2. ULUSAL GEMİVE YAT TASARIM YARIŞMASI

GEMİVE YAT İHRACATÇI BİRLİKLERİ
2. ULUSAL GEMİVE YAT TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
Gemi ve Yat İhracatçılarıBirliği, değişen teknolojiye ayak uyduran, çevre dostu, taşımacılık ve
ulaşım alanında fonksiyonel özelliklere sahip gemilerin tasarlanmasıve bu alanlardaki genç
tasarımcıların ülkemize kazandırılmasıamacıyla “2. Ulusal Gemi ve Yat Tasarım Yarışması”nı
düzenlemektedir.
YARIŞMANIN AMAÇLARI
Gemi ve Yat Tasarım Yarışması yarışmanın temel amaçlarıarasında,
 Gemi ve yat ihracatında rekabet sağlayıcıçözümler üretmek ve sektörün rekabet gücünü
artırmak,
 Sektörün gelişimine katkıda bulunmak,
 Çevreyi daha fazla korumak,
 Ulaşımda ve taşımacılıkta harcanan enerji miktarında tasarruf sağlamak,
 Ulaşımda ve taşımacılıkta işlevselliği ön plana çıkarmak,
 Tasarımın sektör için önemini vurgulamak ve tasarım fikrini teşvik etmek,
 Endüstriyel tasarım etkinliklerini yaygınlaştırmak ve özendirmek,
 İhracat potansiyeline sahip tasarımlarının ortaya çıkarılmasında aracıolmak,
 Türkiye’de gemi ve yat inşa firmalarıile sektöre ilgi duyan genç dinamik tasarımcı
adaylarısektör bünyesinde buluşturmak,
 Geleceğin gemi ve yat pazarında söz sahibi olabilecek ürünlerin geliştirilmesine öncü
olmak er almaktadır.

YARIŞMANIN KONUSU
Uluslar arasısularda, 24-49 metre arasıuzunlukta ağile (gırgır ağı) avlanacak bünyesinde
işleme sistemi olan balıkçıgemilerinin tasarımı.

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI
1. Yarışma, Türkiye Cumhuriyeti sınırlarıiçerisindeki üniversitelerin Gemi ve Deniz Teknolojisi
Mühendisliği, Gemi İnşaatıve Gemi Makineleri Mühendisliği, Endüstriyel Tasarım, Mimarlık
ve Makine Mühendisliği Bölümlerinde eğitim gören lisans ve lisansüstü öğrenci gruplarına
açıktır.
2. Öğrenci grubu en az bir en fazla dört kişiden oluşabilir. Gruplarda en az bir Gemi ve Deniz
Teknolojisi Mühendisliği ya da Gemi İnşaatıve Gemi Makineleri Mühendisliği öğrencisi
olmalıdır.
3. Yarışmacıların;
a- Jüri üyelerinden herhangi birinin ortağı, yardımcısıya da birinci dereceden akrabası
olmaması,
b- Jüri çalışmalarının hiçbir safhasına katılmamışbulunması,
c- Yarışmayıaçan kuruluşta çalışıyor veya yarışmayıaçan kuruluşta çalışan birinin birinci
dereceden akrabasıolmaması,
d- Yarışma şartnamesinde belirtilebilecek olasıkoşullara uyuyor olması şarttır.
Bu şartlara uymayanların projeler yarışmaya katılmamışsayılır.
4. Yarışmaya katılan her proje için “özgünlük”, “daha önce herhangi bir yarışmada ödül
almamışolması” ve “hâlihazırda tasarımıyapılmış, üretilmişve satışa sunulmamışolması”
şartıaranmaktadır. Bunların aksi bir durumun tespiti ve bu tespitin jüri üyelerinin
çoğunluğu tarafından onaylanmasıhalinde, söz konusu proje ve bu proje ile yarışmaya
başvuran yarışmacı/yarışmacıların başvurularıyarışma kapsamından çıkarılacaktır. Eğer
proje ödül kazandıise, kazanılan ödülle beraber bu proje ile yarışmaya başvuran
yarışmacı/yarışmacıların kazandıklarıtüm ödüller İİB Genel Sekreterliği tarafından geri
istenir. Aksi durumlarda hukuki yollara başvurulacaktır.
5. Ödül kazanan bir projenin iptal edilmesi halinde, söz konusu projenin yerine en çok oyu
alan sıradaki tasarıma aynıödül ve haklarıdevir edilecek ve yapılan değişiklik yarışma
ilanının yapıldığıWEB sitesinde (www.gemiyattasarim.org) duyurulacaktır.

YARIŞMANIN KURALLARI VE YARIŞMACILARDAN İSTENİLENLER
“Gemi ve Yat Tasarım Yarışması”na katılmak için gerekli olan çizim ve anlatım kurallarıaşağıda
sıralanmıştır:
√Yarışma şartnamesi, yarışmaya katılım koşullarıve yarışma ile ilgili tüm dokümanlar WEB
sayfasından temin edilecek ve yarışmaya başvuru da WEB sayfası(www.gemiyattasarim.org)
aracılığıyla yapılacaktır.
√Her yarışmacıgrubu şu aşamalarıgerçekleştirerek yarışmaya katılabilir:
 Tüm yarışmacılar WEB sitesinden (www.gemiyattasarim.org) temin edilecek “Yarışma
Şartnamesi”ni okuduktan sonra,
 Tüm yarışmacılar “Başvuru Başlangıç Bilgileri”ni dolduracak,
 Ardından tüm yarışmacılar “Kimlik Bilgi Formu”nu ve “Taahhütname”yi eksiksiz doldurup
internet üzerinden onaylayacak,
 A3 boyutundaki özel proje kâğıdına ister bilgisayar ortamında isterse dökümünü alıp elle
çizip tarayarak tasarımlarını(300 dpi, 24 Bit renk derinliğine sahip ve JPEG formatında)
beyaz zeminde ve ölçekli olarak 3 farklı şekilde gönderecektir:
1) e-posta ile [email protected] adresine gönderilmeli
(en fazla 3 MB boyutunda),
2) Daha küçük boyutta WEB sayfasına (www.gemiyattasarim.org) doğrudan
eklenmeli, (en fazla 500 KB boyutunda)
3) A3 normunda kâğıt üzerine basılarak İİB Genel Sekreterliği’ne
posta yoluyla veya elden ulaştırılmalıdır.
(Not: Tasarımlar her üç şekilde de İİB Genel Sekreterliğine ulaştırılmalıdır.)
 Yatay olarak kullanılacak bu kâğıdın sağüst köşesinde üç harf ve beşrakamdan oluşan
bir RUMUZ yazılacaktır. Her projede; tasarımın temel ilkelerini açık olarak tanımlayan ve
uygulamalarınıanlatan görünüşler ile tasarımın plan, cephe ve kesit görünüşleri yer
alacaktır. Söz konusu projenin aynıhali e-posta yoluyla da İİB Genel Sekreterliği’ne
gönderilecektir.
 İİB Genel Sekreterliği’ne gönderilecek tasarımın üzerinde rumuz, tasarımla ilgili temel
bilgiler dışında, yarışmacının kimliğini belirtecek, herhangi bir ibare veya işaret
bulunmamalıdır.
 Tasarım yapılan sayfanın alt kısmına aşağıda detaylarıverilen şekilde tasarıma ait
açıklamalar yazılacaktır.

Sayfanın Altına Yazılacak Tasarıma Ait Açıklamalar :
(Sayfanın alttan 5 cm. yukarıda çizilecek bir çizginin sağalt kısmına aşağıdaki sırayla yazılacaktır)
 Tasarımın İsim Önerisi
 Tasarımın Konsepti ve Temel İlkeleri (En fazla 2 cümle ile)
 Üretimde Kullanılacak Malzemeler
 Üretimde Kullanılacak Teknikler
 Yarışmacılar tüm bu işlemlerin ardından “Öğrenci Belgesi”, “Vesikalık Fotoğraf” ve “Nüfus
CüzdanıFotokopisi”ni WEB sitesine (www.gemiyattasarim.org) doğrudan yükleyerek İİB
Genel Sekreterliği’ne ulaştıracak ve yarışmaya başvuru işlemini tamamlayacaktır.
 Yarışmacılar isteğe bağlıolmak koşulu ile bu aşamadan sonra ekrana çıkacak ikonlar
vasıtasıyla “Proje Raporu” ve “Kısa Özgeçmiş”lerini WEB sitesine
(www.gemiyattasarim.org) yükleyebilirler.
 Tüm “Başvuru Belgelerinin” eksiksiz doldurulması, onaylanmasıve WEB sitesine
(www.gemiyattasarim.org) yüklenerek bilgilerin İİB Genel Sekreterliği’ne ulaşmasını
takiben her yarışmacıgrubuna bir başvuru numarasıverilecek ve başvurunun İİB Genel
Sekreterliği tarafından alındığıve kabul edildiği teyit edilecektir. Bu numarayıalmayan
yarışmacıgrubu başvuru yapmışsayılmayacaktır.
Başvuru numarasıve yarışmacıgrubunun kendisi tarafından oluşturulan şifrenin
yarışmacılar tarafından unutulmamasıiçin kaydedilmesi önem taşımaktadır.
√WEB sitesinden (www.gemiyattasarim.org) başvuru sırasında eksik bilgi doldurulmasıveya
işaretlenmesi gereken bir alanın işaretlenmemesi halinde; otomatik olarak bir sonraki aşamaya
geçilemeyeceğinden, yarışma ile ilgili formların eksiksiz olarak doldurulmasıgerekmektedir.
Sırasıyla; tüm yarışmacılar tarafından yarışma şartnamesinin okunması, ardından yarışma
başvuru formlarının tüm yarışmacılar tarafından doldurulmasıişlemlerinin ardından yarışma
taahhütnamesinin onaylanmasıaşamasına geçilecektir. Tek bir ikona tıklayarak yapılacak olan
bu taahhütname onaylanmasıişlemi;
a) Yarışmaya başvuran kişilerin hazırlanan yarışma şartnamesi hükümlerine uygun olduğu
ve
b) Yarışmacıların şartname hükümlerini tüm yasal haklar ve sorumluluklar kendilerine ait
olmak üzere kabul ettiği
anlamına gelmektedir. Yani yarışmaya katılan tüm kişiler, taahhütname onaylanmasıişlemi ile
katılım koşullarınıharfiyen kabul ettiklerini ve uygun koşullarıyerine getirdiklerini kabul ve
beyan etmişsayılırlar.
√“Proje Raporu” ve “Kısa Özgeçmiş” zorunlu olmayıp, arzu edilirse yarışmacılar tarafından
hazırlanarak başvuruya ilave edilebilir. Proje raporu, proje fikrini yazılıolarak anlatan, önerinin
hangi noktada yenilik getirdiğini, ne ölçüde katma değer yarattığınıve ürünün malzemesi ile
üretim yöntemini açıklayan, 1 sayfalık yazılımetin şeklinde olacaktır. “Kısa Özgeçmiş” ise en
fazla 100 kelimeden oluşacak, grup çalışmasıysa her grup elemanıiçin ayrıayrı
düzenlenecektir.
√“Taahhütname Formu”nda, ilgili gruba ait kişi sayısınca ayrıtaahhütname formu
doldurulacak, ekrana ilk çıkan “Taahhütname Formu” grubun temsilcisi olarak seçilen ve formda
belirtilen grup lideri adına doldurulacak, bu formun doldurulmasının ardından ekrana ikinci
“Taahhütname Formu” çıkacak bu form ise gruptaki diğer kişilerin bilgileri girilerek
doldurulacaktır.
√Yarışmacılar yarışmaya, bir tasarımla katılabilecekler, ancak yarışmaya daha önce açılan
Gemi ve Yat Tasarım Yarışmaları’na katılan tasarımlarıyla tekrar başvuramayacaklardır. Böyle
bir durumun tespit edilmesi halinde tasarım yarışmadan diskalifiye edilecek ve ödül alması
halinde yarışmacının ödülü varsa aldığıdiğer ödüllerle beraber iptal edilerek kendisine verilenler
geri alınacaktır.

√Yarışmacılar, yarışmaya sunduklarıbütün çalışmaların kendilerine ait olduğunu ve üçüncü
kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmeleri halinde sorumluluğun yarışmacıya ait olduğunu
bildiren “Taahhütname”yi doldurup onaylayacaklardır.
√Yarışmacıların “Kimlik Bilgi Formu”nun üzerindeki adres, telefon, faks ve e-posta adresi
bilgilerini eksiksiz ve doğru olarak doldurmalarızorunlu olup, söz konusu form, grup
çalışmasıysa her grup elemanıiçin ayrıayrıdüzenlenecektir.
√Yarışmacılardan WEB sitesi aracılığıyla başvuru sırasında vesikalık fotoğraflarınıekleyerek İİB
Genel Sekreterliği’ne göndermeleri, katalog ve/veya kitapçık içerisinde kullanılmasıamacıyla
istenilebilecektir.
√Yarışmacılardan WEB sitesi aracılığıyla başvuru sırasında, nüfus cüzdanlarının taranmışhalini
yükleyerek İİB Genel Sekreterliği’ne göndermeleri, kimlik teyidi amacıyla istenilmektedir.
√Tasarım üzerinde sağüst köşede belirlenen rumuz, tasarımların tasarımcıismi ve eğitim
bilgileri ile sergilenip sergilenemeyeceğini beyan eden açıklama, katılım şekli yer alacaktır.
“AÇIKLANABİLİR” ibaresi, projenin yarışma sonunda tasarımcıismi ve eğitim bilgileri ile
sergilenmesine, ayrıca tasarımın düzenlenecek sergi, hazırlanacak kitap ve kataloglarda
tasarımcıismi, iletişim bilgileri ve vesikalık fotoğrafıile beraber yer almasına
tasarımcı/tasarımcılarının izin vermesi anlamına gelmektedir. “AÇIKLANAMAZ” ibaresi yazılması
halinde; söz konusu projeler yarışma sonunda düzenlenecek sergi, oluşturulacak kitapçıklar ve
kataloglarda yer alacak ancak, tasarımcılarının ismi, iletişim bilgileri veya vesikalık
fotoğraflarına yer verilmeyecektir. “AÇIKLANAMAZ” ibaresi, kimliklerin sadece medyaya ve
topluma karşıkapalıolduğu anlamına gelmekte, Yarışma SekretaryasıAsli Jüri Üyeleri’ne kapalı
olduğu anlamına gelmemektedir. Üzerinde ibare belirtilmemişzarflar “AÇIKLANABİLİR” kabul
edilerek, eser sahipleri, yarışma sonunda düzenlenecek sergi, oluşturulacak kitapçıklar ve
kataloglarda açık kimlikleri ile yer alacaktır.
√Rapor ve proje sunum paftalarıüzerinde belirtilen yazıkarakterleri dışında işaret veya
belirleyici herhangi bir iz görülmesi durumunda proje yarışma kapsamından çıkarılacaktır.
√Yarışmacıların teknolojik araştırma yapmaya özendirilmesi, özgün tasarım yapmalarıiçin
yönlendirilmesi, öğretim üyelerinin proje gruplarına sadece yol gösterici olarak destek vermesi
temel prensip olacaktır.
√Okullar müfredatın gereksinimi olarak öğrencilerden herhangi yaratıcılık gerektiren bir işi
tamamlamışolmalarınıisteyebilirler. Öğrenciler yarışmaya böylesi bir çalışmayısunup
sunmamakta serbesttir.
√Yarışmaya katılan her tasarımcı, tasarımların sergilenmesine, bu şartname koşullarıiçinde
izin verir.

YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışma İlan Tarihi : Ocak 2013

Proje Kabulüne Başlanması : 1 Şubat 2013

Son proje Kabul tarihi : 17 Mayıs 2013

Jüri Son karar tarihi : Haziran 2013 başı

Ödül töreni ve sonuçların açıklanması : 11 Haziran 2013

JÜRİÜYELERİ
Osman Kolay ( Gemi Mühendisleri OdasıBaşkanı)
A. Tuncay Sagun ( Su Ürünleri Birliği Başkanı)
Prof. Dr. Tamer Yılmaz (Türk Loydu Yönetim Kurulu Başkanı)
Bülent Şener ( TasarımcıGMO üyesi )
Necdet Salgür (ProteksanTersanesi Genel Müdürü- İİB Gemi ve Yat İ.B. Y.K üyesi-GMO üyesi)
Itri Teymur ( TasarımcıGMO üyesi )
Haluk Suntay ( TasarımcıGMO üyesi )
Prof Dr Ahmet Dursun ALKAN, ( YTÜ)
Prof Dr Ercan KÖSE, ( KTÜ)
Doç Dr İsmail HakkıHELVACIOĞLU, ( İTÜ)
Yrd Doç Dr Muhsin AYDIN, ( YTÜ)

Jüri üyeleri tasarım yarışmasısonucunda yarışma ve ödül alan projelere yönelik bir rapor
hazırlayacaktır.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
Projeler aşağıda verilen kriterlere göre değerlendirilecektir:
– Yaratıcılık ve BuluşDerecesi:Fikrin yaratıcıve özgün olmasıen yüksek katsayıile
değerlendirilir.
– Sektöre Katkısı:Fİkrin reel sektöre katkısıve bu etkinin sürdürülebilir olması.
– Uygulanabilirlik:Fikrin teknik ve ekonomik olarak yapılabilir olmasıveya gelecekte
yapılabilir olacağının gösterilmesi ve ülkemizde toplumun gelişmesine katkıda bulunması.
– Sunumun Kalitesi:Proje dosyasının iyi hazırlanmıi olması, görsel resim, çizim ve
simülasyonlarla desteklenmesi, anlatım dilinin akıcılığı.
– Çevrecilik ve Fonksiyonellik:Tasarımların çevreci ve fonksiyonel olması.
Yarışma Moderatörü
Dr. Yasemin DEMİRDAĞ(İİB Genel Sekreteri)

TASARIMLARIN GÖNDERİLECEĞİYER
Yarışma Sekreteryası İstanbul İhracatçıBirlikleri (İİB) Genel Sekreterliği
Adres Sanayi Cad. Çobançeşme Mevki DışTicaret Kompleksi
C Blok BAHÇELİEVLER/İSTANBUL
Tel 0-212-454 05 00
Faks 0-212-454 05 01
E-Posta [email protected]
olarak belirlenmiştir.
Yarışma ile ilgili tüm iletişimlerde söz konusu iletişim bilgileri kullanılacaktır. Kargo nedeniyle
oluşan üç günden fazla gecikmelerde, gelen başvurular yarışmaya alınmayacaktır.

ÖDÜLLER
Yarışma birincilik ödülü 15.000 TL
Yarışma ikincilik ödülü 10.000 TL
Yarışma üçüncülük ödülü 5.000 TL

YARIŞMA SONUÇLARININ İLAN ŞEKLİ
Yarışma sonucunda ödül kazananlar ödül töreninde açıklanıp, ödül töreni sonrasında Yarışma
Jürisi ve Komitesinin uygun gördüğü WEB sitelerinde ilan edilecektir.

YARIŞMAYA KATILAN PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİVE ÖDÜL ALACAK
TASARIMLARIN BELİRLENME ŞEKLİ
Jüri Üyeleri tarafından ödül almaya layık görülen projeler, ödül töreninde açıklanacak ve
kazanan ismi boşbırakılarak basımıyapılan sertifikaların üzerine kazanan yarışmacıların isimleri
yazılarak ödül alan tasarımcılara sertifika ve ödülleri törende teslim edilecektir.

TASARIM HAKLARI VE ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜLME ŞEKLİ
 27 Haziran 1995 tarihinde yürürlüğe giren “Endüstriyel Tasarımların Korunması
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”ye göre, yarışmaya katılan bütün tasarımcıların,
yarışmaya katıldıkları“yeni ve ayırt edici özelliğe sahip” tasarımlarının korunmasıiçin,
Türk Patent Enstitüsü’ne başvurma ve tasarımlarına (masraflarıkendilerince

karşılanarak) “Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi” almaya haklarıvardır. Arzu eden
tasarımcılar, Türk Patent Enstitüsü, HipodromCad. No:115 Yenimahalle 06330 Ankara
adresine başvurabilirler.
 Yarışmayıdüzenleyen ve finanse eden Gemi ve Yat İhracatçıBirlikleri, düzenlenen
yarışma sergisini, farklı şehir ve ülkelerde sergileme hakkınısaklıtutar. Yarışmayı
düzenleyen ve finanse eden Gemi ve Yat İhracatçıBirlikleri, yarışmaya katılan tüm
projeleri yayımlamak, arşivlemek ve yurtiçi ve yurtdışında sergilemek haklarına süresiz
sahip olacaktır. Diğer taraftan, eserlerin ve tüm dokümantasyonun güvenliğini sağlamayı
bu belge ile katılımcılara beyan eder.
 Dereceye giremeyen tasarımların paftaları1–30 Nisan 2013 tarihleri arasında Gemi ve
Yat İhracatçıBirlikleri Genel Sekreterliği’nden alınabilir. Bu süre zarfında geri alınmayan
tasarım paftalarından Gemi ve Yat İhracatçıBirlikleri Genel Sekreterliği hiçbir şekilde ve
nedenle sorumlu tutulamaz.
 Yarışmada dereceye giren projelerden bahse konu proje ile sınırlıolacak eserlerin, 5846
sayılı“Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu” kapsamında korunacak bir eser oluştuğunda söz
konusu eserin işleme, çoğaltma, yayma, temsil, kamuya iletim gibi mali hakları,
tasarımların 12.06.1995 tarih ve 554 sayılı“Endüstriyel Tasarımların Korunması
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” kapsamında korunan “Endüstriyel Tasarımların
Tescil Haklarıve Buluşların 12.06.1995 tarih ve 551 sayılıPatent Haklarının Korunması
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” kapsamında korunan yeni buluşlara patent ve
faydalımodel belgesi alınmasıhaklarımünhasıran yarışmaya katılan yarışmacılara aittir.
Bahse konu hakların belirli bir süre kullanımıiçin lisans almak isteyenler ile söz konusu
haklarıdevir almak isteyenlerin, yarışmayıdüzenleyen ve finanse eden İhracatçı
Birlikleri’nden bağımsız olarak, yarışmacılarla sözleşme yapmalarıve ödenecek bedel
konusunda tarafların anlaşmaları şarttır.
 Yarışmaya katılan bütün tasarımların, ticari amaçlıkullanımıiçin tasarımcıların izninin
alınmasıgereklidir. Yarışmayıdüzenleyen ve finanse eden İhracatçıBirlikleri üyeleri,
“Firma Özel Ödülü” veren üye firmaların öncelik haklarınıgözeterek uygun buldukları
projeleri satın alma girişiminde bulunabilirler. Bu nedenle, belirtilen Birliklerin, ödül alan
projeler üzerinde yarışma sonuçlarının açıklanmasından itibaren 6 ay süreli “Öncelik” ve
“Ön Alım Hakkı” vardır.
 Öncelik haklarınıkullanarak lisans veya devir almak isteyen Birlik üyelerinin, ödemek
istedikleri bedelden daha fazla bir bedelin başkalarıtarafından önerilmesi durumunda,
Birlik üyeleri ile özelödül veren firmaların önalım haklarınıkullanmaları, yarışmacılarla
birlikte yeniden belirlenecek bedele göre olabilir.
 Yarışmaya katılan yarışmacıların haklarının lisans veya devir alınarak kullanılması
durumunda, yarışmacıların; proje konusuna göre, tasarımcıveya eser sahibi veya buluşu
yapan olarak adlarının belirtilmesini istemek haklarısaklıdır.
 Yarışmayıdüzenleyen ve finanse eden Gemi ve Yat İhracatçıBirlikleri, yarışmaya katılan
tasarımlardan uygun gördüğü tasarımların sergilenmesi amacıyla, bir ya da birden çok
sayıda örnek modelini üretebilir ve bu modelleri geçici ya da sürekli olarak sergileyebilir.
 Aksi yarışmacılar tarafından belirtilmediği durumda, katılımcıların isimleri, projeleriyle
birlikte duyurulabilir ve yayınlanabilir. Yarışmacıların tasarımlarının üzerine
“AÇIKLANAMAZ” ibaresi yazmasıhalinde; söz konusu projeler yarışma sonunda
düzenlenecek sergi, oluşturulacak kitapçıklar ve kataloglarda yer alacak ancak;
tasarımcılarının ismi, iletişim bilgileri veya vesikalık fotoğraflarına yer verilmeyecektir.
“AÇIKLANAMAZ” ibaresi, kimliklerin sadece medyaya ve topluma karşıkapalıolduğu
anlamına gelmekte, Yarışma Sekretaryasıve teslim tarihinden sonra Asli Jüri Üyeleri’ne
kapalıolduğu anlamına gelmemektedir. Üzerinde ibare belirtilmemişzarflar açılabilir
kabul edilerek, eser sahipleri, yarışma sonunda düzenlenecek sergi, oluşturulacak
kitapçıklar ve kataloglarda açık kimlikleri ile yer alacaktır.

 Yarışmaya katılan tasarımların özgün olmamasından doğacak yasal sorumluluklar,
Yarışmayıdüzenleyen ve finanse eden Gemi ve Yat İhracatçıBirlikleri’ni bağlamaz. Tüm
sorumluluk yarışmacıya aittir. Bu gibi durumlarda, gerekli tespitler sonrasında,
yarışmanın ödülü iptal edilerek, kendisine verilenler geri alınır. İptal edilen proje ve söz
konusu proje ile yarışmaya başvuran yarışmacı/yarışmacıların varsa diğer başvuruları
yarışmadan diskalifiye edilir. Eğer proje ödül kazandıise, kazanılan ödülle beraber bahse
konu proje ile yarışmaya başvuran yarışmacı/yarışmacıların varsa kazandıklarıtüm
ödüller İİB Genel Sekreterliği tarafından geri istenir. Aksi durumlarda gerekli hukuki
yollara başvurulacaktır.
 Ödül kazanan bir projenin iptal edilmesi halinde, iptal edilen projenin yerine en çok oyu
alan sıradaki tasarıma aynıödül ve haklarıdevir edilecek ve yapılan değişiklik yarışma
ilanının yapıldığıWEB sitesinde (www.gemiyattasarim.org) duyurulacaktır.
 Asli Jüri Üyeleri’nin ortak kararıve yarışmanın yararlılığıaçısından gerekli görüldüğünde,
yarışmanın ödül adedi ile ödül sayısıkoşullarında veya Ödül Töreni esnasında değişiklik
yapılabilir.
 Yarışmada ödül alan tasarımcının aldığıödül tutarının T.C. kanunlarına göre vergi sınırını
geçmesi halinde, verilmesi gereken vergiye ilişkin yükümlülük ilgili tasarımcıya aittir.
 Bu yarışmaya WEB sitesi (www.gemiyattasarim.org) aracılığıyla katılan ve onaylayarak
onay numarasıalan yarışmacılar, bu şartnamenin belirlediği tüm koşullarıkabul etmiş
sayılırlar.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin