2. Anadolu Çizgi Film (Animasyon) Yarışması

2. Anadolu Çizgi Film (Animasyon) Yarışması
2016

2. Anadolu Çizgi Film (Animasyon) Yarışması, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı “Kalkınma
Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun”a istinaden 14 Temmuz
2009 tarihinde, 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bölgesel kalkınma ekseninde
faaliyet gösteren 26 Kalkınma Ajansı’ndan biri olarak kurulan ve Bursa, Eskişehir ve Bilecik
illerinde faaliyet gösteren T.C. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA)
tarafından, başta Eskişehir olmak üzere, TR41 bölgesinde çizgi film (animasyon) sektörünün
ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığını ve rekabet edebilirliğini artırmak ve bölgedeki sektör
potansiyeline dikkat çekmek amacı ile düzenlenmektedir.

1. Katılım Koşulları
Yarışmaya, BEBKA çalışanları, Seçici Kurul üyeleri ile BEBKA çalışanlarının ve seçici
kurulun 1. ve 2. derece kan ve kayın hısımları dışında;

1.1. 18 yaşını doldurmuş olan Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Gerçek Kişiler

1.2. 18 Yaşını Doldurmuş Olan Türkiye’de Yaşayan Yabancı Uyruklu Gerçek Kişiler;
Türkiye’de yaşayan yabancı uyruklu gerçek kişiler kapsamında aşağıdaki kişiler
başvuruda bulunabilir;
a)Değişim programları kapsamında Türkiye’ye gelenler hariç olmak üzere öğrenci ikamet
iznine sahip olanlar
b)Uzun dönem ikamet iznine sahip olanlar
c)Çalışma iznine sahip olanlar
Yabancı uyruklu katılımcıların, Türkiye’de ikamet ettikleri geçerli bir adresi tebligat
adresi olarak Ajansa bildirmeleri gerekmektedir.

1.3.Türkiye’de Türk hukukuna göre kurulmuş tüzel kişiler
Yarışmaya katılım, bireysel veya ekip halinde olabileceği gibi öğrenci, amatör ve profesyonel
herkesin katılımına açıktır.

Yarışmacılar istedikleri kadar çalışma ile katılabilirler. Yarışmaya katılacak filmlerde tema
sınırlaması yoktur.

Yarışmacılar, Ajansımız tarafından 2015 yılında düzenlenmiş olan 1. Anadolu Animasyon
Yarışmasına katılmış oldukları filmler ile yarışmaya tekrar katılamazlar.

Yarışmaya katılacak filmler jenerik hariç 1-10 dakika arası süreli, dublajları yapılmış, ses,
müzik ve efektleri 5+1 ses sisteminde kaydedilmiş ve mikslenmiş olarak, FULL HD PAL
16:9 (1920X1080), renk kayıpsız MOV, Mp4 veya AVİ formatında hazırlanarak DVD
ortamında sunulmalıdır. Yarışmaya, 2 ve 3 boyutlu her türlü animasyon tekniği (stop-motion,
cut-out vb.) ile hazırlanmış filmler katılabilir. Animasyonların, diyalog içermesi halinde,
Türkçe dublajlı veya Türkçe alt yazılı olması gerekmektedir.

Filmlerin yapımı için hiçbir şekilde sponsor kullanılamaz. Filmin hiçbir bölümünde ticari
amaçlı reklam veya sponsora ait olabilecek logo ve herhangi bir markayı temsil edebilecek
görsel ve sesli içerik kullanılamaz. Filmler, hiçbir şekilde siyasi propaganda, müstehcenlik,
hakaret ve siyasi/dini/etnik ayrımcılık vb. unsurlar ile konusu suç teşkil eden herhangi bir
unsur içeremez. Filmlerin, senaryo, görsel, işitsel vb. gibi malzemeleri dâhil olmak üzere
bütün kısımlarının bizzat katılımcı tarafından üretilmiş veya kullanım haklarının katılımcıda
olması gerekmekte olup hak ihlalleri hususunda tüm sorumluluk yarışmacıya aittir.

Eserlerin Kullanım Hakkı: BEBKA, yarışma yolu ile elde ettiği bu eserleri televizyon,
internet ve diğer her türlü ortamlarda yayımlama; katalog, broşür, afiş, kitap, ajanda, takvim,
dergi, CD/DVD, video ve diğer ortamlara alarak yayınını ve dağıtımını yapma, ayrıca yurt
içinde ve yurt dışındaki kurumlara gönderme ve BEBKA tarafından düzenlenen veya katılım
sağlanan her tür etkinlikte kullanma hakkına sahip olacaktır.

Yarışmaya katılan animasyon filmlerin senaryo, müzik, alıntı ve bunun gibi telif hakkı
doğuran eserlerle ilgili teliflerinin yönetmen/yapımcı tarafından alınmış olması
gerekmektedir. Telif haklarıyla ilgili doğabilecek sorunlarda maddi veya manevi tazminat/hak
ve alacak talebinde bulunacak üçüncü şahıslarla hukuki uyuşmazlıklarda sorumluluk tek
başına başvuru sahibine/ekip sorumlusuna aittir. BEBKA bu konuda hiçbir yükümlülüğü
olmadığı ve sorumluluğu kabul etmediğini beyan eder. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma
Ajansı, hazırlanan ürün ve hizmetlerden kaynaklanan telif hakkı ihlallerinden sorumlu
tutulamaz.

4. Başvuru Şekli ve Gerekli Evraklar:

2.1 Başvuru Formu

Bireysel başvuru: Çizgi film bir kişi tarafından yapılmış ise başvuran kişinin EK1 Başvuru
formunu doldurup imzalaması gereklidir.

Ekip Başvurusu: Çizgi Film birden fazla kişi tarafından yapılmış ise, ekip ile katılım
sağlanabilir. Bu durumda, öncelikle bir ekip sorumlusu (eser sahibi) seçilmelidir. Ekip
sorumlusu EK1 Başvuru Formu’nu doldurmalıdır. Ayrıca her bir ekip üyesi Ek-3’te yer alan
formu doldurup imzalayarak tüm formlar BEBKA’ya sunulmalıdır.

Tüzel Kişi Başvurusu: Başvuru sahibi tüzel kişidir. EK2 formunun doldurulması gereklidir.

Birden fazla film ile başvuru halinde, gönderilecek her bir film için ayrı ayrı başvuru formu
doldurulmalıdır.

Yarışmacılar katılım formunu imzalayarak şartname hükümlerini tamamen kabul ettiklerini
belirteceklerdir. Başvuru sahipleri başvuru belgesinde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu,
filmin bir suç unsuru barındırmaması ve üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmemesi bakımından
BEBKA’ya karşı sorumlu olan kişidir. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuki sorumluluk
imza sahibi gerçek/tüzel kişiye aittir.

2.2 Başvuru Dosyasında yer alacak diğer belgeler (aşağıda belirtilenler DVDye yazılarak
gönderilecektir)
* Animasyonların hazırlandıkları orijinal formatında jeneriksiz 1 adet DVD kopyası
* Animasyonun jeneriksiz 1 adet standart DVD formatı (kırılma ve bozulmalarını
engelleyecek kaplar içerisinde teslim edilecektir. DVD’lerin üzerlerine yapımcı ve
yönetmenin adı, soyadı, filmin adı, süresi, yapım tarihi yazılmalıdır. DVD kopyalar
iade edilmeyecektir.)
* Yarışmaya katılan filme ait senaryonun yazılı bir özeti (sinopsis)
* Filmle ilgili 2 adet görsel
* Başvuru sahibinin fotoğraflı özgeçmişi
* Lisans veya yüksek lisans öğrencisi ise öğrenci belgesi (üniversitelerden alınacak
güncel öğrenci belgesinin orjinali)
* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi başvuru sahipleri için nüfus cüzdanı sureti,
* Tüzel kişi katılımcılar için oda kayıt belgesi sureti
* Türkiye’de yaşayan yabancı uyruklu gerçek kişiler için;
-Öğrenci ikamet izni sahibi ise, pasaport fotokopisi, Türkiye’de bir eğitim kurumunda
öğrenci olduğunu gösteren öğrenci belgesi ve geçerli ikamet izni fotokopisi
– Uzun süreli ikamet izni sahibi ise, pasaport fotokopisi ve uzun süreli ikamet izni
fotokopisi,
-Çalışma izni sahibi ise, pasaport fotokopisi ve çalışma izni fotokopisi,
belgelerinden kendilerine uygun olanı sunmalıdır.

2.1’de belirtilen tam doldurulmuş ve imzalı Başvuru Formu ile DVD(ler) içerisinde 2.2’de
belirtilenler 17x25cm boyutlarında dosya zarf içerine konularak 31 Mart 2016, Perşembe,
17:00’a kadar aşağıda belirtilen gönderim adresinde olacak şekilde şahsen getirecek veya
posta/kargo yolu ile göndereceklerdir. Gönderim bedeli katılımcılara aittir. Posta ve kargo
hizmetlerinden kaynaklanacak gecikme ve hasarlardan Yürütme Kurulu sorumlu tutulamaz.
Belirtilen zamandan sonra Ajansa ulaşan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Eser sahibi, birden fazla eser ile yarışmaya katıldığı takdirde her bir eser için ayrı bir katılım
zarfı hazırlamalıdır.

Gönderim adresi:
T.C. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı
2. Anadolu Çizgi Film (Animasyon) Yarışması
Yeni Yalova Yolu 4. km Buttim İş Merkezi
Buttim Plaza Kat:6 16250 Osmangazi/Bursa/Türkiye

5. Değerlendirme:
Yarışmanın yapılabilmesi için en az 6 çizgi filmin (animasyon) katılmış ve ön
değerlendirmeyi geçmiş olması gerekir. Bu sayıya ulaşılamaz ise Yürütme Kurulunun takdiri
ile yarışma iptal edilebilir. Bu durumda yarışmanın iptali ve iptal nedeni Ajans internet sitesi

aracılığı ile kamuya duyurulur. Bu koşul sağlanması halinde değerlendirme 2 aşamalı
yapılacaktır:
1) Ön İnceleme
2) Seçici Kurul Değerlendirmesi

3.1 Ön İnceleme
Yürütme kurulu, şartnamede yarışmacı ve çizgi film için belirtilmiş olan katılım koşullarının
sağlanıp sağlanmadığını ön inceleme aşamasında kontrol eder. Yürütme Kurulu şartname
kurallarını sağlamayan ve animasyon tekniği açısından yeterli düzeyde olmayan filmleri
yarışma dışı bırakma yetkisine sahiptir.

Yarışma Yürütme Kurulu, yarışma ile ilgili değişiklik yapma hakkını, yarışma internet
sitesinden önceden duyurmak kaydıyla saklı tutar. Bu şartname kapsamı dışında kalan tüm
hususlarda ve doğabilecek anlaşmazlıkların çözüme bağlanmasında BEBKA adına Yürütme
Kurulu yetkilidir. Yürütme Kurulu ve Seçici Kurul’un kararları kesindir.

3.2 Seçici Kurul Değerlendirmesi
7 kişi asil ve 3 kişi yedek üyeden oluşan Seçici Kurul, Yürütme Kurulu tarafından animasyon
alanındaki profesyoneller, sinema yazarları, film yapımcıları, akademisyenler ve sinemayla
doğrudan ya da dolaylı ilgisi bulunan diğer dallardan kişiler arasından oluşturulur.

Seçici Kurul, değerlendirmeyi genel olarak anlatım yetkinliği (fikir, amaca uygunluk, kurgu,
görsel zenginlik, vb.), kullanılan animasyon tekniği ve kullanılan tekniğin yeterlik
standartlarına uygunluğunu dikkate alarak yapacaktır. Değerlendirme kriterleri Seçici Kurul
tarafından oluşturulacaktır. Seçici Kurul değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esastır.

6. Yarışma Takvimi ve Ödül:
Birincilik ödülü: 25.000 TL
İkincilik ödülü: 20.000 TL
Üçüncülük ödülü: 15.000 TL
Öğrenci Özel Ödülü: 5000 TL

Öğrenci özel ödülü, lisans veya yüksek lisans öğrencilerine verilecektir. Ayrı bir başvuru
yapılması gerekmemektedir. İlk üç içerisinde yer almayan öğrenciler içerisinden varsa özel
ödüle layık öğrenci Seçici Kurul tarafından belirlenecektir.

Ödüller, bütün vergileri Ajans tarafından karşılanmak üzere net tutar olarak başvuru formu
doldurarak başvuru yapan eser sahibine ödenecektir. Yarışmaya ekip olarak başvurulması
halinde ödeme, ekip tarafından sorumlu olarak belirlenmiş kişiye yapılacak olup, ödülün ekip
üyeleri arasında taksimi hususunda Ajansın bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Yarışma sonuçları, yukarıda belirtilen tarihte www.anadoluanimasyon.com ile
www.bebka.org.tr siteleri aracılığıyla duyurulacaktır.

Yarışmanın resmi ilanı: : Kasım 2015
Eserlerin son teslim tarihi: : 31 Mart 2016
Ön İnceleme: : Mayıs 2016
Seçici Kurul Değerlendirmesi: : Mayıs 2016
Yarışma sonuçlarının açıklanması : Mayıs 2016
Ödül töreninin tarihi ve yeri daha sonra BEBKA tarafından belirlenecektir.

7. Yürütme Kurulu
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı adına:
Başkan: Tamer Değirmenci – Genel Sekreter
Üye: Engin Yüksel, BEBKA Eskişehir Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü
Üye: Jülide Alan, BEBKA, Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birim Başkanı
Üye: Feyza Yapar, BEBKA, Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi, Uzman

BEBKA adına
Yürütme Kurulu

İletişim:
Tel: 0 224 211 1327
Faks: 0 224 211 1329
Adres: T.C. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı
Yeni Yalova Yolu 4. km Buttim İş Merkezi
Buttim Plaza Kat:6 16250 Osmangazi/Bursa/Türkiye
E-posta: yarisma@bebka.org.tr

Şartname ve Başvuru Formu