride kalmaması ve bu süreçte ilimizin de üstüne düşen rolü yerine getirebilmesi, yerel çaba ve potansiyeli harekete geçirmeyi zorunlu kılmaktadır. Bu gerekçeler çerçevesinde öğretim süreçlerinde de yerel çaba ve potansiyelin en üst düzeyde kullanımını sağlamak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE Birimi tarafından “Özgün Öğretim Materyalleri Projesi” hazırlanmıştır. Yıldırım (2009)’ın yapmış olduğu bir araştırma, öğretim süreçlerinin öğrenci başarısına etkisinin %6’larda kaldığını ortaya koymaktadır. Hazırlanan bu proje ile öğretim süreçlerinin niteliğinin artırmak yoluyla öğrenci başarısında artış sağlamak amaçlanmaktadır.

PROJE YÜRÜTME ve DEĞERLENDİRME KURULLARI

Tokat ilinde proje tüm okul öncesi eğitim kurumları ilkokul ve ortaokul kurumlarında görev yapan istekli öğretmenlerinin katılımıyla yürütülecektir. Öğretmenler tarafından geliştirilen materyallerin değerlendirilmesi İl Materyal Değerlendirme Kurulu tarafından yapılacaktır.

Proje Yürütme Kurulu

 • Tokat İl Mili Eğitim Müdürü (Levent YAZICI)
 • Tokat İlçe Milli Eğitim Müdürleri
 • Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi

İl Materyal Değerlendirme Kurulu

 • Alan Uzmanları
 • Okulöncesi, İlkokul, Ortaokul ve Ortaöğretim (Genel-Mesleki-Din) Kurumu Öğretmenleri. Yarışmaya katılım gösterilen her ders zümresi için bir öğretmen görevlendirilecektir.
 • İl Materyal Değerlendirme Kurulu ön ve son değerlendirme kurulu şeklinde iki gruptan oluşacaktır.

PROJEYİ YÜRÜTECEK KİŞİ/KURUM/ KURULUŞLAR

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri

PROJENİN DAYANAKLARI

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu

Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Planı

İl Milli Eğitim Müdürlükleri Stratejik Planı    

PROJE FAALİYETLERİ

 1. Öğretmenler Arası Materyal Geliştirme Yarışmasının Düzenlenmesi

Bu proje kapsamında, okulöncesi, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim öğretmenleri arasında ayrı ayrı olmak üzere ödüllü bir materyal geliştirme yarışması düzenlenecektir.  Yarışmacılar materyallerini hazırladıktan sonra tokat.meb.gov.tr adresinden başvuru formlarını dolduracaklardır. İl Materyal Değerlendirme Kurulu tarafından Okulöncesi, İlkokul, Ortaokul ve Ortaöğretim (Genel-Mesleki-Din) kademeleri ile ilgili olarak hazırlanan materyaller değerlendirilerek, her kademeden dereceye giren ilk üç materyal ödüllendirilecektir.

DEĞERLENDİRME:

Özgün Öğretim Materyalleri yarışmasına başvurular internet üzerinden tokat.meb.gov.tr adresinden yapılacaktır. Sisteme materyalle ilgili bilgiler, fotoğraf ve videolar yüklenecektir. Bu bilgiler ışığında her kademede için oluşturulan uzman komisyonca ekte yer alan değerlendirme ölçütlerine göre değerlendirme yapılacaktır. 100 puan üzerinden 70 ve üzerinde puan alan materyaller nihai değerlendirmeye alınacaktır. Nihai değerlendirmede; materyal sahibi öğretmenler oluşturulan jüri üyelerine ve ilgili branş öğretmenlerine en fazla 10 dakikalık sunum yapacaklardır.  Jüri puanlamasına göre en yüksekte düşüğe olmak üzere yapılan puan sıralamasına göre dereceye giren materyaller belirlenecektir. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademesi olmak üzere dört ayrı kategorideki sunumlar farklı salonlarda aynı gün içerisinde gerçekleştirilecektir. Sunumlardan bir sonraki gün ise ödül töreni ve uygun nitelikteki materyallerin sergisi yapılacaktır.

ÖDÜLLER: Okulöncesi, İlkokul, Ortaokul ve Ortaöğretim kademelerinde ilk üç dereye giren öğretmenlerimizin birincilerine tablet, ikincilere fotoğraf makinesi, üçüncülere harici harddisk hediye edilecektir.

Birincilere-Tablet

İkincilere -Fotoğraf Makinesi

Üçüncülere-Harici Harddisk

 

Not: Öğretmenlerimiz materyallerini bireysel hazırlayabilecekleri gibi takım/grup halinde hazırlayabilirler. Ancak ödüllendirmede birden fazla ödül verilmesi söz konusu değildir. Dolayısıyla takım halinde dereceye giren öğretmenlerimiz yine 1 adet ödül alacaklardır.

           

Daha önce herhangi bir ulusal yarışmada dereceye giren materyal sahipleri başvuruda bulunamazlar. Bu durumda olan başvurular tespit edildikleri takdirde bulundukları aşamaya bakılmaksızın eleneceklerdir.

PROJE SORUMLULUK DAĞILIMI

Proje sürecinde katılımcı grup ve kurulların sorumluluk dağılımı şu şekilde öngörülmektedir:

 

 1. İl Proje Yürütme Kurulu

İl Proje Yürütme ve Değerlendirme Kurulu projenin tüm uygulama adımlarının ilgililer tarafından yürütülmesini sağlamakla yükümlüdür. Buna göre kurul tarafından şunlar yürütülecektir;

 1. Okullarda projenin duyuru ve projeye katılım ile ilgili işlemlerin yürütülmesi.
 2. İlçeler ile iletişim ve işbirliğinin sağlanması.
 3. Proje ile ilgili tüm planlama ve duyuruların yapılması.
 4. İl Materyal Değerlendirme Kurulu

Alan uzmanı öğretim üyeleri ve öğretmenlerden oluşacak olan kurul ön elemeden geçen materyalleri belirlenen ölçütlere göre değerlendirecek ve değerlendirme sonuçlarını proje yürütme kuruluna iletecektir.

 

PROJE FAALİYET TAKVİMİ

F.N FAALİYETLER TARİHLER
1 Projenin onayı ve duyuru süreci 17.11.2015-01.12.2015
2

 

Proje katılımcılarının materyal hazırlama süreci/

Hazırlanan materyallerin tokat.meb.gov.tr adresinden materyal başvuru formunun doldurulması.

28.12.2015-15.04.2016
3  

İl  Değerlendirme Kurulu tarafından ön değerlendirmelerin yapılması.

 

18.04.2016-28.04.2016
4  

İl Materyal Değerlendirme Kurulu tarafından ön değerlendirme sonucu ikinci değerlendirmeye uygun görülen materyallerin duyurusunun yapılması

 

02.05.2016-05.05.2016
5  

İl Materyal Değerlendirme Kurulu tarafından ön değerlendirme sonucu ikinci değerlendirmeye katılacak okulöncesi kademesine ait materyallerin sunumu ve değerlendirilmesi

 

12.05.2016
6  

İl Materyal Değerlendirme Kurulu tarafından ön değerlendirme sonucu ikinci değerlendirmeye katılacak ilkokul kademesine ait materyallerin sunumu ve değerlendirilmesi

 

7  

İl Materyal Değerlendirme Kurulu tarafından ön değerlendirme sonucu ikinci değerlendirmeye katılacak ortaokul kademesine ait materyallerin sunumu ve değerlendirilmesi

8 İl Materyal Değerlendirme Kurulu tarafından ön değerlendirme sonucu ikinci değerlendirmeye katılacak ortaöğretim (genel-meslek-din) kademesine ait materyallerin sunumu ve değerlendirilmesi
9 Dereceye giren yarışmacılara ödül ve belgelerinin verilmesi 13.05.2016
10  

Proje kapsamında seçilmiş materyallerden oluşan e-katalogun tokat.meb.gov.tr. sitesinde yayınlanması.

 

 

Ağustos 2016

 

NOT: Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü yarışma takviminde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Ek 1: MATERYAL DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ ÇİZELGESİ *

Materyalin Adı/Başlığı                       : ………………………………………………….

Sınıf/Düzey                                        : ………………………………………………….

Ders/Konu Alanı                                : ………………………………………………….

Materyali Geliştiren Kişi/Kişiler        : ………………………………………………….

Maliyet                                               : ………………………………………………….

Materyalin Özellikleri                        : ………………………………………………….

Madde No Ölçütler Değerlendirme Açıklamalar
Zayıf Kabul Edilebilir Çok İyi
1 Özgünlük        
2 Ergonomi (kullanışlılık)        
3 Öğrenci katılımı ile hazırlanmış oluşu        
4 İlgili dersin\derslerin öğretim programının amaç ve kazanımlarına uygunluk        
5 Ekonomiklik        
6 Atıl malzemelerden yararlanma        
7 İlgi ve dikkat çekicilik        
8 Daha çok duyu organına hitap edebilirlik        
9 Basit, sade ve anlaşılabilirlik        
10 Gerçek hayatla tutarlılık        
11 Geliştirilebilir ve güncellenebilirlik        
12 Etkililik        
13 Öğrenci seviyesine uygunluk        
14 Eserin künye\tanıtım\işleyiş bilgisi        
15 Öğrencilerin erişimine ve kullanımına açıklık        
16 Dayanıklılık        
17 Araştırma ve uygulama olanağı sağlama.        
18 Kurma\uygulama\çalıştırma\kullanım\taşıma kolaylığı        
19 Materyal üzerinden ders\konu işleme.        
20 Birden çok derse\konuya\kazanıma uyma.        
21 Güvenlik        

 

 

ÖZGÜN ÖĞRETİM MATERYALLERİ GELİŞTİRME PROJESİ BİLGİ NOTU

Eğitim öğretim faaliyetlerinin etkililiği kullanılan öğretim materyallerinin özgünlüğü, öğrenci düzeyi ve ihtiyaçlarına uygunluğu ile doğru orantılıdır. Öğretmenlerimizin özgün öğretim materyalleri tasarlayarak, öğretim süreçlerinde bunları kullanmaları değişen eğitim anlayışı ve öğretim programlarının temel unsurlarından biridir. Bu bağlamda, öğretim sürecinde materyal kullanımının zenginleştirilmesi ve özgünleştirilmesi, örnek çalışmaların teşvik edilerek yaygınlaştırılması amacıyla Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Özgün Öğretim Materyalleri Geliştirme Projesi” hayata geçirilmiştir. Proje kapsamında farklı eğitim kademelerinde öğretmenler arasında ödüllü materyal geliştirme yarışması düzenlenmektedir.

Türkiye’de bir ilk olarak gerçekleştirilen bu çalışma 2011 yılında Bakanlığımız tarafından takdir görmüş ve Türkiye’de yaygınlaştırma çalışmaları başlatılmıştır. Bu kapsamda Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulan bir ekip ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğretim üyelerinin eğitim görevlisi olarak katılımıyla 27.06.2011 – 01.07.2011 tarihleri arasında Aksaray Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO Müdürlüğü’nde Materyal Geliştirme Hizmetiçi Eğitim Semineri gerçekleştirilmiştir. Müdürlüğümüz tarafından oluşturulan program çerçevesinde gerçekleştirilen seminerde farklı illerden gelen 120 formatör öğretmen yetiştirilmiştir (İlgi: Milli Eğitim Bakanlığının 21/06/2011 tarih ve Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı B.08.0.0.13.00.00.774.01.444/3923 sayılı makam onayı). Ayrıca proje, 2012-2013 eğitim öğretim yılında Sabancı Üniversitesi’nde düzenlenen Eğitimde İyi Örnekler Konferansı’nda 1045 başvuru arasından 114 sözlü bildiriden biri olarak kabul edilmiştir. Vitamin eğitim platformunda yer alarak Türkiye genelinde yaygınlaşmış ve eğitimciler tarafından büyük ilgi görmüştür. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Eğitimde Yenilikçilik Ödülleri “Yenilikçi eğitim ve öğrenme program ve yöntemlerinin uygulanması suretiyle eğitimde kalite ve başarı seviyesinin yükseltilmesi” kategorisinde ödüle layık görülmüştür.        2013-2014 eğitim öğretim yılında beşincisi gerçekleştirilen yarışma kapsamında farklı illerden başvuruların olması projenin yaygınlaştırılması yönünde bir talep olduğunu gösterdi ve 2014-2015 eğitim öğretim yılında “1. Ulusal Özgün Öğretim Materyalleri Geliştirme Yarışması” adı ile ulusal olarak uygulandı. Bu kapsamda okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kademelerinden 55 ilden 421 başvuru gerçekleştirilmiş olup, 36 ayrı ilden 110 özgün materyal ön elemeyi geçerek ilimizde sergilenmiştir. Her eğitim kademesinin ilk üç derecesi ödüllendirilmiştir.