2. Kocaeli Çocuk ve Gençlik Kongresi

2. KOCAELİ ÇOCUK VE GENÇLİK KONGRESİ

AMAÇ

“2. Kocaeli Çocuk ve Gençlik Kongresi”, sadece ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin yaptıkları araştırmaları / projeleri belirlenen bildiri formatına uygun olarak sundukları akademik bir platformdur. Kocaeli Çocuk ve Gençlik Kongresinin amaçları şu şekilde özetlenebilir:

*Araştırmacı bir gençlik oluşturmak

*Çocuk ve gençleri erken yaşlarda bilime ve bilimsel araştırma yapmaya yönlendirmek

*Çocuk ve gençleri yaptıkları araştırmaları sunmalarına imkân ve ortam sağlamak

*Çocuk ve Gençlerin bilimsel faaliyetlerin izleyicisi olmaktan çok fiilen yaşayarak bilimsel faaliyetleri öğrenmelerini sağlamak

*Çocuk ve gençlerin okullarında çeşitli yarışmalara dönük hazırladıkları projelerini sunabilecekleri bir platform oluşturmak.

*Çocuk ve Gençlerin yapmış oldukları araştırma ve projelerden birbirlerini haberdar etmeleri için fırsat oluşturmak.

*Eğitimcilerin çocuk ve gençlerin araştırmacı kimliği hakkında bilgi edinmesini sağlamak

*Çocuk ve gençlerin bilimsel araştırma potansiyelleri hakkında ailelerin sağlıklı bilgi edinmesini sağlamak

*Araştırmacı çocuk ve gençlik ile ilgili kamuoyu oluşturarak bu çocuk ve gençlerin yapacakları araştırmalar için alt yapı sağlamak.

*Bilimsel araştırma becerilerini tüm çocuk ve gençlere yaymak.

 

KAPSAM

“2. Kocaeli Çocuk ve Gençlik Kongresi”, Kocaeli İlimiz genelindeki ortaokul ve lise düzeyindeki tüm resmi devlet okulları ve özel okullar ile öğrencilerini kapsamaktadır. Bu okullarda öğrenim gören ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenciler, öğretmenlerinin danışmanlığında hazırlayacakları proje ve araştırmalarını bildiri formatında hazırlayarak yine danışman öğretmenleri aracılığı ile başvurabilecektir.

* Özel okullardan bildiri kabulü ile ilgili kurumlarının tanıtımını içeren her hangi bir afiş ve Roll Up vb. reklam nitelikli araçların sunu ve kongre sürecine dâhil edilmemesi şartı aranmaktadır.

 

 ALANLAR

Aşağıda belirtilen ders alanlarından herhangi birinde yapılan proje, araştırma ile kongreye başvurulabilir:

– FEN BİLİMLERİ  –  GÖRSEL SANATLAR   – KİMYA    – SOSYAL BİLİMLERİ     – MÜZİK  – BİYOLOJİ    – MATEMATİK    – BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ   –   HUKUK    – SAĞLIK BİLİMLERİ    – TARİH     -TEKNOLOJİ TASARIM  –  EDEBİYAT/TÜRKÇE    – COĞRAFYA   – ROBOTİK/ ELEKTRONİK  – FELSEFE   – ASTRONOMİ   – FİZİK    Ve diğer alanlar…

 

 PAYDAŞLAR VE KURULLAR

Kongre, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İzmit Bilim ve Sanat Merkezi işbirliği ve Kocaeli Üniversitesi ile Gebze Teknik Üniversitesi destekleriyle gerçekleştirilmektedir.

Onur Kurulu

 Hasan Basri GÜZELOĞLU   – Kocaeli Valisi

İbrahim KARAOSMANOĞLU – Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı

Prof. Dr. Sadettin HÜLAGÜ – Kocaeli Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN  – Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü

Fehmi Rasim ÇELİK       – Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü

 

Koordinatörler

Levent KURT –  İzmit BİLSEM Müdür Yrd.

Aytaç SATICI – İzmit BİLSEM

Naif KARA- İzmit BİLSEM

Merve KOÇER- İzmit BİLSEM

Bilim Kurulu

Prof. Dr. Nuray SUNGUR OAKLEY, Kocaeli Üniversitesi

Doç. Dr. Soner POLAT – KOU Eğitim Fak. Eğitim Bilimleri Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Ali TÜRKCAN- Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Hakan KÖYLÜ, Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi

Arş. Gör. Yaser ARSLAN – KOU Eğitim Fak. Eğitim Bilimleri Bölümü

 

 Düzenleme Kurulu

Ömer AKMANŞEN  – İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü

Ali BİLGİ           – Kocaeli Büyükşehir B. Gençlik ve Spor Hiz. Daire Başk.

Mustafa ÖZGÜL   – İzmit Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü

 

Bildiri Özetlerinin Hazırlanması ve Yazım Kuralları

Kongreye başvurulan bildiriler aşağıdaki ilkelere göre hazırlanacaktır:

* Özet, asgari 500 azami 1000 kelime uzunluğunda olmalıdır.

* Özet, Times New Roman yazı tipinde ve 12 karakter büyüklüğünde bir buçuk satır aralığı ile yazılmış olmalıdır.

* Özette açıklayıcı ve net bir dil kullanılmalıdır.

* Hazırlanacak özetler, İzmit Bilim ve Sanat Merkezimizin web adresi – duyurular bölümünde yer alan  “2. Kocaeli Çocuk ve Gençlik Kongresi”, başlığı içerisindeki şartnamedeki açıklamalar ve ek-1 başvuru formu açıklamaları dikkate alınarak hazırlanacaktır.

* Özet olarak gönderdiğiniz bu çalışmanız üzerinde değişiklik yapılmadan “Kongre Bildiriler Kitabı” basımında yer alacaktır. Bu nedenle gönderilen bildirilerin içeriğine ilişkin bilimsel sorumluluk, bildiri özetini hazırlayan öğrenci ve danışmanına aittir.

 

Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi

İzmit Bilim ve Sanat Merkezimizin web adresi – duyurular bölümünde yer alan  “2. Kocaeli Çocuk ve Gençlik Kongresi”,  başlığı içerisindeki şartnamedeki açıklamalar ve ek-1 başvuru formu açıklamaları dikkate alınarak hazırlanan bildiri özetleri, kocaelicgs@gmail.com  e-posta adresine elektronik olarak gönderilecektir. Gönderilecek e-posta konusu bölümünde, Başvuru: Bildiri başlığı yazılacak. E-postanın içeriğinde: ilçe adı, okul adı, öğrenci adı, danışman adı ve proje adı belirtilecek. İletişim bilgileri olmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

E-posta yolu ile alınan bildiriler, Bilim Kurulu Hakemlerimiz tarafından değerlendirilecek ve kabul veya reddedilecektir. Kabul veya ret durumları ile ilgili gelişmeler, aşağıda belirtilen takvime uygun olarak web sitemiz aracılığı ile duyurulacaktır. Bildiri kabul edilmemiş ise kabul edilmeme nedeni bildiri sahibine/sahiplerine iletilecektir.

Bildirilerin Değerlendirilmesi

Bildiriler hakemlere katılımcının niteliği bildirilmeksizin sunulacak ve daha önce hakemler tarafından belirlenmiş olan puanlama kriterlerine göre puanlanacaktır. Temel kriter, araştırmanın bilimsel araştırma metodolojisine uygun olmasıdır. Gönderilen bildiri özetleri “Bilim Kurulu’nca seçildikten sonra web sitemizde “Kabul Edilen Bildiriler” başlığı altında ilan edilecektir. (Bilim Kurulu, gönderilen çalışmaların Sözlü ya da Poster Bildiri kategorisini değiştirme yetkisine sahiptir.)

 

Bildirilerin Sunumu

Değerlendirme aşamasında yeterli puanı almış bildiriler sunum hakkı kazanacaktır. Her bildiri için en fazla iki öğrenci ve bir danışman öğretmen bildiri sunumu sürecine dâhil olabilecek.

Bildiriler branşlara ve konu benzerliklerine göre sınıflandırılacaktır. Eş zamanlı olarak belirlenen salonlarda bir oturum başkanı yönetiminde öğrencilerce sunulacak olup, değerlendirme bölümünde sorular cevaplandırılacaktır.

Kongrede bildiri sunan öğrenci ve onlara refakat edecek danışman öğretmenler dışında; öğrenci, veli ve öğretmenler de gönüllü olarak katılabileceklerdir.

* Sunumlar öğrenciler tarafından bizatihi yapılacaktır.

* Her bir sunum için 15 dk süre tanınacaktır. Bu sürenin ilk 10 dakikasında sunuma, geriye kalan 5 dakikasında ise değerlendirmeye yer verilecektir.

* Sunumlar powerpoint sunusu olarak yapılabilir. Sunumun yapılacağı salonlarda bilgisayar ve projeksiyon hazır bulundurulacaktır.

* Powerpoint sunularının içeriği ile bildiri özetlerinin formatı ve içeriği uyumlu olacaktır. Sunumlarda elde edilen verilere/bulgulara ve sonuçlara ilişkin tablo, grafik ve resim v.b. kullanılabilir.

* Her oturum sonunda sunum yapan öğrenci ve danışman öğretmene katılım belgesi verilecektir.

* Poster Bildiri olarak kabul edilen çalışmalar ise 80x120cm. boyutlarında ve dikey konumda hazırlanacaktır. Açıklanan gün ve saatlerde, belirtilen alanlarda poster sunumu öğrenciler tarafından yapılacaktır.

 

Kongre Genel Programı

“2. Kocaeli Çocuk ve Gençlik Kongresi”, 17-18 Mayıs 2017 tarihlerinde,  Kocaeli / İzmit Fuar alanı içerisinde yer alan Sivil Toplum Merkezi’nde yapılacaktır. Kongre Programı; Açılış Programı, Bildirilerin Sunumu, Sergi ve gösterilerin ardından kapanış Programı şeklinde planlanmıştır. Ayrıntılı program bildiri kabul listesiyle birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı ve İzmit Bilim ve Sanat Merkezinin web sitesinde duyurulacaktır.

ÖNEMLİ TARİHLER

13 Mart 2017  İlk çağrı
22 Nisan 2017  Özet gönderimi için son tarih
24-28 Nisan 2017  Bildiri Özetlerin Değerlendirilmesi
28 Nisan 2017  Kabul edilen bildiri özetlerinin siteden duyurulması
17-18 Mayıs 2017  Kongre Oturumları
Kongre Yeri  Sivil Toplum Merkezi (Kocaeli / İzmit Fuar alanı)

 

 

Ek-1

BİLDİRİ ÖZETİ GÖNDERİM FORMU (Alt Başlıkları ve Açıklamaları)

 

Başlık: Bildiri özetinin başlığının yer aldığı bölümdür. Kalın ve ortalı olarak yazılacaktır.

Giriş: Bu bölümde çalışmaya ilişkin yapılan kaynak taramalarına ilişkin bilgiler metin içi kaynak gösterilerek kısaca özetlenecektir. Buradaki kaynaklar, kaynakçada ayrıntılı olarak belirtilecektir.

Anahtar Kelimeler:çalışmanızın temel konusunu ifade eden ve etiketlemeye yarayacak en az üç, en fazla beş kavramdan oluşan kelimelere yer verilmelidir.

Amaç bölümünde;araştırmanın/projenin/eserin ortaya konulmasındaki amaç nedir? Bu çalışma niçin yapılmıştır? Çalışmanın sonuçları ile temel bilim alanlarına ve teknolojiye ne gibi katkılar getirilmesi beklenmelidir? Hayat ile ilişkisi nedir? Günlük hayatta kullanıma yönelik ne gibi farklılıklar sağlayacaktır? Sorularının cevaplarına yer verilmelidir.

Bu açıdan;

–          Neyi, nasıl ve niçin değiştirdiği veya

–          Neyi, nasıl ve niçin geliştirdiği veya

–          Neyi, neye, nasıl ve niçin dönüştürdüğüyle ilgili temel sorular cevaplanmalıdır.

 

Problem;Bu araştırma hangi probleme çözüm bulmak için yapılmıştır? Alanındaki hangi belirsizlikleri giderecek, hangi soruların cevaplanmasına yardımcı olacaktır? Temel probleme bağlı olarak hangi alt problemlere cevap aranmış, hangi denenceleri yoklamıştır? Sorularının cevaplarına yer verilir.

Yöntem;öğrencinin kendi ifadesi ile araştırma sürecinde neler yaptıkları, araştırmayı nasıl planlayıp kararlaştırarak uyguladıkları ve sonuçlandırdıkları anlatılmalıdır. Buna ek olarak araştırma bilimsel araştırma metotlarından hangisi ile yürütülmüştür? Araştırma var olan bir durumu belirlemeye yönelik tarama modelinde bir çalışma mı, yoksa yeni bir metodolojinin, uygulamanın, aracın, çalışmanın her hangi bir unsur üzerindeki etkisini ortaya koymaya çalışan deneysel bir çalışma mıdır? Araştırma standart ölçme araçları/ölçekler, anketler vb. araçlarla toplanarak elde edilen sayısal verilere dayalı nicel bir çalışma mıdır yoksa konu ile ilgili sözel ifadeleri, yorumları, değerlendirmelerin analiz edildiği nitel bir çalışma mıdır? Araştırmanın verileri bireylerden toplanmışsa katılımcılar/örneklem ve özellikleri (sayıları, kadın erkek sayısı, sınıf ve yaşları, araştırmada ele alınan diğer değişkenlerle ilgili özellikleri) nasıldır? Veriler bir deneyden elde edilmişse elde edildiği deney ve ortam nasıldır? Araştırmanın verileri hangi araçlarla nasıl toplanmıştır? Veriler nasıl analiz edilmiştir? Soruları yöntem bölümünde açıklanmalıdır.

Bulgular;Çalışma disiplinine bağlı olarak eğer varsa araştırmanın her bir alt problemine ya da denencesine ilişkin elde edilen bulgular sayısal veriler de kullanılarak kısaca belirtilmelidir. Bu bulgu sonuç bölümünde “sonuç ifadesi” olarak nasıl yazılacağı da açıklanmıştır.

Değerlendirme/ Sonuç;

–          Çalışma, problem ve alt problemlere yönelik çözüm üretebildi mi?

–          Bir alanın değişimine/ gelişimine yönelik katkı sağlayabildi mi?

–          Gerçekleşmesi ve uygulanması ile ilgili sonuçlara ulaşılabildi mi?

–          Yapılan çalışmanın benzer kategorideki çalışmalar karşılaştırması yapıldı mı?

–          Çalışmanın daha üst düzeye ulaşması için daha sonra gerçekleştirilebilecek çalışmalara öneriler nelerdir?

 

Kaynakça: Bu bölümde çalışmada kullanılan yazılı ya da görsel kaynaklara ilişkin bilgiler aşağıda belirtilen formata uygun şekilde yazılacaktır.

Tek yazarlı kitap

Abisel, N. (2006). Sessiz Sinema. Ankara: Deki.

 

Çok yazarlı kitap

Abisel, N., Arslan, U.T., Behçetoğulları, P., Karadoğan, A., Öztürk, S.R. & Ulusay, N. (2005). Çok Tuhaf Çok Tanıdık. İstanbul: Metis.

 

Editörlü kitap

Özbek, M. (Ed.) (2005). Kamusal Alan. İstanbul: Hil.

 

Sadece elektronik basılı kitap

O´Keefe, E. (n.d.). Egoism & the cnsts in Western values. Erişim .asp litem I 135

 

Dergilerin Kaynak Gösterimi

Aslan, Ö. (2006). Öğrenmenin yeni yolu: E-öğrenme. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(2), 121-131.

 

İletişim: Bu bölümde aşağıdaki tablo doldurularak bildiri özetinde kaynakça sonuna eklenecektir. Tablo pencereye sığdırılacaktır.

Bildiriyi Hazırlayanlara İlişkin Bilgiler (Örnektir)
İl ve İlçe Adı Kocaeli / Gebze
Okul Adı Atatürk Anadolu Lisesi
Öğrencinin Adı ve Soyadı / Sınıf Düzeyi …………………………… / 12. Sınıf Öğrencisi
Bildirinin ait olduğu alan adı Edebiyat
Danışman Öğretmen Adı – Soyadı / Branşı …………………………… / Edebiyat Öğretmeni
Danışman Öğretmen e-posta adresi