2. Türkiye Matematik Proje ve Materyal Olimpiyatları

Başvurular 10 Mayıs 2016 tarihine kadar uzatılmıştır.

Değerli Matematik Tutkunları,

Matematikçiler Derneği (MATDER), ikinci kez matematik projeleri, somut (öğretim) materyaller ve dijital (elektronik) ortamda sunulan öğretim materyalleri (sanal manipulatifler ve öğretim yazılımı) alanlarında yarışma ve sergilerin yer alacağı proje ve materyal olimpiyatı düzenleyecektir. MATDER 2. Türkiye Matematik Proje ve Materyal (PROMAT) Olimpiyatları’nın final sergisinin 26-27 Mayıs 2016 tarihlerinde Özel Bilfen Çayyolu Liseleri sosyal tesislerinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Her sene nicelik ve nitelik olarak gelişmesi beklenen final sergisindeki sergilenecek çalışmaların bu sene de geniş bir kitle ile paylaşılması amaçlanmaktadır. Olimpiyatlara ve final sergisine katılımınızı bekler, etkinliklerde buluşmak dileğiyle sevgi ve saygılarımızı sunarız.

Yarışma başvuruları aşağıda belirtilen 6 kategoriye göre kabul edilecek ve değerlendirilecektir:

MATEMATİK PROJESİ: 1. Ortaokul Matematik Projesi
(Ortaokul öğrencileri için)

MATEMATİK PROJESİ: 2. Lise Matematik Projesi
(Lise öğrencileri için)

SOMUT ÖĞRETİM MATERYALLERİ: 1. Ortaokul Öğretim Materyali
(Öğretmenler ve Öğretmen Adayları için)

SOMUT ÖĞRETİM MATERYALLERİ: 2. Lise Öğretim Materyali
(Öğretmenler ve Öğretmen Adayları için)

DİJİTAL ÖĞRETİM MATERYALLERİ: 1. Sanal Manipulatif
Herkese açık

DİJİTAL ÖĞRETİM MATERYALLERİ: 2. Öğretim Yazılımı
Herkese açık

Prof. Dr. Ömer AKIN
Matematikçiler Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

MATEMATİK PROJESİ YARIŞMASI

Amaç:

Bu proje yarışmasının öncelikli amacı ortaokul ve lise öğrencilerini matematik alanında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, matematiğe karşı olumlu bir tutum geliştirmelerine yardımcı olmak ve zihinsel gelişimlerine katkıda bulunmaktır.

Katılımcılar:

Bu yarışmaya ortaokul ve lise öğrencileri tarafından hazırlanan Matematik projeleri kabul edilmektedir.

• Ortaokul Öğrencileri (Bireysel yada 2 kişilik takım projeleri)

• Lise Öğrencileri (Bireysel yada 2 kişilik takım projeleri)

Kategoriler:

Matematik projeleri ortaokul ve lise olmak üzere 2 kategoride değerlendirilecektir. Hakem değerlendirmesi sonucunda ilk 50’ye kalan projeler fuarda sergilenmek için seçilecek, katılımcılar tarafından hazırlanan panolarda fuar boyunca sergilenecektir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:

1. Projelerin, öğrencilerin özgün düşüncelerinden kaynaklanmış, kendileri tarafından şekillendirilmiş, danışarak ama kendi bilgi ve becerileri ile tamamlanmış olması beklenmektedir.

2. Kendisine ait olmayan, başka kişilerin araştırmalarını kaynak göstermeksizin kendisine aitmiş gibi kullandığı tespit edilen katılımcıların projeleri hangi aşamada olursa olsun elenecektir.

3. Fuarda sergilenmek üzere seçilen projeler hazırlayan(lar) tarafından jüri heyetine sunulacaktır.

4. Katılımcıların ayrıntılara girmeden kısa ve anlaşılır bir proje özeti yazmalıdır. 250 kelimeyi geçmeyen bu özeti okuyan, proje hakkında doğru bir fikre sahip olabilmelidir.

5. Proje özetinde kısaca çalışmanın amacı, araştırma sebebi ve çalışılan problemin ifadesi, yöntem ve işlemler, çalışmanın nasıl yapıldığı hakkında genel bir açıklama ve önemli noktaların özeti, bulgular ve elde edilen sonuçlar yer almalıdır.

6. En önemli aşamalardan birini de katılımcıların yazacağı proje raporu oluşturur. Olabildiğince kısa ve öz olması gereken raporda gereksiz uzatma ve tekrarlardan uzak kalınmalıdır. Çalışmanızın raporunuz aracılığı ile değerlendirileceğini göz önünde bulundurunuz.

7. Bilimsel raporunuz bir problem durumunu, bir problemin çözümü için gerekli ve geçerli verileri ve ilgili tartışmaları; çözüm için izlediğiniz yolu; ulaştığınız veya başka araştırmacıların ulaştıkları sonuçları içerir. Raporunuzda ulaştığınız sonuçların geçerliliğini, çelişkilerini ve başarısızlıklarını açıklayarak araştırma konunuz ile ilgili yeni çalışma önerileri teklif edebilirsiniz.

8. Proje raporlarının standart olması için aşağıdaki sıraya uyunuz.

Proje Adı: (Tek bir cümle şeklinde; kısa ve öz olarak; okuyana proje çalışması hakkında fikir verecek bir ad veriniz.)

Projenin Amacı: (Uygun ise amaçlarınızı maddeler halinde sıralayınız.)

Giriş: (Konuyla ile ilgili başkalarının yaptığı çalışmalardan söz ediniz. Çalışmanızın diğerlerinden farklı ve benzer yönlerini, diğer çalışmalardan nasıl yararlandığınızı ve hedeflerinizi belirtiniz.)

Yöntem: (Veri çizelgeleri, grafikler, analiz ve hesaplamalar bu bölümde yer alır.)

Sonuçlar ve Tartışma: (Sayısal değerler, bazı matematiksel eşitlikler veya sözlü ifadelerden oluşan sonuçlardan oluşur. Sonuçlarınızla ilgili tartışmaları, amacınıza ne kadar ulaştığınızı, konuyla ilgili önerilerinizi bu kısımda yazarak okuyuculara yol gösteriniz.)

Kaynaklar: (Bu kısımda proje çalışmanız ile başvurduğunuz yazılı kaynakları, harf sırasına uygun olarak, yazar adına göre dizerek veriniz.)

SOMUT ÖĞRETİM MATERYALLERİ

Amaç:

Bu yarışmanın amacı öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının öğretim materyali hazırlama ve eğitim teknolojilerini kullanma bilgi ve becerilerinin gelişmesini sağlayan ortamlar oluşturmak, elde edilen tecrübelerin paylaşılarak yaygınlaşmasını sağlamak ve öğretmenlerin araştırma yapmalarını teşvik etmektir. Bir uzmanlık mesleği olarak matematik eğitiminde sürekli gelişim anlayışının geliştirilmesi bu yarışmanın esas hedefidir.

Katılımcılar:

Bu yarışmaya bütün matematik ve sınıf öğretmenleri, üniversitelerin eğitim fakültelerinin matematik bölümlerinde okuyan matematik öğretmen adayları katılabilirler. Bu kategoride takım olarak yarışacak gruplar en fazla iki kişiden oluşmalıdır. Katılımcılar birden fazla materyalle yarışmaya müracaat edebilirler, ancak fuara en fazla bir materyal ile çağrılacaklardır.

Kategoriler:

Somut öğretim materyalleri hedefledikleri öğrenci kitlesine göre Ortaokul ve Lise olmak üzere 2 kategoride değerlendirilecektir. İlk 100’e kalan materyaller fuarda sergilenmek üzere seçilecek, hazırlayanlar tarafından veya MATDER’e isimleri bildirilen vekilleri tarafından materyaller fuar boyunca tanıtılacak ve jüri heyetine sunulacaktır.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:

1. Materyaller ortaokul ve lise matematik programına uygun ve kullanılabilir olmalıdır.

2. Materyaller başka bir materyalin kopyası olmamalıdır. Bu konuda tüm hukuki sorumluluk materyal sahibine aittir.

3. Materyalin özgün olmadığı tespit edildiği takdirde değerlendirmeye alınmayacaktır.

4. Materyaller reklam içeriği taşımamalıdır.

5. Projelerin jüri tarafından değerlendirilmesi sonucunda finale kalan projeler 15 Nisan 2014 tarihinde www.matder.org sitesinde duyurulacaktır.

6. Katılımcılara somut materyalini sergilemek için verilecek masanın genişliği 1 metreyi geçmeyecektir. Çok büyük materyaller için düzenleme kurulunun özel onayı ile bu genişlik en fazla 1,5 metreye çıkarılabilir.

7. Katılımcılar sergilenecek materyaller için tanıtım amaçlı bir poster hazırlayacaktır. Poster şablonuna www.matder.org sitesinden ulaşılabilir.

8. Materyallerin fuarda 3 gün boyunca tanıtımı ve jüriye sunulması önceden planlanmalıdır. Jürinin puanlandırması sırasında materyalinin başında bulunmayan adayların karşılaşabileceği olumsuz durumlardan MATDER sorumlu değildir.

Jüri Değerlendirme Kriterleri:

1. Materyal, klasik eğitim materyallerinin işlevlerini ikame etmenin ötesinde matematik eğitimine katkı sağlayacak özgün bir materyal olmalıdır.

2. Var olan bir probleme çözüm getiren uygulanabilir bir düşüncesi olmalıdır.

3. Hedeflediği öğrencilerin hazır bulunuşluk seviyelerine, güncel eğitim yaklaşımlarına ve matematik programlarına uygun olmalıdır.

4. Genellenebilir ve geniş bir kullanım alanına sahip olmalıdır.

5. Görsel tasarım ilkelerinden yararlanılmalıdır.

DİJİTAL ÖĞRETİM MATERYALLERİ

Amaç:

Yapılan birçok araştırmada matematiksel kavram ve ilişkilerin görsel temsillerinin öğrencilerin matematiksel anlayışını, ilgi ve tutumlarını olumlu yönde geliştirdiği görülmüştür. Bu bağlamda bilgisayar ortamında hazırlanan matematik öğretim materyallerinin çeşitliliğinin arttırılması ve matematik alanında teknolojiden daha fazla yararlanılmasının teşvik edilmesi bu yarışmanın öncelikli amacıdır. Genel olarak katılımcıların yarışmaya sanal manipulatif ve eğitim yazılımı olmak üzere iki farklı dijital öğretim materyali ile katılması beklenmektedir.

Sanal Manipulatifler: Dijital öğretim materyali denince sanal manipulatif, öğrenme nesneleri, soyut modeller, bilgisayar etkinlikleri gibi farklı kavramlar akla gelmektedir. Bu yarışmada resim ve slaytlar gibi statik öğrenme nesnelerinden çok öncelikle tangram, örüntü blokları, pantograf vb. somut öğretim materyallerinin sanal ortamda interaktif olarak kullanılabilir modellemeleri olan sanal manipulatiflere öncelik verilecektir. Sanal manipulatifler matematiksel bir bilginin yapılandırılmasını destekleyen dinamik nesnelerin görsel ve interaktif temsilleridir. Bu kategori amatör seviyesinde de olsa matematik eğitimi yazılımları ile ilgilenen her katılımcıya açıktır.

Matematik Eğitimi Yazılımı: Daha çok profesyonel düzeyde çalışma gerektiren matematik programında yer alan alt öğrenme alanlarının öğretimine yönelik hazırlanan “Kaleidotile”, “Kaleidomania” gibi mikrodünyalar hedeflenmektedir.

Katılımcılar:

Bu yarışmaya bütün matematik ve sınıf öğretmenleri, üniversitelerin eğitim fakültelerinin matematik bölümlerinde okuyan matematik öğretmen adayları, eğitim yazılımı üzerine çalışan lise öğrencileri katılabilir. Bu kategoride takım olarak yarışacak gruplar en fazla 2 kişiden oluşmalıdır.

Kategoriler:

Dijital öğretim materyalleri sanal manipulatif ve eğitim yazılımı olmak üzere 2 kategoride değerlendirilecektir. Hakem değerlendirmesi sonucunda ilk 100’e kalan dijital öğretim materyalleri olimpiyat finalinde sergilenmek üzere seçilecektir. Olimpiyat düzenleme kurulu tarafından sergi boyunca ziyaretçilere projeksiyon cihazları ile gösterilecektir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:

1.Dijital öğretim materyallerinin gösterimi düzenleme kurulu tarafından sağlanan projeksiyon cihazları ile gerçekleştirilecektir.

2.Yarışmada genel olarak katılımcıların matematik ve dinamik geometri yazılımlarını (GeoGebra, Geometers’ Sketchpad, Cabri vb.), bilgisayar cebir sistemlerini (Maple, Mathematica, Derive vb.) ya da java, flash vb. ortamları kullanabilecekleri gibi uygun herhangi bir yazılım veya programlama dilini de tercih edebilirler. Katılımcıların hazırladıkları materyali kullandıkları yazılımın bir uygulama dosyası yanında mümkünse .html formatında da göndermeleri gerekmektedir.

3. Yarışmaya katılanların gönderecekleri yazılım uygulaması dışında dijital öğretim materyalini nasıl hazırladıklarını gösteren kısa bir film hazırlamaları gerekmektedir. 10 dakikayı geçmeyecek bu filmler katılımcılardan başvuru sırasında bir CD/DVD ile teslim alınacak ve fuarda sergilenecektir. Filmler CD/DVD ortamında, final sergisi tarihinden 1 hafta önce düzenleme kurulunun elinde olacak şekilde Matematikçiler Derneği’ne gönderilmeli veya bizzat Fuar Düzenleme Kurulu’na teslim edilmelidir. Problem yaşanan durumlar için YouTube veya DailyMotion gibi video yükleme siteleri de kullanılabilir.

4. Yarışmacıların dijital öğretim materyalini nasıl hazırladığını gösteren kısa bir filmin bulunduğu CD/DVD yi göndermelerinin yanında başvuru formunu doldurması gerekmektedir.

5. Yarışmacıların kullandıkları programların lisans sorumlulukları kendilerine aittir. Organizatör kurumlar doğabilecek sorunlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SOMUT ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

1. Materyal, klasik eğitim materyallerinin işlevlerini ikame etmenin ötesinde matematik eğitimine katkı sağlayacak özgün bir materyal olmalıdır.

2. Var olan bir probleme çözüm getiren uygulanabilir bir düşüncesi olmalıdır.

3. Hedeflediği öğrencilerin düzeylerine, güncel eğitim yaklaşımlarına ve matematik programlarına uygun olmalıdır.

4. Genellenebilir ve geniş bir kullanım alanına sahip olmalıdır.

5. Görsel tasarım ilkelerinden yararlanılmalıdır.

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Taşıdığı Eğitsel Değer

Öğretim Programlarındaki ilgili kazanımlara uygunluğu

Hedef kitlenin düzeyine uygunluğu

Matematiksel kuram ve bilgilere göre doğruluğu ve güncelliği

Birden fazla kazanım için kullanılabilir ve geliştirilebilir olması

Mesajları açık ve etkili biçimde iletme veya açıklayıcı özelliği

Öğrenenler Üzerindeki Etkisi

Güdüleyici ve merak uyandırıcı olması

Motive etmesi

İnteraktif olması

Fiziki Özellikler

Kullanım Kolaylığı

Teknik sağlamlık ve dayanıklılık

Taşınabilirliği

Görsel tasarım ilkelerine (şekil, denge, renk, biçimlendirme vb.) uygunluk

Poster/Sözlü Sunu

DİJİTAL ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Katılımcılar tarafından hazırlanan dijital öğretim materyallerinde öncelikli olarak öğrencinin kazanıma ulaşması adına takip edilen pedagojik stratejiye ve öğrenciyi ne kadar güdüleyebileceğine odaklanılacaktır.
Genel olarak dijital öğretim materyalleri içerik, anlaşılabilirlik, tasarım, grafik vb. faktörler açısından değerlendirilecektir.
Klasik eğitim materyallerinin işlevlerini ikame etmenin ötesinde matematik eğitimine katkı sağlayacak özgün bir materyal olmalıdır.
Hedeflediği öğrencilerin düzeylerine, güncel eğitim yaklaşımlarına ve matematik programlarına uygun kullanıcı dostu bir uygulama olmalıdır.
Matematik eğitimi alanında yaygın etki oluşturabilecek bir özelliğe sahip olmalıdır.
Görsel tasarım ilkelerinden yararlanılmış ilgi çekici bir materyal olmalıdır.

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Hazırlanan dijital öğretim materyali ne kadar kullanıcı dostu olarak hazırlanmıştır?

Hedef öğrenci kitlesi materyali kolayca anlayıp kullanabilir mi?

Kullanılan yönergeler açık ve anlaşılır mı?

Kullanılan görsel temsiller ne kadar ilgi çekiyor?

Öğrencilere manipule edebilecekleri interaktif ve dinamik bir ortam sunulmuş mu?

Hedeflenen kazanıma ne kadar uygundur?

Öğrencinin matematiksel soyut kavramları görsel temsillerle somutlaştırarak birbirleriyle ilişkilendirmesini ne kadar sağlıyor?

Öğrencinin konuyu kendi kendine keşfetmesini ve bir matematiksel kavramı yapılandırmasını ne kadar sağlayabilir?

Hazırlanan materyal en fazla kaç farklı matematiksel kavramın öğretiminde kullanılabiliyor?

MATEMATİK PROJELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Projelerin değerlendirilmesinde dikkate alınacak ölçütler genel olarak; özgünlük ve yaratıcılık, kullanılan bilimsel yöntem, tutarlılık ve katkı, yararlılık (ekonomik, sosyal, …), uygulanabilirlik ve kullanışlılık, kaynak taraması, özümseme ve hâkimiyet, sonuç ve açıklık şeklinde özetlenebilir. Projelerin değerlendirilmesi sırasında kullanılacak ölçütler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Planlama

Alan Yazını (Literatür) Bilgileri

Yöntem

Bilgi Derleme ve Analiz

Yazılı Rapor

Poster/Sözlü Sunu

Önemli Tarihler

Yarışma Başvuruları: 16 Mart – 25 Nisan 2016
Fuara Katılacakların Açıklanması: 4 Mayıs 2016
Final Sergisi: 26-27 Mayıs 2016

Ödüller
Bütün katılımcılara katılım sertifikası, dereceye girenlere ise ayrıca başarı sertifikası verilecektir.
Yarışmalarda katılım ve madalya açısından en yüksek başarı gösteren kuruma MATEMATİĞİN BEŞİĞİ ödülü verilecektir.
Finalde Jüri tarafından yapılacak değerlendirmeden sonra dereceye girenlerin ödülleri 27 Mayıs 2016 tarihinde öğleden sonra yapılacak bir törenle sahiplerine verilecektir.
Aşağıdaki ödüller MATDER tarafından taahhüt edilen ödüllerdir. Sponsorlarımız tarafından takdim edilecek ödüller kendi takdirleri ile sonradan duyurulacaktır.

Ödüller Matematik Projesi Somut Öğretim Materyali Dijital Öğretim Materyali
YARIŞMA KATEGORİLERİ Ortaokul Matematik Projesi Lise Matematik Projesi Ortaokul Öğretim Materyali Lise Öğretim Materyali Öğretim Yazılımı Kısa Uygulama
İlk 10 Altın Madalya Altın Madalya Altın Madalya Altın Madalya Altın Madalya Altın Madalya
İkinci 10 Gümüş Madalya Gümüş Madalya Gümüş Madalya Gümüş Madalya Gümüş Madalya Gümüş Madalya
Üçüncü 10 Bronz Madalya Bronz Madalya Bronz Madalya Bronz Madalya Bronz Madalya Bronz Madalya
Danışmanlık Ödülü Başarı Plaketi Başarı Plaketi


Önemli Yarışma Kuralları

Finale kalan projeler ve materyaller 26-27 Mayıs 2016’de Ankara’da Özel Bilfen Çayyolu Liseleri tesislerinde yapılacak final sergisinde sergilenecektir. Bunun için Matematik Projeleri kategorilerindeki katılımcıların ilk 50’ye, Somut Öğretim Materyali kategorilerindeki katılımcıların ilk 100’e, Dijital Öğretim Materyalli kategorilerindeki katılımcıların ilk 100’e kalması gerekmektedir.
Yarışmalar ile ilgili ayrıntılı bilgilere ve duyurulara www.matder.org adresinden ulaşabilir, sorularınızı matderpromat@gmail.com adresine e-posta yoluyla gönderebilirsiniz.
Fuarda projesi ve materyalleri sergilenen bütün katılımcılar bu ürünlerin MATDER tarafından tanıtım amaçlı kullanılacağını kabul etmiş sayılırlar. MATDER fuara katılan bütün proje ve materyalleri sergileme, yayınlama ve arşivleme hakkına sahiptir.
Ticari bir değeri olduğu düşünülen projeler için sergilenmeden önce patent başvurusunda bulunulması önerilir. Bunun için gerekli bilgi www.turkpatent.gov.tr adresinden edinilebilir.
Matematik projelerinin sunumu için hazırlanan posterler ve somut materyaller en geç 25 Mayıs 2016 tarihinde saat 14:00’a kadar Özel Bilfen Çayyolu Liseleri’nde kurulacak olan PROMAT Kayıt Masasına ulaştırılmalıdır.
Yazıcı, bilgisayar, pil vb. özel ekipmanlar katılımcılar tarafından temin edilecektir. Fuar Düzenleme Kurulu yalnızca dijital öğretim materyallerinin sergilenmesinden sorumlu olacaktır.
Panolara proje çalışmaları ile ilgili fotoğraf, şekil, grafik ve yazılar, sergiyi gezenlerin kolayca görüp izleyeceği şekilde ve büyüklükte yerleştirilmelidir. Sergi sırasında pano üzerine bazı eklemeler yapmayı isteyebilirsiniz. Bunun için yanınızda yapışkan bant, kalın yazan renkli kalemler ve boş kağıtlar bulundurabilirsiniz. Genel görünüşün sergiyi gezenler üzerinde etkili olacağını unutmayınız.

Başvuru
Tüm kategoriler için başvurular 16 Mart 2016 tarihinden itibaren www.matder.org sitesindeki Online Başvuru Formu doldurularak yapılacaktır. Başvurular 25 Nisan 2016 tarihinde saat 23:59’da son bulacaktır.
Takım halinde hazırlanan (En fazla 2 kişi) proje ve somut/dijital öğretim materyallerinin sisteme girişi yapılırken ekipte yer alan tüm kişilerin bilgileri sisteme kaydedilmelidir.
Online başvuru sırasında katıldığınız yarışma kategorisine göre Proje Özeti (en fazla 250 kelime olacak şekilde) ve Proje Raporu (PDF formatında), öğretim materyalinin görselleri, dijital materyaller için ilgili bilgisayar dosyalarının (HTML, Java, Flash, kurulum dosyası vs.) vb. dokümanların sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
Eksik veya yanlış bilgi ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
PROMAT Düzenleme Kurulu, katılımcıların başvurduğu kategoriyi ya da sergilenme hakkı kazanan katılımcı sayısını değiştirme hakkına sahiptir.

Proje Başvurusu

Somut Öğretim Materyali Başvurusu

Dijital Öğretim Materyali Başvurusu

İletişim ve Konaklama

Adres: Necatibey Caddesi No:8/131 Sıhhiye / ANKARA

Tel: +90(312) 433 73 84

Web Sayfası: www.matder.org

E-posta: matderpromat@gmail.com
1. Şehir dışından gelen katılımcıların yol ve konaklama masrafları kendilerine aittir.