19. HALK DANSLARI YARIŞMASI

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI VE SABANCI VAKFI
İŞBİRLİĞİ İLE DÜZENLENEN
TÜRKİYE 19. HALK DANSLARI YARIŞMA ESASLARI

AMAÇ:

Madde 1.

Bu yarışma esasları Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sabancı Vakfı işbirliği ile düzenlenen Türkiye Halk Dansları Yarışmasının düzenli ve disiplinli bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere hazırlanmıştır.

Bu yarışma, ülkemizin sahip olduğu kültürel ve folklorik değerleri yaşatma ve yayma çabasında olan halk dansları topluluklarını desteklemek, çalışmalarına hız kazandırmak ve yurtdışında ülkemizi temsil edecek, genel tanıtımımıza büyük katkıları olacak toplulukların tespitini yapmak üzere düzenlenir.

Bu yarışmanın amacı, Türk kültür ve sanatının en önemli dallarından biri olan halk danslarımızın çağdaş seyirlik sahne sanatları seviyesine ulaşmasına katkıda bulunmaktır.

KAPSAM:

Madde 2.

Bu yarışma esasları halk dansları yarışmasına katılan toplulukları, yarışma koşullarını, organizasyonda görevli kişileri, kurulları, kurumları ve ödülleri kapsar.

YASAL DAYANAK:

Madde 3.

Bu yarışma esasları 21.03.1995 tarih ve 22234 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan “Kültür Bakanlığı Ödüller Yönetmeliği”nin 06. , 22. ve 23. maddeleri hükmü gereğince hazırlanmıştır.

TANIMLAR:

Madde 4.

Bu yarışma esaslarında geçen;

“Bakanlık” T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı

“Genel Müdürlük” T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nü

“Sabancı Vakfı” Hacı Ömer Sabancı Vakfı’nı

“Seçici Kurul Üyesi” Türk Halk Danslarını meydana getiren giysi, adım, sunu ve müzik unsurlarının tamamını sahne ve sanat kuralları çerçevesinde değerlendirebilecek eğitime ve bilgiye sahip, bu alanda kendisini kanıtlamış ve kabullendirmiş kişiyi

“Topluluk” Sorumlu, dansçı, eğitmen ve sorumlu yöneticiden oluşan halk dansları topluluğunu

“İl Müdürlüğü” Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 81 ilde bulunan İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerini

“Sorumlu Yönetici” Topluluktan resmi olarak sorumlu kişiyi

“Stilize Dal” Yarışmada sunulacak yöreyi giysi, müzik ve adımlar temel alınarak, sahne ve sanat kuralları çerçevesinde çağdaş bir yorumla sunulmasını ifade eder.

SORUMLULUK:

Madde 5.

a) Bu yarışma esaslarının uygulanmasından Yürütme Kurulu sorumludur. Yürütme Kurulu ayrıca, yarışma esaslarında belirtilmeyen ya da boşluk bulunan hususlarda ve esaslardaki değişikliklerde Bakanlık ve Vakıf onayını alarak karar vermeye yetkilidir.

b) Toplulukların disiplinli bir şekilde yarışmaya katılmalarından topluluk yöneticileri sorumludur.

KURULLAR:

Madde 6.

Bu yarışma esaslarında geçen kurullar aşağıda açıklanmıştır:

Yürütme Kurulu: Yarışmanın teknik, sanatsal, organizasyon ve idari konularından sorumludur. Yürütme Kurulu; Başkan, Başkan Yardımcısı, Yarışma Genel Sanat Yönetmeni ve Sabancı Vakfı temsilcisinden oluşur.

Başkan, Başkan Yardımcısı ve Yarışma Genel Sanat Yönetmeni Genel Müdürlük tarafından,

Sabancı Vakfı temsilcisi, Sabancı Vakfı tarafından belirlenir.

Yürütme Kurulu, mutemet ve sekretarya hizmetlerini yürütmek üzere ayrıca görevlendirme yapabilir.

Seçici Kurul: Yürütme Kurulu’nun belirleyeceği yarışma formatının gerektirdiği bilgi ve donanıma sahip, Devlet Konservatuarları Halk Dansları Bölümü Öğretim Üyeleri ile halk dansları konusunda uzmanlaşmış, yarışmaya katılan kurum kuruluşlarla hiçbir şekilde ilişkisi olmayan en az 7 en çok 11 kişiden oluşur.

Yürütme Kurulu üyeleri, Seçici Kurulda görev alamaz.

YARIŞMAYA KATILABİLECEKLER:

Madde 7.

a) Aşağıda belirtilen amatör halk dansları toplulukları yarışmaya katılabilirler:

• Kuruluş amacı halk dansları olan veya kuruluş amaçları içinde halk dansları da bulunan dernekler, vakıflar, spor kulüpleri

• Belediyeler bünyesinde faaliyetlerini sürdüren topluluklar

• Üniversite toplulukları (Bünyesinde Devlet Konservatuarı Halk Dansları Bölümü bulunan Üniversitelerin yarışmacı topluluklarına söz konusu bölümde öğrenim gören en fazla 8 dansçıyı kadrolarına alabilirler.)

• Halk Eğitim Merkezleri bünyesindeki topluluklar

b) Önceki yıllarda ceza alan ve ceza süresi dolmayan topluluklar yarışmaya katılamazlar. Cezalarını tamamlayan topluluklar yarışmaya başvurabilirler.

c) Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sabancı Vakfı bünyelerindeki topluluklar ile İlköğretim ve Ortaöğretim okulları, koruma dernekleri ve vakıfları bünyesindeki topluluklar yarışmaya katılamazlar.

YARIŞMA ŞARTLARI:

Madde 8.

a) Topluluklar yarışmaya stilize dalda 1 yöre ile katılacaklardır.

b) Bir önceki yılın birincisi yarışmaya katılamaz. Ancak, gösteri grubu olarak final gecesine davet edilir ve Bölge Ödülü tutarında katkıda bulunulur.

c) Topluluklar yarışmaya yöre olarak Türkiye sınırları içindeki il, ilçe ve köy adları ile katılmak zorundadır. Örneğin Adıyaman, Artvin, Trabzon-Akçaabat gibi. Topluluklar Teke yöresi, Karadeniz yöresi, çiftetelli ve potbori gibi adlarla yarışmaya katılamayacaklardır.

d) Yurt dışında Türk soydaşlarımızın yaşadığı bölgelerden ülkemize göç ederek o bölgelerin danslarını icra eden topluluklar da yarışmaya katılabilirler. (Örn: Kırım, Kafkas, Üsküp Türk Dansları v.b)

e) Yarışmacı topluluklar bulundukları ili temsil eden yöre veya istedikleri herhangi bir yöre ile yarışmaya katılabilirler.

f) Kurum ve kuruluşlar bu yarışmaya başka illerde şubelerinin olması halinde şubenin bulunduğu ilin adını kurum adının önüne yazarak katılabileceklerdir. Ancak elemelerde, bölge yarışmalarında ve finalde şubeler arasında dansçı değişimine izin verilmeyecektir.

g) Topluluklar yarışmaya kendi üye, kursiyer veya öğrenci statüsünde faaliyet gösteren dansçılarla katılacaklardır. Yarışma basamaklarının herhangi bir aşamasında görev alan dansçının diğer basamaklarda başka bir toplulukta dansçı olarak görev almasına izin verilmeyecektir.

h) Topluluklar en az 24 en çok 32 dansçıdan oluşabilecektir. Kurgu gereği belirtilen sayıların kısa süreler için eksik olması dikkate alınmayacaktır. Yarışma basamaklarında dansçılardan en fazla 10 dansçı değiştirilebilecektir. Finalde dansçı sayısı azaltılamayacak, en çok dansçı sınırı içinde olmak kaydıyla dansçı sayısı artırılabilecek, mevcut giysi ve sahne düzenlemesinde olumlu yönde geliştirme yapılabilecektir.

i) Dansçıların doğum tarihleri en az 31 Aralık 1994, en fazla 31 Aralık 1972 tarihi olacaktır.

j) Topluluklar Kaset veya CD eşliğinde yarışacaklardır. Yarışma sırasında topluluğun bir görevlisi ses odasında gözlemci olarak bulunacaktır.

k) Topluluklar tüm basamak yarışmalarında repertuarlarını en az 6 en çok 8 dakika süreyle sergileyeceklerdir. Sadece Gala Gecesinde gösterilerini 4-5 dakikadan fazla veya eksik yapamayacaklardır. Alt ve üst süre sınırlarına bir dakikadan fazla süre ile uyulmaması halinde toplulukların sonuç puanından, 3 puan silinecektir.

l) Bölge ve final yarışmalarında ses ve ışık sistemleri Yürütme Kurulu tarafından sağlanacak olup, bunun dışında ilave ya da başka ses ve ışık sistemi topluluklar tarafından kurulamayacaktır. Toplulukların seslendirilmesi ve ışıklandırılması Yürütme Kurulunun görevlendirdiği uzman kişi tarafından yapılacaktır. Teknik bir arıza olması halinde Yarışma Genel Sanat Yönetmeni ve Seçici Kurulun ortak kararıyla yarışma durdurulacak ve topluluk başa dönülerek yeniden değerlendirilecektir.

m) Yarışma sıraları Bölge ve Finalde kura ile belirlenecektir. Kura çekimleri yarışmalardan önce Yarışma Genel Sanat Yönetmeni ve topluluk yöneticilerinin katılımı ile gerçekleştirilir.

n) Topluluklar kendilerine tahsis edilen prova gün ve saatlerine uyacaklardır.

o) Topluluklar başvuru sırasında belirttikleri topluluk ismini değiştiremeyecek ve değişik isimler ilave edemeyeceklerdir.

p) Yarışmaya Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde görevli kadrolu sanatçılar (dansçı-eğitmen- sorumlu yönetici) katılamazlar.

YARIŞMA BASAMAKLARI:

Madde 9.

Yarışmalar “Bölge Yarışmaları” ve “Final Yarışması” olmak üzere 2 basamakta yapılacaktır.

a) Bölge Yarışmaları

Başvuruda bulunan toplulukların coğrafi konumları dikkate alınarak Yürütme Kurulunun belirleyeceği bölgelerde yapılacaktır. Başvurular sona erdikten sonra yarışmacı topluluklara bölge merkezleri ve tarihleri bildirilecektir.

b) Final Yarışması

Bölge yarışmaları neticesinde finalist olmaya hak kazanmış 5 topluluğun katılımı ile gerçekleştirilecektir Final Yarışması iki aşamada değerlendirilecektir. Birinci aşama 6-8 dakika, Gala gecesi yapılacak ikinci yarışma en az 4 en çok 5 dakika olacaktır. Yarışma sonuçları iki aşamanın puanları toplanarak belirlenecektir.

DEĞERLENDİRME:

Madde 10.

Yarışmaya giren toplulukların değerlendirilmesinde aşağıdaki kurallar geçerli olacaktır:

a) Yarışmalar her basamakta Seçici Kurul tarafından değerlendirilecektir.

b) Tüm yarışma basamaklarında (Bölge, Final) topluluk sorumlu yöneticisi veya onun görevlendirdiği kişi Yürütme Kurulu masasında topluluğun sunumu sırasında hazır bulunacaktır. Belgelerin teslimi ile zarflanması topluluk sorumlu yöneticisinin katılımı ile tutanak altına alınacaktır.

c) Topluluklar değerlendirme yapan kurul tarafından giysi, müzik, adım ve sahne unsurları dikkate alınarak, teknik ve artistik olmak üzere 60+15 toplam 75 puan üzerinden değerlendirileceklerdir. Değerlendirme belgesi ve kriterleri yarışma esasları ekinde yarışmacılara duyurulacaktır.

d) Toplulukların değerlendirilmesinde Seçici Kurul üyelerinin 7 kişi olması halinde en yüksek ve en düşük birer değerlendirme belgesi 7 kişiden fazla olması halinde 2 şer değerlendirme belgesi değerlendirme dışı bırakılacaktır. Kalan geçerli belgeler değerlendirmeye alınacaktır. Sonuç puanı geçerli değerlendirme belgelerinin puanları toplanıp geçerli belge sayısına bölünerek elde edilecektir.

e) Toplulukların puanlarının eşit çıkması halinde birinci aşamada değerlendirme dışı bırakılan puanlar değerlendirmeye alınır. Eşitlik yine bozulmamışsa kura çekilerek kazanan belirlenir.

f) Bölge Yarışmalarına katılan tüm topluluklar arasında genel klasmanda en yüksek puanı alan beşer topluluk final yarışmasına katılmaya hak kazanırlar. Ancak, birden fazla topluluk aynı yöre dansı ile ilk 5 topluluk içinde yer alırsa söz konusu yöre dansı ile yarışan topluluklar arasında en yüksek puanı alan bir topluluk Final Yarışması’na katılır. Aynı yöre dansı ile yarışan topluluklar arasında eşitlik olması halinde kura çekilerek Final Yarışmasına katılacak topluluk belirlenir. Bu durumda, en yüksek puanı alan 5 topluluk belirlenene kadar puan sıralaması takip edilir.

g) Final Yarışması’na katılacak 5 topluluk belirlendikten sonra geri kalan topluluklar arasında genel klasmanda en yüksek puanı alan 5 topluluk “Bölge Ödülü” almaya hak kazanır. Bu topluluklar aynı yöre dansı ile yarışmış olsalar dahi ödüle hak kazanırlar. “Bölge Ödülü” almaya hak kazanan toplulukların birer temsilcisi Final Yarışmasına davet edilir.

SONUÇLARIN İLANI:

Madde 11.

a) Bölge Yarışmaları sonuçları yarışmaların tamamlandığı gün Seçici Kurulun ve yarışmaya katılan toplulukların temsilcilerinin de bulunduğu toplantıda Yarışma Genel Sanat Yönetmeni tarafından açıklanır.

b) Final Yarışmalarının sonuçları Gala Yarışmasının bitiminde Seçici Kurul ve Yürütme Kurulu tarafından yapılan tutanak uyarınca sunucu tarafından açıklanır.

ÖDÜLLER:

Madde 12.

Birincilik Ödülü : 20.000 TL

İkincilik Ödülü : 17.500 TL

Üçüncülük Ödülü : 15.000 TL

Dördüncülük Ödülü : 13.000 TL

Beşincilik Ödülü : 11.000 TL

Bölge Ödülleri (5 adet): 7.500 TL

YARIŞMADAN İHRAÇ VE CEZALAR:

Madde 13.

Aşağıdaki suçlardan biri veya birden fazlasını işleyen topluluklar yarışmadan ihraç edilir, hakkında yasal işlemler başlatılır, yarışma sürecinde alınan derece iptal edilerek para ödülü ödenmez, ayrıca Bakanlık tarafından yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerde görevlendirilmezler ve 3 yıl süre ile Bakanlık tarafından düzenlenen halk dansları yarışmalarına katılamazlar:

a) Yarışmaya başvurduğu halde herhangi geçerli bir mazereti olmaksızın yarışmaya katılmamak (Mazeretin belgelerle beyan edilmesi gerekir)

b) Topluluk olarak yarışmayı tamamlamadan sahneden çekilmek

c) Şartnameye uygun olmayan dansçı oynatmak

d) Sahte veya üzerinde tahrifat yapılmış belgeler ile başvuru yapmak

e) Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kadrolu sanatçıyı/sanatçıları (dansçı-eğitmen-sorumlu yönetici) yarışmaya sokmak.

f) Topluluğun kendi üyesi veya kursiyeri dışında dansçılar ile yarışmaya katılmak

g) Yarışma Şartlarını belirleyen 8.Maddenin g bendine aykırı davranarak, Bölge Yarışmalarında herhangi bir toplulukta görev alan dansçıyı Final Yarışmasında topluluğunda oynatmak

h) Yarışmanın sonucu üzerinde önceden anlaşma yapmak

ı) Yarışmaların başlamasını veya tamamlanmasını engelleyici davranışlarda bulunmak

i) Yarışma içinde veya dışında kurul üyelerine veya diğer görevlilere karşı saygı dışı davranışlarda bulunmak

j) Yarışmaların yapıldığı tesislerde; toplulukların güvenliğini bozmak, olay çıkarmak

k) Toplulukların mensupları veya taraftarlarının Bakanlık ve Vakıf görevlilerine, Seçici Kurul üyelerine ve diğer görevlilere sözle, basın yolu ile veya fiili hakaret etmesi

l) Yarışmalardan önce, yarışma sırasında veya yarışmadan sonra topluluk mensuplarını ya da seyircileri, diğer topluluklara, görevlilere ve Seçici Kurul üyeleri aleyhine suça teşvik etmek

m) Yukarıda belirtilen fiillerin işlenmesi halinde Kültür ve Turizm Bakanlığının cezaları yanı sıra bağlı bulundukları kurumlara da yazılı olarak bildirilerek gerekli işlemin yapılması sağlanacaktır.

İTİRAZLAR:

Madde 14.

Seçici Kurulun verdiği puanlara itiraz edilemeyecektir.

Esaslarla ilgili itirazlar Yürütme Kuruluna yapılabilecek ve itirazlar bu kurul tarafından değerlendirilecektir.

TOPLULUKLARA YAPILACAK ÖDEMELER:

Madde 15.

Finale kalan topluluklara geldikleri iller dikkate alınarak Yürütme Kurulunun uygun göreceği miktarda zaruri gider olarak bir ödeme yapılacaktır. Ayrıca toplulukların konaklamaları Yürütme Kurulu tarafından sağlanacaktır.

Bölge Yarışmalarına katılan tüm topluluklar arasında genel klasmanda 11. ve 30. arası sıralamaya giren 20 topluluğa katılım ücreti olarak 2.500 TL tutarında ödeme yapılacaktır.

YARIŞMANIN DUYURULMASI VE TARİHLER:

Madde 16.

Yarışma ile ilgili bilgiler Bakanlık ve Sabancı Vakfı web sayfalarından ve yarışma esaslarının İl Müdürlüklerine gönderilmesi ile duyurulur. Yarışma ile ilgili tarihler aşağıda belirtilmiştir.

Başvuru Başlangıcı : 15 Aralık 2010

Başvuru Bitişi : 11 Şubat 2011

Bölge Yarışmaları : Tarihler, Yürütme Kurulu tarafından belirlendikten sonra ilan edilecektir.

Final Yarışması : Tarih, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sabancı Vakfı tarafından belirlendikten sonra ilan edilecektir.

BAŞVURULAR:

Madde 17.

Yarışmaya katılacak toplulukların aşağıdaki başvuru belgelerini tamamlayarak en geç 11 Şubat 2011 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Genel Müdürlüğe başvurularını iletmeleri gerekmektedir:

a) Yarışmaya katılan topluluk Spor Kulübü ise, Türkiye Halk Oyunları Federasyonundan alınan, topluluğun Gençlik ve Spor Kulübü olduğunu belgeleyen yazı

b) Gençlik ve Spor Kulübü olmayan yarışmaya katılan topluluklar için topluluğun bağlı bulunduğu veya bünyesinde çalışmalarını sürdürdüğü resmi kurumdan (Belediyeler, Üniversiteler, Halk Eğitim Müdürlükleri vb.) alınan faaliyet belgesi

c) Fotoğraflı liste

d) Dansçıların nüfus cüzdanı fotokopisi

Başvuru formu İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinden veya (www.kulturturizm.gov.tr) internet adresinden temin edilebilir. Başvuru formunun eksiksiz doldurulması gerekmektedir.

SON HÜKÜMLER:

Madde 18.

Yarışmaya katılacak topluluklar Bakanlık tarafından çıkarılan ve çıkarılacak genelgelere uymak zorundadırlar.

Madde 19.

Bu yarışma esasları yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Yapılacak yarışma için bundan önce çıkarılmış olan bütün yarışma esasları bu esaslar yürürlüğe girdikten sonra geçersizdir.

Madde 20.

Bu yarışma esasları 20 maddeden ibarettir.

BAŞVURU ADRESİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü

Roma Meydanı Hipodrom Cad. 06330 Hipodrom-ANKARA

Tel : 0 312-384 42 00

Fax : 0 312-384 18 96 / 384 22 07

Yarışma Yürütme Kurulu Sekretaryası

Berrak AYDEMİR

Serdar GÜVEN

Tel: 0 312-384 42 00/160

Yarışma Genel Sanat Yönetmeni

Şinasi Pala: 0 312 342 50 91

0 532 234 01 51