2. EBA Resim Yarışması

Resim Yarışması
Resim Yarışması

2. EBA Resim Yarışması

Resim Yarışması YÖNERGESİ

YARIŞMANIN KONUSU
Öğretmen

YARIŞMANIN KAPSAMI
Yarışma öğretmen ve öğrenci olmak üzere iki ayrı kategoride yapılacaktır.
Öğretmen kategorisi, Türkiye genelindeki Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm resmi ve
özel okul öğretmenlerini kapsamaktadır.
Öğrenci kategorisi, Türkiye genelindeki Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm resmi ve
özel okullarda okuyan lise öğrencilerini kapsamaktadır.

YARIŞMANIN AMACI
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen bu yarışma ile
Türk Milli Eğitim Sistemi’nin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda ve yapılandırmacı bir
anlayışla yeniden geliştirilen “Öğretim Programları”na uygun olarak öğrenci ve öğretmenlerin
resim sanatına olan ilgilerini öne çıkarmak ana fikrinden hareketle aşağıdaki amaçlar
hedeflenmektedir:
• FATİH Projesi ve Eğitim Bilişim Ağı’nın (EBA) tanıtılması kapsamında; farkındalığı
artırmak ve projeyi tanıtmak,
• Öğretmen ve öğrencilerin kişisel gelişimine katkıda bulunmak, estetik duyum ve
beğenilerini geliştirmek,
• Öğretmen ve öğrencilerin “öğretmen” konusuna resim yoluyla yaklaşmalarını
sağlamak,
• Öğretmenlik mesleğinin bir toplumun geleceği üzerindeki etkilerine dikkat çekmek,
• Öğrencilerin bilişsel, sosyal, kişisel gelişimlerinde öğretmenin önemini resim yoluyla
aktarmak,
• Duygu ve düşüncelerini görsel sanat çalışmaları aracılığı ile sergileyebilmeleri ve
çevredekilerle paylaşmaktan zevk alabilmeleri için ortam sağlamak,
• Ders dışı sanatsal etkinliklerde bulunma alışkanlığı ve zevkinin oluşmasına katkı
sağlamak,
• Ortaya çıkan ürünlere Eğitim Bilişim Ağı (EBA) içerisinde yer vererek paylaşıma
sunmak,
• Hoşgörü, başkalarına saygı, bilginin yaşama aktarılması, kendini ifade etme,
üretilenlerin gelecek kuşaklara aktarılması gibi kazanımları sağlamak.

YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI
Genel Şartlar
1. 2. EBA Resim Yarışması, Türkiye genelindeki Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm resmi
ve özel okul öğretmenleri, öğrenci kategorisinde ise Türkiye genelindeki Milli Eğitim
Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel okullarda okuyan lise öğrencilerine açıktır.
2. Yarışmaya katılan özel okul öğretmenleri başvuru tarihleri arasında okul öğretmeni
olduğuna dair belgeyi istenildiğinde sunmaları gerekmektedir.
3. Katılımcılar yarışmaya gönderdikleri eserin tümüyle kendilerine ait olduğunu, gerekli
izinlerin alındığını diğer hususlarla birlikte kabul, beyan ve taahhüt edecektir. (Ödül
kazanan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanların
elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınacaktır. Tespit edildiği
takdirde yarışmacı ödüllendirilmiş olsa bile ödülü geri alınır.)
4. Katılımcılar, daha önce herhangi bir yarışmada derece (birinci, ikinci, üçüncü,
mansiyon, özel ödül, sergileme) almış ve herhangi bir kaynakta basılmış eserleriyle
yarışmaya katılamazlar.
5. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) çalışanı ve birinci derece
yakınları bu yarışmanın kapsamı dışında kalacaktır.
6. Seçici Kurul Üyesi ya da birinci derece yakınları bu yarışmanın kapsamı dışında
kalacaktır.
7. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na ve genel ahlak ilkelerine uymayan, siyasi
amaçlara hizmet eden veya reklam unsuru içeren resimler yarışma dışı bırakılacaktır.
8. Her katılımcı (öğretmen, öğrenci) en fazla bir eser ile yarışmaya katılabilir.
9. Yarışmacı, dereceye giren eserin kullanım haklarını Yenilik ve Eğitim Teknolojileri
Genel Müdürlüğü’ne verdiğini peşinen kabul eder. Buna bağlı olarak gerek Fikri ve
Sınai Haklar Kanunu’nu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği
eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma
arzda gerekli bilimum haklar için Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’ne
izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser
sahibi verdiği izni sonradan kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde
kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif
hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
10. Yarışmaya katılan kişiler, eserlerinin Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
tarafından her türlü yayın organında süresiz yayınlanabileceğini, yapacağı
çalışmalarda kullanılabileceğini ve bu şartname hükümlerini aynen kabul etmiş
sayılırlar.
11. Bu yarışmaya katılanlar yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Uygulama
esaslarında yer almayan konulara dair takdir yetkisi, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri
Genel Müdürlüğü’ne aittir. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, gerekli
gördüğü durumlarda şartname üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
12. Yarışmaya katılan eserler, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından
eba.gov.tr adresi üzerinden, ticari olmayan amaçlarla eğitim/tanıtım vb.
faaliyetlerinde kullanılabilir.

Teknik Şartlar
1. Resimde kullanılacak teknik, katılımcıların tercihine bırakılmıştır.
2. Yarışmacılar; kara kalem, kuru boya, pastel, yağlıboya, akrilik, guaj, kolaj, dijital resim
vb. her türlü teknikte çalışılmış eserleri ile yarışmaya katılabilirler.
3. Yarışmaya gönderilen eserler, en az 29,7×42 cm (A3 boyutunda) veya en fazla 35×50
cm boyutlarında resim kağıdı üzerine olacaktır. Dijital ortamda hazırlanan resimlerin
de yine en az 29,7×42 cm (A3 boyutunda) veya en fazla 35×50 cm boyutlarında, en
hafif 160 gr baskı kağıdına 300 dpi baskıları alınacaktır.
4. Resimler, sadece kağıt üzerinde çalışılacaktır. Bunun dışındaki materyaller kabul
edilmeyecektir.
5. Dijital resimlerin, dereceye girmeleri halinde kaynak dosyaları talep edilecektir.
6. Yarışmaya gönderilecek eserlerde paspartu olmamalıdır.
7. Resimlerin ön yüzünde isim, imza vb. herhangi bir bilgi olmayacaktır.
8. Eserlerin arka yüzünde şu bilgiler yer almalıdır:
a. Katılımcının kategorisi (Öğretmen veya öğrenci)
b. Katılımcının adı ve soyadı
c. Katılımcının okulunun adı ve ili
9. Resim zarar görmeyecek şekilde, dikkatlice paketlenmiş olmalıdır. Zarfın içinde şu
belgeler yer almalıdır:
a. Yarışma katılım formu (Yönergenin sonunda yer alan boş form katılımcılar
tarafından doldurulup imzalanacaktır.
b. Resim

BAŞVURULAR ve ESERLERİN GÖNDERİLMESİ
Yarışmaya gönderilecek zarfın üzerine “Öğrenci Kategorisi” veya “Öğretmen
Kategorisi” yazıldıktan sonra aşağıdaki adrese posta/kargo ile gönderilecektir.
Adres: MEB YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2. EBA Resim Yarışması Yarışma Komitesi / Emniyet Mah. Milas Sok. No: 8, 06560
Teknikokullar-Yenimahalle/ANKARA
SEÇİCİ KURULUN OLUŞUMU VE ÇALIŞMASI:
1. Seçici Kurul, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen en az
üç kişiden oluşur.
2. Seçici Kurul üyelerinin mücbir sebeplere bağlı olarak bir veya birkaçının değerlendirme
toplantısına katılamaması durumunda, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
tarafından yeni üye belirlenir.
3. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün görevlendirdiği, oy hakkı
bulunmayan en az bir gözlemci seçici kurul toplantılarında yer alır. Gözlemci, yönteme
ilişkin sorunların çözümlenmesinde katkıda bulunur.
4. Seçici Kurul, sonuçları açıklamadan önce bütün üyelerce imzalanmış karar tutanaklarını
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’ne teslim etmekle yükümlüdür.

ÖDÜLLER
Ödüller, öğretmen ve öğrenci olmak üzere iki ayrı kategoride verilecektir.

Öğretmen Kategorisi Ödülleri:
Birincilik Ödülü 4000 TL
İkincilik Ödülü 3000 TL
Üçüncülük Ödülü 2000 TL
EBA Özel Ödülü 2000 TL

Öğrenci Kategorisi Ödülleri:
Birincilik Ödülü 3000 TL
İkincilik Ödülü 2000 TL
Üçüncülük Ödülü 1000 TL
EBA Özel Ödülü 1000 TL

YARIŞMA TARİHLERİ
Son Başvuru Tarihi 30.03.2018
Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması 09.04.2018
Ödül Töreni 15.05.2018

İLETİŞİM
Eposta [email protected]

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin