2.Genç Sazendeler İcra Yarışması

Yarışması
Sazendeler İcra Yarışması

2.Genç Sazendeler İcra Yarışması

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
“2. GENÇ SAZENDELER İCRA YARIŞMASI”

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
Konu: 2. Genç Sazendeler Şcra Yarışması, Türk Müziği çalgılarının üst düzeyde icrası
alanında gençleri teşvik etmeyi hedeflemektedir.

Amaç:
1. Gençlerimiz arasında Türk Müziği çalgılarına rağbeti artırmak,
2. Genç icracıları, kendilerini keşfetmeleri ve yeni üretimler ortaya koyabilmeleri için
teşvik etmek,
3. Yeni icracıların tanınmasını sağlamaktır.

YARIŞMAYA KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR
1. Yarışmaya T.C. vatandaşı olan 14-29 yaş arası (01/01/1988 – 31/12/2003 tarihleri arasında
doğan) herkes katılabilir.
2. Seçici Kurul Üyeleri ve yarışma konuları ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda yönetici
kadrolarda bulunan veya yarışmalarda görev alan personel ile bunların birinci derecede
yakınları yarışmalara katılamazlar.
3. Her icracı, bir enstrümana ilişkin tek bir performansla yarışmaya katılabilir.

İKİNCİ BÖLÜM
İCRADA ARANACAK NİTELİKLER
ÖN ELEME

1. İcra edilecek enstrüman, Türk Müziği kültüründe yer alan çalgılardan seçilmeli;
Türkiye’nin müzik mirası ile irtibat kurarak, bu mirası geleceğe taşıyabilecek nitelikte bir
icra özelliği ile sergilenmelidir.
2. Ön Eleme için aşağıda belirtilen ve şartname ekinde notaları sunulan baraj parçalarından
bir tanesinin seçilerek icra edilmesi, görsel ve işitsel özellikli bir kaydının yapılarak
şartnamenin 3. Bölümünde belirtilen Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü adresine posta veya
kargo yolu ile gönderilmesi gerekmektedir.
Ney, Tanbur, Klasik Kemençe, Ud, Kanun, Keman, Rebab, Viyolonsel/Çello ve
Klarnet için ;
– Rast Saz Semaisi (Benli Hasan Ağa)
– Hüseyni Peşrev (Lavtacı Andon)
– Segah Saz Semaisi (Sadi Işılay)
– Ferahnak Saz Semaisi (Vecdi Seyhun)
– Harput Peşrevi (Paşa Göçtü Peşrevi)
Zurna- Kaval Ailesi için;
– Daldalan Barı
– Abdurrahman Halayı
– Zülfü Dökülmüş Yüze
– Kerimoğlu Zeybeği
Bağlama, Kabak Kemane ve Klarnet için;
– Muğla Kadıoğlu Zeybeği
– Ankara Hüdayda (Fidayda)
– Seherde Bir Bağa Girdim
– Harput Peşrevi (Paşa Göçtü Peşrevi)
Notalar Genel Müdürlüğümüz www.guzelsanatlar.gov.tr adresinden temin edilecektir.
3. İcra esnasında yarışmacı, eserin özgün notalarına, usûl, hız ve duraklarına riayet etmelidir,
yarışmacı şayet arzu ederse aşırıya kaçmamak kaydıyla doğaçlama, yorum ve çeşitlemeleri
eserin kullanılan notasyondaki halini icra ettikten sonra 2.dönüşte icraya yansıtabilecektir.
FİNAL YARIİMA SINAVI
1. Final yarışmasına, ön elemeyi geçen yarışmacılar, Türk Müziği kapsamında
değerlendirilebilecek tür ve biçimler arasından seçebilecekleri ‘bir’ eser ile katılacaklardır.
Sergilenecek eserin süresi ‘3’ dakikadan az ‘6’ dakikadan fazla olmamalıdır.
2. Sunulan eser, özgün bir beste ise, kompozisyon yönünden (varsa) söz, ezgi ve ritim
bütünlüğü taşımalıdır.
3. İcra edilecek eserin (varsa) sözleri, insanlık onuruna aykırı olmamalı, siyasal içerik
taşımamalı, ulusal birliği ve ülke bütünlüğünü bozucu, moral yıkıcı, sanat değerinden yoksun
olmamalıdır.
4. İcra esnasında yarışmacı, eserin özgün notalarına, usûl, hız ve duraklarına riayet etmelidir,
yarışmacı şayet arzu ederse aşırıya kaçmamak kaydıyla doğaçlama, yorum ve çeşitlemeleri
eserin kullanılan notasyondaki halini icra ettikten sonra 2.dönüşte icraya yansıtabilecektir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BAŞVURU VE ESERLERİN İCRASI
1. Yarışma duyurusu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün
www.guzelsanatlar.gov.tr adresinde bulunan resmî web sitesi aracılığıyla yapılacaktır.
2. Yarışmaya her icracı (yarışmacı adayı), yalnızca bir kez başvurabilir.
3. Yarışmacı adayları, başvuru belgelerini bir zarf içerisinde posta/kargo yoluyla en geç
son başvuru günü mesai bitiminde yarışma bürosuna ulaşacak şekilde iletmelidirler.
Başvuruda şu hususlara dikkat edilecektir:
a. Küçük boy kâğıt zarf içerisine (kimlik zarfı); başvuru sahibinin (yarışmacı
adayının) adı-soyadı, adresi, telefon numarası, varsa e-posta adresi yazılarak
konulacak, zarfın üzerine en az 5 (beş) harften oluşacak bir rumuz yazılacaktır.
Zarf, düzgün bir şekilde kapatılacak ve üzerine rumuz dışında herhangi bir şey
yazılmayacak, bir işaret konulmayacaktır.
b. Başvuru sahibinin (yarışmacı adayının) YarışmaŞartnamesi’ni ve T.C. Kültür ve
Turizm Bakanlığı mevzuatının ilgili hükümlerini aynen kabul ettiğini belirten
ġartname eki belgeler (EK: 1 ve EK: 2) imzalanarak küçük boy kimlik zarfı ile
birlikte büyük boy (A4) zarf içerisine konulacaktır. Büyük boy zarf içerisine
ayrıca, yarışmacı adayının yarışmaya katılacağı enstrüman ile yaptığı 3 ilâ 6
dakikalık nitelikli bir video (görüntülü) kaydın CD, DVD veya diğer taşınabilir
bellek ünitelerine (USB Flash disk vb.) aktarılarak ve CD zarfının üzerine sadece
rumuz yazılarak eklenmesi gereklidir.
4. Posta ile gönderilecek bu evrak içerisinde, başvuru sahibinin (yarışmacı adayının) adı
ve iletişim bilgileri belirtilmemişse veya kimlik zarfı (küçük boy zarf) üzerinde
hüviyeti belirleyecek şekilde bir işaret konmuşsa, başvuru sahibi değerlendirmeye
alınmadan yarışma dışı tutulacaktır.
5. Yarışmacı adayları, başvurularını 24/01/ 2018 tarihi mesai bitimine kadar;
“Kültür ve Turizm Bakanlığı
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü
Müzik ve Sahne Sanatları Dairesi Başkanlığı
Roma Meydanı 06330 Hipodrom/ANKARA” adresine posta veya kargo ile
göndereceklerdir.
6. Posta/kargoda yaşanacak gecikmeler, yarışmacı adayının mesuliyetinde olup başvuru
için belirlenen son günün mesai bitimine kadar yarışma bürosuna ulaşmaması
durumunda Kültür ve Turizm Bakanlığı sorumlu tutulamayacaktır.
7. Seçici Kurul tarafından, Yarışmacı adayları tarafından gönderilen görüntülü ses
kayıtlarının inceleneceği “Ön Eleme” sonucunda, Final Yarışma Sınavı’na katılmaya
hak kazanan başvuru sahipleri tespit edilerek,Şubat ayı içerisinde Güzel Sanatlar
Genel Müdürlüğü’nün resmî web sitesinde ilan edilecektir. Yarışmacılara ayrıca
tebligat yapılmayacaktır. // Yarışmacılara ayrıca yazılı olarak da tebligat
yapılmayacaktır.
8. Yarışma, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın web sitesinde duyuracağı yer ve
tarihte yapılacaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÖDÜLLER
1. Seçici Kurul, yapacağı değerlendirme sonucunda karışık dallarda seçeceği 5 yarışmacıya
başarı ödülü, 5 yarışmacıya mansiyon ödülü verecektir.
(a) Başarı ödülü alan yarışmacılar 7.500 (yedi bin beş yüz) Türk Lirası,
(b) Mansiyon ödülü alan yarışmacılar 1.500 (bin beş yüz) Türk Lirası para ödülü ile
ödüllendirilirler.
2. Seçici Kurul, Başarı Ödülü veya Mansiyon’a değer eser bulup bulmamakta serbesttir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
SEÇİCİ KURUL
1. Kurul, Kültür ve Turizm Bakanlığı Ödüller Yönetmeliğinde belirtildiği şekilde, yeterli
sayıda üyeden oluşur.
2. Seçici Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt
çoğunluğu ile karar alır.
3. Seçici Kurul, Yarışma’ya katılan icracıları sırasıyla izleyerek değerlendirmesini yapar ve
Kurul, kararlarını gerekçesiz olarak alır.
4. Ödül kazanan eserler, basın-yayın organları ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün resmî
web sitesinde (www.guzelsanatlar.gov.tr) kamuoyuna duyurulur.
4. Seçici Kurul üyelerinin isimleri, son başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde Genel
Müdürlüğümüz resmî web sitesinde (www.guzelsanatlar.gov.tr adresinde) duyurulacaktır.

ALTINCI BÖLÜM
TELİF HAKLARI
1. “YARIŞMA’ya gönderdiğim görüntülü ses kaydı / kayıtlarının veya yarışma finalleri
sırasında oluşan ses ve görüntü belgelerinin dereceye girmesi halinde Kültür ve Turizm
Bakanlığı tarafından tanıtım ya da satış amacıyla hazırlanacak CD, DVD, MP3 vb. görsel
veya işitsel kayıt araçlarında yer alması durumunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan
herhangi bir telif vb. ücret talep etmeyeceğim”.

DİĞER HÜKÜMLER
1. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Yarışma’nın yer ve
zamanını tayin etme, belirli branşlar için kısmen veya tamamen iptal etme yetkisine sahiptir.
2. Ön Eleme sonucunda, yalnız Yarışma’ya çağrılmasına karar verilen başvuru sahiplerine ait
kimlik zarfları açılır.
3. Bu şartnamede hüküm bulunmayan hallerde, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı mevzuatı
hükümleri uygulanır.
ÇALIŞMA TAKVİMİ:
Son Başvuru Tarihi : 24/01/ 2018
Ön Eleme ve Yarışma Tarihi : şubat 2018
Not: Ek-1 “Yarışma Katılım Dilekçesi” ve Ek-2 “Muvâfakatname Belgeleri”
www.guzelsanatlar.gov.tr adresinden temin edilecektir.

EK-1
YARIŞMA KATILIM DİLEKÇESİ ÖRNEĞi
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
ANKARA
“2. Genç Sazendeler İcra Yarışması” na gönderdiğim ………………… rumuzunu taĢıyan
görüntülü ses kaydı / kayıtları, şahsıma aittir.
“2. Genç Sazendeler İcra Yarışması” şartnamesi’nde yer alan hükümleri aynen kabul ve
taahhüt ettiğimi arz ederim.
…../…../ 201..
Adı-Soyadı
İmza
Ad-Soyad :
T.C. Kimlik No :
Doğum Yeri ve Tarihi :
Enstrüman Türü :
Rumuzu :
Adres :
Telefon :
GSM :
E-Posta :

EK-2
…./…./201…
MUVÂFAKATNAME ÖRNEĞİ
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2017 yılında // 2017-2018 döneminde düzenlemiş olduğu:
“2. Genç Sazendeler Ġcra Yarışması” ġartnamesini okudum, tüm hükümleri aynen kabul
ediyorum.
1. YARIŞMA’ya gönderdiğim görüntülü ses kaydı / kayıtları tarafıma aittir. Kayıt
esnasında herhangi bir montaj, alıntı, ekleme ve dijital düzenleme yapılmamıştır.
2. YARIŞMA’ya gönderdiğim görüntülü ses kaydı / kayıtlarının veya yarışma finalleri
sırasında oluşan ses ve görüntü belgelerinin dereceye girmesi halinde Kültür ve
Turizm Bakanlığı tarafından tanıtım ya da satış amacıyla hazırlanacak CD, DVD, MP3
vb. görsel veya işitsel kayıt araçlarında yer alması durumunda, bu kullanıma izin
verdiğimi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan bu nedenle herhangi bir telif vb. ücret
talep etmeyeceğimi beyan ederim.
3. Herhangi bir anlaşmazlık durumunda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından
açılabilecek bütün maddi ve manevi tazminat davaları için Ankara Mahkemeleri’nin
yetkili olduğunu kabul ediyorum.
Adı-Soyadı
İmza

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin