2. Aile Hekimliği Asistanları Simülasyon Eğitimi

TÜBİTAK 2237
2. Aile Hekimliği Asistanları Simülasyon Eğitimi

Sağlıkta bilgi yükünün katlanarak artması, teknoloji uygulamalarının çoğalması, bilginin ulaşılabilirliği ve paylaşım olanaklarının yaygınlaşması, sağlık alanındaki profesyonel değerlerin yeniden tanımlanması, hasta haklarına vurgunun artması gibi değişen ve gelişen durumlar hem sağlık hizmet sunumunu ve hem de sağlık alanındaki eğitimleri etkilemiştir.
Bunun yanı sıra Uzak Doğu’da ortaya çıkmasından kısa bir süre sonra tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) hemen her sektörde aksamalara ve değişimlere neden olduğu gibi eğitimler de aksamalara oldu. Bu dönemde özellikle aile hekimi asistanları pandeminin birçok alanında (filyasyon, covid acil, covid servis, numune alma polikliniği) aktif ve uzun süreli çalışmış olup mevcut uzmanlık eğitiminden ve eğitim rotasyonlarından uzak kalarak günlük hayatta sık görebileceği hastalıklardan uzak kalmıştır.

Bu projede Aile Sağlığı/Toplum Sağlığı Merkezi’nde bir aile hekimliği uzmanının sık karşılaşabileceği hasta ve hastalıkları uygun/–doğru şekilde yönetebilmek, tedavi başarısını arttırmak ayrıca kritik hastalarda temel yaşam/ileri yaşam desteğini uygulayabilmek, aile hekimliği uzmanlığı alanında daha donanımlı hasta bakım becerileri sağlamak için yüksek pratik eğitime dayalı simülasyon sistemlerinin yer aldığı bir eğitim programının oluşturulması hedeflenmiştir. Etkinliğimizin amacı TUKMOS Aile Hekimliği müfredatında yer alan girişimsel yetkinlikleri(İleri Kardiyak Yaşam Desteği,Temel Yaşam Desteği,Doğum,Sanal Hasta ile Olgu sunumları, Febril konvülziyona yaklaşım ve Simüle Hasta ile Hipertansiyon hastasına yaklaşım) simülasyon merkezimizdeki imkanlar ile Aile Hekimliği Araştırma görevlilerine sunarak beceri düzeylerini artırmaktır.

KAPSAM

Saha eğitimi ya da aile hekimliği uygulama eğitiminin iyi tanımlanması gerekir. Bu eğitim, birinci basamakta AH uygulamasında oluşturulmuş eğitim ortamlarında yapılan eğitimdir ve AH uzmanlık eğitiminin temelini oluşturur. Uzmanlık öğrencisi disiplini ve uygulama özelliklerini esas olarak burada öğrenir. Buradaki eğiticiler, bu mesleği daha önce öğrenmiş yani AH uzmanlık eğitimi almış ve bizzat sahada uygulama yapan uzmanlardır.
Sahada yalnızca aile hekimliği uygulaması yapmak AH uygulaması eğitimi değildir. Bunun için öncelikle bir eğitim programı, bu programı uygulayan bir merkez (departmanlar), bu merkezin eğiticileri (akademik ya da bunun için özel eğitim almış eğiticiler) ve saha eğitimi için oluşturulmuş özel AH eğitim birimlerinin düzenlenmiş olması gerekir. Uzmanlık öğrencisi eğitim için bu programa dahil olur, eğitim programını yürüten departmana gelir ve AH uygulama eğitimini de bu programda yer alan AH eğitim birimlerinde alır.
Hastane rotasyonları destek niteliğindedir. AH uygulamasında seyrek görülen ciddi rahatsızlık ve hastalıkların, bunların daha yoğun görüldüğü hastane ortamlarında öğrenilmesini amaçlayan yoğunlaştırılmış eğitimdir.
Simülasyonun gerçeklik düzeyi, öğrencilerin teorik ve laboratuarda öğrendiklerini klinik ortama aktarabilmelerini etkileyen, öğrencilerin yaşadıkları gerçeklik şokunu azaltan en önemli belirleyicilerden birisidir. Aile Hekimliği uzmanlık eğitimi, uzmanlık öğrencisinin, aile hekimliği tanımı içinde yer alan temel prensipler doğrultusunda, klinik bilgi, beceri, tutum ve davranışlarının yanı sıra sağlık eğitimi verme becerisi, araştırmacılık ve yöneticilik niteliklerinin geliştirilmesi için uygun olanaklar sağlamayı amaçlamaktadır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın desteği ile hayırsever bir bağışcı ve Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesinin danışmanlığıyla kısa adı ®SİM olan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Klinik Simülasyon Eğitim Merkezi Tıp Fakültesi dekanlık binasında yaklaşık 1900m2 alanda kurulmuştur. Acil, yoğunbakım, ameliyathane, doğumhane, standart hasta odası, Objektif Yapılandırılmış Klinik Sınav (Objective Structured Clinical Examination-OSCE) odaları, evde sağlık hizmetleri odası, temel beceri laboratuvarı, debrifing (çözümleme) odaları, destek alanları (depo, teknik alan vs) ve ambulansı bulunup fiziki yapılanması tam bir hastane gerçekliğinde olan merkezimizde 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde mezuniyet öncesi ve sonrası hekimlere eğitim imkanı sunulmaktadır. Merkezimizde teknolojinin eğitimde kullanılması anlamında sadece simülatörler değil sanal hasta uygulamaları (Bodyinteract, Take the Winds, Portekiz) ile de destek sağlanmaktadır. Simülasyon merkezi yönetim ve işletim sistemi (Learning Space, CAE, ABD) ile bilgisayar teknolojilerini en iyi kullanan çağımız öğrencilerinin yaptıkları her türlü uygulama ve girişimin kamera ve ses kayıtları geri bildirim odalarında çözümlenerek öğrencilerin ve mezun hekimlerin hatalarından öğrenmelerine fırsat verilmektedir. OSCE (Objektif Yapılandırılmış Klinik Sınav) odaları ile hekim/hekim adaylarına simüle/standardize hastalarla iletişim, ekip çalışması, motivasyon, hasta ve çalışan güvenliği gibi konularda eğitim verilmesi planlanmaktadır. Simüle hasta olabilecek sağlam kişiler için duyurular yapılmaya başlanmış olup, eğitimleri tamamlanıncaya kadar tiyatro oyuncularından destek alınmaktadır.

Sağlık Bakanlığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi ortak kullanım protokolü dahilinde afiliasyon kapsamında olan hatta genel olarak bakıldığında tüm devlet üniversitesi tıp fakültelerindeki en kapsamlı ve en donanımlı yapıya sahip olan merkezimizde sadece tıp fakültemiz doktor/doktor adayları için değil, multidisipliner yaklaşımla meslekler arası işbirliği kapsamında diğer sağlık eğitimi veren birimlerle, sağlık eğitimi almak isteyen emniyet, askeriye, itfaiye gibi ilimiz ve hatta cevre komşu ülkeler de dahil olmak üzere bölgemiz kurumlarına hizmet verilmesi planlanmaktadır. Böylece fakültemiz alanında uzman öğretim üyeleri ile tıp eğitimi alanında dünya standartlarını yakalamış, en iyi tıp fakülteleri ile yarışır hale gelmiş, marka bir tıp fakültesi olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.

DÜZENLENECEĞİ YER VE ZAMAN
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakülte Klinik Simülasyon Eğitim Merkezi
(İslampaşa Mahallesi Rize/Merkez)
1-2 TEMMUZ 2022