18. Ulusal Ortaokul Matematik Olimpiyatı Sınavı ve 21. Ulusal Bilim Olimpiyatları Sınavı

SINAVINADI
18. Ulusal Ortaokul Matematik Olimpiyatı Sınavı ve 21. Ulusal Bilim Olimpiyatları Sınavı

SINAV ÜCRETİ
Adayların sınav ücreti TÜBİTAK tarafından yatırılacaktır.

SINAV BAŞVURUSU
Sınava girecek öğretmen ve öğrenciler 18 Şubat – 08 Mart 2013 tarihlerinde http://www.meb.gov.tr
internet adresinden,
18. Ulusal Otaokul Matematik Olimpiyatı için;
 Ulusal Ortaokul Matematik Olimpiyatı iki aşamalı olarak yapılacaktır. TÜBİTAK-BİDEB adına
Birinci Aşama Sınavları MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce yürütülecek
ve başvurular öğrencinin halen öğrenim gördüğü kurum müdürlüğünce yapılacaktır.
 Okul müdürlüklerinin sınava katılacak öğrencilerle ilgili istenilen bilgileri başvuru tarihleri
arasında http://www.meb.gov.tr internet adresinden gerekli formları doldurarak girmeleri
gerekmektedir.
 Programla ilgili ilan ve açıklamalar TÜBİTAK – BİDEB adına MEB Yenilik ve Eğitim
Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından tüm ortaokullara duyurulacak ve
http://www.meb.gov.tr , http://www.tubitak.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecektir.
21. Ulusal Bilim Olimpiyatları için;
 Öğrencinin halen öğrenim gördüğü kurum müdürlüğünce yapılacaktır. Bireysel başvurular kabul
edilmeyecektir.
 Okul müdürlüklerinin sınava katılacak öğrencilerle ilgili istenilen bilgileri başvuru tarihleri
arasında http://www.meb.gov.tr internet adresinden gerekli formları doldurarak girmeleri
gerekmektedir.
 Programla ilgili ilan ve açıklamalar TÜBİTAK – BİDEB adına MEB Yenilik ve Eğitim
Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından tüm okullara duyurulacak ve http://www.meb.gov.tr
web adreslerinde ilan edilecektir.
 Bir öğrenci en çok iki dalda önerilebilir. Başvuru girişi yapıldıktan sonra bir öğrencinin yerine
başka birinin önerilmesi ya da daha önce 10’dan az öğrenci önerilmiş olan dallarda yeni öğrenciler
önerilerek sayının tamamlanması gibi değişiklik istemleri kabul edilmez.

SINAV BAŞVURU ŞARTLARI
18. Ulusal Ortaokul Matematik Olimpiyatı için;
 Matematik dalında yapılacak sınavlara, ülkemizdeki ve konuk statüsünde K.K.T.C.’deki
ortaokulların 5, 6, 7 ve 8. sınıflarında okuyan başarılı öğrenciler arasından okul yönetimlerince
seçilecek en çok 10 öğrenci katılabilecektir.
 Öğrencilerin T.C. vatandaşı olmaları gereklidir.
 TUBİTAK tarafından eğitime alınmış matematik, fizik, kimya ve biyoloji öğretmenleri de
(yaklaşık 300 kişi) başvurabilecektir.
 Ulusal Ortaokul Matematik Olimpiyatına, başvurular Okul Müdürlükleri tarafından yapılacaktır.
Bireysel başvurular kabul edilmemektedir.
21. Ulusal Bilim Olimpiyatları için;
 Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji ve Bilgisayar dallarında yapılacak sınavlara, ülkemizdeki ve
konuk statüsünde olmak üzere K.K.T.C.’deki her lise kurumu, başarılı öğrencileri arasından okul
yönetimince seçilecek her dalda en çok 10’ar öğrenci ile 2012 yılında ikinci aşama sınavlarına
katılmış olan öğrenciler için (hazırlık sınıfları dahil, lise son sınıf hariç, toplamda en fazla 18
öğrenci) başvuru yapabilir.
 Ortaokullar da bu sınavlara, Matematik dışında kalan dallarda (Fizik, Kimya, Biyoloji ve
Bilgisayar) 8. sınıfa devam etmekte olan başarılı öğrencileri arasından okul yönetimince seçilecek
en çok 2 öğrenci ile katılabilirler.
 Öğrencilerin T.C. vatandaşı olmaları gereklidir.
 Bu sınavlara katılmak üzere Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji ve Bilgisayar dallarından
önerilecek lise öğrencilerinin, 2012-2013 öğretim yılında (2013’de) lisenin son yılında
olmamaları gerekmektedir.
 Matematik dalında önerilecek öğrencilerin en az 3’ü lisenin 1. veya 2. yılında olmalıdır.

SINAV GİRİŞ BELGESİ
 Sınava girecek öğrenci ve öğretmenlerin sınav giriş belgeleri 29 Mart 2013 tarihinde
http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.
 Aday sınav giriş belgesini, bağlı bulunduğu okul müdürlüğü tarafından onaylanmış olarak teslim
alacaktır.

SINAV YERİ, TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ
18. Ulusal Ortaokul Matematik Olimpiyatı ve 21. Ulusal Bilim Olimpiyatları;
13-14 Nisan 2013 tarihlerinde, Cumartesi – Pazar günleri 09.30 – 18.00 saatleri arasında
Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep,
Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Ordu,
Samsun, Tekirdağ, Trabzon, Van, Zonguldak il merkezlerinde ve K.K.T.C. (Lefkoşa)’de aynı anda
uygulanacaktır.
21. Ulusal Bilim Olimpiyatları Sınavı’na katılacak öğretmenlerin sınavı kendi dalları ile ilgili gün
ve saatte Ankara’da uygulanacaktır.

SINAV UYGULAMASI
Aday, “Sınav Giriş Belgesi”ni, 29 Mart 2013 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet
adresinden alabilecektir.
Sınavda kullanılacak sorular TÜBİTAK tarafından hazırlanacak ve 5 (beş) seçenekli cevap kâğıtları
kullanılacaktır.
Soru kitapçıkları ve cevap kâğıtları aşağıda yer alan hususlar göz önünde bulundurularak
hazırlanacaktır.

 Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, sürücü
belgesi veya pasaport) ile gireceklerdir.
 Sınav giriş belgesi ile özel kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
 Sınav binasında sigara içenler hakkında ilgili kanun gereğince işlem yapılacaktır.
 Sınav soru ve cevap anahtarı 15 Nisan 2013 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve
http://www.tubitak.gov.tr internet adreslerinde yayımlanacaktır.
 Sınav sonuçları 30 Mayıs 2013 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve http://www.tubitak.gov.tr
internet adreslerinde yayımlanacaktır.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
 Sınava giren adayın cevap kâğıdı 2 (iki) adet optik okuyucu ve çift kontrol sistemiyle
okutulacaktır.
 Aday ham puanlarının hesaplanması.
 Tüm branş sınavları için; [ Ham Puan = Doğru Sayısı – (Yanlış Sayısı / 4) ]

 YEĞİTEK tarafından yapılacak değerlendirme sonrasında belirlenen ham puanlar, her dal için
TÜBİTAK-Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığınca belirlenmiş olan Olimpiyat Komiteleri
tarafından değerlendirmeye alınır. Her dalda soru sayısı ve puanlama farklıdır. Belirlenen taban puanı ve
üzerinde puan alan öğrenciler başarılı sayılarak o yıl içinde yapılacak Yaz Okulu ve 2. Aşama Sınavına
katılmaya hak kazanır. Belirlenen taban puanında birden fazla öğrenci bulunması halinde bu öğrencilerin
tümü başarılı sayılır.
 Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda,
soru/sorular iptal edilmeyecek, cevap anahtarı hatalı olan soru/soruların doğru şıkları dikkate alınmak
suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
 Komisyon tarafından kendiliğinden ya da itiraz üzerine herhangi bir sorunun hatalı olduğunun
tespit edilmesi sonucu, hatalı soru iptal edilecek ve bu sorular değerlendirme dışı bırakılarak puanlar
hesaplanacaktır.

İLETİŞİM ve DUYURU
Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi : “Alo 147”
TÜBİTAK : (0312) 468 53 00
18. Ulusal Ortaokul Matematik Olimpiyatı için iletişim bilgileri;
TÜBİTAK-BİDEB 2201
Ulusal Ortaokul Matematik Olimpiyatı
Pınar SANALAN
Tunus Caddesi Nu.80, 06100
Kavaklıdere/ANKARA
Tel:(0312) 468 53 00/ 3808
İnternet Adresi: http://www.tubitak.gov.tr
e-mail adresi: bideb2201@tubitak.gov.tr
21. Ulusal Bilim Olimpiyatları için iletişim bilgileri;
TÜBİTAK-BİDEB 2202
Ulusal Bilim Olimpiyatı
Pınar SANALAN
Tunus Caddesi Nu.80, 06100
Kavaklıdere/ANKARA
Tel:(0312) 468 53 00/ 3808
İnternet Adresi:
e-mail adresi: bideb2202@tubitak.gov.tr
Sınavla ilgili duyuru ve ilanlar Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK tarafından
http://www.meb.gov.tr ve http://www.tubitak.gov.tr internet adresleri üzerinden yapılacaktır.

SINAV İTİRAZLARI
 Adaylar sınav sorularına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarının http://www.tubitak.gov.tr ve
http://www.meb.gov.tr internet adreslerinde yayımından itibaren en geç 5 (beş) işgünü içerisinde,
sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların adaylara duyurulmasından itibaren en geç
10(on) gün içerisinde TÜBİTAK’ a yapacaklardır.
 Adaylar, sorulara, sınav uygulamasına ve sonuçlara itiraz başvurularını Destek Hizmetleri Genel
Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesi’nin T.C. Ziraat Bankası Şubesi Başkent/ANKARA,
Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat
Şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile 10 TL (On TL KDV
Dahil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile
yapacaklardır.
 Banka dekontu, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla yapılan
itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
 İtirazlara yönelik tüm sonuçlar adaylara TÜBİTAK tarafından bildirilecektir.
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
Ölçme Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı